Subiec­te și conținut

Mate­ri­al de examen

Ce tre­bu­ie să știu pen­tru examen?

Conți­nu­tul rezul­ta­tu­lui examenu­lui de la § 7 i.V.m. ane­xa 2 și § 9 din Ordo­nanța privind paza (BewachV).
Prin urma­re, urmă­to­are­le dome­nii fac obiec­tul examenu­lui (cerințe):

 1. Drep­tul sigu­ranței și ordi­nii publi­ce, inclu­siv drep­tul comercial
 2. Legea privind pro­tecția datelor
 3. Codul civil
 4. Drept penal și pro­ce­dură pen­ală, mani­pul­area armelor
 5. Regu­la­men­tul de pre­ve­ni­re a acci­den­tel­or pen­tru ser­vicii­le de pază și securitate
 6. Relația cu oamen­ii, în spe­cial com­por­ta­men­tul în situații peri­cu­l­oa­se și teh­ni­ci de dezes­cal­a­da­re în situații de con­flict, pre­cum și com­pe­tențe inter­cul­tu­ra­le, acor­dând o atenție spe­cială diver­si­tății și varie­tății sociale.
 7. Prin­ci­pii­le de bază ale ingi­ne­riei siguranței

Conți­nu­tul poa­te fi mai deta­li­at sau sub­di­vi­zat în mod dife­rit în pro­gra­me­le de stu­dii ale fur­niz­oril­or de CET sau în lite­ra­tura de spe­cia­li­ta­te rele­van­tă, dar tre­bu­ie să includă toate subiec­te­le mențio­na­te mai sus.

Răspun­deți acum la între­bări­le din test…


Ce anu­me va fi abor­dat în cadrul examenu­lui scris?

Din când în când, Came­ra de Comerț și Indus­trie con­voacă un “comi­tet de pre­gă­ti­re a examen­e­lor”. Acest comi­tet cree­ază între­bări care ajung într-un fond comun la care ape­lea­ză toate came­r­e­le de indus­trie și comerț indi­vi­dua­le la nivel națio­nal. Deoare­ce cata­lo­gul de între­bări este în mod con­stant extins, exis­tă sute, dacă nu chi­ar mii de între­bări în el. Între­bări­le nu sunt făcu­te publi­ce. În plus, drep­turi­le de autor pen­tru aces­te între­bări sunt deți­nu­te exclu­siv de (D)IHK. Prin urma­re, între­bări­le ori­gi­na­le nu pot fi publi­ca­te 1:1 și uti­liza­te pen­tru pre­gă­ti­re. Și chi­ar și așa, nu este apro­a­pe deloc posi­bil și cu sigu­ranță nu este rezona­bil să înveți totul pe de rost. Ceea ce con­tează este “înțe­leg­e­rea”!
Deoare­ce între­bări­le de examen sunt uneo­ri des­tul de “difi­ci­le”, este logic să vă exer­sați în pre­ala­bil cu între­bări ase­mănă­toare celor de examen. În ceea ce pri­veș­te între­bări­le și vari­an­te­le de răs­puns, puteți uti­li­za, de ase­men­ea, apli­cația Sfa­tu­ri de învăța­re în capi­to­lul Pre­gă­ti­re Ajutor!


Toate între­bări­le sunt pon­de­ra­te în mod egal?

Nu! Not­area la examenul scris este dife­ri­tă. De exemp­lu, anu­m­ite capi­to­le au o pon­de­re mai mare decât alt­ele. Numărul de între­bări pen­tru fie­ca­re subiect de examen este, de ase­men­ea, diferit!
Numărul de între­bări și pon­de­rea aces­to­ra în cadrul examenu­lui scris sunt următoarele:

 1. Legea privind sigu­ranța și ordi­nea publică
  ” 4 între­bări cu 8 punc­te de realizat
 2. Drep­tul comercial
  ” 4 între­bări cu 4 punc­te de atins
 3. Legea privind pro­tecția datelor
  ” 4 între­bări cu 4 punc­te de atins
 4. Codul civil
  ” 12 între­bări cu 24 de punc­te de obținut
 5. Drept penal și pro­ce­dură penală
  ” 12 între­bări cu 24 de punc­te de obținut
 6. Mani­pul­area armelor
  ” 4 între­bări cu 4 punc­te de atins
 7. Nor­me de pre­ve­ni­re a acci­den­tel­or pen­tru ser­vicii­le de pază și securitate
  ” 8 între­bări cu 8 punc­te de atins
 8. Relația cu oamenii
  ” 16 între­bări cu 16 punc­te de atins
 9. Prin­ci­pii­le de bază ale ingi­ne­riei siguranței
  ” 8 între­bări cu 8 punc­te de atins

Ce voi fi între­bat la examenul oral?

În prin­ci­piu, toate subiec­te­le care pot fi abor­da­te în cadrul examenu­lui scris sunt rele­van­te și pen­tru par­tea orală a examenu­lui. Cu toate aces­tea, exis­tă punc­te foca­le care ar tre­bui abor­da­te mai intens în cadrul examenu­lui oral:

Aces­te punc­te foca­le repre­zin­tă apro­xi­ma­tiv 2/3 din tota­lul examenu­lui. Dura­ta examenu­lui oral ar tre­bui să fie de apro­xi­ma­tiv 15 minu­te. Puteți fi inte­ro­gat ca indi­vid în fața comi­si­ei de exami­na­re sau în grup, cu până la 5 exami­na­to­ri împreună. Cu toate aces­tea, ceea ce se înt­re­a­bă exact în cadrul examenu­lui oral depin­de de comi­sia de exami­na­re respec­ti­vă și, de ase­men­ea, de “hob­by­hor­se-ul” exami­na­toru­lui indi­vi­du­al. Ade­sea, între­bări­le sunt adre­sa­te sub for­mă de stu­dii de caz, așa cum ar putea apă­rea în prac­tică. Vi se cere apoi să descrieți și să jus­ti­fi­cați reacția dum­nea­vo­as­tră și com­por­ta­men­tul corect. Puteți fi între­bat cum eva­luați din punct de vede­re juri­dic o situație și acți­uni­le dum­nea­vo­as­tră.
În cazul în care nu tre­ceți examenul oral, aces­ta poa­te fi repe­tat indi­vi­du­al, fără a fi nevoie să repe­tați examenul scris pe care l‑ați sus­ți­nut deja cu suc­ces. Puteți găsi mai mul­te infor­mații în acest sens în Capi­to­lul Repe­tiție.


În capi­to­lul urmă­tor, veți afla cum vă puteți înscrie la examenul de cun­oș­tințe de spe­cia­li­ta­te con­form § 34a GewO (indus­tria de secu­ri­ta­te) la IHK!

Mai mult…

Sfa­tu­ri exclu­si­ve desp­re cum să tre­ci examenul cu ușurință

Noi nu tri­mi­t­em spam! Aflați mai mul­te în pagi­na noas­tră Poli­ti­ca de con­fi­denția­li­ta­te.

Sfa­tu­ri exclu­si­ve desp­re cum să tre­ci examenul cu ușurință

Noi nu tri­mi­t­em spam! Aflați mai mul­te în pagi­na noas­tră Poli­ti­ca de con­fi­denția­li­ta­te.

Impri­ma­re
ro_RORO