Flash­cards / kar­ty indeksowe

Przy­go­tuj się z mapa­mi papie­ro­wy­mi lub przez aplikację

Pudeł­ka do nau­ki z papie­ro­wy­mi flash­cards mają tę zale­tę, że moż­na je zab­rać ze sobą wszęd­zie i nie trze­ba pole­gać na urząd­ze­niach tech­nicz­nych (kom­pu­ter, smart­fon, tablet itp.) ani na odbior­ze inter­ne­tu. Kart­ki z treścia­mi do nau­ki, któ­re już znasz, wyma­ga­ją rzad­sze­go pow­tar­za­nia. Ten sys­tem nauc­za­nia umoż­li­wia efek­tywną naukę. Flash­cards są jed­nak dostęp­ne rów­nież cyfro­wo w post­a­ci apli­ka­c­ji oraz online przez prze­glą­dar­kę. Dzięki temu możesz uczyć się w ten sam sposób na kom­put­er­ze lub mobil­nie na smartfonie.


Zale­cen­ia:

Pod­po­wie­dź: Ceny mogły ulec zmia­nie od cza­su prze­pro­wad­ze­nia bad­ań. Zwróć uwa­gę na infor­mac­je zawar­te na pod­lin­kowa­nej stro­nie sklepu!

Więcej…

Eks­klu­zyw­ne wska­zów­ki, jak łat­wo zdać egzamin

Nie wysyła­my spamu! Dowiedz się więcej w nas­zym Poli­ty­ka pry­wat­ności.

Eks­klu­zyw­ne wska­zów­ki, jak łat­wo zdać egzamin

Nie wysyła­my spamu! Dowiedz się więcej w nas­zym Poli­ty­ka pry­wat­ności.

Nadruk
pl_PLPL