Nieszczęśliwy w swojej pracy: Jakie masz opcje jako ochroniarz?

Nieszc­zęś­li­wy w swo­jej pra­cy: Jakie masz opc­je jako ochroniarz?

Czym jest rejes­tr strażników?

Czym jest rejestr strażników?

W 2019 r. wpro­wad­zo­no państ­wo­wy i ogól­no­kra­jo­wy rejes­tr ochro­niar­zy, który jest obo­wiąz­ko­wy dla pry­wat­nej branży ochro­niar­skiej. W tym arty­ku­le dowiesz się, jaki jest cel rejes­tru ochro­niar­zy, kto dokon­u­je w nim wpisów, na czym pole­ga iden­ty­fi­ka­tor ochro­niar­za i wie­le więcej, co powi­ni­en­eś wied­zieć jako pra­cow­nik ochro­ny — a zwłaszc­za jako pro­fes­jo­na­lis­ta w branży ochrony.
Nawia­sem mówiąc, rejes­tr straż­ni­ków moż­na zna­leźć w Inter­ne­cie pod adre­sem www.bewacherregister.de

Pod­sta­wo­we infor­mac­je na temat rejes­tru straż­ni­ków (BWR)

Nie­miecki Rejes­tr Pra­cow­ni­ków Ochro­ny to cen­tral­ny i cyfro­wy rejes­tr zawi­e­ra­ją­cy infor­mac­je o pra­cow­ni­kach ochro­ny, a także o pod­miotach świad­c­zą­cych usłu­gi ochro­ny i przedsię­bi­orst­wach hand­lo­wych (fir­mach ochro­niar­s­kich). Od lip­ca 2020 r. Federal­ne Minis­terst­wo Spraw Wewnę­trz­nych i Spraw Wewnę­trz­nych (BMI) jest odpo­wied­zi­al­ne za usta­wę o pra­cow­ni­kach ochro­ny, a tym samym za rejes­tr pra­cow­ni­ków ochro­ny. Ponie­waż orga­nem federal­nym odpo­wied­zi­al­nym za zar­ząd­za­nie ope­ra­cy­j­ne rejes­trem od paźd­zier­ni­ka 2022 r. jest Federal­ny Urząd Sta­ty­sty­cz­ny (Desta­tis):

Od cza­su wpro­wad­ze­nia Rejes­tru Ochron­n­ego (BWR), wszyscy przedsię­bi­or­cy z sek­to­ra ochro­niar­skie­go są zobo­wią­za­ni do zare­jes­tro­wa­nia swoich firm i pra­cow­ni­ków ochro­ny w BWR. W przy­szłości tyl­ko orga­ny odpo­wied­zi­al­ne za egze­kwo­wa­nie prze­pisów doty­c­zą­cych ochro­ny mogą doko­n­y­wać zmi­an we wpi­sach osób fizy­cz­nych. W tym celu przedsię­bi­or­cy poda­ją w BWR infor­mac­je na temat kwa­li­fi­ka­c­ji, wia­ry­god­ności, toż­sa­mości i dostęp­ności pra­cow­ni­ków ochrony.

Około 1300 gmin­nych urzę­dów por­ząd­ku publicz­n­ego i innych właści­wych organów kra­jów związ­ko­wych sprawd­za dost­ar­c­zo­ne infor­mac­je, zat­wierd­za lub odrzu­ca przedsię­bi­orst­wa hand­lo­we i pra­cow­ni­ków ochro­ny. W tym celu kor­zysta­ją z BWR, aby uzys­kać dostęp do infor­mac­ji ze Sto­war­zy­sze­nia Nie­mieckich Izb Prze­mysło­wo-Hand­lo­wych (DIHK) doty­c­zą­cych kwa­li­fi­ka­c­ji oraz z Federal­n­ego Urzę­du Ochro­ny Kon­sty­tuc­ji (BfV) doty­c­zą­cych wiarygodności.

Jeś­li ktoś chce pra­co­wać w branży ochro­niar­skiej, musi prze­jść sprawd­ze­nie przes­złości. Wyni­ki tego sprawd­ze­nia są zapi­sy­wa­ne w rejes­trze ochro­niar­zy. Rejes­tr zawi­e­ra rów­nież infor­mac­je na temat kwa­li­fi­ka­c­ji zawo­do­wych oraz toż­sa­mości zare­jes­tro­wa­nej osoby.

Pra­co­daw­cy w sek­tor­ze ochro­ny są zobo­wią­za­ni do prze­pro­wad­ze­nia wys­zu­ki­wa­nia w rejes­trze ochro­niar­zy przed zatrud­ni­e­niem pra­cow­ni­ka ochro­ny (ochro­niar­za). Ma to na celu zapew­ni­e­nie, że w sek­tor­ze ochro­ny zatrud­nia­ne są wyłącz­nie odpo­wied­nie i wia­ry­god­ne osoby.

Rejes­tr ochro­niar­zy ma zatem przy­c­zy­nić się do popra­wy bez­piec­zeńst­wa i jakości w branży ochro­niar­skiej oraz do wzmoc­ni­enia zauf­ania publicz­n­ego do pry­wat­nej branży ochroniarskiej.

Jaki jest numer iden­ty­fi­ka­cy­j­ny rejes­tru strażników?

Numer iden­ty­fi­ka­cy­j­ny rejes­tru straż­ni­ka (w skrócie: iden­ty­fi­ka­tor straż­ni­ka) to uni­kal­ny numer iden­ty­fi­ka­cy­j­nyco poz­wa­la na jed­noz­nacz­ną iden­ty­fi­ka­c­ję i przy­pi­sa­nie. Iden­ty­fi­ka­tor pra­cow­ni­ka ochro­ny jest nada­wa­ny, gdy pra­cow­nik jest po raz pierws­zy wpi­sy­wa­ny do rejes­tru. Iden­ty­fi­ka­tor pra­cow­ni­ka ochro­ny jest waż­ny nawet w przy­pad­ku zmi­a­ny pra­co­daw­cy, tj. zaw­s­ze pozosta­je taki sam dla danej oso­by — przy­najm­niej jeś­li jest ona sta­le zatrud­nio­na w sek­tor­ze ochro­ny bez dłużs­zych prz­erw. Taki 7‑cyfrowy numer iden­ty­fi­ka­cy­j­ny otrzy­mu­ją rów­nież pra­cow­ni­cy ochro­ny, czy­li wyko­naw­cy usług ochrony.

Jak uzys­kać iden­ty­fi­ka­tor straż­ni­ka jako pracownik?

Jeś­li jes­teś nowym pra­cow­ni­kiem w branży pry­wat­nych usług ochro­niar­s­kich, otrzy­masz swój iden­ty­fi­ka­tor ochro­niar­za przy pierws­zym wpi­sie do rejes­tru ochro­niar­zy. Wstęp­nej rejes­trac­ji dokon­u­je (poten­c­jal­ny) pra­co­daw­ca. Jeś­li zmie­nisz fir­mę ochro­niar­s­ką, powi­ni­en­eś popro­sić o iden­ty­fi­ka­tor straż­ni­ka bez­poś­red­nio od poprzednie­go pra­co­daw­cy. Zale­tą takie­go roz­wią­za­nia jest moż­li­wość natych­mi­as­to­wego zwol­ni­enia, ponie­waż rejes­tr może zostać szyb­ciej sprawd­zo­ny przez nowego pra­co­daw­cę. Powi­ni­en­eś rów­nież zna­leźć swój iden­ty­fi­ka­tor straż­ni­ka jako wska­zów­kę na swo­jej kar­cie służbowej.

Czy mus­zę pła­cić za legi­ty­mac­ję ochro­niar­za, jeś­li chcę pra­co­wać w pry­wat­nej branży ochroniarskiej?

Zasad­nic­zo pra­co­daw­ca musi ponieść te kosz­ty, któ­re wyni­ka­ją z (pierw­s­ze­go) wpi­su straż­ni­ka do rejes­tru straż­ni­ków. Niek­tór­zy pra­co­daw­cy mają pomysł, aby obciążyć tymi kosz­ta­mi nowego pra­cow­ni­ka lub potrącić je z pierw­s­ze­go wyna­grod­ze­nia. Takie zacho­wa­nie nie jest zbyt poważ­ne. Sytu­ac­ja wyglą­da oczy­wiście inac­zej, jeś­li poten­c­jal­ni pra­cow­ni­cy celo­wo poda­ją nie­prawd­zi­we infor­mac­je (np. o wcześ­nie­js­zych wyrokach ska­zu­ją­cych): fair play dla obu stron!

Czy mogę wyko­n­y­wać wszyst­kie czyn­ności w pry­wat­nej branży ochro­niar­skiej z iden­ty­fi­ka­torem ochroniarza?

Nie. Do niek­tórych czyn­ności wyma­ga­ne są Bada­nie eks­per­ty­zy zgod­nie z § 34a GewO lub dodat­ko­we kwa­li­fi­ka­c­je, takie jak zna­jo­mość bro­ni. Ponadto może się zdar­zyć, że właści­wy organ okreś­li pew­ne war­un­ki zatrud­ni­enia lub cał­ko­wi­cie zabro­ni zatrud­ni­enia, np. z powo­du wcześ­nie­js­zych wyro­ków skazujących.

Czy mogę pra­co­wać w fir­mie ochro­niar­skiej bez legi­ty­mac­ji ochroniarza?

Zasad­nic­zo nie, ale zależy to od kon­kret­nej działal­ności: Jeś­li zawo­do­wo zaj­mu­jesz się ochroną życia lub mie­nia innych osób, wyma­ga­ny jest wpis do rejes­tru ochro­niar­zy. Bez iden­ty­fi­ka­tora ochro­niar­za i zezwo­lenia nie moż­na pra­co­wać dla fir­my ochro­niar­skiej jako ochro­niarz. Ist­nie­ją jed­nak czyn­ności, któ­re nie wchod­zą w zak­res ochro­ny, takie jak czys­ta pra­ca ste­war­da lub sprawd­za­nie bile­tów. W takim przy­pad­ku nie pra­cu­jesz jako kom­er­cy­j­ny pra­cow­nik ochro­ny i nie potrze­bu­jesz iden­ty­fi­ka­tora pra­cow­ni­ka ochrony.

Na co jako pra­co­daw­ca mus­zę zwrócić szc­ze­gólną uwa­gę w rejes­trze strażników?

Prze­de wszyst­kim waż­ne jest, aby wszyscy zatrud­ni­eni straż­ni­cy zosta­li zgło­sze­ni i aby Zwol­ni­e­nie przed pierw­s­zą minu­tą pra­cy w służ­bach bez­piec­zeńst­wa. Ponadto kon­kret­ne Zak­res zasto­so­wa­nia być okreś­lo­ne, a także regu­lar­nie aktua­lizowa­ne, np. jeś­li pra­cow­nik ochro­ny podej­mu­je bard­ziej wyma­ga­jące zada­nia (np. jako detek­tyw skle­po­wy lub niek­tó­re zada­nia zar­ządc­ze) zami­ast wcześ­niej pro­s­tych zadań ochron­nych (np. w ochro­nie mie­nia), zwłaszc­za jeś­li w tym celu Wyma­ga­ne bada­nie wied­zy spec­ja­lis­ty­cz­nej zgod­nie z § 34a Gewo jest.
A Zwol­ni­e­nie pra­cow­ni­ka na przy­kład, musi zostać zgłos­zo­ny właści­we­mu orga­no­wi za poś­red­nict­wem rejes­tru straż­ni­ków nie póź­niej niż 7 tygod­ni po usta­niu sto­sun­ku pra­cy, aby pra­cow­nik mógł zostać wyrejestrowany.
Także Zmi­a­ny w danych pod­sta­wo­wych takie jak zmi­a­ny adresów pra­cow­ni­ków, przedsię­bi­or­ców i firm, nowe nume­ry tele­fonów itp. mus­zą być oczy­wiście zgłas­za­ne w celu zapew­ni­enia aktu­al­ności tych informacji.

