eks­per­ty­za-para­gr-34a-gewo

Karl-Heinz Wein­aug zapy­tał 3 lata temu

Czy podc­z­as udziel­a­nia odpo­wied­zi na pyta­nia wie­lok­rot­n­ego wyboru w Państ­wa kur­sie inter­neto­wym (Para­gr 34a GewO) poda­wa­ne są rów­nież odpo­wied­zi (jak np. w kata­lo­gu eks­per­tyz BVA zgod­nie z Para­gr 7 WaffG, który jest dostęp­ny z odpo­wied­zia­mi i bez odpo­wied­zi), czy też zaz­nac­zo­ne pola są jedy­nie oznac­zo­ne jako popraw­ne lub niepoprawne?

1 odpo­wie­dź
Eks­per­ty­za 34a Per­so­nel odpo­wied­ział 3 lata temu

Zapew­ne masz na myś­li e‑learning na http://www.sachkun.de?
Ist­nie­ją róż­ne try­by nau­ki i tes­tów. W sym­u­lac­ji egza­mi­nu, na samym koń­cu dosta­jesz ocenę. Aby nauc­zyć się pytań tes­to­wych, natych­mi­ast wyś­wiet­la­ne jest, która odpo­wie­dź była popraw­na, a która nie­pra­wi­dło­wa. Jeś­li masz pyta­nia doty­c­zące treści tes­tów (np. tema­ty praw­ne, prak­ty­cz­ne przy­kła­dy itp.), możesz je zadać w pomo­cy online bez dodat­ko­wych kosz­tów. Na te indy­wi­du­al­ne pyta­nia odpo­wia­da tam kom­pe­tent­ny zespół (praw­nik, spec­ja­lis­ta ds. bez­piec­zeńst­wa pra­cy, spec­ja­lis­ta ds. ochro­ny prze­ciw­poża­rowej, inży­nier bez­piec­zeńst­wa itp.) 

Nadruk
pl_PLPL