Aplik­a­ce

Suley­man zeptal se před 2 roky

Máte apli­ka­ci, kde může­te stu­do­vat zna­los­ti z dané­ho předmětu?

1 Odpo­vě­di
Odbor­n­ost 34a Per­sonál odpo­vě­děl před 1 rokem

Dobrý den!

Zde nabí­zí­me něko­lik bez­plat­ných tes­to­vých otá­zek pří­mo online (bez nut­nos­ti instal­ace aplik­a­ce): https://www.sachkunde-34a.de/testfragen-pruefungsfragen-probepruefung-security/

Aplik­a­ce pro pří­pra­vu jsou k dis­po­zi­ci v obcho­dech — zde jsou odka­zy na ně:

Goog­le Play (Android)
https://play.google.com/store/search?q=34a+sachkundepr%C3%BCfung&c=apps&hl=de&gl=DE

App Store (Apple)
https://www.apple.com/de/search/34a-sachkunde?src=globalnav

Tip: Podí­vej­te se na hod­no­cení ost­at­ních uži­va­telů. K dis­po­zi­ci jsou něk­te­ré bez­plat­né aplik­a­ce (s rekla­mou) a také pla­ce­né aplik­a­ce za něko­lik eur. Je lepší věno­vat větší pozor­n­ost kva­li­tě než učení se pomocí neuži­tečných nebo dokon­ce špat­ných otá­zek a odpovědí.

Otisk
cs_CZCS