Należy rów­nież zau­ważyć, że — w zależ­ności od władz lokal­nych — rejes­trac­ja nowych pra­cow­ni­ków ochro­ny może cza­sa­mi obej­mo­wać znacz­ny czas ocze­ki­wa­nia podc­z­as sprawd­za­nia rejes­trac­ji aż do ost­atecz­n­ego wyda­nia. Ponadto, każ­da nowa instal­ac­ja dla straż­ni­ków jest Opła­ta zapła­cić. Obe­c­nie wyno­si ona co najm­niej 50 euro, ale w niek­tórych regio­nach może być znacz­nie wyższa.
Jeś­li straż­nik jest już zare­jes­tro­wa­ny, tj. dostęp­ny jest iden­ty­fi­ka­tor, wyst­ar­c­zy go ponow­nie połąc­zyć — nie ma wte­dy żad­nych opłat dla przedsiębiorcy.

Nawia­sem mówiąc, wpi­sy są obe­c­nie auto­ma­ty­cz­nie usu­wa­ne po 12 mie­sią­cach od wyre­jes­tro­wa­nia pra­cow­ni­ków ochro­ny. Oznac­za to, że jeś­li kan­dy­dat zare­jes­tru­je się z iden­ty­fi­ka­torem ochro­niar­za i nie pra­co­wał w branży przez ponad rok, jest bard­zo praw­do­po­d­ob­ne, że kon­tro­la będ­zie musiała zostać cał­ko­wi­cie powtórzona.

Co znaj­du­je się w rejes­trze strażników?

Dane, któ­re mogą być zapi­sy­wa­ne w rejes­trze i przet­warza­ne przez organ pro­wad­zą­cy rejes­tr, są okreś­lo­ne w doku­men­cie § 11b ust. 2 usta­wy o regu­lac­ji hand­lu, hand­lu i prze­mysłu (GewO) zestaw.

 • Do Hand­low­cy jest rejes­tro­wa­ny: Nazwis­ko, nazwis­ko rodo­we, imię; płeć; data uro­d­ze­nia, mie­j­s­ce uro­d­ze­nia, kraj; oby­wa­telst­wo; numer tele­fonu, adres e‑mail; adres zamel­do­wa­nia skła­da­ją­cy się z uli­cy, nume­ru domu, kodu pocz­to­wego, mie­js­co­wości, dodat­ku, kra­ju, sta­nu i kluc­za regio­nal­n­ego; mie­j­s­ca zamieszka­nia w cią­gu ost­at­nich pięciu lat skła­da­jące się z uli­cy, nume­ru domu, kodu pocz­to­wego, kra­ju i sta­nu; rod­zaj doku­men­tu toż­sa­mości wraz z orga­nem wyda­ją­cym, państ­wem wyda­ją­cym, datą wyda­nia, nume­rem doku­men­tu toż­sa­mości, datą waż­ności, nazwą nada­jącą się do odc­zy­tu mas­zy­no­wego, jeś­li jest dostęp­na, oraz treścią stre­fy nada­jącej się do odc­zy­tu mas­zy­no­wego; w sto­sownych przy­pad­kach. Dals­ze dane doty­c­zące osób prawnych (np. for­ma praw­na, numer rejes­tra­cy­j­ny i sąd rejes­tro­wy, adres sied­zi­by, dane kontaktowe).
 • Do Przedsię­bi­orst­wo kom­er­cy­j­ne (fir­ma ochro­niars­ka), prz­echo­wy­wa­ne są takie infor­mac­je, jak nazwa fir­my, for­ma praw­na, rod­zaj rejes­tru i dals­ze dane doty­c­zące wpi­su do rejes­tru, a także adres sied­zi­by głów­n­ego oddziału oraz, w sto­sownych przy­pad­kach, adre­sy innych sied­zib fir­my, a ponadto dodat­ko­we dane doty­c­zące dostęp­ności, takie jak numer tele­fonu i adres e‑mail.
 • Do Ochro­niar­ze (strażnicy/pracownicy ochro­ny), prz­echo­wy­wa­ne są nas­tę­pu­jące dane oso­bo­we: Nazwis­ko rodo­we, nazwis­ko przy uro­d­ze­niu, imio­na; płeć; data uro­d­ze­nia, mie­j­s­ce uro­d­ze­nia, kraj uro­d­ze­nia; oby­wa­telst­wo; adres zamel­do­wa­nia skła­da­ją­cy się z uli­cy, nume­ru domu, kodu pocz­to­wego, mias­ta, dodat­ku, kra­ju, sta­nu i kluc­za regio­nal­n­ego; mie­j­s­ca zamieszka­nia w cią­gu ost­at­nich pięciu lat skła­da­jące się z uli­cy, nume­ru domu, kodu pocz­to­wego, kra­ju i sta­nu; rod­zaj doku­men­tu iden­ty­fi­ka­cy­j­n­ego wraz z orga­nem wyda­ją­cym, państ­wem wyda­ją­cym, datą wyda­nia, nume­rem doku­men­tu iden­ty­fi­ka­cy­j­n­ego, datą waż­ności, nazwą nada­jącą się do odc­zy­tu mas­zy­no­wego, jeś­li jest dostęp­na, oraz treścią stre­fy nada­jącej się do odc­zy­tu maszynowego.

Ponadto prz­echo­wy­wa­ne są międ­zy inny­mi nas­tę­pu­jące dane:

 • Data udzie­lenia zezwolenia
 • Zak­res zezwolenia
 • Wygaś­nięcie zezwo­lenia, jeś­li dotyczy
 • Wska­za­nie aktyw­ności strażnika
 • Zakaz zatrud­ni­enia, jeś­li dotyczy
 • Dane wery­fi­ka­c­ji nie­za­wod­ności (data, rod­zaj i wynik wery­fi­ka­c­ji itp.).
 • Wska­za­nie danych kon­takt­owych właści­wego orga­nu wyda­jące­go zezwolenia
 • Sta­tus pro­ce­du­ry wyda­wa­nia zezwoleń
 • Dane z inter­fe­j­su rejes­tru straż­ni­ków do Federal­n­ego Urzę­du Ochro­ny Konstytucji
 • Dane doty­c­zące cer­ty­fi­ka­tów kom­pe­ten­c­ji i szko­leń z izb hand­lo­wych i prze­mysło­wych dla straż­ni­ków i handlowców
 • Dane kon­takt­owe właści­wego orga­nu lokalnego

Jakie są zale­ty i wady rejes­tru strażników?

Oczy­wiście pro­wad­ze­nie rejes­tru straż­ni­ków jest cza­so­chłon­ne. Jed­nakże, jako rejes­tr elek­tro­nicz­ny, ofe­ru­je rów­nież kor­zyści, któ­re pole­ga­ją na cyfry­zac­ji i har­mo­ni­zac­ji wcześ­niej ana­lo­go­wych (papie­ro­wych) procesów.

Są to znac­zące zale­ty rejes­tru strażników:

 1. Kon­tro­la kwa­li­fi­ka­c­jiRejes­tr pra­cow­ni­ków ochro­ny umoż­li­wia sys­te­ma­ty­cz­ną kon­trolę kwa­li­fi­ka­c­ji pra­cow­ni­ków ochro­ny, ponie­waż aby zostać zare­jes­tro­wanym, mus­zą oni wyka­zać się co najm­niej kwa­li­fi­ka­c­ja­mi zgod­nie z § 34a GewO.
 2. Bez­piec­zeńst­wo kli­en­tówRejes­trac­ja w rejes­trze ochro­niar­zy zapew­nia kli­en­tom wyżs­zy pozi­om bez­piec­zeńst­wa, ponie­waż wied­zą oni, że zatrud­ni­eni ochro­niar­ze są sprawd­ze­ni i wykwalifikowani.
 3. Ochrona społec­zeńst­waRejes­tr straż­ni­ków poma­ga zwięks­zyć bez­piec­zeńst­wo publicz­ne poprzez wykluc­ze­nie osób bez wyma­ga­nej wied­zy spec­ja­lis­ty­cz­nej i oso­bis­tej wia­ry­god­ności z wyko­n­y­wa­nia czyn­ności ochroniarskich.
 4. Prze­jr­zys­tośćRejes­tr pra­cow­ni­ków ochro­ny zapew­nia prze­jr­zys­tość w zak­re­sie kwa­li­fi­ka­c­ji i wia­ry­god­ności pra­cow­ni­ków ochro­ny, a tym samym zapew­nia więks­ze zaufanie do branży.
 5. Mini­ma­lizowa­nie nadużyć: Rejes­trac­ja w rejes­trze ochro­niar­zy ogra­nic­za naduży­wa­nie usług ochro­niar­s­kich przez oso­by nie­wykwa­li­fi­kowa­ne lub nie­wia­ry­god­ne (np. oso­by karane).
 6. Pod­sta­wa praw­na i moc wiążą­caRejes­tr pra­cow­ni­ków ochro­ny obej­mu­je prze­pi­sy praw­ne, któ­re stan­da­ry­zu­ją i regu­lu­ją szko­lenia i kwa­li­fi­ka­c­je pra­cow­ni­ków ochrony.
 7. Wyda­j­na kon­tro­laRejes­tr ochro­niar­zy umoż­li­wia właści­wym orga­nom sku­tecz­ne kon­tro­lo­wa­nie, czy fir­my ochro­niar­skie i pra­cow­ni­cy speł­nia­ją wymo­gi prawne.
 8. Roz­wój zawo­do­wyRejes­trac­ja w rejes­trze pra­cow­ni­ków ochro­ny cza­sa­mi sprzy­ja roz­wo­jo­wi zawo­do­we­mu pra­cow­ni­ków ochro­ny, ponie­waż stwarza zachę­ty do dals­ze­go ksz­tałcen­ia i szkolenia.
 9. Wia­ry­god­ność branżyGuard Regis­ter przy­c­zy­nia się do zwiększe­nia wia­ry­god­ności branży ochro­niar­skiej, pod­kreś­la­jąc pro­fes­jo­na­lizm i powa­gę zare­jes­tro­wanych firm i pracowników.
 10. Efek­tyw­na wymi­a­na Z infor­mac­jiRejes­tr straż­ni­ków umoż­li­wia wład­zom w całym kra­ju szyb­ką wymi­anę istot­nych infor­mac­ji na temat sił bez­piec­zeńst­wa, co popra­wia współpracę i współdziałanie.

