Konu­lar & İçerikler

Sınav mate­rya­li

Sınav için nele­ri bil­mem gerekiyor?

Sınav sonu­cun­un içe­riği § 7 i.V.m.‘den alın­mış­tır. Koru­ma Yönet­me­liği (BewachV) Ek 2 ve § 9.
Buna göre, aşağı­da­ki konu alan­ları sına­vın (gere­kli­li­kle­rin) konu­sunu oluşturmaktadır:

 1. Tica­ret huku­ku da dahil olmak üze­re kamu güven­liği ve düze­ni hukuku
 2. Veri koru­ma kanunu
 3. Mede­ni Kanun
 4. Ceza huku­ku ve ceza usulü, silah kullanımı
 5. Güven­lik ve Emni­y­et Hiz­met­le­ri için Kaza Önle­me Yönetmelikleri
 6. İnsa­nl­arla başa çık­ma, öze­l­lik­le teh­li­keli dur­um­lar­da dav­ranış ve çatış­ma dur­um­ların­da geri­li­mi azalt­ma tekni­kler­inin yanı sıra çeşit­li­lik ve sosy­al çeşit­li­liğe özel dik­kat gös­ter­erek kül­tür­lera­rası yetkinlik
 7. Güven­lik mühen­dis­liği­nin temel ilkeleri

İçer­ik, CET sağlayıcılarının müf­red­at­ların­da veya ilgi­li uzman­lık lite­ra­türün­de daha ayrın­tılı ola­bi­lir veya far­klı şekil­de alt bölüm­le­re ayrıla­bi­lir, ancak yukarı­da belir­ti­len tüm konu­ları içermelidir.

Test soru­larını şim­di cevaplayın…


Yazılı sınav­da tam ola­rak neler ele alınacak?

Sanayi ve Tica­ret Odası zaman zaman bir “sınav hazır­lık komi­t­esi” toplar. Bu komi­te, ülke çapında­ki tüm sanayi ve tica­ret odalarının yar­ar­lan­dığı bir havuz­da topla­na­cak soru­ları oluş­turm­akt­a­dır. Soru kata­loğu süre­kli ola­rak geniş­le­til­diğin­den, için­de yüz­ler­ce, hat­ta bin­ler­ce soru bul­un­m­akt­a­dır. Soru­lar kamuoyu­na açıklan­mam­akt­a­dır. Ayrı­ca, bu soru­ların telif hak­kı yal­nız­ca (D)IHK’ya ait­tir. Bu neden­le ori­jinal soru­lar 1:1 yayın­lan­ma­ya­bi­lir ve hazır­lık için kul­lanılamaz. Öyle olsa bile, her şeyi ezbe­re öğren­mek pek müm­kün değil­dir ve kesin­lik­le man­tıklı değil­dir. Önem­li olan “anlayış “tır!
Sınav soru­ları bazen olduk­ça “zor” olduğun­dan, önce­den sınav ben­ze­ri soru­lar­la pra­tik yap­mak man­tıklı­dır. Soru­lar ve cevap seçe­ne­kle­ri söz konu­su olduğun­da, ayrı­ca Bölüm­de­ki öğren­me ipu­çları Hazır­lık Yar­dım edin!


Tüm soru­lar eşit ağır­lık­ta mı?

Hayır! Hayır! Yazılı sınav­da­ki puan­la­ma far­klı­dır. Örneğin, bazı bölüm­ler diğer­le­ri­ne göre daha ağır bas­m­akt­a­dır. Sınav konu­su başı­na düşen soru say­ısı da farklıdır!
Yazılı sınav­da­ki soru say­ısı ve ağır­lığı aşağı­da­ki gibidir:

 1. Kamu güven­liği ve düze­ni kanunu
  ” 4 soru ve ulaşıl­ması gere­ken 8 puan
 2. Tica­ret Hukuku
  ” 4 soru ve ulaşıl­ması gere­ken 4 puan
 3. Veri koru­ma kanunu
  ” 4 soru ve ulaşıl­ması gere­ken 4 puan
 4. Mede­ni Kanun
  ” 12 soru ve ulaşıl­ması gere­ken 24 puan
 5. Ceza huku­ku ve ceza muhakemesi
  ” 12 soru ve ulaşıl­ması gere­ken 24 puan
 6. Silahl­arın taşınması
  ” 4 soru ve ulaşıl­ması gere­ken 4 puan
 7. Koru­ma ve güven­lik hiz­met­le­ri için kaza önle­me yönetmelikleri
  ” 8 soru ve ulaşıl­ması gere­ken 8 puan
 8. İnsa­nl­arla ilgilenmek
  ” 16 soru ve ulaşıl­ması gere­ken 16 puan
 9. Güven­lik mühen­dis­liği­nin temel ilkeleri
  ” 8 soru ve ulaşıl­ması gere­ken 8 puan

Söz­lü sınav­da bana ne sorulacak?

Pren­sip ola­rak, yazılı sınav­da ele alına­bil­ecek tüm konu­lar sına­vın söz­lü bölümü için de geçer­li­dir. Bun­un­la bir­lik­te, söz­lü sınav­da daha yoğun bir şekil­de ele alın­ması gere­ken odak nok­taları vardır:

Bu odak nok­taları toplam sına­vın yaklaşık 2/3’ünü oluş­turm­akt­a­dır. Söz­lü sına­vın süre­si yaklaşık 15 daki­ka olmalı­dır. Sınav kuru­lu önünde birey­sel ola­rak veya en faz­la 5 sınav katılımcısıy­la bir­lik­te bir grup halin­de sor­gu­lana­bi­lir­si­niz. Ancak söz­lü sınav­da tam ola­rak ne soru­la­cağı, ilgi­li sınav kurulu­na ve ayrı­ca birey­sel sınav görev­li­si­nin “hobi atı­na” bağlı­dır. Soru­lar gen­el­lik­le uygu­la­ma­da karşılaşıla­bil­ecek vaka çalış­maları şeklin­de sor­ulm­akt­a­dır. Daha son­ra siz­den tep­ki­ni­zi ve doğru dav­ranışı tanım­la­manız ve gerek­çe­len­dir­meniz istenir. Size bir duru­mu ve eylem­ler­ini­zi yasal ola­rak nasıl değer­len­dir­diği­niz soru­la­bi­lir.
Söz­lü sınav­da başarısız olmanız halin­de, daha önce başarıy­la gir­miş olduğu­nuz yazılı sına­vı tekrar­la­manı­za gerek kal­ma­dan birey­sel ola­rak tekrar­la­ya­bi­lir­si­niz. Bu konu­da daha faz­la bil­giyi Bölüm Tekrarı.


Bir son­ra­ki bölüm­de, IHK’­da § 34a GewO (güven­lik sek­törü) uyarın­ca uzman bil­gi sına­vı­na nasıl kayıt ola­bil­eceği­ni­zi öğreneceksiniz!

Daha faz­lası…

Sına­vı nasıl kolay­ca geçe­bil­eceği­ni­ze dair özel ipuçları

Spam gön­der­mi­yo­ruz! Daha faz­la bil­gi için Giz­li­lik Poli­ti­k­ası.

Sına­vı nasıl kolay­ca geçe­bil­eceği­ni­ze dair özel ipuçları

Spam gön­der­mi­yo­ruz! Daha faz­la bil­gi için Giz­li­lik Poli­ti­k­ası.

Künye
tr_TRTR