Kie­dy ponow­nie odbę­dą się egza­mi­ny? (Coro­na)

ForumKate­go­ria: Sach­kunde­prüf­ung nach § 34a GewO (all­ge­mein)Kie­dy ponow­nie odbę­dą się egza­mi­ny? (Coro­na)
Max mül­ler zapy­tał 4 lata temu

Mój egza­min w Izbie Prze­mysło­wo-Hand­lo­wej został odwoła­ny z powo­du pan­de­mii Coro­ny. Gdzie i kie­dy mogę teraz przys­tąpić do egzaminu?

1 odpo­wie­dź
Eks­per­ty­za 34a Per­so­nel odpo­wied­ział 4 lata temu

Obe­c­nie wszyst­kie egza­mi­ny są zawi­es­zo­ne co najm­niej do 24 kwiet­nia 2020 roku. W całym kra­ju nie ma Izby Prze­mysło­wo-Hand­lo­wej (IHK), która prze­pro­wad­za egza­min z wied­zy eks­per­ckiej. Izby publi­ku­ją aktu­al­ne infor­mac­je na swoich stro­nach internetowych. 

Jeś­li byliście już zare­jes­tro­wa­ni na egza­min, powin­niście otrzy­mać od swo­jej IHK dals­ze infor­mac­je o pla­no­wanych ter­mi­n­ach zas­tęp­c­zych lub uzu­peł­nia­ją­cych, gdy tyl­ko zostaną one ustalone.

Nadruk
pl_PLPL