Są to głów­ne wady rejes­tru strażników:

 1. Obciąże­nie admi­nis­tra­cy­j­neUtwor­ze­nie i pro­wad­ze­nie rejes­tru straż­ni­ków wyma­ga pew­nej biuro­krac­ji i pra­cy admi­nis­tra­cy­j­nej, zarów­no dla władz, jak i dla firm, któ­re chcą zare­jes­tro­wać sie­bie i swoich pracowników.
 2. Kosz­tyRejes­trac­ja w rejes­trze straż­ni­ków wiąże się z kosz­ta­mi. Ist­nie­ją oczy­wiście kosz­ty poc­ząt­ko­we dla tych, któr­zy mus­zą prze­jść instruk­taż, egza­min eks­per­cki lub spec­jal­ne szko­le­nie — cho­ciaż było to wyma­ga­ne nawet bez BWR.
 3. Ogra­nic­ze­nie dostę­pu do ryn­kuWymo­gi kwa­li­fi­ka­cy­j­ne i rejes­tra­cy­j­ne mogą utrud­niać wejście na rynek poten­c­jal­nym nowym pod­mio­tom w branży ochrony.
 4. Opóź­ni­eniaPrzet­warza­nie wni­o­s­ków rejes­tra­cy­jnych i wyda­wa­nie iden­ty­fi­ka­torów straż­ni­ków może być cza­so­chłon­ne, co może pro­wad­zić do opóź­nień w rekrut­ac­ji pra­cow­ni­ków ochrony.
 5. Ochrona danych oso­bo­wychRejes­tr straż­ni­ków zawi­e­ra pouf­ne infor­mac­je o pra­cow­ni­kach ochro­ny, dla­te­go waż­ne jest, aby chro­nić dane przed nie­właści­wym wykor­zysta­niem lub nie­au­to­ry­zowanym dostępem.
 6. Działa­nia moni­toru­jące: Aby zapew­nić sku­tecz­ność rejes­tru straż­ni­ków, właści­we orga­ny mus­zą prze­pro­wad­zać regu­lar­ne kon­tro­le i środ­ki moni­to­ro­wa­nia, co oznac­za dodat­ko­wą pracę.
 7. Wyjąt­ki i luki praw­neW niek­tórych przy­pad­kach siły bez­piec­zeńst­wa lub fir­my mogą pró­bo­wać obe­jść wymóg rejes­trac­ji lub wykor­zystać luki praw­ne, co może zagro­zić sku­tecz­ności rejestru.

Rejes­tr straż­ni­ków: wiz­ja i rzeczywistość

W spra­wie wpro­wad­ze­nia rejes­tru straż­ni­ków w dniu 1 sty­cz­nia 2019 r., praw­nik Jörg Zitz­mann prze­a­na­lizował w arty­ku­le Pod­cast dla ochro­ny i bez­piec­zeńst­wa tło. Oma­wia tło wpro­wad­ze­nia rejes­tru, wyjaś­nia, co rejes­tr straż­ni­ków oznac­za dla hand­low­ców i pra­cow­ni­ków ochro­ny, kto jest za nie­go odpo­wied­zi­al­ny, jakie dane są gro­mad­zo­ne i jak wyso­kie są kosz­ty bad­a­nia i wpisów do rejestru:

(Źró­dło: Pod­cast dla ochro­ny i bez­piec­zeńst­wa / Jörg Zitzmann)

Pod­su­mo­wa­nie

Ogól­nie moż­na powied­zieć, że rejes­tr ochro­niar­zy ma więcej zalet niż wad. Zapew­nia prze­jr­zys­tość, może zwięks­zyć bez­piec­zeńst­wo i zaufanie do pry­wat­nej branży ochro­niar­skiej. Jeś­li iden­ty­fi­ka­tor straż­ni­ka został już przy­pi­sa­ny, zarów­no pra­cow­ni­cy pos­zu­ku­ją­cy nowej pra­cy, jak i fir­my ochro­niar­skie kor­zysta­ją z przy­spies­zo­n­ego przet­warza­nia elek­tro­nicz­n­ego. Niem­niej jed­nak ist­nie­ją rów­nież wady, takie jak cza­so­chłon­ne wstęp­ne twor­ze­nie i wery­fi­ka­c­ja pra­cow­ni­ków, w połąc­ze­niu z nie­mały­mi kosz­ta­mi, któ­re nie są jed­no­li­te w całym kra­ju, a także cią­głe utrzy­my­wa­nie danych. Moż­li­we są rów­nież luki praw­ne — zwłaszc­za jeś­li rzec­zy­wis­te kon­tro­le na mie­js­cu roz­mieszc­z­onych pra­cow­ni­ków ochro­ny są rzadkie.

Pra­ca jako ochro­niarz 34a: Co zro­bić, gdy szef odwołu­je usługi?

Praca jako ochroniarz 34a: Co zrobić, gdy szef odwołuje usługi?

W pry­wat­nym sek­tor­ze ochro­ny pow­s­zech­ny­mi war­un­ka­mi pra­cy są pra­ca zmi­a­no­wa, pra­ca w nocy i pra­ca w świę­ta. Ochro­niar­ze częs­to wykon­u­ją wyma­ga­jącą pracę, aby zapew­nić bez­piec­zeńst­wo obiek­tów, wydar­zeń i lud­zi. Nies­te­ty Płace w tym sek­tor­ze częs­to należą do nis­kich na przy­kład w odd­ziel­nej służ­bie ochro­ny. Jeś­li god­zi­ny pra­cy zostaną nies­pod­zie­wa­nie utra­co­ne, np. z powo­du utra­ty przez pra­co­daw­cę waż­n­ego kon­trak­tu, a mie­sięcz­ny doce­lo­wy czas pra­cy nie zosta­nie osią­g­nię­ty z tego powo­du (lub z innych powo­dów), może to stać się fin­an­so­wo kło­pot­li­we dla pra­cow­ni­ka ochro­ny 34a. Ninie­js­zy arty­kuł ana­li­zu­je powo­dy, któ­re pro­wad­zą do anu­lo­wa­nia dni roboc­zych i poka­zu­je moż­li­wości, jakie ma wów­c­z­as pra­cow­nik ochrony.

Jakie są moż­li­we powo­dy, dla których mój pra­co­daw­ca wyz­nac­za mi mnie­js­zą licz­bę dni przydziału?

Po pierw­s­ze, w tym mie­js­cu należy rów­nież krót­ko prze­a­na­lizować punkt wid­ze­nia fir­my ochro­niar­skiej. Fakt, że jes­teś rzad­ziej na dyżur­ze, w więks­zości przy­pad­ków (miej­my nad­zie­ję) nie ma nic wspól­n­ego z Tobą oso­biście, ale ma przy­c­zy­ny ope­ra­cy­j­ne. Jeś­li pra­co­daw­ca wyjaś­ni je w prze­jr­zy­sty sposób, a Ty będ­zi­esz w sta­nie je zro­zu­mieć, będ­zie to sta­nowić leps­zy punkt wyjścia do roz­wią­za­nia pro­blemu, któ­re może być pop­ar­te przez obie stro­ny. Moż­li­we jed­nak, że dopro­wad­zi to do zmi­a­ny zatrud­ni­enia lub roz­po­c­zęcia pos­zu­ki­wa­nia nowej pra­cy. A może “chu­dy okres” jest tyl­ko krót­ki i moż­na go zre­kom­pen­so­wać, pra­cu­jąc dodat­ko­we god­zi­ny w nas­tęp­nym mie­sią­cu lub pra­co­daw­ca dosto­suje się do Cie­bie w inny sposób.

Oto dzie­sięć moż­li­wych powo­dów, dla których pra­co­daw­ca może chcieć skrócić god­zi­ny pracy:

 1. Niżs­zy popyt ze stro­ny kli­en­tówPopyt na usłu­gi ochro­ny może być mnie­js­zy, co dopro­wad­zi do zmnie­jsze­nia licz­by potrzeb­nych roboczogodzin.
 2. Spo­wol­ni­e­nie gos­podar­c­zeMoż­li­we, że sytu­ac­ja gos­podar­c­za ule­gła pogor­sze­niu, co dopro­wad­ziło do ogra­nic­ze­nia zas­obów i oszc­zęd­ności kosztów.
 3. Zmi­a­ny w stra­te­gii biz­ne­so­wejTwój pra­co­daw­ca mógł zmi­e­nić swo­ją stra­te­gię biz­ne­so­wą, co dopro­wad­ziło do dosto­so­wa­nia zas­obów ludzkich.
 4. Rot­ac­ja per­so­neluMoż­li­wa rot­ac­ja per­so­nelu w celu zapew­ni­enia wszyst­kim pra­cow­ni­kom moż­li­wości pra­cy i bard­ziej spra­wi­ed­li­wego pod­ziału god­zin pracy.
 5. Nowe tech­no­lo­gie lub auto­ma­ty­zac­jaThe Wpro­wad­ze­nie nowych tech­no­lo­gii lub zau­to­ma­ty­zowanych sys­te­mów może pro­wad­zić do zmnie­jsze­nia licz­by potrzeb­nych pracowników.
 6. Waha­nia sezo­no­weGod­zi­ny pra­cy mogą pod­le­gać sezo­no­wym waha­ni­om, na przy­kład jeś­li w niek­tórych mie­sią­cach potrze­ba mniej pra­cow­ni­ków ochrony.
 7. Zmi­a­ny w umowach z kli­en­ta­miMoż­li­we, że umowy z kli­en­ta­mi ule­gły zmia­nie, co dopro­wad­ziło do zmnie­jsze­nia ilości pracy.
 8. Ogra­nic­ze­nia praw­neMogą ist­nieć (nowe) ogra­nic­ze­nia praw­ne, takie jak mak­sy­m­al­ne limi­ty god­zin pra­cy lub okre­sy odpo­c­zyn­ku międ­zy zmi­a­na­mi. Albo ist­nie­jące wymo­gi (np. wyni­ka­jące z usta­wy o cza­sie pra­cy) są obe­c­nie lepiej przestrzegane.
 9. Urlop firm­o­wy lub sezo­no­we prz­er­wy w pra­cyTwój pra­co­daw­ca mógł pod­jąć decyz­ję o skróceniu god­zin pra­cy w okreś­l­onych okre­sach, takich jak świę­ta firm­o­we lub prz­er­wy sezo­no­we (od kli­en­tów). Ponadto, na przy­kład, pan­de­mia Covid spo­wo­do­wała tymc­z­a­so­we wstrzą­sy w branży. 
 10. Wewnę­trz­na restruk­tu­ry­zac­ja fir­myTwój pra­co­daw­ca może prze­pro­wad­zić wewnę­trz­ną restruk­tu­ry­zac­ję pro­wad­zącą do ponow­nej oce­ny god­zin pra­cy i aloka­c­ji zasobów.

Jakie mam opc­je, jeś­li pra­co­daw­ca przyd­zieli mi mniej pracy?

