Archi­wum

Straż­nik

Czym jest rejes­tr strażników?

Czym jest rejestr strażników?

W 2019 r. wpro­wad­zo­no państ­wo­wy i ogól­no­kra­jo­wy rejes­tr ochro­niar­zy, który jest obo­wiąz­ko­wy dla pry­wat­nej branży ochro­niar­skiej. W tym arty­ku­le dowiesz się, jaki jest cel rejes­tru ochro­niar­zy, kto dokon­u­je w nim wpisów, na czym pole­ga iden­ty­fi­ka­tor ochro­niar­za i wie­le więcej, co powi­ni­en­eś wied­zieć jako pra­cow­nik ochro­ny — a zwłaszc­za jako pro­fes­jo­na­lis­ta w branży ochrony.
Nawia­sem mówiąc, rejes­tr straż­ni­ków moż­na zna­leźć w Inter­ne­cie pod adre­sem www.bewacherregister.de

Pod­sta­wo­we infor­mac­je na temat rejes­tru straż­ni­ków (BWR)

Nie­miecki Rejes­tr Pra­cow­ni­ków Ochro­ny to cen­tral­ny i cyfro­wy rejes­tr zawi­e­ra­ją­cy infor­mac­je o pra­cow­ni­kach ochro­ny, a także o pod­miotach świad­c­zą­cych usłu­gi ochro­ny i przedsię­bi­orst­wach hand­lo­wych (fir­mach ochro­niar­s­kich). Od lip­ca 2020 r. Federal­ne Minis­terst­wo Spraw Wewnę­trz­nych i Spraw Wewnę­trz­nych (BMI) jest odpo­wied­zi­al­ne za usta­wę o pra­cow­ni­kach ochro­ny, a tym samym za rejes­tr pra­cow­ni­ków ochro­ny. Ponie­waż orga­nem federal­nym odpo­wied­zi­al­nym za zar­ząd­za­nie ope­ra­cy­j­ne rejes­trem od paźd­zier­ni­ka 2022 r. jest Federal­ny Urząd Sta­ty­sty­cz­ny (Desta­tis):

Od cza­su wpro­wad­ze­nia Rejes­tru Ochron­n­ego (BWR), wszyscy przedsię­bi­or­cy z sek­to­ra ochro­niar­skie­go są zobo­wią­za­ni do zare­jes­tro­wa­nia swoich firm i pra­cow­ni­ków ochro­ny w BWR. W przy­szłości tyl­ko orga­ny odpo­wied­zi­al­ne za egze­kwo­wa­nie prze­pisów doty­c­zą­cych ochro­ny mogą doko­n­y­wać zmi­an we wpi­sach osób fizy­cz­nych. W tym celu przedsię­bi­or­cy poda­ją w BWR infor­mac­je na temat kwa­li­fi­ka­c­ji, wia­ry­god­ności, toż­sa­mości i dostęp­ności pra­cow­ni­ków ochrony.

Około 1300 gmin­nych urzę­dów por­ząd­ku publicz­n­ego i innych właści­wych organów kra­jów związ­ko­wych sprawd­za dost­ar­c­zo­ne infor­mac­je, zat­wierd­za lub odrzu­ca przedsię­bi­orst­wa hand­lo­we i pra­cow­ni­ków ochro­ny. W tym celu kor­zysta­ją z BWR, aby uzys­kać dostęp do infor­mac­ji ze Sto­war­zy­sze­nia Nie­mieckich Izb Prze­mysło­wo-Hand­lo­wych (DIHK) doty­c­zą­cych kwa­li­fi­ka­c­ji oraz z Federal­n­ego Urzę­du Ochro­ny Kon­sty­tuc­ji (BfV) doty­c­zą­cych wiarygodności.

Jeś­li ktoś chce pra­co­wać w branży ochro­niar­skiej, musi prze­jść sprawd­ze­nie przes­złości. Wyni­ki tego sprawd­ze­nia są zapi­sy­wa­ne w rejes­trze ochro­niar­zy. Rejes­tr zawi­e­ra rów­nież infor­mac­je na temat kwa­li­fi­ka­c­ji zawo­do­wych oraz toż­sa­mości zare­jes­tro­wa­nej osoby.

Pra­co­daw­cy w sek­tor­ze ochro­ny są zobo­wią­za­ni do prze­pro­wad­ze­nia wys­zu­ki­wa­nia w rejes­trze ochro­niar­zy przed zatrud­ni­e­niem pra­cow­ni­ka ochro­ny (ochro­niar­za). Ma to na celu zapew­ni­e­nie, że w sek­tor­ze ochro­ny zatrud­nia­ne są wyłącz­nie odpo­wied­nie i wia­ry­god­ne osoby.

Rejes­tr ochro­niar­zy ma zatem przy­c­zy­nić się do popra­wy bez­piec­zeńst­wa i jakości w branży ochro­niar­skiej oraz do wzmoc­ni­enia zauf­ania publicz­n­ego do pry­wat­nej branży ochroniarskiej.

Jaki jest numer iden­ty­fi­ka­cy­j­ny rejes­tru strażników?

Numer iden­ty­fi­ka­cy­j­ny rejes­tru straż­ni­ka (w skrócie: iden­ty­fi­ka­tor straż­ni­ka) to uni­kal­ny numer iden­ty­fi­ka­cy­j­nyco poz­wa­la na jed­noz­nacz­ną iden­ty­fi­ka­c­ję i przy­pi­sa­nie. Iden­ty­fi­ka­tor pra­cow­ni­ka ochro­ny jest nada­wa­ny, gdy pra­cow­nik jest po raz pierws­zy wpi­sy­wa­ny do rejes­tru. Iden­ty­fi­ka­tor pra­cow­ni­ka ochro­ny jest waż­ny nawet w przy­pad­ku zmi­a­ny pra­co­daw­cy, tj. zaw­s­ze pozosta­je taki sam dla danej oso­by — przy­najm­niej jeś­li jest ona sta­le zatrud­nio­na w sek­tor­ze ochro­ny bez dłużs­zych prz­erw. Taki 7‑cyfrowy numer iden­ty­fi­ka­cy­j­ny otrzy­mu­ją rów­nież pra­cow­ni­cy ochro­ny, czy­li wyko­naw­cy usług ochrony.

