Archi­wum

Odwoła­nie

Czy obe­c­nie w Izbie Prze­mysło­wo-Hand­lo­wej odby­wa­ją się jakieś egza­mi­ny z powo­du Corony?

Czy obecnie w Izbie Przemysłowo-Handlowej odbywają się jakieś egzaminy z powodu Corony?

To, czy obe­c­nie prze­pro­wad­za­ne są egza­mi­ny 34a zwią­za­ne z pan­de­mią, jest gorą­cym pytaniem

W obe­c­nej sytu­ac­ji Izby Prze­mysło­wo-Hand­lo­we (IHK) stara­ją się trzy­mać dotych­c­z­a­so­wych ter­minów egza­minów. Tak! Egza­mi­ny zwyk­le się odby­wa­ją. Mogą być jed­nak odstępst­wa, bo w zasad­zie każ­da izba może samod­ziel­nie decy­do­wać o prze­pro­wad­ze­niu egza­mi­nu, jego anu­lo­wa­niu bez zas­tąpi­e­nia lub odro­c­ze­niu. W przy­pad­ku obe­c­n­ego kry­zy­su koron­n­ego zależy to rów­nież od war­tości regio­nal­nej zapa­dal­ności, aktu­al­nych wymo­gów prawnych i decyz­ji politycznych.

Kon­cep­c­je i spe­cy­fi­ka­c­je planów/higieny pan­de­micz­nej IHK

Więks­zość izb posia­da kon­cep­c­je higie­nicz­ne, któ­re okreś­la­ją war­un­ki, w jakich mogą być prze­pro­wad­za­ne badania.
Dla wie­lu izb obo­wią­zu­ją nas­tę­pu­jące zasa­dy (bez gwarancji):

Aktu­al­ne informacje!

Dals­ze wni­o­ski: Najl­epiej dowied­zieć się bez­poś­red­nio od egza­mi­n­u­jącej IHK, cze­go należy przestrz­e­gać — czy np. koniecz­ne jest prze­dłoże­nie zaś­wiad­c­ze­nia lekar­skie­go lub czy zmi­a­ny nas­tąpiły w krót­kim cza­sie. Stro­na inter­neto­wa dan­ego IHK (sło­wo kluc­zowe News / Coro­na) szyb­ko dost­ar­c­za tutaj istot­nych informacji.

Nadruk
pl_PLPL