Oczy­wiście nie war­to spierać się o jed­ną czy dwie god­zi­ny. Jed­nak utra­ta 20, 30, 40 pro­cent lub nawet więcej god­zin pra­cy to poważ­na spra­wa, ponie­waż musisz rów­nież zara­biać na życie. Jeś­li twój szef usunie cię z gra­fi­ku, przyd­zieli do znacz­nie mnie­js­zej licz­by zmi­an niż zwyk­le i nie dosta­nie­sz swoich god­zin — masz nas­tę­pu­jące opcje:

 1. Spraw­dź umowę o pracę!
  Jest to naj­waż­nie­js­zy punkt. Zasad­nic­zo decy­du­jące znac­ze­nie ma to, co zostało uzgod­nio­ne w umowie o pracę. Na przy­kład, jeś­li w umowie jest napi­sa­ne “peł­ny etat”, pra­co­daw­ca jest zobo­wią­za­ny do zatrud­ni­enia pra­cow­ni­ka w pełnym wymi­ar­ze god­zin. To, co rozu­mie się przez peł­ny etat, jest zazwy­c­zaj ure­gu­lo­wa­ne w odpo­wied­nim układ­zie zbio­ro­wym. Częs­to ustal­a­na jest rów­nież kon­kret­na licz­ba god­zin. Jeś­li na przy­kład w umowie o pracę okreś­lo­no 170 god­zin mie­sięcz­nie, licz­ba ta musi być przestrz­e­ga­na (z wyjąt­kiem nie­wiel­kich wahań, np. z powo­du choroby).
 2. Zapoz­naj się z gra­fi­kiem dyżurów!
  Pla­no­wa­nie dyżurów w usłu­gach ochro­ny, np. w ochro­nie fabryk, częs­to odby­wa się w opar­ciu o stały rytm zmi­an. W ten sposób moż­li­we jest pla­no­wa­nie z pewnym wyprzedze­niem — oczy­wiście z pewnym stop­niem nie­pew­ności (np. ze wzglę­du na wiecz­ne pla­no­wa­nie urlopów). Decy­du­jące znac­ze­nie ma jed­nak fak­ty­cz­ny gra­fik dyżurów na kole­j­ny mie­siąc: jeś­li zawi­e­ra on np. 20 zmi­an, to pra­cow­nik ma pra­wo do pra­cy na takiej licz­bie zmi­an. Po opu­bli­ko­wa­niu gra­fi­ku dyżurów moż­na go ponow­nie zmi­e­nić tyl­ko po kon­sult­ac­ji z pracownikami.
 3. Szu­kaj dia­lo­gu i aktyw­nie ofe­ruj wyda­j­ność pra­cy!
  Wie­le spraw moż­na wyjaś­nić poprzez komu­ni­ka­c­ję. Postaraj się poroz­ma­wiać ze swo­im przełoż­onym i osią­gnąć kon­sen­sus. Waż­ne: Poin­for­muj, że nie zgad­zasz się na zmi­a­ny i wyraź­nie zapro­po­nuj swo­je wyni­ki pra­cy! Twój pra­co­daw­ca jest zobo­wią­za­ny do zapew­ni­enia Ci pra­cy zgod­nie z obo­wią­zu­jącą umową o pracę, a Ty do świad­c­ze­nia pra­cy zgod­nie z umową. 
 4. Pra­co­daw­ca nie reagu­je? Wyś­lij pisem­ne przy­p­o­m­ni­e­nie!
  Poin­for­muj pra­co­daw­cę na piś­mie o wyżej wymi­en­ionych aspektach. For­ma pisem­na jest waż­na, aby mieć dowód. Ustal ter­min dla swo­jego sze­fa, ale nadal bądź uprzej­my i chęt­ny do współpra­cy. W koń­cu zazwy­c­zaj chcesz kon­ty­nuo­wać pracę dla swo­jego pracodawcy.
 5. Jeś­li nic nie poma­ga: złóż skar­gę!
  Jeś­li wszyst­ko inne zawi­ed­zie, pra­co­daw­ca nie zare­agu­je, a roz­mo­wy (być może rów­nież z radą zakła­do­wą) nie przy­ni­o­są rezul­ta­tu, jedy­ną opc­ją jest wys­tąpi­e­nie na dro­gę sądo­wą przed sądem pracy.

Praw­nik Jörg Zitz­mann pię­knie przedsta­wił fak­ty w spra­wie w arty­ku­le Kanał You­Tube Aka­de­mii Bez­piec­zeńst­wa:

Zapa­mię­ty­wa­nie pytań egza­mi­nacy­jnych i odpo­wied­zi: czy to wyst­ar­c­zy, aby zdać egza­min 34a?

Zapamiętywanie pytań egzaminacyjnych i odpowiedzi: czy to wystarczy, aby zdać egzamin 34a?

Egza­min z wied­zy spec­ja­lis­ty­cz­nej w branży ochro­niar­skiej zgod­nie z § 34a Usta­wy o regu­lac­ji hand­lu, hand­lu i prze­mysłu (Gewer­be­ord­nung) jest ważnym war­un­kiem wstęp­nym do wyko­n­y­wa­nia zawo­du w tej dzied­zi­nie. Ma on na celu zapew­ni­e­nie, że kan­dy­d­a­ci posia­da­ją wied­zę niez­będ­ną do zag­wa­ran­to­wa­nia bez­piec­zeńst­wa lud­zi i ochro­ny mienia.
W tym kon­tekście poja­wia się pyta­nie, czy jest sens po pro­s­tu uczyć się na pamięć wszyst­kich moż­li­wych pytań egza­mi­nacy­jnych i odpo­wied­zi, nie zagłę­bia­jąc się w treść egzaminu.

Pyta­nia egza­mi­nacy­j­ne: Teo­ria i praktyka

Bez dwóch zdań — Nau­ka z pyta­nia­mi egza­mi­nacy­jny­mi 34a ofe­ru­je wie­le kor­zyści. Czys­te zapa­mię­ty­wa­nie pytań egza­mi­nacy­jnych i odpo­wied­zi nie jest odpo­wied­nią meto­dą przy­go­to­wa­nia w tym kon­tekście, ponie­waż egza­min może rów­nież zawi­erać pyta­nia sytu­acy­j­ne. Doty­c­zy to zwłaszc­za części ust­nej egza­mi­nu. Ponadto waż­ne jest zro­zu­mi­e­nie powią­zań międ­zy różny­mi obs­za­ra­mi tema­ty­cz­ny­mi i umie­jęt­ność zasto­so­wa­nia ich w kon­kret­nych przy­pad­kach prak­ty­cz­nych. Powierz­chow­ne przy­go­to­wa­nie może pro­wad­zić do tego, że niek­tór­zy kan­dy­d­a­ci zdad­zą egza­min, ale nie będą w sta­nie zasto­so­wać swo­jej wied­zy w prak­ty­ce. Z reguły jed­nak zda­nie egza­mi­nu sta­je się rów­nież wyz­wa­niem, jeś­li ktoś uczy się tyl­ko na pamięć i nie zdo­był prawd­zi­wego zro­zu­mi­e­nia treści.

Wyz­wa­nia

Ponadto waż­na jest nie tyl­ko zna­jo­mość pod­staw prawnych i odpo­wied­nich prze­pisów, ale także zro­zu­mi­e­nie psy­cho­lo­gicz­nych i komu­ni­ka­cy­jnych aspek­tów tego zawo­du. W koń­cu pry­wat­ni ochro­niar­ze mus­zą nie tyl­ko roz­poz­na­wać i odpierać zagroże­nia, ale także umieć sto­so­wać tech­ni­ki dees­ka­l­ac­ji i rad­zić sobie w trud­nych sytu­ac­jach. Doty­c­zy to rów­nież sku­tecz­n­ego komu­ni­ko­wa­nia się i roz­wią­zy­wa­nia kon­flik­tów. Oczy­wiście nie tyl­ko treści nauc­za­nia odgry­wa­ją tu rolę, ale prze­de wszyst­kim doś­wiad­c­ze­nie zawo­do­we i prze­ka­zy­wa­nie doś­wiad­c­zeń, np. w ramach kur­su przy­go­to­waw­c­ze­go lub w ramach wymi­a­ny z doś­wiad­c­z­ony­mi kole­gami. Na mar­gi­ne­sie należy wspom­nieć o sku­pi­e­niu się na tema­ty­ce praw­nej egza­mi­nu z kwa­li­fi­ka­c­ji zawo­do­wej 34a. Tema­ty takie jak pra­wo kar­ne czy pra­wo cywil­ne to. Pod­wó­j­na waga na egza­mi­nie pisem­nym. Nie należy lek­ko­myśl­nie zosta­wiać żad­nych punk­tów, rozu­mie­jąc mate­rię prawną w tym mie­js­cu, nie mówiąc już o zagroże­niach wyni­ka­ją­cych z igno­ran­c­ji praw­nej przy póź­nie­js­zej pra­cy w służ­bie bezpieczeństwa.

Zro­zu­mi­e­nie treści egzaminu

Zda­ją­cy egza­min powin­ni inten­syw­nie angażo­wać się w treść egza­mi­nu i starać się ją głę­biej zro­zu­mieć. Nie powin­ni zaj­mo­wać się tyl­ko fak­tami, ale także kon­tekst­ami i znac­ze­niem tego, cze­go się nauc­zy­li. Jed­nym ze spo­s­o­bów na to jest roz­mo­wa z inny­mi osoba­mi, któ­re rów­nież przy­go­to­wu­ją się do egza­mi­nu lub już pra­cu­ją w branży. Prak­ty­cz­ne doś­wiad­c­ze­nie może rów­nież pomóc w pogłę­bi­e­niu zro­zu­mi­e­nia i zasto­so­wa­niu tego, cze­go się nauc­zo­no. Ogól­nie zale­ca­ne są Książki, kur­sy online i szko­lenia stac­jo­nar­neKurs został zapro­jek­to­wa­ny tak, aby zapew­nić kon­tekst, a nie pra­co­wać wyłącz­nie z pyta­nia­mi tes­to­wy­mi i roz­wią­za­nia­mi. Wyjaś­ni­enia opar­te na stu­diach przy­pad­ków mogą wnieść istot­ny wkład w zro­zu­mi­e­nie, zwłaszc­za kwestii prawnych.

Wni­o­sek

Pod­su­mo­wu­jąc, nie ma sen­su po pro­s­tu zapa­mię­ty­wać wszyst­kich moż­li­wych pytań egza­mi­nacy­jnych i odpo­wied­zi bez zagłę­bia­nia się w treść egza­mi­nu. Zami­ast tego, kan­dy­d­a­ci powin­ni inten­syw­nie zaj­mo­wać się treścią egza­mi­nu i starać się uzys­kać głębs­ze zro­zu­mi­e­nie. Może to pomóc im nie tyl­ko w zda­niu egza­mi­nu, ale także w prak­ty­cz­nym zasto­so­wa­niu zdo­bytej wied­zy i sku­tecz­nej pra­cy w branży ochro­ny prywatnej.

Oto zale­ty nau­ki z pyta­nia­mi egza­mi­nacy­jny­mi do egza­mi­nu 34a

Oto zalety nauki z pytaniami egzaminacyjnymi do egzaminu 34a

Nau­ka za pomocą pytań egza­mi­nacy­jnych to sprawd­zo­na meto­da sto­so­wa­na przez wie­lu stu­den­tów w celu popra­wy zro­zu­mi­e­nia i zna­jo­mości okreś­l­onych zagadnień. 