Jak uzys­kać iden­ty­fi­ka­tor straż­ni­ka jako pracownik?

Jeś­li jes­teś nowym pra­cow­ni­kiem w branży pry­wat­nych usług ochro­niar­s­kich, otrzy­masz swój iden­ty­fi­ka­tor ochro­niar­za przy pierws­zym wpi­sie do rejes­tru ochro­niar­zy. Wstęp­nej rejes­trac­ji dokon­u­je (poten­c­jal­ny) pra­co­daw­ca. Jeś­li zmie­nisz fir­mę ochro­niar­s­ką, powi­ni­en­eś popro­sić o iden­ty­fi­ka­tor straż­ni­ka bez­poś­red­nio od poprzednie­go pra­co­daw­cy. Zale­tą takie­go roz­wią­za­nia jest moż­li­wość natych­mi­as­to­wego zwol­ni­enia, ponie­waż rejes­tr może zostać szyb­ciej sprawd­zo­ny przez nowego pra­co­daw­cę. Powi­ni­en­eś rów­nież zna­leźć swój iden­ty­fi­ka­tor straż­ni­ka jako wska­zów­kę na swo­jej kar­cie służbowej.

Czy mus­zę pła­cić za legi­ty­mac­ję ochro­niar­za, jeś­li chcę pra­co­wać w pry­wat­nej branży ochroniarskiej?

Zasad­nic­zo pra­co­daw­ca musi ponieść te kosz­ty, któ­re wyni­ka­ją z (pierw­s­ze­go) wpi­su straż­ni­ka do rejes­tru straż­ni­ków. Niek­tór­zy pra­co­daw­cy mają pomysł, aby obciążyć tymi kosz­ta­mi nowego pra­cow­ni­ka lub potrącić je z pierw­s­ze­go wyna­grod­ze­nia. Takie zacho­wa­nie nie jest zbyt poważ­ne. Sytu­ac­ja wyglą­da oczy­wiście inac­zej, jeś­li poten­c­jal­ni pra­cow­ni­cy celo­wo poda­ją nie­prawd­zi­we infor­mac­je (np. o wcześ­nie­js­zych wyrokach ska­zu­ją­cych): fair play dla obu stron!

Czy mogę wyko­n­y­wać wszyst­kie czyn­ności w pry­wat­nej branży ochro­niar­skiej z iden­ty­fi­ka­torem ochroniarza?

Nie. Do niek­tórych czyn­ności wyma­ga­ne są Bada­nie eks­per­ty­zy zgod­nie z § 34a GewO lub dodat­ko­we kwa­li­fi­ka­c­je, takie jak zna­jo­mość bro­ni. Ponadto może się zdar­zyć, że właści­wy organ okreś­li pew­ne war­un­ki zatrud­ni­enia lub cał­ko­wi­cie zabro­ni zatrud­ni­enia, np. z powo­du wcześ­nie­js­zych wyro­ków skazujących.

Czy mogę pra­co­wać w fir­mie ochro­niar­skiej bez legi­ty­mac­ji ochroniarza?

Zasad­nic­zo nie, ale zależy to od kon­kret­nej działal­ności: Jeś­li zawo­do­wo zaj­mu­jesz się ochroną życia lub mie­nia innych osób, wyma­ga­ny jest wpis do rejes­tru ochro­niar­zy. Bez iden­ty­fi­ka­tora ochro­niar­za i zezwo­lenia nie moż­na pra­co­wać dla fir­my ochro­niar­skiej jako ochro­niarz. Ist­nie­ją jed­nak czyn­ności, któ­re nie wchod­zą w zak­res ochro­ny, takie jak czys­ta pra­ca ste­war­da lub sprawd­za­nie bile­tów. W takim przy­pad­ku nie pra­cu­jesz jako kom­er­cy­j­ny pra­cow­nik ochro­ny i nie potrze­bu­jesz iden­ty­fi­ka­tora pra­cow­ni­ka ochrony.

Na co jako pra­co­daw­ca mus­zę zwrócić szc­ze­gólną uwa­gę w rejes­trze strażników?

Prze­de wszyst­kim waż­ne jest, aby wszyscy zatrud­ni­eni straż­ni­cy zosta­li zgło­sze­ni i aby Zwol­ni­e­nie przed pierw­s­zą minu­tą pra­cy w służ­bach bez­piec­zeńst­wa. Ponadto kon­kret­ne Zak­res zasto­so­wa­nia być okreś­lo­ne, a także regu­lar­nie aktua­lizowa­ne, np. jeś­li pra­cow­nik ochro­ny podej­mu­je bard­ziej wyma­ga­jące zada­nia (np. jako detek­tyw skle­po­wy lub niek­tó­re zada­nia zar­ządc­ze) zami­ast wcześ­niej pro­s­tych zadań ochron­nych (np. w ochro­nie mie­nia), zwłaszc­za jeś­li w tym celu Wyma­ga­ne bada­nie wied­zy spec­ja­lis­ty­cz­nej zgod­nie z § 34a Gewo jest.
A Zwol­ni­e­nie pra­cow­ni­ka na przy­kład, musi zostać zgłos­zo­ny właści­we­mu orga­no­wi za poś­red­nict­wem rejes­tru straż­ni­ków nie póź­niej niż 7 tygod­ni po usta­niu sto­sun­ku pra­cy, aby pra­cow­nik mógł zostać wyrejestrowany.
Także Zmi­a­ny w danych pod­sta­wo­wych takie jak zmi­a­ny adresów pra­cow­ni­ków, przedsię­bi­or­ców i firm, nowe nume­ry tele­fonów itp. mus­zą być oczy­wiście zgłas­za­ne w celu zapew­ni­enia aktu­al­ności tych informacji.

