Test soru­ları

IHK uzman bil­gi sına­vı soru­ları telif hak­kı ile kor­un­m­akt­a­dır ve yayın­la­na­maz. Ancak, bu say­fad­aki test soru­ları ori­jinal sınav soru­ları­na ben­ze­mek­te­dir. §34a güven­lik uzman­lığı sına­vı­na ilişkin bil­gi­ni­zi test etmek için aşağı­da­ki alış­tır­ma soru­larını kul­lanın. Pra­tik yap­mak için daha faz­la soruyu şu adres­te bula­bi­lir­si­niz www.sachkun.de

0%
24 oylar, 4.6 ortala­ma
4785

34a bil­gi­ni­zi kon­trol edin!

1 / 22

“Yasal­lık ilke­si” nedir?

2 / 22

Ana­ya­sa’­da yer alan temel haklar güven­lik per­so­neli için de diğer vat­an­daşla­ra karşı geçer­li midir?

3 / 22

Ser­best çalışan bir güven­lik yük­le­ni­cisi olmak isti­yor­sanız nele­ri yeri­ne getirmelisiniz?

4 / 22

Aşağı­da­ki eylem­ler­den han­gi­le­ri (örne­kler) suç ola­rak kabul edilir?

5 / 22

Aşağı­da­ki husus­lar­dan han­gi­si koru­ma yönet­me­liğin­de düzenlenmiştir?

6 / 22

GDPR aşağı­da­ki dur­um­lar­dan han­gi­le­ri için geçerlidir?

7 / 22

Bir par­ti davet­li­si, ayrımcılığa uğra­dığını düşündüğü için giriş kon­trolü sırasın­da bir güven­lik görev­li­si­nin yüzü­ne yum­ruk atar. Tek gözü­nü kul­la­nan çalışan kalıcı ola­rak gör­me yeti­si­ni kay­be­der.
Davanın ger­çe­kle­ri­ni ceza huku­ku açısın­dan nasıl sınıflandırıyorsunuz?

8 / 22

Özel kuru­luşlar tarafın­dan video göze­timi yapıl­ması duru­mun­da ne dik­ka­te alınmalıdır?

9 / 22

Dev­let, vat­an­daşların Ana­ya­sa ile güvence altı­na alınan özgür­lü­k­le­ri­ne müdaha­le ede­bi­lir mi?

10 / 22

Taz­mi­nat öde­me yüküm­lülüğü (§ 823 BGB’ye göre) ne anla­ma gelmektedir?

11 / 22

Polis.

12 / 22

GewO § 34a uyarın­ca bir koru­ma tica­re­ti ne zaman gerçekleşir?

13 / 22

Bir kişi han­gi nitelik(ler)le mağa­za veya büyük mağ­azalar­da dedek­tif ola­rak çalışabilir?

14 / 22

Aşağı­da­ki gerek­çe­ler­den han­gi­si BGB’­de bulunabilir?

15 / 22

Bir veri sahib­i­nin veri koru­ma konu­sun­da ne gibi hakları vardır?

16 / 22

Zily­et hiz­met­kâr ile ilgi­li han­gi ifade(ler) doğrudur?

17 / 22

Ceza Muh­ak­e­mele­ri Usulü Kanunu’nun 127. mad­de­si uyarın­ca bir baş­kasını tutu­kla­yan bir kişi, aşağı­da­ki dur­um­lar­da huku­ka aykırı davr­an­mış olmaz…

18 / 22

Gen­el ken­di ken­di­ne yar­dım (§ 229 BGB’ye göre) belir­li koşul­lar altın­da neye izin verir?

19 / 22

Ceza Kanunu aşağı­da­ki bölüm­ler­den han­gisin­den oluşmaktadır?

20 / 22

Mül­ki­ye­te müdaha­le ile ne kastedilmektedir?

21 / 22

Kişi­sel ver­i­le­rin işlen­me­si­ne ne zaman izin verilir?

22 / 22

Ne zaman ger­çek olma­yan bir ihmal suçu söz konusudur?

Puanınız

0%

Über Ihre Feed­back freue ich mich 🙂

Yüz­ler­ce test soru­su, çalış­ma mate­rya­li ve sınır­sız dene­me sınavı

Sachkun.de’yi zaten bili­yor musunuz?

Ora­da bula­caksın Yüz­ler­ce 34a test soru­su pra­tik için, zie‑öğrenim mate­ryal­le­ri ve Sınır­la­ma olmaksı­zın sınav simül­asyon­ları. Buna ek ola­rak, bazı Öğre­tim video­ları ve her­han­gi bir sor­u­nuz var­sa, ile­tişi­me geçe­bi­lir­si­niz Çevri­mi­çi yar­dım uzman öğre­tim görev­li­le­ri sizin için kul­lanıla­bi­lir. Bu şekil­de sınav konu­ları hak­kın­da ist­ediği­niz zaman soru sora­bi­lir ve birey­sel bir yanıt ala­bi­lir­si­niz. Para iade garan­ti­si ile!

Şim­di güven­le geçin

Sına­vı nasıl kolay­ca geçe­bil­eceği­ni­ze dair özel ipuçları

Spam gön­der­mi­yo­ruz! Daha faz­la bil­gi için Giz­li­lik Poli­ti­k­ası.

Sına­vı nasıl kolay­ca geçe­bil­eceği­ni­ze dair özel ipuçları

Spam gön­der­mi­yo­ruz! Daha faz­la bil­gi için Giz­li­lik Poli­ti­k­ası.

Künye
tr_TRTR