Dlac­ze­go przy­go­to­wa­nie do 34a z pyta­nia­mi egza­mi­nacy­jny­mi ma sens

Odpo­wia­da­jąc na pyta­nia egza­mi­nacy­j­ne, otrzy­mu­jesz infor­mac­ję zwrot­ną o tym, jak dobrze zro­zu­mi­ałeś mate­riał i możesz pra­co­wać szc­ze­gól­nie nad trud­ny­mi częścia­mi, aby popra­wić swo­ją wied­zę. Możesz ziden­ty­fi­kować luki w swo­im zro­zu­mi­e­niu i je uzu­peł­nić. Dzięki regu­lar­nym infor­mac­jom zwrot­nym możesz upew­nić się, że sta­le się dos­ko­na­lisz i śled­zi­sz swo­je pos­tę­py.
Kole­jną zale­tą nau­ki z pyta­nia­mi egza­mi­nacy­jny­mi jest głębs­ze zaan­gażo­wa­nie w treść nauc­za­nia. Odpo­wia­da­jąc na pyta­nia egza­mi­nacy­j­ne, trze­ba inten­syw­niej zaj­mo­wać się treścią i twor­zyć połąc­ze­nia międ­zy różny­mi tema­ta­mi. Zagłę­bia­jąc się w infor­mac­je, moż­na uzys­kać głębs­ze zro­zu­mi­e­nie tema­tu. Poprzez pow­tar­za­nie i sto­so­wa­nie infor­mac­ji popra­wia się pamięć. Kie­dy inten­syw­nie stu­di­ujesz dany temat i aktyw­nie sto­sujesz to, cze­go się nauc­zyłeś, lepiej utrwa­la się on w Two­jej pamięci.
Pyta­nia egza­mi­nacy­j­ne sku­pia­ją rów­nież uwa­gę na naj­waż­nie­js­zych aspektach mate­riału nauc­za­nia i poma­ga­ją wye­li­mi­no­wać infor­mac­je nie­is­tot­ne. Sku­pia­jąc się na istot­nych infor­mac­jach, mózg jest w sta­nie lepiej je przys­woić i przet­wor­zyć. Pro­wad­zi to do lepsze­go zro­zu­mi­e­nia mate­riału nauc­za­nia.
Jed­ną z naj­waż­nie­js­zych kor­zyści płyną­cych z nau­ki z pyta­nia­mi egza­mi­nacy­jny­mi jest sym­u­lac­ja sytu­ac­ji egza­mi­nacy­j­nej. Może to rów­nież pomóc w zmnie­jsze­niu lęku przed egza­mi­nem. Oba­wa przed egza­mi­nem może sta­nowić istot­ną bari­erę w nauce, ponie­waż może spo­wo­do­wać, że będ­zi­esz osią­gał gor­sze wyni­ki niż w rzec­zy­wis­tości. Ćwic­ząc pyta­nia egza­mi­nacy­j­ne, moż­na się lepiej przy­z­wy­c­zaić do rod­za­ju pytań i pro­ce­su egza­mi­nacy­j­n­ego. Może to pomóc w zmnie­jsze­niu lęku przed egza­mi­nem i zwięks­zyć pew­ność siebie.

Inne zale­ty nau­ki z pyta­nia­mi egzaminacyjnymi

Wni­o­sek

Ogól­nie rzecz bio­rąc, nau­ka z wykor­zysta­niem pytań egza­mi­nacy­jnych ofe­ru­je wie­le kor­zyści. Poma­ga popra­wić zro­zu­mi­e­nie treści nauc­za­nia, wzmoc­nić pamięć i zmnie­js­zyć strach przed egza­mi­na­mi. Dzięki regu­lar­nym infor­mac­jom zwrot­nym i ukier­un­kowa­nej prak­ty­ce możesz pra­co­wać nad trud­ny­mi częścia­mi i śled­zić swo­je pos­tę­py. Nau­ka z pyta­nia­mi egza­mi­nacy­jny­mi to sku­tecz­ny sposób na przy­go­to­wa­nie się do egza­minów i osią­g­nięcie suk­ce­su. Przy­go­to­wa­nie do egza­mi­nu z wykor­zysta­niem pytań egza­mi­nacy­jnych jest zatem ważnym czyn­ni­kiem w pomyśl­nym zda­niu egza­mi­nu IHK. Dlac­ze­go samo zapa­mię­ty­wa­nie nie­ko­niecz­nie wyst­ar­c­zy, aby zdać egza­min 34a, Dowiedz się więcej w tym wpi­sie na blogu.

Wska­zów­ka: Pyta­nia egza­mi­nacy­j­ne na YouTube

Wska­zów­ki doty­c­zące skła­da­nia podań o pracę dla pry­wat­nych ochro­niar­zy: Jak sku­tecz­nie złożyć podanie!

Wskazówki dotyczące składania podań o pracę dla prywatnych ochroniarzy: Jak skutecznie złożyć podanie!

Ochro­niar­ze odgry­wa­ją ważną rolę w pry­wat­nej branży ochro­ny i częs­to są pierws­zym punk­tem kon­tak­tu dla kli­en­tów i gości. Jeś­li jes­teś pra­cow­ni­kiem ochro­ny szu­ka­ją­cym nowej pra­cy, uda­na apli­ka­c­ja może sta­nowić róż­nicę międ­zy suk­ce­sem a porażką. Szan­se są dość duże ze wzglę­du na sytu­ac­ję na ryn­ku pra­cy. Rynek ten nazy­wa­ny jest rów­nież ryn­kiem pra­cow­ni­ka — co oznac­za, że na obe­c­ne wol­ne mie­j­s­ca pra­cy jest mało wykwa­li­fi­kowanych kan­dy­da­tów. Mają Państ­wo — oczy­wiście w zależ­ności od niek­tórych czyn­ni­ków, takich jak wyk­sz­tałce­nie i pożą­da­ne mie­j­s­ce pra­cy — w zasad­zie dobry wybór!

W tym arty­ku­le poda­my wska­zów­ki i pora­dy, jak sku­tecz­nie ubie­gać się i zna­leźć wymar­zoną pracę w branży ochro­ny prywatnej.

10 wska­zó­wek doty­c­zą­cych apli­ka­c­ji dla pra­cow­ni­ków ochro­ny w pry­wat­nym sek­tor­ze ochrony

 1. Stwórz sen­sow­ny list motywacyjny

List moty­wa­cy­j­ny to pierw­s­ze wraże­nie, jakie robisz na poten­c­jal­nym pra­co­daw­cy. Waż­ne jest, abyś poś­więcił czas na stwor­ze­nie moc­n­ego lis­tu moty­wa­cy­j­n­ego, który pod­kreś­li Two­je doś­wiad­c­ze­nie, umie­jęt­ności i moty­wac­ję. Upew­nij się, że list moty­wa­cy­j­ny jest dosto­so­wa­ny do fir­my i ofe­ro­wa­nej pra­cy w ochro­nie oraz że dowied­ziałeś się o fir­mie i jej działalności.

 1. Uak­tu­al­nij swo­je CV

Two­je CV jest naj­waż­nie­js­zym doku­men­tem apli­ka­cy­jnym i powinno przedsta­wiać Two­je doś­wiad­c­ze­nie zawo­do­we, umie­jęt­ności i kwa­li­fi­ka­c­je. Zak­tua­li­zuj swo­je CV przed złoże­niem wni­o­s­ku i upew­nij się, że jest ono prze­jr­zys­te i łat­we do odc­zy­ta­nia. Uży­waj punk­tów wypunk­to­wanych i wyraź­n­ego for­ma­tow­a­nia, aby pod­kreś­lić waż­ne infor­mac­je. Zamieść rów­nież infor­mac­je o tym, jakie szko­lenia i cer­ty­fi­ka­ty ukońc­zyłeś oraz jakie masz doś­wiad­c­ze­nie w branży ochro­ny. Przedstaw swo­je świa­dect­wa kwa­li­fi­ka­c­ji, refe­ren­c­je i wszel­kie zaś­wiad­c­ze­nia o odby­tych szko­leniach. Nie należy dołąc­zać Fałs­zy­we doku­men­ty i prze­ko­n­ać Cię pro­fes­jo­nal­nym pra­wi­dło­we wyraże­nie.

 1. Pod­kreśl swo­je umie­jęt­ności i doświadczenie

Jako pra­cow­nik ochro­ny powi­ni­en­eś umieć szyb­ko roz­poz­na­wać nie­bez­piecz­ne sytu­ac­je i odpo­wied­nio na nie reago­wać. W swo­jej apli­ka­c­ji pod­kreśl swo­je umie­jęt­ności i doś­wiad­c­ze­nie w dzied­zi­nie bez­piec­zeńst­wa oraz zwróć uwa­gę na swo­je kom­pe­ten­c­je w zak­re­sie komu­ni­ka­c­ji, roz­wią­zy­wa­nia kon­flik­tów i dees­ka­l­ac­ji. Nie przes­ad­zaj jed­nak, np. poprzez eks­cen­trycz­nie roz­bu­do­wa­ne nar­rac­je o swoich dotych­c­z­a­so­wych wyc­zy­nach jako pra­cow­nik ochrony!

 1. Bądź przy­go­to­wa­ny do roz­mo­wy kwalifikacyjnej

Roz­mo­wa kwa­li­fi­ka­cy­j­na to szan­sa na zapre­zen­to­wa­nie się z jak naj­lepszej stro­ny i prze­kona­nie pra­co­daw­cy o swoich umie­jęt­nościach. Przy­go­tuj się do roz­mo­wy czy­ta­jąc o fir­mie, przy­go­to­wu­jąc pyta­nia i zast­ana­wia­jąc się nad odpo­wied­zia­mi, których udziel­ił­byś. Upew­nij się, że jes­teś na czas i dobrze przy­go­to­wa­ny do roz­mo­wy i że jas­no przedsta­wi­asz swo­je kwa­li­fi­ka­c­je i doświadczenie.

 1. Pozostań pozy­tyw­ny i pew­ny siebie

Jako pra­cow­nik ochro­ny waż­ne jest, abyś spra­wiał wraże­nie pozy­tyw­n­ego i pew­n­ego sie­bie. Bądź pew­ny swoich umie­jęt­ności i doś­wiad­c­ze­nia i prze­każ poten­c­jal­ne­mu pra­co­daw­cy, że jes­teś naj­leps­zym wybo­rem na to sta­nowis­ko. Zacho­waj pro­fes­jo­na­lizm i uprzej­mość podc­z­as całe­go pro­ce­su apli­ka­c­ji i upew­nij się, że pozosta­wisz po sobie pozy­tyw­ne wraże­nie. W tym mie­js­cu pro­si­my o nieobraża­nie swo­jego sta­re­go lub poprzednie­go pra­co­daw­cy. To nie robi dob­re­go wraże­nia, a kadra zar­ząd­za­ją­ca w branży ochro­ny pry­wat­nej ma częs­to lepsze kon­tak­ty niż myślisz!

 1. Wykor­zystaj swo­ją sieć

Wykor­zystaj swo­ją sieć zawo­do­wą, aby zna­leźć poten­c­jal­nych pra­co­daw­ców i dowied­zieć się o wol­nych mie­js­cach pra­cy. Poroz­ma­wiaj z były­mi kole­gami, przełoż­ony­mi i inny­mi kon­takt­ami w branży ochro­ny i poproś o reko­men­d­ac­je lub infor­mac­je o wol­nych mie­js­cach pra­cy. Plat­for­my inter­neto­we, takie jak Lin­ke­dIn czy XING, rów­nież mogą pomóc w zna­le­zi­eniu poten­c­jal­nych pra­co­daw­ców i nawią­za­niu kon­tak­tów. Możesz tam rów­nież zaz­nac­zyć, że jes­teś otwar­ty na ofer­ty. Cza­sa­mi kon­tak­tu­ją się rów­nież head­hun­ter­zy, któr­zy mogą być pomoc­ni w zna­le­zi­eniu pracy.

