Pro­ce­du­ra egzaminacyjna

Jak wyglą­da dzień egzaminu?

Część 1: Egza­min pisem­ny (test wie­lok­rot­n­ego wyboru do odhac­ze­nia)
Część 2: Egza­min ust­ny (swo­bod­ne odpo­wia­da­nie na pyta­nia przed komis­ją egzaminacyjną)

Egza­min roz­po­c­zy­na się rano, zwyk­le międ­zy 8:30 a 9:00, od części pisem­nej. Pros­zę zwrócić uwa­gę na infor­mac­je zawar­te w zapro­sze­niu i być na mie­js­cu odpo­wied­nio wcześ­niej. Wszel­kie opóź­ni­enia będą na Państ­wa koszt. Na egza­min pro­si­my zab­rać ze sobą list zapras­za­ją­cy, waż­ny doku­ment toż­sa­mości oraz przy­bo­ry do pisa­nia (np. biros). Nie­do­puszc­zal­ne są pomo­ce takie jak ency­klo­pe­die, podręcz­ni­ki lub pod­ob­ne. nie­do­z­wo­l­o­ny.
Pos­tę­puj zgod­nie z instruk­c­ja­mi komis­ji egza­mi­nacy­j­nej i przy­go­tuj się “na wszyst­ko”. Jeś­li przed roz­po­c­zęciem egza­mi­nu nie czu­jesz się w peł­ni spraw­ny, masz jeszc­ze moż­li­wość wyco­fa­nia się z egza­mi­nu. Egza­min zosta­nie wów­c­z­as uzna­ny za “nie­pod­ję­ty”. Masz rów­nież moż­li­wość wcześ­nie­js­ze­go wyraże­nia wszel­kich zas­trzeżeń co do niek­tórych egza­mi­na­torów (np. ze wzglę­du na stron­nic­zość). Zosta­nie to odno­to­wa­ne i może spo­wo­do­wać, że zosta­nie zapro­po­no­wa­ny inny ter­min egza­mi­nu bez “obraża­jące­go egza­mi­na­tora”. Pros­zę zwrócić uwa­gę: Oszu­ki­wa­nie i rażące zakłócen­ia pro­wad­zą do wykluc­ze­nia z egza­mi­nu. Wów­c­z­as egza­min uzna­je się za “niez­da­ny”.
Na roz­wią­za­nie 72 pytań (“mul­ti­ple choice”) z egza­mi­nu pisem­n­ego masz 120 minut. Przec­zy­taj uważ­nie pyta­nia i poszc­ze­gól­ne wari­an­ty odpo­wied­zi i zaz­nacz popraw­ne odpo­wied­zi poprzez ich zak­reś­le­nie na osob­nej kar­cie odpowiedzi.
Jeś­li zdałeś egza­min pisem­ny, otrzy­masz pot­wierd­ze­nie tego fak­tu i zosta­nie­sz dopuszc­z­o­ny do egza­mi­nu ust­n­ego. Jeś­li w tej pierw­s­zej części egza­mi­nu nie uzys­kałeś wyst­ar­c­za­jącej licz­by punk­tów, to w tym momen­cie dzień egza­mi­nacy­j­ny się dla Cie­bie skońc­zył i masz moż­li­wość lepsze­go przy­go­to­wa­nia się do kole­j­n­ego ter­mi­nu egza­mi­nu. Ponie­waż oce­na pisem­n­ego egza­mi­nu wie­lok­rot­n­ego wyboru za pomocą sza­blonów odby­wa się zazwy­c­zaj dość szyb­ko, nas­tę­pu­ją­cy po niej egza­min ust­ny może odbyć się nie­zwłocz­nie, częs­to tego same­go dnia lub dzień póź­niej. Jest to jed­nak zróż­ni­co­wa­ne w zależ­ności od IHK, a także zależy od licz­by uczest­ni­ków egzaminu.
Idź do egza­min ust­ny zosta­nie­sz popros­zo­ny o sta­wi­e­nie się przed komis­ją egza­mi­nacy­jną, indy­wi­du­al­nie lub w gru­pie. Komis­ja egza­mi­nacy­j­na musi skła­dać się z co najm­niej trzech człon­ków, któr­zy posia­da­ją odpo­wied­nią wied­zę fach­o­wą, są oso­biście odpo­wied­ni­mi osoba­mi i będą zada­wać pyta­nia z zak­re­su przedmio­tu zgod­nie z regu­la­mi­nem egza­mi­nacy­jnym. Czas trwa­nia egza­mi­nu ust­n­ego powi­ni­en wyno­sić około 15 minut na oso­bę. Pyta­nia są częs­to zada­wa­ne w sposób prak­ty­cz­ny jako stu­dia przy­pad­ków. Głów­ny nacisk kład­zie się na “pra­wo” i “pos­tę­po­wa­nie z ludź­mi”. Sfor­mułuj swo­je odpo­wied­zi w sposób prze­myśla­ny i jas­ny po niemiecku!
Po zakońc­ze­niu egza­mi­nu ust­n­ego komis­ja uda­je się na krót­ką nara­dę. Jeś­li ponadto na egza­mi­nie ust­nym odpo­wied­ziałeś popraw­nie na co najm­niej 50% pytań, to zdałeś egza­min. Komis­ja egza­mi­nacy­j­na decy­du­je więks­zością głosów o zalic­ze­niu lub nie­za­lic­ze­niu egza­mi­nu. O swo­im wyni­ku zosta­nie­sz poin­for­mo­wa­ny nie­zwłocz­nie po zakońc­ze­niu obrad. Świa­dect­wo egza­mi­nacy­j­ne jako pisem­ny dowód posia­da­nia wied­zy spec­ja­lis­ty­cz­nej (zgod­nie z § 34a GewO) zosta­nie wysła­ne do Państ­wa pocz­tą kil­ka dni później!

Na mar­gi­ne­sie dodam, że egza­min jest impre­zą nie­pu­blicz­ną. Wszyscy egza­mi­na­tor­zy są zaprzy­sięże­ni do zacho­wa­nia tajem­ni­cy co do treści i prze­bie­gu impre­zy. Nie musisz się więc bać. Nawet jeś­li egza­min nie jest sytu­ac­ją cod­zi­en­ną: staraj się spra­wiać wraże­nie kom­pe­tent­n­ego i pew­n­ego sie­bie! Ale nig­dy nie bądź “know-it-all” i zaw­s­ze uni­kaj pouc­za­nia egza­mi­na­torów lub zada­wa­nia im pytań.


Jak się ją ocen­ia? Kie­dy moż­na nie zdać egza­mi­nu? Kie­dy ma się “licen­c­ję 34a”?

Więcej…

Eks­klu­zyw­ne wska­zów­ki, jak łat­wo zdać egzamin

Nie wysyła­my spamu! Dowiedz się więcej w nas­zym Poli­ty­ka pry­wat­ności.

Eks­klu­zyw­ne wska­zów­ki, jak łat­wo zdać egzamin

Nie wysyła­my spamu! Dowiedz się więcej w nas­zym Poli­ty­ka pry­wat­ności.

Nadruk
pl_PLPL