Egza­min kwa­li­fi­ka­cy­j­ny i pra­ca w branży ochro­ny mimo karalności?

ForumKate­go­ria: Sach­kunde­prüf­ung nach § 34a GewO (all­ge­mein)Egza­min kwa­li­fi­ka­cy­j­ny i pra­ca w branży ochro­ny mimo karalności?
anoni­mo­wy zapy­tał 2 lata temu

Witam!

Byłem osad­zo­ny za przes­tępst­wo prze­ciw­ko usta­wie o środ­kach odurzają­cych i dla­te­go mam wpis w kar­cie kar­nej. Czy nadal moż­na przys­tąpić do egza­mi­nu kwa­li­fi­ka­cy­j­n­ego zgod­nie z § 34a GewO, a nas­tęp­nie pra­co­wać jako pra­cow­nik ochrony?

1 odpo­wie­dź
Eks­per­ty­za 34a Per­so­nel odpo­wied­ział 2 lata temu

Witam!

Izba Prze­mysło­wo-Hand­lo­wa nie sprawd­za pod kątem karal­ności ani innych fak­tów, któ­re mogły­by wywołać wąt­pli­wości co do wyma­ga­nej wiarygodności.
Oznac­za to, że do egza­mi­nu moż­na przys­tąpić w każ­dym przy­pad­ku. Oczy­wiście ma to sens tyl­ko wte­dy, gdy zosta­nie­sz uzna­ny za wia­ry­god­n­ego (w rozu­mi­e­niu ust. 1 zd. 4 § 34a GewO) i będ­zi­esz mógł po tym pra­co­wać. W prze­ciwnym razie zdasz egza­min IHK, ale pra­co­daw­ca z sek­to­ra ochro­ny nie będ­zie mógł Cię zatrudnić.

W odnie­si­e­niu do wcześ­nie­js­zych ska­zań mówi, że wia­ry­god­ności z reguły nie daje się, jeś­li ktoś ma
w okre­sie ost­at­nich pięciu lat przed złoże­niem wni­o­s­ku został pra­wo­moc­nie ska­za­ny na karę poz­ba­wi­e­nia wol­ności, karę dla mło­do­cianych, karę pie­niężną w wyso­kości co najm­niej 90 sta­wek dzi­en­nych lub co najm­niej dwu­krot­nie na łagod­nie­js­zą karę pie­niężną za usiło­wa­nie popeł­ni­enia lub popeł­ni­e­nie jed­n­ego z niżej wymi­en­ionych przes­tępstw lub wobec któ­re­go zawi­es­zo­no wykona­nie kary dla mło­do­cianych, jeże­li od upra­wo­moc­ni­enia się ost­at­nie­go wyro­ku nie upłynęło jeszc­ze pięć lat:
(a) przes­tępst­wa w rozu­mi­e­niu art. 12 § 1 k.k,
b) przes­tępst­wa prze­ciw­ko samoo­kreś­le­niu płcio­we­mu, hand­lu ludź­mi lub pro­pa­go­wa­nia hand­lu ludź­mi, umyśl­n­ego usz­kod­ze­nia ciała, poz­ba­wi­e­nia wol­ności, krad­zieży, sprze­nie­wier­ze­nia, wymusze­nia, oszu­st­wa, defrau­dac­ji, paserst­wa, fałs­zerst­wa, narusze­nia spo­ko­ju lub wykro­c­ze­nia, a także sta­wia­nia opo­ru lub napaści na funk­c­jo­na­ri­us­zy organów ści­ga­nia lub oso­by im odpowiadające,
c) przes­tępst­wa prze­ciw­ko usta­wie o środ­kach odurzają­cych, usta­wie o lekach, usta­wie o bro­ni, usta­wie o mate­riałach wybucho­wych, usta­wie o poby­cie, usta­wie o przen­o­sze­niu pra­cow­ni­ków lub usta­wie o zwal­c­za­niu pra­cy pota­jem­nej; lub
(d) przes­tępst­wo zagraża­jące ochro­nie państ­wa lub nie­bez­piecz­ne dla społeczeństwa.

Jak widać, popeł­nio­ne przes­tępst­wo, wyso­kość kary i czas są tutaj istot­ny­mi czyn­ni­ka­mi wpły­wa­ją­cy­mi na wyso­kość kary.
Ost­atecz­nie to właści­wy organ lokal­ny decy­du­je o tym, czy wol­no Ci pra­co­wać w hand­lu, czy nie. Zale­cał­bym zatem pro­ak­tyw­ny kon­takt z właści­wym zar­zą­dem gmi­ny lub mias­ta. Zapy­ta­nie może być rów­nież złożo­ne za poś­red­nict­wem Two­jego (przy­szłe­go) pra­co­daw­cy poprzez właści­wy organ lub rejes­tr straż­ni­ków. Wiąże się to jed­nak z kosztami.

Nadruk
pl_PLPL