 1. Bądź elas­ty­cz­ny i otwar­ty na nowe wyzwania

W branży ochro­ny pry­wat­nej ist­nie­je wie­le zadań i sta­nowisk, któ­re wyma­ga­ją różnych umie­jęt­ności i doś­wiad­c­ze­nia. Bądź elas­ty­cz­ny i otwar­ty na nowe wyz­wa­nia i spraw­dź, czy nada­jesz się na inne sta­nowis­ka lub zada­nia. Być może będ­zi­esz mógł wnieść swo­je umie­jęt­ności i doś­wiad­c­ze­nie lepiej na innym sta­nowis­ku lub będ­zi­esz zain­te­re­so­wa­ny nowym wyzwaniem.

 1. Zapre­zen­tuj się profesjonalnie

Jako pra­cow­nik ochro­ny jes­teś wizy­tów­ką fir­my i dla­te­go powi­ni­en­eś pre­zen­to­wać się w sposób pro­fes­jo­nal­ny. Upew­nij się, że nosisz odpo­wied­ni ubiór i spra­wi­asz dob­re wraże­nie podc­z­as roz­mów kwa­li­fi­ka­cy­jnych lub innych pro­fes­jo­nal­nych okaz­ji. Zwróć rów­nież uwa­gę na swój język ciała i wygląd oraz upew­nij się, że komu­ni­ku­jesz się grzecz­nie i profesjonalnie.

 1. Nie uni­kaj wyso­kich wymagań

Mak­sy­m­al­nie 20 lat i 10 lat doś­wiad­c­ze­nia zawo­do­wego — oczy­wiście nie jest to moż­li­we. Pra­co­daw­cy częs­to w ogło­sze­niach o pracę pis­zą spo­ro wyma­gań. Nie bój się tego, ale bądź szc­zery, jeś­li nie speł­ni­asz (jeszc­ze) jakie­goś wymo­gu. Wciąż możesz zdo­być doś­wiad­c­ze­nie w nowej pra­cy, możesz popra­wić zna­jo­mość języ­ka obce­go, bio­rąc kur­sy na boku (np. w cen­trum edu­ka­c­ji dla dorosłych) i możesz nadro­bić bra­ku­jące dodat­ko­we szko­lenia. Pra­co­daw­cy są częs­to bard­ziej elas­ty­cz­ni, niż myś­lisz, zwłaszc­za jeś­li jest to poza tym dob­re (ludzkie) dopasowanie!

 1. Miej oko na piłkę i nie bój się niepowodzeń!

Wylą­do­wa­nie bez­poś­red­nie­go tra­fie­n­ia w pierw­s­zej apli­ka­c­ji i zdo­by­cie wymar­zo­nej pra­cy jest rac­zej wyjąt­kiem niż regułą. Nie bój się, jeś­li nie uda ci się z pierw­s­zą apli­ka­c­ją, ale spró­buj ponow­nie gdzieś ind­ziej. Częs­to pomoc­ne jest popro­sze­nie o otwar­tą infor­mac­ję zwrot­ną na temat tego, dlac­ze­go nie tra­fiłeś na krót­ką lis­tę, lub odby­cie pro­fes­jo­nal­n­ego szko­lenia z zak­re­su apli­ka­c­ji, gdzie Two­je doku­men­ty apli­ka­cy­j­ne są rów­nież prze­glą­da­ne i opty­ma­lizowa­ne. Po pro­s­tu bądź na bieżą­co, sub­s­kry­buj odpo­wied­nie ofer­ty pra­cy na por­tal­ach pra­cy. Dzięki temu będ­zi­esz auto­ma­ty­cz­nie infor­mo­wa­ny o poja­wi­e­niu się nowych ofert pra­cy w Two­im pro­mie­niu wyszukiwania.

Wni­o­sek

Sku­tecz­na apli­ka­c­ja w branży ochro­ny pry­wat­nej wyma­ga cza­su, wysił­ku i zaan­gażo­wa­nia. Wykor­zystaj powyżs­ze wska­zów­ki, aby zop­ty­ma­lizować swo­ją apli­ka­c­ję i zna­leźć wymar­zoną pracę. Bądź na bieżą­co i kon­ty­nu­uj swo­ją edu­ka­c­ję. Porównaj ofer­ty pra­cy i postaraj się sprze­dać sie­bie w jak naj­leps­zy sposób. Bądź pew­ny sie­bie, elas­ty­cz­ny i pro­fes­jo­nal­ny i pokaż swo­je­mu poten­c­jal­ne­mu pra­co­daw­cy, że jes­teś ide­al­nym wybo­rem na to stanowisko.

Przy­szłość pry­wat­nej branży ochro­niar­skiej w Niemc­zech: czło­wiek czy maszyna?

Przyszłość prywatnej branży ochroniarskiej w Niemczech: człowiek czy maszyna?

Branża ochro­ny pry­wat­nej jest ważnym sek­torem gos­po­dar­ki w Niemc­zech i zatrud­nia wie­le osób. W 2022 roku w sek­tor­ze ochro­ny pry­wat­nej w Niemc­zech było łącz­nie nie­co poniżej 260 000 pra­cow­ni­ków, pra­cu­ją­cych w około 5 700 fir­mach ochro­niar­s­kich i zabez­piec­za­ją­cych. Są to znac­zące licz­by. Pry­wat­na ochrona w coraz więks­zym stop­niu przej­mu­je daw­niej czys­to suwe­ren­ne zada­nia w niek­tórych obs­za­rach i tym samym stała się ważnym grac­zem — częścio­wo rów­nież w obs­z­ar­ze bez­piec­zeńst­wa i por­ząd­ku publicznego.

Jak jed­nak będ­zie się roz­wi­jać pry­wat­na ochrona w przy­szłości? Czy ludzcy ochro­niar­ze będą coraz częściej zas­tę­po­wa­ni przez mas­zy­ny? Czy też w przy­szłości lud­zie nadal będą odgry­wać ważną rolę w branży ochro­ny? W tym arty­ku­le przy­glą­da­my się przy­szłości pry­wat­nej branży ochro­niar­skiej w Niemczech.

Rola lud­zi w branży ochro­ny prywatnej

Ludzcy pra­cow­ni­cy ochro­ny mają wie­le zalet w porówna­niu z mas­zy­na­mi. Potra­fią bard­ziej nie­omyl­nie przy­pi­sać ludzkie działa­nia i odpo­wied­nio zare­ago­wać. Potra­fią lepiej ocen­ić nie­bez­piecz­ne sytu­ac­je i odpo­wied­nio działać. Mają zdol­ność do reago­wa­nia na nie­prze­wid­zia­ne zdar­zenia i elas­ty­cz­n­ego działa­nia. Szc­ze­gól­nie w sytu­ac­jach, w których waż­ne są empa­tia, zro­zu­mi­e­nie i komu­ni­ka­c­ja inter­per­so­nal­na, ludzcy pra­cow­ni­cy ochro­ny są niezastąpieni.

Ponadto w branży ochro­ny ist­nie­ją pew­ne czyn­ności, któ­re trud­no zau­to­ma­ty­zować. Na przy­kład moni­to­ro­wa­nie lud­zi i sprawd­za­nie doku­men­tów iden­ty­fi­ka­cy­jnych wyma­ga wyso­kie­go pozio­mu wied­zy, doś­wiad­c­ze­nia i empa­tii. Działa­nia te wyma­ga­ją rów­nież umie­jęt­ności poz­naw­c­zych, takich jak kry­ty­cz­ne myś­le­nie, roz­wią­zy­wa­nie pro­ble­mów i podej­mo­wa­nie decyz­ji, których obe­c­nie nie mogą w peł­ni prze­jąć maszyny.

Rola mas­zyn w pry­wat­nej branży ochrony

Jed­nak w sek­tor­ze bez­piec­zeńst­wa ist­nie­ją rów­nież działa­nia, któ­re mogą być wspier­a­ne przez mas­zy­ny. Na przy­kład kame­ry i inne urząd­ze­nia tech­nicz­ne mogą być wykor­zy­sty­wa­ne do moni­to­ro­wa­nia budyn­ków i mie­jsc publicz­nych. Nagra­nia mogą być ana­lizowa­ne przez ludzkich pra­cow­ni­ków ochro­ny w celu roz­poz­na­wa­nia i reago­wa­nia na nie­bez­piecz­ne sytu­ac­je. Jed­nak sys­te­my, któ­re ocen­ia­ją zare­jes­tro­wa­ny mate­riał zdjęcio­wy bez­poś­red­nio za pomocą kom­pu­te­ra i w razie potrze­by uruch­a­mi­a­ją alarm, są szybs­ze i bard­ziej nie­za­wod­ne w masie.
Pierw­s­ze zau­to­ma­ty­zowa­ne sys­te­my, na przy­kład w zak­re­sie kon­tro­li dostę­pu, ist­niały już wie­le lat temu. Od pew­n­ego cza­su sto­so­wa­ne są rów­nież robo­ty straż­nic­ze, któ­re wypo­sażo­ne są w detek­to­ry i np. w peł­ni auto­ma­ty­cz­nie pat­ro­lu­ją maga­zy­ny. Tech­no­lo­gia dronów sta­je się rów­nież coraz popu­lar­nie­js­za w zasto­so­wa­niach w sek­tor­ze ochro­ny pry­wat­nej — na przy­kład jeś­li chod­zi o śled­ze­nie lub wery­fi­ka­c­ję alar­mów. Tutaj jed­nak przesz­ko­dy praw­ne są wciąż dość wyso­kie i częs­to unie­moż­li­wia­ją jej wykor­zysta­nie w praktyce.

Ponadto tech­no­lo­gie takie jak AI i ucze­nie mas­zy­no­we mogą być wykor­zy­sty­wa­ne do wykry­wa­nia wzor­ców i anoma­lii w dużych ilościach danych. W ten sposób siły bez­piec­zeńst­wa mogą być ost­rz­e­ga­ne o poten­c­jal­nych zagroże­niach na wczes­nym eta­pie i odpo­wied­nio reagować.

Przy­szłość pry­wat­nej branży ochrony

Jest mało praw­do­po­d­ob­ne, że mas­zy­ny cał­ko­wi­cie zas­tąpią ludzkich ochro­niar­zy. Lud­zie nadal będą odgry­wać ważną rolę w branży ochro­ny. Jed­nak mas­zy­ny będą odgry­wały coraz więks­zą rolę i będą wspierały ludzkich pra­cow­ni­ków ochro­ny w niek­tórych czyn­nościach. Pry­wat­ne fir­my ochro­niar­skie mus­zą dosto­so­wać się do tych zmi­an oraz odpo­wied­nio szko­lić i roz­wi­jać swój per­so­nel, aby spro­stać wyma­ga­ni­om przyszłości.

Wni­o­sek

Przy­szłość branży ochro­ny pry­wat­nej w Niemc­zech będ­zie ksz­tał­to­wa­na przez połąc­ze­nie pra­cy ludzkiej i moż­li­wości mas­zyn. Lud­zie nie zostaną zas­tąpi­e­ni, ale będą się dalej roz­wi­jać i przej­mo­wać inne czyn­ności. Oznac­za to, że nas­tąpi przes­unięcie zadań. Podc­z­as gdy zada­nia zwią­za­ne z postrz­e­ga­niem mogą być w dużej mier­ze prze­ję­te przez mas­zy­ny, pry­wat­ne siły bez­piec­zeńst­wa będą coraz częściej podej­mo­wać inne, bard­ziej wyma­ga­jące zadania.

