Între­bări de test

Între­bări­le pen­tru examenul de cun­oș­tințe de spe­cia­li­ta­te IHK sunt pro­te­ja­te prin drep­tu­ri de autor și nu pot fi publi­ca­te. Cu toate aces­tea, între­bări­le de test de pe ace­as­tă pagină sunt simi­la­re cu între­bări­le ori­gi­na­le ale examenu­lui. Uti­li­zați urmă­to­are­le între­bări prac­ti­ce pen­tru a vă tes­ta cun­oș­tințe­le pen­tru examenul de exper­ti­ză în dome­niul secu­ri­tății §34a. Puteți găsi și mai mul­te între­bări cu care să vă exer­sați la adre­sa www.sachkun.de

0%
24 votu­ri, 4.6 avg
4846

Veri­fică-ți cun­oș­tințe­le desp­re 34a!

1 / 22

Ce tre­bu­ie să înde­pli­neș­ti dacă vrei să devii un con­trac­tor de secu­ri­ta­te independent?

2 / 22

Drep­turi­le fun­da­men­ta­le din Legea fun­da­men­tală se apli­că și per­so­nalu­lui de secu­ri­ta­te în raport cu ceil­alți cetățeni?

3 / 22

Ce este “prin­ci­piul legalității” ?

4 / 22

Ce tre­bu­ie luat în con­sider­a­re în cazul supra­veghe­rii video de căt­re orga­nis­me private?

5 / 22

Poliția…

6 / 22

Care afir­mație (afir­mații) desp­re ser­vi­torul cu drept de pose­sie este (sunt) corectă(e)?

7 / 22

Un invi­tat la o pet­re­ce­re loveș­te cu pum­nul în față un agent de secu­ri­ta­te în tim­pul con­tro­lu­lui de acces, deoare­ce se sim­te dis­cri­mi­nat. Angaja­tul de la un ochi își pier­de defi­ni­tiv vede­rea.
Cum cla­si­fi­cați fapt­e­le din punct de vede­re al drep­tu­lui penal?

8 / 22

Care dint­re urmă­to­are­le jus­ti­ficări pot fi găsi­te în BGB?

9 / 22

Când exis­tă o infracți­une de omi­si­une care nu este autentică?

10 / 22

Ce se înțe­le­ge prin inge­rință în posesie?

11 / 22

O per­so­ană care ares­tează o altă per­so­ană în tem­eiul arti­co­lu­lui 127 din Codul de pro­ce­dură pen­ală nu acțio­nea­ză în mod ile­gal dacă…

12 / 22

Ce per­mi­te auto­a­ju­torarea gene­rală (con­form § 229 BGB) în anu­m­ite circumstanțe?

13 / 22

Cu ce calificare(e) se poa­te lucra ca detec­tiv în maga­zi­ne sau în mari­le magazine?

14 / 22

Din care dint­re urmă­to­are­le părți este alcă­tuit Codul penal?

15 / 22

Are sta­tul voie să inter­vină în liber­tăți­le cetățe­ni­l­or garan­ta­te de Legea fundamentală?

16 / 22

Care dint­re urmă­to­are­le acte (exemp­le) sunt con­side­ra­te infracțiuni?

17 / 22

Când este per­misă pre­lu­crarea datel­or cu carac­ter personal?

18 / 22

Ce înse­am­nă obli­gația de a plă­ti dau­ne-inte­re­se (în con­for­mi­ta­te cu arti­co­lul 823 BGB)?

19 / 22

La care dint­re urmă­to­are­le cazu­ri se apli­că GDPR?

20 / 22

Ce drep­tu­ri are o per­so­ană viz­a­tă în mate­rie de pro­tecție a datelor?

21 / 22

Când este un comerț de pază în con­for­mi­ta­te cu § 34a GewO?

22 / 22

Care dint­re urmă­to­are­le aspec­te sunt regle­men­ta­te în ordo­nanța privind paza?

Dein Ergeb­nis ist

0%

Über Ihre Feed­back freue ich mich 🙂

Sute de între­bări de test, mate­ria­le de stu­diu și simulări de examene nelimitate

Cun­o­aș­teți deja Sachkun.de?

Veți găsi aco­lo Sute de între­bări pen­tru tes­tul 34a pen­tru prac­tică, zimate­ria­le elear­ning și Simulări de examene fără limit­are. În plus, exis­tă unele Video­clipu­ri didac­ti­ce și dacă aveți între­bări, puteți cont­ac­ta Asis­tență online lec­to­ri spe­cia­liș­ti la dis­po­ziția dum­nea­vo­as­tră. În acest fel, puteți pune între­bări desp­re subiec­te­le de examen în ori­ce moment și puteți pri­mi un răs­puns indi­vi­du­al. Cu garanție de returnare a banilor!

Tre­ceți în sigu­ranță acum

Sfa­tu­ri exclu­si­ve desp­re cum să tre­ci examenul cu ușurință

Noi nu tri­mi­t­em spam! Aflați mai mul­te în pagi­na noas­tră Poli­ti­ca de con­fi­denția­li­ta­te.

Sfa­tu­ri exclu­si­ve desp­re cum să tre­ci examenul cu ușurință

Noi nu tri­mi­t­em spam! Aflați mai mul­te în pagi­na noas­tră Poli­ti­ca de con­fi­denția­li­ta­te.

Impri­ma­re
ro_RORO