Przy­go­to­wa­nie do egzaminu

Moż­li­wości i wska­zów­ki doty­c­zące nauki

Przedsta­wia­my Państ­wu wska­zów­ki i pomo­ce do przy­go­to­wa­nia się do egza­mi­nu z wied­zy fach­o­wej zgod­nie z § 34a usta­wy o regu­lac­ji hand­lu, rze­mio­sła i prze­mysłu (GewO). Mimo że nie ma “obo­wiąz­ko­wego kur­su” przy­go­to­wu­jące­go do egza­mi­nu, to na pew­no należy się do nie­go dobrze przy­go­to­wać. Ponie­waż Wskaź­nik nie­po­wod­zeń w przy­pad­ku bad­ań bie­głych jest bard­zo wyso­ki. A nawet jeś­li, to moż­na bez pro­blemu pow­tór­zyć egza­min: Opła­ty za egza­min będą każ­do­ra­zowo należ­ne ponow­nie. To może szyb­ko zsu­mo­wać się do dużej ilości pieniędzy!


Jak powi­nien­em się przygotować?

To zależy prze­de wszyst­kim od Cie­bie i Two­jego sty­lu ucze­nia się. Oczy­wiście rolę odgry­wa rów­nież dostęp­ny czas oraz aspek­ty finansowe: 
Naj­bard­ziej indy­wi­du­al­ne wspar­cie jest zazwy­c­zaj udziel­a­ne na kur­sach w Dostaw­ca usług edu­ka­cy­jnych na mie­js­cu. Te kur­sy face-to-face odby­wa­ją się jako kur­sy przy­go­to­waw­c­ze w pełnym wymi­ar­ze god­zin lub w nie­pełnym wymi­ar­ze god­zin, w weeken­dy lub jako semi­na­ria wiec­zor­ne. Kur­sy stac­jo­nar­ne są zwyk­le pro­ble­ma­ty­cz­ne, jeś­li jes­teś zwią­za­ny z pracą lub rod­ziną, masz mało cza­su lub jes­teś mobil­ny tyl­ko w ogra­nic­z­onym zak­re­sie. Kosz­ty szko­lenia stac­jo­nar­n­ego rów­nież wynos­zą kil­ka­set euro. 

Kla­sy­cz­ny Ksz­tałce­nie na odle­głość do przy­go­to­wa­nia egza­mi­nu z wied­zy eks­per­ckiej są ofe­ro­wa­ne rzad­ko. Ist­nie­ją jed­nak dos­ko­n­ałe Pro­gra­my do nau­ki (apli­ka­c­je) i plat­for­my do nau­ki online. Takie mode­le nau­ki są znacz­nie tańs­ze niż kur­sy face-to-face. Rów­nież w tym przy­pad­ku oso­ba kon­takt­owa jest zazwy­c­zaj dostęp­na w przy­pad­ku pytań online, za poś­red­nict­wem pocz­ty elek­tro­nicz­nej lub tele­fo­nicz­nie. Dzięki inter­ak­tywnym meto­dom nauc­za­nia, trans­fer wied­zy jest tu dość sku­tecz­ny i ukierunkowany. 

Semi­na­ria online i fil­my online są częs­to ofe­ro­wa­ne jako uzu­peł­ni­e­nie lub część bard­ziej kom­pl­ek­so­wych kur­sów online na plat­for­mach edu­ka­cy­jnych. W zależ­ności od zak­re­su i rod­za­ju, media te bard­zo dobrze nada­ją się do przy­go­to­wa­nia — zwłaszc­za jeś­li oso­ba kon­takt­owa jest dostęp­na “na żywo” i na indy­wi­du­al­ne pyta­nia. Przy­go­to­wy­wa­nie się wyłącz­nie za pomocą fil­mów z You­Tube nie jest wska­za­ne, ponie­waż jakość treści nie jest gwarantowana.

Książki i zes­zy­ty ćwic­zeń są rów­nież ide­al­nym uzu­peł­ni­e­niem pre­pa­ra­tu. Jed­nak przy­go­to­wy­wa­nie się wyłącz­nie z doku­men­tów pisem­nych jest ryzy­kow­ne! Nie każ­dy jest w sta­nie samod­ziel­nie prze­brnąć przez wie­le stron istot­nych dla egza­mi­nu treści i zacho­wać kon­cen­trac­ję. Ponadto częs­to bra­ku­je infor­mac­ji o tym, któ­re tema­ty są szc­ze­gól­nie waż­ne, a któ­re treści moż­na jedy­nie pominąć. Nie ma też moż­li­wości zada­wa­nia pytań w przy­pad­ku nie­jas­ności, a prze­de wszyst­kim nie ma infor­mac­ji zwrot­nej, czy rzec­zy­wiście przy­go­to­wało się popraw­nie i wystarczająco. 

Więcej…

Eks­klu­zyw­ne wska­zów­ki, jak łat­wo zdać egzamin

Nie wysyła­my spamu! Dowiedz się więcej w nas­zym Poli­ty­ka pry­wat­ności.

Eks­klu­zyw­ne wska­zów­ki, jak łat­wo zdać egzamin

Nie wysyła­my spamu! Dowiedz się więcej w nas­zym Poli­ty­ka pry­wat­ności.

Nadruk
pl_PLPL