34a-Przy­go­to­wa­nie: Jaka for­ma nauc­za­nia jest dla Cie­bie najlepsza?

34a-Przygotowanie: Jaka forma nauczania jest dla Ciebie najlepsza?

Która for­ma nauc­za­nia jest dla Cie­bie najlepsza?

W poniżs­zym arty­ku­le chciał­bym zapro­po­no­wać róż­ne moż­li­wości nau­ki, wraz z ich zale­t­ami i wada­mi, w celu przy­go­to­wa­nia do Sach­kunde­prüf­ung § 34a GewO — arty­kuł gościn­ny autorst­wa Guru bez­piec­zeńst­wa.

Nauc­za­nie czołowe

Zajęcia odby­wa­ją się w aka­de­mii, najc­zęściej w try­bie całod­nio­wym.
W zor­ga­ni­zowanym śro­do­wis­ku kla­so­wym twor­zy się dla stu­den­tów sytu­ac­ję ucze­nia się, w któ­rej wykła­dow­ca przyj­mu­je rolę bro­kera wied­zy. Nauc­zy­ciel może sto­so­wać róż­ne met­ody nauc­za­nia, aby ułat­wić stu­den­tom naukę. Mogą one obej­mo­wać wykła­dy, dys­kus­je, pracę w grup­ach, demons­trac­je lub eks­pery­men­ty. Na zajęciach stu­den­ci mogą rów­nież zada­wać pyta­nia bez­poś­red­nio i otrzy­my­wać infor­mac­je zwrot­ne od wykła­dow­cy lub kole­gów z kla­sy, co popra­wia zro­zu­mi­e­nie mate­riału nauc­za­nia. Zajęcia mogą być rów­nież okaz­ją do roz­wi­ja­nia umie­jęt­ności społecz­nych i współpra­cy, ponie­waż ucz­nio­wie pra­cu­ją i uczą się razem.

Lek­c­je online

Nauc­za­nie online jest pod­ob­ne do nauc­za­nia tra­dy­cy­j­n­ego, ale odby­wa się przez inter­net. Wykła­dow­ca wykor­zys­tu­je róż­ne nar­zęd­zia cyfro­we, aby ułat­wić stu­den­tom naukę. Przy­kła­da­mi nar­zęd­zi cyfro­wych mogą być: czat wideo i audio, kur­sy online, plat­for­my edu­ka­cy­j­ne, wir­tu­al­ne kla­sy lub moduły e‑learningowe. Nauc­za­nie online może być szc­ze­gól­nie kor­zyst­ne w dzi­sie­js­zym świe­cie, ponie­waż ofe­ru­je moż­li­wość kon­ty­nuo­wa­nia nauc­za­nia nawet w cza­sach pan­de­mii lub innych oko­licz­ności, któ­re wpły­wa­ją na nor­mal­ne nauc­za­nie. Kole­jną zale­tą nauc­za­nia online jest to, że stu­den­ci mogą uczyć się z dowol­n­ego mie­j­s­ca, o ile mają połąc­ze­nie z Inter­netem. Pod­ob­nie jak w przy­pad­ku zajęć bez­poś­red­nich, stu­den­ci mogą zada­wać pyta­nia i otrzy­my­wać infor­mac­je zwrot­ne od instruk­to­ra lub kole­gów z kla­sy, co może popra­wić ich zro­zu­mi­e­nie mate­riału nauczania.

Samod­ziel­na nau­ka z wykor­zysta­niem książki i fil­mów z YouTube

Samouk z książką i Fil­my z You­Tube to oso­by, któ­re uczą się samod­ziel­nie, zdo­by­wa­jąc infor­mac­je z książek lub fil­mów w Inter­ne­cie. Ta for­ma nau­ki jest mniej ustruk­tu­ry­zowa­na i wyma­ga od uczą­cych się więks­zej dys­cy­pli­ny i inic­ja­ty­wy. W prze­ci­wieńst­wie do nau­ki w kla­sie lub online, oso­by uczące się samod­ziel­nie mają swo­bo­dę ustala­nia włas­n­ego tem­pa i wyboru treści mate­riałów do nau­ki. Ist­nie­je jed­nak ryzy­ko, że oso­by uczące się samod­ziel­nie mogą mieć trud­ności z osią­g­nięciem celów nau­ki ze wzglę­du na brak struk­tu­ry i wska­zó­wek. Oso­by uczące się mus­zą moty­wo­wać i dys­cy­pli­no­wać się do cią­głe­go ucze­nia się. Trud­niej jest rów­nież zada­wać pyta­nia i otrzy­my­wać infor­mac­je zwrot­ne, ponie­waż nie ma bez­poś­red­nie­go kon­tak­tu z nauc­zy­cie­lem lub inny­mi uczą­cy­mi się.

Zale­ty i wady

Ogól­nie rzecz bio­rąc, wszyst­kie trzy for­my ucze­nia się — nauc­za­nie twar­zą w twarz, nauc­za­nie online i samod­ziel­ne ucze­nie się za pomocą książek i fil­mów z You­Tube — mają zale­ty i wady:

Nauc­za­nie czołowe

Zale­ty:

Wady:

Lek­c­je online

Zale­ty:

Wady:

Samod­ziel­na nau­ka z wykor­zysta­niem książek i fil­mów z YouTube

Zale­ty:

Wady:

Pod­su­mo­wa­nie

Ogól­nie rzecz bio­rąc, należy zau­ważyć, że żaden ze stylów ucze­nia się nie jest ide­al­ny i to od tego zależy, który styl ucze­nia się najl­epiej odpo­wia­da indy­wi­du­al­nym potrze­bom i pre­fe­ren­c­jom ucz­nia.
Ponadto róż­ne style nau­ki moż­na oczy­wiście ze sobą łąc­zyć. Szc­ze­gól­nie moż­li­wość wykor­zysta­nia fil­mów z You­Tube jako uzu­peł­ni­enia do każ­de­go rod­za­ju nau­ki jest bard­zo dobra. I tutaj moja reko­men­d­ac­ja leży na film­ach You­Tube m.in. SecurityGuru34a. Fil­my te mają prze­jr­zys­tą struk­turę, są pouc­za­jące, łat­we do zro­zu­mi­e­nia i dla­te­go bard­zo pomoc­ne. Z pomocą tych fil­mów moż­na uczyć się we włas­nym tem­pie i pogłę­biać treści, któ­re nie były tak dobrze prze­ka­za­ne na zajęciach.
Jest kom­plet­ne lek­c­je oraz Przy­kła­do­we egza­mi­ny wraz z wyjaś­ni­enia­mi pytań i odpowiedzi.

Mam nad­zie­ję, że tym arty­kułem udało mi się przy­b­liżyć Ci róż­ne met­ody nau­ki i że znajd­zi­esz odpo­wied­nią meto­dę dla siebie.

Kod kupo­nu: 10% Rabat na przy­go­to­wa­nie Sach­kun­de z Sachkun.de

Kod kuponu: 10% Rabat na przygotowanie Sachkunde z Sachkun.de

Plat­for­ma edu­ka­cy­j­na Sachkun.de jest jed­ną z naj­bard­ziej znanych ofert online doty­c­zą­cych przy­go­to­wa­nia do 34a. Plat­for­ma z e‑learningiem, pyta­nia­mi tes­to­wy­mi, prób­ny­mi egza­mi­na­mi i pomocą online ist­nie­je od 2005 roku i ponad 10.000 osób skor­zystało z niej, aby przy­go­to­wać się online do egza­mi­nu 34a.

Nowość: Sachkun.de 2.0

Ost­at­nio e‑learning na stro­nie www.sachkun.de został cał­ko­wi­cie prze­pro­jek­to­wa­ny. Na uczą­cych się cze­ka teraz ponad 1000 pytań tes­to­wych zwią­zanych z egza­mi­nem, teks­ty do nau­ki zori­en­to­wa­ne na cel, fil­my instruk­tażo­we, a nawet coty­god­nio­we semi­na­ria online na żywo. Przy­go­to­wa­nie do 34a jest dostęp­ne w trzech różnych wers­jach: Clas­sic, Pro i VIP. Oso­by, któ­re zare­zer­wu­ją VIP, mają rów­nież dostęp do gru­py Whats­App, w któ­rej mogą zada­wać pyta­nia i wymi­e­niać infor­mac­je z inny­mi uczą­cy­mi się Sach­kun­de. Nowością jest to, że przy­go­to­wa­nie prze­bie­ga teraz cał­ko­wi­cie za poś­red­nict­wem wygod­nej apli­ka­c­ji na tele­fon komór­ko­wy, w któ­rej moż­na uczyć się z pyta­nia­mi 34a przez całą dobę, czy­li 24/7 — w zależ­ności od tary­fy przez 30, 60 lub nawet 100 dni. 

Kod kupo­nu dla www.sachkun.de

Z kodem kupo­nu SK10YT obe­c­nie otrzy­mu­jesz 10% Rabat na wszyst­kich tary­fach.
Kli­knij tutaj, aby prze­jść bez­poś­red­nio do Ofer­ta na www.sachkun.de.

O przy­go­to­wa­niu eks­per­ty­zy Sachkun.de

Sachkun.de z pew­nością nie jest naj­tańs­zym dostaw­cą na ryn­ku, ale od lat sprawd­za się w swo­jej roli. Pozy­tyw­ne opi­nie w sie­ci prze­ma­wia­ją za jakością plat­for­my. Zapew­nia­ją to rów­nież kwa­li­fi­ka­c­je ope­ra­torów plat­for­my edu­ka­cy­j­nej 34a wokół Jör­ga Zitz­man­na. Należy rów­nież zau­ważyć, że pyta­nia egza­mi­nacy­j­ne i skon­den­so­wa­ne teks­ty do nau­ki umoż­li­wia­ją bard­zo efek­tyw­ne, tzn. w sposób szc­ze­gól­nie oszc­zęd­za­ją­cy czas, przy­go­to­wa­nie do egza­mi­nu IHK. Jeś­li pyta­nia doty­c­zące zro­zu­mi­e­nia pozosta­ją bez odpo­wied­zi, wykła­dow­ca jest dostęp­ny — w zależ­ności od tary­fy — w coty­god­nio­wej ses­ji wideo lub dodat­ko­wo także w gru­pie edu­ka­cy­j­nej Whats­App 34a. Dzięki temu pyta­nia uczest­ni­ków zaw­s­ze znaj­du­ją odpo­wie­dź — jak w przy­pad­ku kur­su twar­zą w twarz — i wszyst­kie treści są zro­zu­mi­ałe. Przy cen­ach wynos­zą­cych mniej więcej od 1,80 do 3,00 euro za dzień (stan na 5 mar­ca 2023) stos­unek ceny do jakości jest bard­zo roz­sąd­ny. Do bez­piec­zeńst­wa przy­c­zy­nia się rów­nież gwa­ran­c­ja zwro­tu pie­nięd­zy, która wchod­zi w życie, jeś­li mimo przy­go­to­wa­nia kil­ka­kro­t­nie nie zdad­zą Państ­wo egza­mi­nu 34a.

