zat­wierd­ze­nie bzr

ForumKate­go­ria: Sons­ti­geszat­wierd­ze­nie bzr
Toni zapy­tał 1 rok temu

Witam, obe­c­nie robię 34a GewO. Zostałem ska­za­ny na okres prób­ny 12 lat temu za wła­ma­nie do mieszka­nia i kil­ka drob­nych rzec­zy… Mój rejes­tr kar­ny jest czy­sty i od tego cza­su nic się nie wydar­zyło… Co z kon­trolą rejes­tru kar­n­ego i czy może być tak, że nie dostanę licen­c­ji? Mfg

1 odpo­wie­dź
Eks­per­ty­za 34a Per­so­nel odpo­wied­ział 12 mie­się­cy temu

Witam!
Od 2017 r. wła­ma­nie do budyn­ku mieszkal­n­ego nie jest już wykro­c­ze­niem, lecz przes­tępst­wem. Oznac­za to, że przes­tępst­wo to jest teraz kla­sy­fi­kowa­ne bard­ziej rygo­ry­sty­cz­nie i pod­le­ga kar­ze co najm­niej jed­n­ego roku poz­ba­wi­e­nia wolności.

Jed­nak przes­tępst­wo, któ­re popeł­niłeś, zostało popeł­nio­ne jakiś czas temu i od tego cza­su nic się nie wydar­zyło. Oznac­za to, że — rów­nież w zależ­ności od tego, jak dłu­go byłeś na okre­sie prób­nym — wpis powi­ni­en zostać usunię­ty kil­ka lat temu, jeś­li wbrew ocze­ki­wa­ni­om tak się nie stało, ale przy­najm­niej nie powi­ni­en już mieć żad­n­ego znac­ze­nia. Istot­ne w tym względ­zie są § 34 BZRG.

Nie jes­tem jed­nak praw­ni­kiem i w tym momen­cie nie mogę i nie wol­no mi udziel­ać porad prawnych. 
Ost­atecz­na decyz­ja jest podej­mo­wa­na przez wład­ze lokal­ne odpo­wied­zi­al­ne za ochronę w mie­js­cu pro­wad­ze­nia działal­ności przez pracodawcę.
Zasad­nic­zo oso­biście zakła­dam — na pod­sta­wie dost­ar­c­z­onych infor­mac­ji — że nie będ­zie żad­nych problemów.

Nadruk
pl_PLPL