Powo­dy osobiste

Argu­men­ty za przy­szłością w branży ochrony

Sek­tor bez­piec­zeńst­wa przeży­wa rozkwit! Z odpo­wied­nim wyk­sz­tałce­niem w branży ochro­niar­skiej nie jest trud­no zna­leźć pracę. Szc­ze­gól­nie w więks­zych mia­stach ist­nie­je stałe zapo­trze­bo­wa­nie na wykwa­li­fi­kowanych pra­cow­ni­ków ochro­ny. Ponadto coraz więcej ins­ty­tuc­ji publicz­nych zle­ca pry­wat­nym firm­om ochro­niar­s­kim wyko­n­y­wa­nie czyn­ności zwią­zanych z bez­piec­zeńst­wem lub ochroną i kon­trolą. Częs­to tak już jest, np. w przy­pad­ku “pat­ro­li mie­js­kich”, “moni­to­rin­gu par­kin­gów” czy “ochro­ny sądów rejo­no­wych i okrę­go­wych” w sek­tor­ze spra­wi­ed­li­wości. Dzięki uznanym szko­leni­om znacz­nie zwięks­zasz swo­je moż­li­wości zawo­do­we i coraz częściej otrzy­mu­jesz pracę z leps­zym wynagrodzeniem.
Ponadto branża zabez­piec­zeń ofe­ru­je wie­le skra­j­nie różnych dzied­zin działal­ności, od A w zak­re­sie śled­ze­nia alar­mów w służ­bach inter­wen­cy­jnych do Z w zak­re­sie kon­tro­li dostę­pu w ochro­nie mie­nia, róż­no­rod­ność jest gwa­ran­to­wa­na. Możesz więc pra­co­wać w różnych obs­za­rach i zna­leźć swo­ją wymar­zoną pracę w branży ochro­ny pry­wat­nej. Wśród nich znaj­du­ją się częs­to dobrze płat­ne sta­nowis­ka, np. w eskorcie/ochronie oso­bis­tej, w trans­por­cie pie­nięd­zy i kosz­tow­ności lub w ochro­nie zakła­dów wyso­kie­go szc­ze­b­la — ewen­tu­al­nie także jako kie­row­nik zmi­a­ny lub kie­row­nik obiek­tu. Oczy­wiście nie­kie­dy koniecz­ne są dals­ze lub dodat­ko­we kwa­li­fi­ka­c­je oraz niez­będ­ne doś­wiad­c­ze­nie zawo­do­we. Dzięki egza­mi­no­wi kwa­li­fi­ka­cy­j­ne­mu sta­wi­asz pierws­zy waż­ny krok!


Jak kor­zyst­asz…

Poza zachę­ta­mi fin­an­so­wy­mi kor­zysta­cie Państ­wo prze­de wszyst­kim z “więks­zej wied­zy” dzięki szko­leni­om i doksz­tał­ca­niu w sek­tor­ze bez­piec­zeńst­wa. Zys­ku­jesz pew­ność sie­bie w cod­zi­en­nej pra­cy, a także w życiu pry­wat­nym. Dobrze ugrun­to­wa­na wied­za zwięks­za Two­je kom­pe­ten­c­je zawo­do­we i możesz być coraz częściej zatrud­nia­ny w bard­ziej odpo­wied­zi­al­nych działa­niach w branży ochro­ny. Oprócz pogłę­bio­nej wied­zy z zak­re­su pra­wa kar­n­ego, kodek­su pos­tę­po­wa­nia kar­n­ego i pra­wa cywil­n­ego, zdo­będ­zi­esz rów­nież wie­le szc­ze­góło­wej wied­zy z zak­re­su tech­ni­ki zabez­piec­zeń i zapo­bie­ga­nia wypad­kom, a także licz­ne wska­zów­ki doty­c­zące pos­tę­po­wa­nia z ludź­mi i właści­wego zacho­wa­nia w szc­ze­gól­nych sytu­ac­jach. Ta wied­za może być rów­nież bard­zo pomoc­na w życiu prywatnym.


Po eks­per­ty­zie podróż trwa dalej!

Zda­jąc egza­min, zro­bi­liście pierws­zy, uda­ny krok w przy­szłość. Ale “koniec” nie musi być osią­g­nię­ty przez dłu­gi czas. Jeś­li masz ambic­ję objęcia rów­nież sta­nowisk kie­row­nic­zych i przy­wódc­zych, możesz dalej kwa­li­fi­kować się do “Mas­ter for Pro­tec­tion and Secu­ri­ty (IHK)”. Ponadto ist­nie­je kil­ka innych uznanych opc­ji spec­ja­li­za­cy­jnych. Na ryn­ku pos­zu­ki­wa­ni są na przy­kład wykwa­li­fi­kowa­ni pra­cow­ni­cy do “cen­trów powia­da­mia­nia ratun­ko­wego i kon­tro­li usług (NSL)”, “asys­ten­ci ochro­ny prze­ciw­poża­rowej”, “zakła­do­wi ratow­ni­cy medy­cz­ni” lub “ofi­ce­ro­wie bez­piec­zeńst­wa (bez­piec­zeńst­wo pra­cy)”. Mamy dla Was prze­gląd innych, Uzna­ne kwa­li­fi­ka­c­je w branży ochro­ny stworzone.

Więcej…

Eks­klu­zyw­ne wska­zów­ki, jak łat­wo zdać egzamin

Nie wysyła­my spamu! Dowiedz się więcej w nas­zym Poli­ty­ka pry­wat­ności.

Eks­klu­zyw­ne wska­zów­ki, jak łat­wo zdać egzamin

Nie wysyła­my spamu! Dowiedz się więcej w nas­zym Poli­ty­ka pry­wat­ności.

Nadruk
pl_PLPL