Archi­vy

34a-App

Kód vou­ch­eru: 10% Sle­va na pří­pra­vu Sach­kun­de s Sachkun.de

Kód voucheru: 10% Sleva na přípravu Sachkunde s Sachkun.de

Vzdělá­va­cí plat­for­ma Sachkun.de je jed­nou z nejz­ná­mě­jších online nabí­dek pro pří­pra­vu na zkouš­ku 34a. Tato plat­for­ma s e‑learningem, tes­to­vý­mi otáz­ka­mi, zkušeb­ní­mi tes­ty a online nápo­vě­dou exis­tu­je již od roku 2005 a k online pří­pra­vě na zkouš­ku 34a ji využi­lo více než 10 000 lidí.

Novin­ka: Sachkun.de 2.0

Nedáv­no byla kom­plet­ně pře­pra­co­vá­na služ­ba eLear­ning na adre­se www.sachkun.de. Na stu­den­ty nyní čeká více než 1 000 tes­to­vých otá­zek ke zkouškám, cíleně zaměře­né učeb­ní tex­ty, instruk­tá­žní videa a dokon­ce i týden­ní živé online seminá­ře. Pří­pra­va na zkouš­ku 34a je k dis­po­zi­ci ve třech růz­ných ver­zích: Kla­sická, Pro a VIP. Ti, kteří si objed­na­jí VIP, mají navíc pří­st­up do sku­pi­ny na Whats­App, ve kte­ré mohou klást otáz­ky a vyměňo­vat si infor­mace s ost­at­ní­mi stu­den­ty Sach­kun­de. Novin­kou je, že pří­pra­va nyní pro­bí­há kom­plet­ně pro­s­třed­nict­vím pohodl­né aplik­a­ce pro mobilní tele­fo­ny, ve kte­ré se může­te učit s otáz­ka­mi 34a nepře­trži­tě, tj. 24 hodin den­ně, 7 dní v týd­nu — pod­le tari­fu po dobu 30, 60 nebo dokon­ce 100 dní. 

Kód kupónu pro www.sachkun.de

S kódem vou­ch­eru SK10YT v součas­né době dostá­vá­te Sle­va 10% na všech­ny tari­fy.
Kli­k­nu­tím sem přej­de­te pří­mo na Nabíd­ka na www.sachkun.de.

O odbor­né pří­pra­vě Sachkun.de

Sachkun.de roz­hod­ně není nej­lev­ně­jším pos­ky­to­va­te­lem na trhu, ale již léta se osvě­dču­je. Pozi­tiv­ní recen­ze na síti hovoří o kva­li­tě plat­for­my. Tu zajišťu­je i kva­li­fik­a­ce pro­vo­zo­va­telů výu­ko­vé plat­for­my 34a kolem Jör­ga Zitz­man­na. Je tře­ba také poz­na­menat, že otáz­ky týka­jí­cí se zkoušky a zhuš­tě­né učeb­ní tex­ty umožňu­jí při­pra­vit se na zkouš­ku IHK vel­mi efek­tiv­ně, tj. mimořád­ně časo­vě úsporně. Pokud zůst­a­nou otáz­ky týka­jí­cí se poro­zu­mění nezod­po­vě­ze­ny, je lek­tor k dis­po­zi­ci — v závis­los­ti na tari­fu — v týden­ní video­kon­fe­ren­ci nebo doda­tečně také ve výu­ko­vé sku­pině Whats­App 34a. Tím je zajiš­tě­no, že dota­zy účast­ní­ků budou vždy zod­po­vě­ze­ny — ste­jně jako v osob­ním kur­zu — a že bude pocho­pen veškerý obs­ah. S cen­a­mi zhru­ba mezi 1,80 a 3,00 eur za den (k 5. břez­nu 2023) je poměr ceny a výkonu vel­mi příz­ni­vý. K jis­to­tě přispí­vá i záru­ka vrá­cení peněz, která nas­tu­pu­je v pří­pa­dě, že navz­do­ry pří­pra­vě něko­li­krát neu­spě­jete u zkoušky 34a.

Wir wer­den hier im Blog nach und nach wei­te­re Anbie­ter vor­stel­len. Wir freu­en uns über Ihre Mei­nun­gen und Erfah­run­gen zur 34a-Prü­fungs­vor­be­rei­tung! Hin­ter­las­sen Sie ger­ne einen Kommentar 🙂

Otisk
cs_CZCS