Należy rów­nież zau­ważyć, że — w zależ­ności od władz lokal­nych — rejes­trac­ja nowych pra­cow­ni­ków ochro­ny może cza­sa­mi obej­mo­wać znacz­ny czas ocze­ki­wa­nia podc­z­as sprawd­za­nia rejes­trac­ji aż do ost­atecz­n­ego wyda­nia. Ponadto, każ­da nowa instal­ac­ja dla straż­ni­ków jest Opła­ta zapła­cić. Obe­c­nie wyno­si ona co najm­niej 50 euro, ale w niek­tórych regio­nach może być znacz­nie wyższa.
Jeś­li straż­nik jest już zare­jes­tro­wa­ny, tj. dostęp­ny jest iden­ty­fi­ka­tor, wyst­ar­c­zy go ponow­nie połąc­zyć — nie ma wte­dy żad­nych opłat dla przedsiębiorcy.

Nawia­sem mówiąc, wpi­sy są obe­c­nie auto­ma­ty­cz­nie usu­wa­ne po 12 mie­sią­cach od wyre­jes­tro­wa­nia pra­cow­ni­ków ochro­ny. Oznac­za to, że jeś­li kan­dy­dat zare­jes­tru­je się z iden­ty­fi­ka­torem ochro­niar­za i nie pra­co­wał w branży przez ponad rok, jest bard­zo praw­do­po­d­ob­ne, że kon­tro­la będ­zie musiała zostać cał­ko­wi­cie powtórzona.

Co znaj­du­je się w rejes­trze strażników?

Dane, któ­re mogą być zapi­sy­wa­ne w rejes­trze i przet­warza­ne przez organ pro­wad­zą­cy rejes­tr, są okreś­lo­ne w doku­men­cie § 11b ust. 2 usta­wy o regu­lac­ji hand­lu, hand­lu i prze­mysłu (GewO) zestaw.

 • Do Hand­low­cy jest rejes­tro­wa­ny: Nazwis­ko, nazwis­ko rodo­we, imię; płeć; data uro­d­ze­nia, mie­j­s­ce uro­d­ze­nia, kraj; oby­wa­telst­wo; numer tele­fonu, adres e‑mail; adres zamel­do­wa­nia skła­da­ją­cy się z uli­cy, nume­ru domu, kodu pocz­to­wego, mie­js­co­wości, dodat­ku, kra­ju, sta­nu i kluc­za regio­nal­n­ego; mie­j­s­ca zamieszka­nia w cią­gu ost­at­nich pięciu lat skła­da­jące się z uli­cy, nume­ru domu, kodu pocz­to­wego, kra­ju i sta­nu; rod­zaj doku­men­tu toż­sa­mości wraz z orga­nem wyda­ją­cym, państ­wem wyda­ją­cym, datą wyda­nia, nume­rem doku­men­tu toż­sa­mości, datą waż­ności, nazwą nada­jącą się do odc­zy­tu mas­zy­no­wego, jeś­li jest dostęp­na, oraz treścią stre­fy nada­jącej się do odc­zy­tu mas­zy­no­wego; w sto­sownych przy­pad­kach. Dals­ze dane doty­c­zące osób prawnych (np. for­ma praw­na, numer rejes­tra­cy­j­ny i sąd rejes­tro­wy, adres sied­zi­by, dane kontaktowe).
 • Do Przedsię­bi­orst­wo kom­er­cy­j­ne (fir­ma ochro­niars­ka), prz­echo­wy­wa­ne są takie infor­mac­je, jak nazwa fir­my, for­ma praw­na, rod­zaj rejes­tru i dals­ze dane doty­c­zące wpi­su do rejes­tru, a także adres sied­zi­by głów­n­ego oddziału oraz, w sto­sownych przy­pad­kach, adre­sy innych sied­zib fir­my, a ponadto dodat­ko­we dane doty­c­zące dostęp­ności, takie jak numer tele­fonu i adres e‑mail.
 • Do Ochro­niar­ze (strażnicy/pracownicy ochro­ny), prz­echo­wy­wa­ne są nas­tę­pu­jące dane oso­bo­we: Nazwis­ko rodo­we, nazwis­ko przy uro­d­ze­niu, imio­na; płeć; data uro­d­ze­nia, mie­j­s­ce uro­d­ze­nia, kraj uro­d­ze­nia; oby­wa­telst­wo; adres zamel­do­wa­nia skła­da­ją­cy się z uli­cy, nume­ru domu, kodu pocz­to­wego, mias­ta, dodat­ku, kra­ju, sta­nu i kluc­za regio­nal­n­ego; mie­j­s­ca zamieszka­nia w cią­gu ost­at­nich pięciu lat skła­da­jące się z uli­cy, nume­ru domu, kodu pocz­to­wego, kra­ju i sta­nu; rod­zaj doku­men­tu iden­ty­fi­ka­cy­j­n­ego wraz z orga­nem wyda­ją­cym, państ­wem wyda­ją­cym, datą wyda­nia, nume­rem doku­men­tu iden­ty­fi­ka­cy­j­n­ego, datą waż­ności, nazwą nada­jącą się do odc­zy­tu mas­zy­no­wego, jeś­li jest dostęp­na, oraz treścią stre­fy nada­jącej się do odc­zy­tu maszynowego.

Ponadto prz­echo­wy­wa­ne są międ­zy inny­mi nas­tę­pu­jące dane:

 • Data udzie­lenia zezwolenia
 • Zak­res zezwolenia
 • Wygaś­nięcie zezwo­lenia, jeś­li dotyczy
 • Wska­za­nie aktyw­ności strażnika
 • Zakaz zatrud­ni­enia, jeś­li dotyczy
 • Dane wery­fi­ka­c­ji nie­za­wod­ności (data, rod­zaj i wynik wery­fi­ka­c­ji itp.).
 • Wska­za­nie danych kon­takt­owych właści­wego orga­nu wyda­jące­go zezwolenia
 • Sta­tus pro­ce­du­ry wyda­wa­nia zezwoleń
 • Dane z inter­fe­j­su rejes­tru straż­ni­ków do Federal­n­ego Urzę­du Ochro­ny Konstytucji
 • Dane doty­c­zące cer­ty­fi­ka­tów kom­pe­ten­c­ji i szko­leń z izb hand­lo­wych i prze­mysło­wych dla straż­ni­ków i handlowców
 • Dane kon­takt­owe właści­wego orga­nu lokalnego

Jakie są zale­ty i wady rejes­tru strażników?

