Wyma­ga­nia egzaminacyjne

Czy wyma­ga­ne są wcześ­nie­js­ze kwalifikacje?

Nie! Aby wziąć udział w egza­mi­nie z wied­zy eks­per­ckiej należy. brak mus­zą być speł­nio­ne okreś­lo­ne wyma­ga­nia. Izba Prze­mysło­wo-Hand­lo­wa nie sprawd­za z góry, czy uczęszc­załeś na kurs przy­go­to­waw­c­zy, ani czy speł­ni­asz wyma­ga­nia oso­bis­te (wia­ry­god­ność). Nie mus­zą Państ­wo rów­nież uczest­nic­zyć w kur­sie przy­go­to­waw­c­zym w Izbie Prze­mysło­wo-Hand­lo­wej lub w innej ins­ty­tuc­ji edu­ka­cy­j­nej. Aby otrzy­mać świa­dect­wo kwa­li­fi­ka­c­ji zgod­nie z § 34a usta­wy o regu­lac­ji hand­lu, należy “tyl­ko” zdać egza­min pisem­ny i ust­ny przed izbą przemysłowo-handlową.
Dla tego powi­ni­en Musisz dobrze znać język nie­miecki w mowie i piś­mie. Jest to koniecz­ne, aby zro­zu­mieć częs­to trud­ne do zro­zu­mi­e­nia pyta­nia i opc­je odpo­wied­zi w pisem­nym teście wied­zy przedmio­to­wej. Test jest prze­pro­wad­za­ny wyłącz­nie w języ­ku nie­mieckim! Rów­nież na egza­mi­nie ust­nym mus­zą Państ­wo swo­bod­nie odpo­wia­dać na zada­wa­ne pyta­nia doty­c­zące tema­tów egza­mi­nacy­jnych w języ­ku niemieckim.
Dodat­ko­wo każ­de­mu dobrze zro­bi napraw­dę inten­syw­ne zaj­mo­wa­nie się tema­ty­ką egza­mi­nu z wied­zy eks­per­ckiej. Bowiem porażki na pozio­mie 50% lub wyżs­zym nie należą do rzad­kości. Częs­to zdar­za się, że duża licz­ba uczest­ni­ków oble­wa pierw­s­zą część egza­mi­nu, czy­li egza­min pisem­ny i w związ­ku z tym nie zosta­je dopuszc­zo­na do dru­giej części egza­mi­nu, czy­li egza­mi­nu ustnego.

W celu zapew­ni­enia wyst­ar­c­za­jącej zna­jo­mości języ­ka nie­mieckie­go wyma­ga­ne są m.in. Pro­ce­du­ra dydak­ty­cz­na Tymc­za­sem umie­jęt­ności języ­ko­we, któ­re są Pozi­om języ­ko­wy B1 euro­pe­js­kie­go sys­temu opi­su ksz­tałcen­ia języ­ko­wego (CEFR). Roz­por­ząd­ze­nie to ma jed­nak zasto­so­wa­nie nie do egza­mi­nu z wied­zy eksperckiej!


Jakie są moż­li­wości przygotowania?

W zależ­ności od rod­za­ju uczące­go się, moż­li­wości cza­so­wych i fin­an­so­wych, dostęp­ne są nas­tę­pu­jące opc­je przygotowania:

Czy­taj więcej!


Jaką placów­kę edu­ka­cy­jną wybrać?

Szc­ze­gól­nie w przy­pad­ku sto­sun­kowo dro­gich kur­sów face-to-face, upew­nij się, że Two­je pie­niąd­ze są dobrze wyda­ne i że jes­teś dobrze przy­go­to­wa­ny do egza­mi­nu. Waż­ne jest, aby wcześ­niej wybrać odpo­wied­nią ins­ty­tuc­ję edu­ka­cy­jną. Należy na przy­kład zwrócić uwa­gę na odpo­wied­nie cer­ty­fi­ka­ty, takie jak dopuszc­ze­nie zgod­nie z AZAV (Roz­por­ząd­ze­nie o akre­dy­t­ac­ji i dopuszc­ze­niu do pra­cy), cer­ty­fi­kowa­ne zar­ząd­za­nie jakością (zgod­nie z DIN EN ISO 9001), uzna­nie przez BDSW (= Federal­ne Sto­war­zy­sze­nie Branży Ochro­ny) lub pod­ob­ne cechy jakościo­we. Jeś­li szu­ka­sz pra­cy i chcesz otrzy­mać dofin­an­so­wa­nie do kur­su z urzę­du pra­cy, orga­niza­tor szko­lenia musi rów­nież być w sta­nie podać odpo­wied­ni numer środ­ka! Dobrą, prak­ty­cz­ną radą jest po pro­s­tu nawią­za­nie kon­tak­tu z inny­mi ludź­mi i wymi­a­na doś­wiad­c­zeń. Jeś­li nie znasz (jeszc­ze) niko­go z branży ochro­ny lub chcesz szyb­ko pos­zu­kać reko­men­d­ac­ji w sie­ci, wyst­ar­c­zy odwied­zić stronę Forum tutaj na sachkunde-34a.de

Czy­taj więcej!


Więcej o tematach & treściach egza­mi­nu z wied­zy eks­per­ckiej 34a dowiesz się na nas­tęp­nej stronie!

Więcej…

Eks­klu­zyw­ne wska­zów­ki, jak łat­wo zdać egzamin

Nie wysyła­my spamu! Dowiedz się więcej w nas­zym Poli­ty­ka pry­wat­ności.

Eks­klu­zyw­ne wska­zów­ki, jak łat­wo zdać egzamin

Nie wysyła­my spamu! Dowiedz się więcej w nas­zym Poli­ty­ka pry­wat­ności.

Nadruk
pl_PLPL