Lek­sy­kon / Słowniczek

Waż­ne pojęcia wyjaś­nio­ne w skrócie

Należy znać nas­tę­pu­jące ter­mi­ny i skró­ty doty­c­zące egza­mi­nu z wied­zy eksperckiej:

Pod­po­wie­dź: Wie­le wyjaś­nień moż­na zna­leźć bez­płat­nie w Wiki dla ochro­ny i bez­piec­zeńst­wa (ency­klo­pe­dia inter­neto­wa doty­c­zą­ca ochro­ny prywatnej).


Bra­ku­je terminu?

Daj nam znać: Skon­tak­tuj się z nami!

Eks­klu­zyw­ne wska­zów­ki, jak łat­wo zdać egzamin

Nie wysyła­my spamu! Dowiedz się więcej w nas­zym Poli­ty­ka pry­wat­ności.

Eks­klu­zyw­ne wska­zów­ki, jak łat­wo zdać egzamin

Nie wysyła­my spamu! Dowiedz się więcej w nas­zym Poli­ty­ka pry­wat­ności.

Nadruk
pl_PLPL