Oczy­wiście pro­wad­ze­nie rejes­tru straż­ni­ków jest cza­so­chłon­ne. Jed­nakże, jako rejes­tr elek­tro­nicz­ny, ofe­ru­je rów­nież kor­zyści, któ­re pole­ga­ją na cyfry­zac­ji i har­mo­ni­zac­ji wcześ­niej ana­lo­go­wych (papie­ro­wych) procesów.

Są to znac­zące zale­ty rejes­tru strażników:

 1. Kon­tro­la kwa­li­fi­ka­c­jiRejes­tr pra­cow­ni­ków ochro­ny umoż­li­wia sys­te­ma­ty­cz­ną kon­trolę kwa­li­fi­ka­c­ji pra­cow­ni­ków ochro­ny, ponie­waż aby zostać zare­jes­tro­wanym, mus­zą oni wyka­zać się co najm­niej kwa­li­fi­ka­c­ja­mi zgod­nie z § 34a GewO.
 2. Bez­piec­zeńst­wo kli­en­tówRejes­trac­ja w rejes­trze ochro­niar­zy zapew­nia kli­en­tom wyżs­zy pozi­om bez­piec­zeńst­wa, ponie­waż wied­zą oni, że zatrud­ni­eni ochro­niar­ze są sprawd­ze­ni i wykwalifikowani.
 3. Ochrona społec­zeńst­waRejes­tr straż­ni­ków poma­ga zwięks­zyć bez­piec­zeńst­wo publicz­ne poprzez wykluc­ze­nie osób bez wyma­ga­nej wied­zy spec­ja­lis­ty­cz­nej i oso­bis­tej wia­ry­god­ności z wyko­n­y­wa­nia czyn­ności ochroniarskich.
 4. Prze­jr­zys­tośćRejes­tr pra­cow­ni­ków ochro­ny zapew­nia prze­jr­zys­tość w zak­re­sie kwa­li­fi­ka­c­ji i wia­ry­god­ności pra­cow­ni­ków ochro­ny, a tym samym zapew­nia więks­ze zaufanie do branży.
 5. Mini­ma­lizowa­nie nadużyć: Rejes­trac­ja w rejes­trze ochro­niar­zy ogra­nic­za naduży­wa­nie usług ochro­niar­s­kich przez oso­by nie­wykwa­li­fi­kowa­ne lub nie­wia­ry­god­ne (np. oso­by karane).
 6. Pod­sta­wa praw­na i moc wiążą­caRejes­tr pra­cow­ni­ków ochro­ny obej­mu­je prze­pi­sy praw­ne, któ­re stan­da­ry­zu­ją i regu­lu­ją szko­lenia i kwa­li­fi­ka­c­je pra­cow­ni­ków ochrony.
 7. Wyda­j­na kon­tro­laRejes­tr ochro­niar­zy umoż­li­wia właści­wym orga­nom sku­tecz­ne kon­tro­lo­wa­nie, czy fir­my ochro­niar­skie i pra­cow­ni­cy speł­nia­ją wymo­gi prawne.
 8. Roz­wój zawo­do­wyRejes­trac­ja w rejes­trze pra­cow­ni­ków ochro­ny cza­sa­mi sprzy­ja roz­wo­jo­wi zawo­do­we­mu pra­cow­ni­ków ochro­ny, ponie­waż stwarza zachę­ty do dals­ze­go ksz­tałcen­ia i szkolenia.
 9. Wia­ry­god­ność branżyGuard Regis­ter przy­c­zy­nia się do zwiększe­nia wia­ry­god­ności branży ochro­niar­skiej, pod­kreś­la­jąc pro­fes­jo­na­lizm i powa­gę zare­jes­tro­wanych firm i pracowników.
 10. Efek­tyw­na wymi­a­na Z infor­mac­jiRejes­tr straż­ni­ków umoż­li­wia wład­zom w całym kra­ju szyb­ką wymi­anę istot­nych infor­mac­ji na temat sił bez­piec­zeńst­wa, co popra­wia współpracę i współdziałanie.

Są to głów­ne wady rejes­tru strażników:

 1. Obciąże­nie admi­nis­tra­cy­j­neUtwor­ze­nie i pro­wad­ze­nie rejes­tru straż­ni­ków wyma­ga pew­nej biuro­krac­ji i pra­cy admi­nis­tra­cy­j­nej, zarów­no dla władz, jak i dla firm, któ­re chcą zare­jes­tro­wać sie­bie i swoich pracowników.
 2. Kosz­tyRejes­trac­ja w rejes­trze straż­ni­ków wiąże się z kosz­ta­mi. Ist­nie­ją oczy­wiście kosz­ty poc­ząt­ko­we dla tych, któr­zy mus­zą prze­jść instruk­taż, egza­min eks­per­cki lub spec­jal­ne szko­le­nie — cho­ciaż było to wyma­ga­ne nawet bez BWR.
 3. Ogra­nic­ze­nie dostę­pu do ryn­kuWymo­gi kwa­li­fi­ka­cy­j­ne i rejes­tra­cy­j­ne mogą utrud­niać wejście na rynek poten­c­jal­nym nowym pod­mio­tom w branży ochrony.
 4. Opóź­ni­eniaPrzet­warza­nie wni­o­s­ków rejes­tra­cy­jnych i wyda­wa­nie iden­ty­fi­ka­torów straż­ni­ków może być cza­so­chłon­ne, co może pro­wad­zić do opóź­nień w rekrut­ac­ji pra­cow­ni­ków ochrony.
 5. Ochrona danych oso­bo­wychRejes­tr straż­ni­ków zawi­e­ra pouf­ne infor­mac­je o pra­cow­ni­kach ochro­ny, dla­te­go waż­ne jest, aby chro­nić dane przed nie­właści­wym wykor­zysta­niem lub nie­au­to­ry­zowanym dostępem.
 6. Działa­nia moni­toru­jące: Aby zapew­nić sku­tecz­ność rejes­tru straż­ni­ków, właści­we orga­ny mus­zą prze­pro­wad­zać regu­lar­ne kon­tro­le i środ­ki moni­to­ro­wa­nia, co oznac­za dodat­ko­wą pracę.
 7. Wyjąt­ki i luki praw­neW niek­tórych przy­pad­kach siły bez­piec­zeńst­wa lub fir­my mogą pró­bo­wać obe­jść wymóg rejes­trac­ji lub wykor­zystać luki praw­ne, co może zagro­zić sku­tecz­ności rejestru.

