Uza­sad­ni­e­nie dla ekspertyzy

Dlac­ze­go war­to przys­tąpić do egzaminu?

1. obo­wią­zek prawny

Zgod­nie z § 34a usta­wy o regu­lac­ji hand­lu, rze­mio­sła i prze­mysłu (Gewer­be­ord­nung) pomyśl­ne zda­nie egza­mi­nu z wied­zy spec­ja­lis­ty­cz­nej jest war­un­kiem prawnym do wyko­n­y­wa­nia niek­tórych czyn­ności w branży ochro­ny. Tyl­ko z dowo­dem odpo­wied­niej wied­zy fach­o­wej moż­na zatrud­nić się w dzied­zin­ach pry­wat­n­ego sek­to­ra ochro­ny, dla których samo poin­struo­wa­nie zgod­nie z § 34a (bez egza­mi­nu IHK) nie jest wystarczające.

Czy­taj więcej!

2. per­spek­ty­wa zawodowa

Jako kom­pe­tent­ny, cer­ty­fi­kowa­ny przez IHK pra­cow­nik ochro­ny masz pra­wo do wyko­n­y­wa­nia dals­zych czyn­ności jako pra­cow­nik w służ­bie ochro­ny. Dzięki temu zys­ku­jesz nowe per­spek­ty­wy zawo­do­we i więcej ofert pra­cy, któ­re mogą być dla Cie­bie odpo­wied­nie. Dodat­ko­wo, po zda­niu egza­mi­nu na eks­per­ta, speł­nisz jeden z niez­będ­nych wymo­gów, aby móc założyć włas­ną fir­mę w branży ochrony.

Czy­taj więcej!

3. pry­wat­ny dals­zy rozwój

Oprócz wszyst­kich wymo­gów prawnych, oczy­wiście zdo­będ­zi­esz rów­nież wie­le nowej wied­zy na kur­sach lub podc­z­as samod­ziel­nej nau­ki w ramach przy­go­to­wa­nia do egza­mi­nu do Izby Prze­mysło­wo-Hand­lo­wej. Wied­za ta sta­nowi pod­sta­wę pew­n­ego wyglą­du w pra­cy z odpo­wied­nią kom­pe­ten­c­ją do działa­nia, ale najpraw­do­po­d­ob­niej przy­da Ci się rów­nież w życiu pry­wat­nym. Dodat­ko­wo po udanym doksz­tał­ca­niu się, z reguły moż­na rów­nież skor­zystać z bard­ziej lukra­tywnych fin­an­so­wo, jak rów­nież bard­ziej zróż­ni­co­wanych mie­jsc pracy.

Czy­taj więcej!

Eks­klu­zyw­ne wska­zów­ki, jak łat­wo zdać egzamin

Nie wysyła­my spamu! Dowiedz się więcej w nas­zym Poli­ty­ka pry­wat­ności.

Eks­klu­zyw­ne wska­zów­ki, jak łat­wo zdać egzamin

Nie wysyła­my spamu! Dowiedz się więcej w nas­zym Poli­ty­ka pry­wat­ności.

Nadruk
pl_PLPL