Zrozumieć pytania egzaminacyjne i odpowiedzieć na nie poprawnie: 10 prostych wskazówek taktycznych do zdania pisemnego egzaminu specjalistycznego IHK (certyfikat 34a).

Zro­zu­mieć pyta­nia egza­mi­nacy­j­ne i odpo­wied­zieć na nie popraw­nie: 10 pro­s­tych wska­zó­wek tak­ty­cz­nych, jak zdać pisem­ny egza­min IHK (cer­ty­fi­kat 34a)

Darm­o­we tes­ty i pyta­nia egza­mi­nacy­j­ne przy­go­to­wu­jące do egza­mi­nu z wied­zy eks­per­ckiej (§ 34a GewO) są bard­zo przy­dat­ne do ćwic­zeń. Jed­nak nie­mal rów­nie waż­ne są wska­zów­ki tak­ty­cz­ne. Bo nawet jeś­li nie od razu znasz odpo­wie­dź na pyta­nie egza­mi­nacy­j­ne w teście 34a, to z pomocą kil­ku tips & tricks możesz zdać egza­min 34a.

Brak pomysłu, brak odpo­wied­zi? Pros­zę, nie!

Nie możesz wied­zieć wszyst­kie­go. Nawet jeś­li dobrze przy­go­to­wałeś się do tes­tu 34a za pomocą pytań tes­to­wych, prób­nych egza­minów i innych mate­riałów do nau­ki, możesz po pro­s­tu nie wied­zieć, co zro­bić z niek­tóry­mi pyta­nia­mi. Tak: Nawet jeś­li nie znasz odpo­wied­zi na pyta­nie egza­mi­nacy­j­ne, możesz poko­n­ać przesz­ko­dę w post­a­ci egza­mi­nu z wied­zy eksperckiej!

10 pro­s­tych wska­zó­wek, jak zdać egza­min z kom­pe­ten­c­ji zawodowych

Jeś­li weź­miesz pod uwa­gę poniżs­ze wska­zów­ki doty­c­zące pisem­n­ego egza­mi­nu IHK na eks­per­ty­zę § 34a GewO, możesz zdo­być punk­ty także za luki w wiedzy:

 1. Może a roz­wią­za­nie będ­zie pra­wi­dło­we, lub może dwa roz­wią­za­nia być pra­wi­dło­we. Dla­te­go nig­dy nie poda­waj trzech lub więcej roz­wią­zań jako prawidłowych!
 2. Licz­ba poje­dy­n­c­za czy mno­ga? Zwróć uwa­gę, czy w Odpy­ty­wa­nie po jed­nej lub kil­ku poprawnych odpo­wied­ziach jest pyta­ny! Przy­kład: W przy­pad­ku pyta­nia, któ­re zac­zy­na się od “Jaki war­u­nek wstęp­nypl, pra­cow­nik ochro­ny musi speł­niać,…” zac­zy­na się, jest więcej niż jed­no popraw­ne rozwiązanie.
 3. Zwróć uwa­gę na. Kon­tekst pyta­nia (obs­zar tema­ty­cz­ny)! Jeś­li np. pyta­nie doty­c­zy fak­tu z zak­re­su pra­wa kar­n­ego (StGB), to odpo­wie­dź odwołu­ją­ca się do pra­wa cywil­n­ego (BGB) nie może być poprawna. 
 4. Zwróć uwa­gę na Nega­tyw­ne sfor­muło­wa­niaJeś­li w pyta­niu jest nega­tyw, więc może pyta­nie pro­si o zaz­nac­ze­nie tego, co dokład­nie chcesz zaz­nac­zyć. nie doty­c­zy? Wte­dy należy prze­myś­leć i wybrać dokład­nie prze­ciw­ne opc­je odpowiedzi!
 5. Kluc­zowe pojęcia jak np. “nig­dy” lub “nig­dy lub “zaw­s­ze” lub “zaw­s­ze powin­ny być zna­ka­mi ost­rz­e­gaw­c­zymi! Rac­zej rzad­ko zdar­za się, że np. zaka­zy czy poz­wo­lenia zaw­s­ze lub nig­dy nie obo­wią­zu­ją, czy­li są abso­lut­ne. Od wie­lu rzec­zy są wyjąt­ki lub pew­ne war­un­ki ramo­we i nie ma ścis­łej czer­ni i bie­li. Takie kluc­zowe okreś­le­nia w odpo­wied­zi wska­zu­ją, że jest ona rac­zej błędna. 
 6. Inne ter­mi­ny, któ­re powin­ny wywołać alarm to takie jak “wyłącz­nie” lub “bez wyjąt­ku”. Obo­wią­zu­je tu to samo, co w poprzedniej porad­zie. Niec­zęs­to zdar­za się, że coś sto­suje się bez wyjątku.
 7. Na egza­mi­nie pisem­nym masz wyst­ar­c­za­ją­co dużo cza­su. Nie spiesz się i przec­zy­taj pyta­nia szc­ze­góło­wo, a w razie potrze­by kil­ka razy. Jeś­li nie przy­chod­zi Ci do gło­wy odpo­wie­dź, odłóż pyta­nie na póź­niej. Zaz­nacz pyta­nie, abyś nie zapom­niał póź­niej zajr­zeć do nie­go ponownie.
 8. Nie jes­teś pewien popraw­nej odpo­wied­zi na pyta­nie. Pra­cuj zgod­nie z Zasa­da wyłąc­ze­nia i posor­to­wać moż­li­wości, któ­re zde­cy­do­wa­nie nie mogą być prawd­zi­we. To częs­to pomaga.
 9. Jeś­li nie masz pojęcia o jakimś pyta­niu, nie zosta­wiaj go bez odpo­wied­zi. Zgad­nij, czy musisz! Brak odpo­wied­zi na pyta­nie zde­cy­do­wa­nie daje 0 punk­tów. Nawet jeś­li two­je przec­zu­cie pod­po­wia­da ci jed­no lub dwa roz­wią­za­nia, szc­zęście może być po two­jej stronie.
 10. Na koniec rzecz naj­waż­nie­js­za: Nawet jeś­li ten arty­kuł jest o “poradach tak­ty­cz­nych” w wąs­kim znac­ze­niu — to nie jest o tak­ty­ce. przy­go­tuj się! Ter­mi­no­we i celo­we ucze­nie się jest pod­sta­wo­wym czyn­ni­kiem war­un­ku­ją­cym zda­nie egzaminu.

Wska­zów­ki dla wtajemniczonych

Wie­le innych wska­zó­wek, jak z powod­ze­niem opano­wać egza­min z kwa­li­fi­ka­c­ji zawo­do­wych 34a, uzys­ka­sz, jeś­li przec­zyt­asz nas­ze bez­płat­ny biu­letyn sub­s­kry­bo­wać. Bez­poś­red­nio po tym, wyś­le­my Ci nasz 34a PDF z sumą 25 wska­zó­wek doty­c­zą­cych egza­mi­nu na eks­per­ta do.

Pora­dy eks­per­tów i pyta­nia egza­mi­nacy­j­ne na YouTube

Chciał­bym pole­cić dwa pomoc­ne fil­my doty­c­zące przy­go­to­wa­nia do licen­c­ji 34a, któ­re moż­na zna­leźć w Kanał You­Tube Aka­de­mii Bez­piec­zeńst­wa znaleźć:


Eks­klu­zyw­ne wska­zów­ki, jak łat­wo zdać egzamin

Nie wysyła­my spamu! Dowiedz się więcej w nas­zym Poli­ty­ka pry­wat­ności.

Eks­klu­zyw­ne wska­zów­ki, jak łat­wo zdać egzamin

Nie wysyła­my spamu! Dowiedz się więcej w nas­zym Poli­ty­ka pry­wat­ności.

2 Comments 

 1. Malgorzata Zofia Broichhagen
  9. luty 2024 przy 2:36 Odpowiedź

  Ich möch­te das sehr ger­ne lernen,sich mein Traum zu ver­wirk­li­chen. Bei mir Tag und Nacht gibt nur eins 34a gw0 sach­kun­de und nichts anders.

Zosta­wić odpo­wie­dź

Nadruk
pl_PLPL