Rejes­tr straż­ni­ków: wiz­ja i rzeczywistość

W spra­wie wpro­wad­ze­nia rejes­tru straż­ni­ków w dniu 1 sty­cz­nia 2019 r., praw­nik Jörg Zitz­mann prze­a­na­lizował w arty­ku­le Pod­cast dla ochro­ny i bez­piec­zeńst­wa tło. Oma­wia tło wpro­wad­ze­nia rejes­tru, wyjaś­nia, co rejes­tr straż­ni­ków oznac­za dla hand­low­ców i pra­cow­ni­ków ochro­ny, kto jest za nie­go odpo­wied­zi­al­ny, jakie dane są gro­mad­zo­ne i jak wyso­kie są kosz­ty bad­a­nia i wpisów do rejestru:

(Źró­dło: Pod­cast dla ochro­ny i bez­piec­zeńst­wa / Jörg Zitzmann)

Pod­su­mo­wa­nie

Ogól­nie moż­na powied­zieć, że rejes­tr ochro­niar­zy ma więcej zalet niż wad. Zapew­nia prze­jr­zys­tość, może zwięks­zyć bez­piec­zeńst­wo i zaufanie do pry­wat­nej branży ochro­niar­skiej. Jeś­li iden­ty­fi­ka­tor straż­ni­ka został już przy­pi­sa­ny, zarów­no pra­cow­ni­cy pos­zu­ku­ją­cy nowej pra­cy, jak i fir­my ochro­niar­skie kor­zysta­ją z przy­spies­zo­n­ego przet­warza­nia elek­tro­nicz­n­ego. Niem­niej jed­nak ist­nie­ją rów­nież wady, takie jak cza­so­chłon­ne wstęp­ne twor­ze­nie i wery­fi­ka­c­ja pra­cow­ni­ków, w połąc­ze­niu z nie­mały­mi kosz­ta­mi, któ­re nie są jed­no­li­te w całym kra­ju, a także cią­głe utrzy­my­wa­nie danych. Moż­li­we są rów­nież luki praw­ne — zwłaszc­za jeś­li rzec­zy­wis­te kon­tro­le na mie­js­cu roz­mieszc­z­onych pra­cow­ni­ków ochro­ny są rzadkie.

Kto nie musi zda­wać egzaminu?

Kto nie musi zdawać egzaminu?

Tyl­ko pra­cow­ni­cy ochro­ny wyma­ga­ją egza­mi­nu kom­pe­ten­cy­j­n­ego, którym jest spec­jal­ne działa­nia ochron­ne zgod­nie z § 34a GewO lub chcą założyć włas­ną fir­mę ochro­niar­s­ką. Do czyn­ności, któ­re mogą być wyko­n­y­wa­ne wyłącz­nie z licen­c­ją 34a, należy w szc­ze­gól­ności ochrona w mie­js­cach publicz­nych, przy wejściach do budyn­ków lub w różnych działa­niach zwią­zanych z bez­piec­zeńst­wem na sta­nowis­ku kie­row­nic­zym: Więcej tutaj.
Jed­nak nawet jeś­li chcesz pro­wad­zić działal­ność, dla któ­rej pomyśl­ne zda­nie egza­mi­nu na świa­dect­wo kwa­li­fi­ka­c­ji jest fak­ty­cz­nie obo­wiąz­ko­we, ist­nie­ją pew­ne wyjąt­ki. Nie wszyst­kie oso­by potrze­bu­ją cer­ty­fi­ka­tu kom­pe­ten­c­ji, nawet jeś­li pro­wad­zą regu­lo­waną działal­ność ochro­niar­s­ką lub są samo­za­trud­nio­ne jako wyko­naw­ca ochro­ny z włas­ną fir­mą ochroniarską.

Kto jest zwol­nio­ny z egza­mi­nu 34a…

Zasad­nic­zo doty­c­zy: Każ­dy, kto ukońc­zył szko­le­nie wyżs­ze lub doksz­tał­ca­nie z uznany­mi (IHK) kwa­li­fi­ka­c­ja­mi w branży ochro­ny, nie potrze­bu­je dodat­ko­wego świa­dect­wa kwalifikacji!

Ale uważaj! Jest jeszc­ze kil­ka innych pułapek. Oto szc­ze­góły doty­c­zące zwol­ni­enia z egza­mi­nu z wied­zy eksperckiej:

Z egza­mi­nu z wied­zy spec­ja­lis­ty­cz­nej zwol­nio­na jest oso­ba, która…

…zdał z powod­ze­niem odpo­wied­ni egza­min koń­co­wy. Dowo­dem na to może być przedsta­wi­e­nie odpo­wied­nie­go świa­dect­wa egzaminacyjnego.

Z powod­ze­niem ukońc­zyłem tzw. kur­sy ochro­ny roś­lin. Czy to jest to samo, co egza­min na wied­zę ekspercką?

Nie! Kur­sy ochro­ny zakła­du (kurs ochro­ny zakła­du 1–2 lub 1–4) to — bez pozy­tyw­n­ego zda­nia egza­mi­nu na spec­ja­lis­tę ochro­ny zakła­du -. nie rów­no­waż­ny! Potrzeb­ne jest bada­nie przez bie­głe­go. Ponadto nie jest już ofe­ro­wa­ny egza­min na spec­ja­lis­tę ochro­ny pra­cy IHK. 

Byłem w siłach zbro­jnych. Czy mus­zę jeszc­ze przys­tąpić do egzaminu?