Wir wer­den hier im Blog nach und nach wei­te­re Anbie­ter vor­stel­len. Wir freu­en uns über Ihre Mei­nun­gen und Erfah­run­gen zur 34a-Prü­fungs­vor­be­rei­tung! Hin­ter­las­sen Sie ger­ne einen Kommentar 🙂

Egza­min z eks­per­ty­zy — po co, wyst­ar­c­zy kupić licen­c­ję 34a.…

Egzamin z ekspertyzy - po co, wystarczy kupić licencję 34a....

Nie masz ocho­ty zda­wać egza­mi­nu i przy­go­to­wy­wać się do nie­go, już kil­ka razy oblałeś egza­min z wied­zy eks­per­ckiej Izby Prze­mysło­wo-Hand­lo­wej lub po pro­s­tu chcesz zaoszc­zęd­zić czas i pie­niąd­ze — to wszyst­ko może być powo­dem, dla któ­re­go lud­zie wciąż szu­ka­ją “kupię pra­wo jaz­dy 34a”. W tym arty­ku­le wyjaś­nia­my, dlac­ze­go nie jest to szc­ze­gól­nie dobry pomysł.

Czy fak­ty­cz­nie moż­na kupić “bank­not 34a”?

Krót­ki Wys­zu­ki­wa­nie w Goog­le poka­zu­je: Tak, moż­na kupić kart­kę papie­ru, która wyglą­da jak ofic­jal­ny doku­ment izby prze­mysło­wo-hand­lo­wej. Ale uwa­ga!!! Jeś­li posłu­gu­jesz się taki­mi fałs­zy­wy­mi świa­dect­wa­mi egza­mi­nacy­jny­mi, gro­zi Ci odpo­wied­zi­al­ność kar­na.
To, co wol­no zro­bić, to powie­sić taki kawałek fan­ta­zy­j­n­ego papie­ru we włas­nym przedpo­ko­ju dla roz­ryw­ki lub użyć go jako zapal­nicz­ki na nas­tęp­nym przy­jęciu przy gril­lu. Jeś­li jed­nak uży­jesz takiej kart­ki w obro­cie prawnym, czy­li w kon­tekście poda­nia o pracę lub do rejes­trac­ji fir­my ochro­niar­skiej, popeł­ni­asz fałs­zerst­wo zgod­nie z para­gra­fem 267 Kodek­su Karnego:

(1) Każ­da oso­ba, która w celu wpro­wad­ze­nia w błąd w obro­cie prawnym wyt­warza fałs­zy­wy doku­ment, podra­bia auten­ty­cz­ny doku­ment lub posłu­gu­je się fałs­zy­wym lub sfałs­zowanym doku­men­tem, pod­le­ga kar­ze poz­ba­wi­e­nia wol­ności nie­prze­krac­za­jącej pięciu lat lub kar­ze pie­nięż­nej.
(2) Usiło­wa­nie jest karal­ne.
(3) W szc­ze­gól­nie poważnych przy­pad­kach karą jest poz­ba­wi­e­nie wol­ności na okres od sześciu mie­się­cy do dzie­sięciu lat. […]

Oso­by świad­c­zące takie wąt­pli­we usłu­gi wied­zą rów­nież, że ofe­ro­wa­nie świa­dectw egza­mi­nacy­jnych IHK, świa­dectw ukońc­ze­nia szkoły i innych cer­ty­fi­ka­tów, w tym dok­to­ra­tów, jest wąt­pli­we pod wzglę­dem prawnym. Inte­re­su­je ich prze­de wszyst­kim szyb­ki zaro­bek. Usłu­go­daw­cy najc­zęściej mają sied­zi­bę za gra­nicą lub są nie­d­ost­ęp­ni i dzięki temu uni­ka­ją sporów prawnych. Dzie­je się tak dla­te­go, że sprze­daw­cy mogą odpo­wia­dać przed sądem także dla­te­go, że wykor­zys­tu­ją zna­ki towa­rowe, a więc praw­nie chro­nio­ne cechy iden­ty­fi­ka­cy­j­ne (np. logo) orga­ni­zac­ji wyda­ją­cych świa­dect­wa. Ponadto niek­tór­zy sprze­daw­cy nawet celo­wo stwarza­ją wraże­nie, że jest to praw­nie wyda­ny doku­ment i jed­no­c­ześ­nie rek­la­mu­ją, że moż­na posłu­gi­wać się tymi podro­bio­ny­mi doku­men­ta­mi w obro­cie prawnym. Tym samym sprze­da­ją­cy częs­to także pozoru­ją nie­prawd­zi­we fak­ty, a więc częścio­wo także nawołu­ją, przy­najm­niej poś­red­nio, do posłu­gi­wa­nia się sprze­da­waną podrób­ką jak prawd­zi­wym doku­men­tem. Jako kupu­ją­cy zaw­s­ze możesz być ści­ga­ny i nara­zić się na odpo­wied­zi­al­ność karną, jeś­li fak­ty­cz­nie wykor­zyst­asz pro­fes­jo­nal­nie taki wymyś­l­o­ny dokument.

Gdzie mogę kupić świa­dect­wo kwalifikacji?

Jedy­nym legal­nym spo­s­o­bem na uzys­ka­nie “cer­ty­fi­ka­tu pozy­tyw­n­ego ukońc­ze­nia egza­mi­nu z wied­zy spec­ja­lis­ty­cz­nej” (jest to popraw­ne okreś­le­nie) jest pomyśl­ne ukońc­ze­nie egza­mi­nu z wied­zy spec­ja­lis­ty­cz­nej IHK. Moż­na zna­leźć wie­le darm­o­wych Wska­zów­ki doty­c­zące przy­go­to­wa­nia do egza­mi­nu, Pyta­nia tes­to­we i Forum pomo­cy na tej stro­nie. Przy okaz­ji, bio­rąc prawd­zi­wy egza­min może być nawet tańs­ze niż niek­tó­re z nie­le­gal­nych ofert fałs­zy­wych cer­ty­fi­ka­tów.
Ucz­ci­wość to naj­leps­za poli­ty­ka! Nie daj się wcią­gnąć w fałs­zy­we ofer­ty z fałs­zy­wy­mi dowo­da­mi! Nie war­to, bo zosta­nie­sz zde­mas­ko­wa­ny. A za cenę, którą wte­dy zapła­cisz, mogłeś się odpo­wied­nio przy­go­to­wać do egza­mi­nu i zda­wać go dość regularnie.

Ile kosz­tu­je podro­bio­ne świa­dect­wo kwalifikacji?

Ceny zac­zy­na­ją się już od nie­całych 10 euro za sper­so­na­lizowa­ny fałs­zy­wy cer­ty­fi­kat do bez­poś­red­nie­go pobra­nia w for­macie PDF.

Fałszywe świadectwo kwalifikacji do licencji 34a
Fałs­zy­we świa­dect­wo 34a jako plik PDF do pobrania
Ten “tani dostaw­ca” fałs­zy­wych dowo­dów pod­kreś­la, że nie wol­no kor­zystać z zaku­pionych doku­men­tów, ale dla włas­n­ego bez­piec­zeńst­wa wska­zał jed­nak sied­zi­bę fir­my w USA. Sam wie dlaczego.

Praw­do­po­d­ob­nie wierz­chołkiem góry lodo­wej jest dostaw­ca ofe­ru­ją­cy wszel­kie­go rod­za­ju świa­dect­wa egza­mi­nacy­j­ne i dyp­lo­my — w tym róż­ne kwa­li­fi­ka­c­je zawo­do­we, świa­dect­wa ukońc­ze­nia szkoły, dyp­lo­my licen­c­ja­ckie i magis­ter­skie z uczel­ni, dyp­lo­my uni­wer­syteckie, a nawet dok­to­ra­ty. Takie dru­ki moż­na kupić za “śmieszną cenę” kil­ku­set euro — naj­wy­raź­niej jest to opła­cal­ny biz­nes. Pro­mu­je on rów­nież ofer­tę kom­er­cy­j­nie poprzez reklamę w Goog­le, która poja­wia się na gór­ze stro­ny wyni­ków dla odpo­wied­nich haseł wys­zu­ki­wa­nia — patrz ilus­trac­ja poniżej. Ten nieucz­ci­wy przedsię­bior­ca rek­la­mu­je nawet, że jest to legal­na ofer­ta i “100% auten­ty­cz­ne i zare­jes­tro­wa­ne doku­men­ty, któ­re mogą być sprawd­zo­ne przez uczelnię/ fir­mę szko­lenio­wą, a nawet przez Two­jego pra­co­daw­cę”. kom­plet­na bzdura!

34a nota reklama w Google (fałszywy dowód)
Rekla­ma w Goog­le dla “ory­gi­nal­n­ego dowodu
Poroz­ma­wiaj­my o indy­ku: jeś­li kupisz podrób­kę lub zro­bisz ją sam i wydru­ku­jesz, to i tak zosta­nie­sz przyła­pa­ny — a wte­dy będ­zie to napraw­dę nie­przy­jem­ne i napraw­dę kosz­tow­ne. O tym, dlac­ze­go jest to nie­u­ni­knio­ne, dowiesz się w nas­tęp­nym rozdzia­le.

Dlac­ze­go napraw­dę głu­pio jest przedsta­wić sfałs­zowa­ny cer­ty­fi­kat 34a.…

Jeszc­ze kil­ka lat temu, moż­na było uznać, że fak­ty­cz­nyunJedy­nym spo­s­o­bem na to, że zna­ją­cy się na rzec­zy ochro­niarz mógł mieć szc­zęście, jest to, że sfałs­zowa­ne świa­dect­wo nie zostało zau­ważo­ne w trak­cie skła­da­nia wni­o­s­ku, podc­z­as kon­tro­li cel­nej lub poli­cy­j­nej, czy też w trak­cie kwe­ren­dy w bad­a­jącej spra­wę Izbie Prze­mysło­wo-Hand­lo­wej. Ale od 1 czerw­ca 2019 r. ist­nie­je cen­tral­ny rejes­tr straży, w którym zbie­ga­ją się wszyst­kie dane. Pra­co­daw­ca musi Cię tam zgło­sić przed roz­po­c­zęciem zatrud­ni­enia i cze­kać na odpra­wę. Dopie­ro wte­dy otrzy­masz legi­ty­mac­ję straż­ni­ka jako pra­cow­nik ochro­ny i będ­zi­esz mógł roz­po­c­ząć pracę. W trak­cie tej kon­tro­li i porów­ny­wa­nia danych szyb­ko oka­zu­je się, czy złożyłeś fałs­zy­wy doku­ment. Pono­sisz peł­ne kon­se­kwen­c­je wyni­ka­jące z pra­wa kar­n­ego i cywilnego!

Rac­zej zain­westuj w prawd­zi­wą rzecz Bada­nie wied­zy eks­per­ckiej w IHK. Infor­muj się nie­odpłat­nie tutaj w Infoportalu. 
Nadruk
pl_PLPL

Eks­klu­zyw­ne wska­zów­ki, jak łat­wo zdać egzamin

Nie wysyła­my spamu! Dowiedz się więcej w nas­zym Poli­ty­ka pry­wat­ności.

Eks­klu­zyw­ne wska­zów­ki, jak łat­wo zdać egzamin

Nie wysyła­my spamu! Dowiedz się więcej w nas­zym Poli­ty­ka pry­wat­ności.

Zgo­da na pli­ki coo­kie z bane­rem Real Cookie