W zasad­zie już. Zale­ca­na jest tu ost­roż­ność: Jako oso­ba odby­wa­ją­ca zasad­nic­zą służ­bę wojs­ko­wą, żoł­nierz tymc­z­a­so­wy lub żoł­nierz zawo­do­wy musisz przys­tąpić do egza­mi­nu z wied­zy spec­ja­lis­ty­cz­nej — nie­za­leż­nie od tego, czy jes­teś obe­c­nie zobo­wią­za­ny do bycia żoł­nier­zem, czy nie — jeś­li (dodat­ko­wo) chcesz pra­co­wać w sek­tor­ze ochro­ny pry­wat­nej i wyko­n­y­wać odpo­wied­nie zada­nia ochro­niar­skie. Jedy­nym wyjąt­kiem jest polic­ja wojs­ko­wa, czy­li żand­ar­me­ria wojs­ko­wa Nie­mieckich Sił Zbro­jnych. Z egza­mi­nu z wied­zy eks­per­ckiej zwol­ni­eni są funk­c­jo­na­ri­us­ze Żand­ar­me­rii Wojs­ko­wej, ponie­waż znacz­ną część wied­zy wyma­ga­nej w egza­mi­nie z wied­zy eks­per­ckiej funk­c­jo­na­ri­us­ze Żand­ar­me­rii Wojs­ko­wej naby­li podc­z­as szko­leń. Na przy­kład ofi­ce­ro­wie lub sierżan­ci żand­ar­me­rii wojs­ko­wej nie mus­zą zda­wać egza­mi­nu Izby Prze­mysło­wo-Hand­lo­wej (IHK); dowo­dem jest doku­ment­ac­ja szko­lenia lub służ­by Bun­des­wehry. Wszyscy inni żoł­nier­ze mus­zą zdo­być cer­ty­fi­kat 34a.

Czy mus­zę posia­dać świa­dect­wo kwa­li­fi­ka­c­ji policjanta?

Wyjąt­ki doty­c­zą zarów­no funk­c­jo­na­ri­us­zy polic­ji na szc­ze­b­lu kra­jo­wym (Land Poli­ce), jak i na szc­ze­b­lu federal­nym (Bun­des­po­li­zei). To samo doty­c­zy, nawia­sem mówiąc, pra­cow­ni­ków służ­by popraw­c­zej oraz sek­to­ra służ­by cel­nej zaj­mu­jące­go się nosze­niem bro­ni. Należy pamię­tać, że obo­wią­zek przys­tąpi­e­nia do egza­mi­nu jest zwol­nio­ny tyl­ko w przy­pad­ku pra­cy w orga­nach ści­ga­nia i pozy­tyw­n­ego zalic­ze­nia odpo­wied­nie­go egza­mi­nu zawo­do­wego — przy­najm­niej w przy­pad­ku służ­by poś­red­niej. Polic­jan­ci, któr­zy pra­cu­ją jako urzęd­ni­cy służ­by cywil­nej w służ­bie wyko­naw­c­zej polic­ji, nie potrze­bu­ją zatem świa­dect­wa kwa­li­fi­ka­c­ji. Wie­lu polic­jan­tów zara­bia dodat­ko­wo pry­wat­nie, np. jako por­tier­zy. Szc­ze­gól­nie w aglo­me­rac­jach, gdzie życie jest dro­gie, takich jak Monach­i­um, Stutt­gart, Frank­furt, Ham­burg, Ber­lin czy Düs­sel­dorf, pra­ca na pół eta­tu w fir­mie ochro­niar­skiej jest dobrym spo­s­o­bem na zaro­bie­nie dodat­ko­wych pie­nięd­zy. Pora­da na boku: Upew­nij się, że poin­for­mo­wałeś swo­jego (głów­n­ego) pra­co­daw­cę o swo­jej pra­cy dodat­ko­wej i najl­epiej uzys­kałeś na to pisem­ną zgodę.

Stu­dio­wałem pra­wo, mam tytuł LL.B. lub państ­wo­wy tytuł praw­nic­zy. Czy napraw­dę mus­zę jeszc­ze zda­wać egza­min z wied­zy eksperckiej?

Trud­no w to uwier­zyć: ale oczy­wiście pra­ca (na pół eta­tu) w branży ochro­niar­skiej może być inte­re­su­ją­ca rów­nież dla przy­szłych praw­ni­ków, czy to w celu sfin­an­so­wa­nia stu­diów, czy zdo­by­cia wrażeń z branży. Oczy­wiście: w dzied­zi­nie pra­wa (bez­piec­zeńst­wo i por­zą­dek publicz­ny, pra­wo hand­lo­we, pra­wo ochro­ny danych oso­bo­wych, pra­wo kar­ne i pra­wo pos­tę­po­wa­nia kar­n­ego, kodeks cywil­ny, kodeks pos­tę­po­wa­nia kar­n­ego itp.) absol­wen­ci pra­wa już się nada­ją. Dla­te­go wyst­ar­c­zy nadro­bić zale­głości w tematach doty­c­zą­cych zapo­bie­ga­nia wypad­kom w branży ochro­ny (UVV, DGUV roz­por­ząd­ze­nie 23), pos­tę­po­wa­nia z ludź­mi i pod­staw tech­ni­ki ochro­ny. Dowo­dem na to jest cer­ty­fi­kat uczest­nict­wa w pro­ce­dur­ze instruk­tażo­wej IHK. Wraz z zaś­wiad­c­ze­niem o ukońc­ze­niu z wyni­kiem pozy­tywnym stu­diów praw­nic­zych na uni­wer­sy­te­cie lub aka­de­mii, która przyz­na­je tytuł rów­nor­zęd­ny z uni­wer­syteckim, nie jest wyma­ga­ne dodat­ko­we zalic­ze­nie egza­mi­nu z wied­zy eks­per­ckiej zgod­nie z § 34a GewO.

Od wie­lu lat pra­cu­ję jako pra­cow­nik ochro­ny. Czy doś­wiad­c­ze­nie zawo­do­we nie jest wyst­ar­c­za­ją­cym uznaniem?

Nie, nie nor­mal­nie! Ist­nie­ją jed­nak pew­ne roz­wią­za­nia prze­jścio­we dla “dłu­go­let­nich” pra­cow­ni­ków ochro­ny. Pra­cow­ni­cy sek­to­ra ochro­ny pry­wat­nej, któr­zy uczest­nic­zy­li w wyma­ga­nym szko­leniu od 1 kwiet­nia 1996 r. lub któr­zy pra­co­wa­li już w sek­tor­ze ochro­ny przed 31 mar­ca 1996 r. i byli wcześ­niej zwol­ni­eni ze szko­lenia ze wzglę­du na tę regu­lac­ję doty­c­zącą daty gra­nicz­nej, są, że tak powiem, “grand­fa­the­red”. Uwa­ga: Na to zwol­ni­e­nie moż­na się powołać tyl­ko wte­dy, gdy moż­na wyka­zać, że działal­ność ochro­niars­ka była nie­prz­er­wa­na przez co najm­niej trzy lata przed datą gra­nicz­ną 1 sty­cz­nia 2003 r. Dla wszyst­kich innych, któr­zy działa­ją w branży ochro­ny dopie­ro od 2003 roku, takie zwol­ni­enia nie mają zasto­so­wa­nia.
Więc to jest skom­pli­ko­wa­ne! Moja rada: Lepiej zain­wes­t­ować w przys­tąpi­e­nie do egza­mi­nu kwa­li­fi­ka­cy­j­n­ego i skor­zystać z “aktua­li­zac­ji wied­zy” nawet jako doś­wiad­c­z­o­ny pra­cow­nik ochrony!

Uwa­ga: Szc­ze­gól­ne przypadki!

Ist­nie­ją pew­ne inne szc­ze­gól­ne przy­pad­ki, takie jak ewen­tu­al­ne uzna­wa­nie zagra­nicz­nych świa­dectw kwa­li­fi­ka­c­ji. Nie zaw­s­ze też wia­do­mo, czy rod­zaj wyko­n­y­wa­nej czyn­ności wyma­ga w ogó­le egza­mi­nu kwa­li­fi­ka­cy­j­n­ego. Jeś­li chod­zi o pros­te czyn­ności ste­war­da (np. woź­n­ego na par­kin­gu) lub zwy­kłe sprawd­za­nie i zry­wa­nie bile­tów wstę­pu, to zazwy­c­zaj nie ma potrze­by prze­pro­wad­za­nia egza­mi­nu z wied­zy spec­ja­lis­ty­cz­nej, a w niek­tórych przy­pad­kach nawet pouc­ze­nia zgod­nie z § 34a GewO. Kon­tro­wer­sy­j­ne bywa­ją jed­nak przy­pad­ki gra­nicz­ne, takie jak nad­zór lub służ­by ochro­ny w muzeach czy pew­ne konstel­ac­je działań w ochro­nie imprez. (Takie gra­nicz­ne przy­pad­ki są oma­wia­ne w osob­nych arty­kułach tu na Info­port­a­lu).
Waż­na uwa­ga: Dla bez­piec­zeńst­wa należy zapy­tać w Izbie Prze­mysło­wo-Hand­lo­wej (IHK) oraz we właści­wym urzęd­zie, czy posia­da­ne przez Państ­wa kwa­li­fi­ka­c­je są wyst­ar­c­za­jące, czy też należy dodat­ko­wo przys­tąpić do egza­mi­nu IHK zgod­nie z § 34a GewO. Otrzy­masz wte­dy praw­nie bez­piecz­ne, oso­bis­te infor­mac­je. Jeś­li jes­teś nowym pra­cow­ni­kiem ochro­ny pry­wat­nej, po sprawd­ze­niu Two­jej wia­ry­god­ności i przyzna­niu Ci iden­ty­fi­ka­tora straż­ni­ka możesz wyko­n­y­wać odpo­wied­nie czynności!

Dlac­ze­go tak wie­lu uczest­ni­ków nie zda­je egza­mi­nu z wied­zy eks­per­ckiej? (§ 34a GewO)

Dlaczego tak wielu uczestników nie zdaje egzaminu z wiedzy eksperckiej? (§ 34a GewO)

Jakie są przy­c­zy­ny tego, że tak wie­lu zda­ją­cych oble­wa egza­min w Izbie Prze­mysło­wo-Hand­lo­wej (IHK) w branży ochrony?

Pyta­nie to sta­wia­ją rów­nież Jörg Zitz­mann i Kai Delio­mi­ni w god­nym pole­cen­ia Pod­cast dla ochro­ny i bez­piec­zeńst­wa (Wideo poniżej!).

Zarów­no Jörg Zitz­mann jak rów­nież Kai Delio­mi­ni są bard­zo dobrze zna­ne w branży pry­wat­nych ochroniarzy.
Obo­je są międ­zy inny­mi repre­zen­to­wa­ni w komis­jach egza­mi­nacy­jnych IHK w dzied­zi­nie ochro­ny i bez­piec­zeńst­wa, są aktyw­ni jako autor­zy książek przy­go­to­wu­ją­cych do egza­mi­nu z wied­zy eks­per­ckiej i są repre­zen­to­wa­ni z wie­lo­ma pomocny­mi film­ami na You­Tube i w podcastach.

Co dru­ga lub trze­cia oso­ba nie zda­je egza­mi­nu na 34a!

Przy nierz­ad­kiej awa­ry­j­ności międ­zy 30 a 50% natu­ral­nie poja­wia się pyta­nie: Co jest przyczyną?
Niek­tó­re czyn­ni­ki suk­ce­su lub porażki są oczy­wis­te. Niek­tó­re pro­ble­my moż­na roz­wią­zać szyb­ko i łat­wo, inne wyma­ga­ją po pro­s­tu inten­syw­nej nau­ki, prak­ty­ki i wytrwałości. Zanim przej­dę do wska­za­nia, co uważam za głów­ne czyn­ni­ki (nie)sukcesu, oto bard­zo cie­ka­wa roz­mo­wa Jör­ga Zitz­man­na i Kaia Delio­mi­ni na YouTube:

Moje 5 naj­waż­nie­js­zych powo­dów, dla których tak wie­le osób nie zda­je pisem­n­ego i ust­n­ego egza­mi­nu z wied­zy spec­ja­lis­ty­cz­nej IHK

Z mojego doś­wiad­c­ze­nia wyni­ka, że główny­mi przy­c­zy­na­mi nie­po­wod­zeń z “34a-licen­c­ją” są nas­tę­pu­jące czynniki:

 1. Brak moty­wac­ji / brak zainteresowania
  Wie­lu uczest­ni­ków nie wid­zi w egza­mi­nie żad­nej war­tości doda­nej. Nie mają prawd­zi­wego zain­te­re­so­wa­nia treścią, więc nie chcą się w ogó­le uczyć. Jest to szc­ze­gól­nie widocz­ne wśród osób, któ­re zostały “przysła­ne” przez pra­co­daw­cę lub agen­c­ję pra­cy i w rzec­zy­wis­tości wca­le nie są zain­te­re­so­wa­ne sek­torem ochro­ny pry­wat­nej. Ale nawet jeś­li sam udział jest z ich włas­nej woli: Egza­min częs­to nie jest postrz­e­ga­ny jako szan­sa, ale jako zło koniecz­ne. Brak moty­wac­ji i zain­te­re­so­wa­nia są jed­nak dia­me­tral­nie róż­ne od suk­ce­su egzaminacyjnego.
 2. Brak wyst­ar­c­za­jące­go przy­go­to­wa­nia merytorycznego
  Niek­tór­zy pod­chod­zą do egza­mi­nu lek­ko. Pyta­nia wie­lok­rot­n­ego wyboru z usta­wiony­mi wcześ­niej odpo­wied­zia­mi do odhac­ze­nia i tyl­ko 50% niez­będ­ne popraw­ne odpo­wied­zi do zalic­ze­nia — co może pójść źle, pyt­asz sie­bie. Ale dale­ko od tego. Szc­ze­gól­nie tema­ty praw­ne są trud­ne. Do tego dochod­zą emoc­je, zwłaszc­za na egza­mi­nie ust­nym, oraz pyta­nia, w których być może trze­ba będ­zie pomyś­leć tro­chę nies­za­blo­no­wo. Jeś­li nie masz odpo­wied­niej wied­zy, a tym samym pew­ności sie­bie w działa­niu, szyb­ko zosta­nie­sz wye­li­mi­no­wa­ny. Kom­pl­ek­so­we przy­go­to­wa­nie to pod­sta­wa suk­ce­su na egzaminie!
 3. Nie­wyst­ar­c­za­ją­ca zna­jo­mość języ­ka niemieckiego
  Wie­le już pyta­no i mówi­o­no o zna­jo­mości języ­ka nie­mieckie­go. Jed­no jest pew­ne: wie­le osób pra­cu­ją­cych w sek­tor­ze bez­piec­zeńst­wa nie jest rod­zi­my­mi użyt­kow­ni­ka­mi języ­ka nie­mieckie­go. Wie­lo­ję­zy­cz­ność jest częs­to waż­na w pra­cy, ale rów­nież wyst­ar­c­za­ją­ca zna­jo­mość języ­ka nie­mieckie­go. Wyni­ka to z fak­tu, że egza­min jest ofe­ro­wa­ny wyłącz­nie w języ­ku nie­mieckim, a w cod­zi­en­nej pra­cy jako pra­cow­nik ochro­ny trze­ba umieć pew­nie poro­zu­mie­wać się po nie­miecku. Teks­ty praw­nic­ze pisa­ne są trud­nym języ­kiem, “urzę­do­wy” jest zwyk­le rów­nie trud­ny do zro­zu­mi­e­nia, a pyta­nia egza­mi­nacy­j­ne zależą cza­sem od poje­dy­n­c­zych słów, któ­re mogą zmi­e­nić znac­ze­nie w tym czy innym kier­un­ku lub sta­nowić pod­po­wied­zi rozwiązań.
 4. Struk­tu­ra i sposób prze­pro­wad­za­nia egza­mi­nu są niejasne
  Wie­le osób nie do koń­ca ori­en­tu­je się w war­un­kach ramo­wych egza­mi­nu. Ale tyl­ko wte­dy, gdy wiesz, któ­re tema­ty są waż­ne i jak, oraz jak skon­struo­wa­ny jest egza­min, możesz przy­go­to­wać się do nie­go kon­kret­nie i sku­tecz­nie. Są na przy­kład tema­ty, któ­re moż­na szyb­ko prze­bo­leć, na któ­re zwyk­le moż­na odpo­wied­zieć zdro­wym roz­sąd­kiem. Niek­tó­re tema­ty nato­mi­ast lic­zą się pod­wó­j­nie, a niek­tó­re wyma­ga­ją inten­syw­nie­js­zej nau­ki. Do tego dochod­zą war­tości empirycz­ne dla egza­mi­nu ust­n­ego i tak­ty­cz­ne wska­zów­ki doty­c­zące pra­cy nad pyta­nia­mi tes­to­wy­mi, któ­re powi­ni­en prze­ka­zać np. kom­pe­tent­ny wykła­dow­ca lub autor.
 5. Trud­ne war­un­ki indywidualne
  Oczy­wiście, lud­zie są róż­ni. Każ­dy ma inne oso­bis­te pre­dy­spo­zy­c­je, a war­un­ki ogól­ne (np. obo­wiąz­ki rod­zin­ne, czas wol­ny na naukę, śro­do­wis­ko nau­ki itp.) rów­nież odgry­wa­ją znac­zącą rolę w suk­ce­sie i porażce. Być może znasz też oso­by, któ­re potra­fią zapa­mię­tać rzec­zy za pomocą “szyb­kie­go spo­jr­ze­nia” i przy­wołać tę wied­zę na pstry­knięcie pal­ca­mi. Inni nato­mi­ast uważa­ją to za znacz­nie trud­nie­js­ze. Niek­tór­zy lud­zie nie mają też pro­blemu z mówi­e­niem przed inny­mi w sytu­ac­ji egza­mi­nu, więks­zość jest natu­ral­nie spię­ta, niek­tór­zy uczest­ni­cy cier­pią wręcz na lęk przed egzaminem.

Zadaj sobie pyta­nie, w jakim stop­niu powyżs­ze punk­ty doty­c­zą Cie­bie, jak możesz uni­knąć błę­dów w swo­im przy­go­to­wa­niu i zre­kom­pen­so­wać ewen­tu­al­ne bra­ki. Więcej infor­mac­ji na ten temat moż­na zna­leźć tutaj, w port­a­lu infor­ma­cy­jnym. licz­ne pora­dy oraz Lin­ki do innych stron lub mediów, takich jak You­Tube.


Naj­now­s­ze pora­dy książ­ko­we doty­c­zące egza­mi­nu 34a:

Nadruk
pl_PLPL