Sınav için kayıt

Sınav için nere­ye kayıt yaptırabilirim?

Tica­ret, Tica­ret ve Sanayi Düzen­le­me Yasası’nın 34a mad­des­i­ne göre, uzman­lık bil­gi­si­nin kanıt­lan­ması Sanayi ve Tica­ret Odası (IHK) sağla­na­cak­tır. Bu, sınav kay­dını­zı da doğru­dan ora­da yap­tır­manız gerek­tiği anlamı­na gelir. Pren­sip ola­rak, sanayi ve tica­ret odanı­zı seç­mek­te özgür­sü­nüz, ancak sınav gen­el­lik­le ika­met ettiği­niz veya çalış­tığınız yer­de­ki böl­ge­niz­den sor­um­lu sanayi ve tica­ret odasın­da yapılır. Ancak, sına­vın yerel IHK tarafın­dan sunu­lup sunul­ma­dığını kon­trol etme­li­si­niz. Bu konu­da daha faz­la bil­gi için Bölüm Sınav Mek­an­ları.
Sınav şun­ları içe­re­bi­lir özel bir eği­tim kuru­mu ile değil, çevri­mi­çi değil evden ve ayrı­ca yaban­cı dil­de değil dosyalanacak.


Sına­va nasıl kayıt olabilirim?

Baş­vu­ru şu şekil­de olmalı­dır önce zamanın­da ve çoğun­luk­la yazılı ola­rak Bun­un­la bir­lik­te, bazı oda­lar şu anda Çevri­mi­çi kayıt an. Kural ola­rak, sına­va kayıt için son tarih, ilgi­li sınav tari­hin­den en geç 3 hafta önce­si­dir. Daha faz­la bil­giyi şu adres­te bula­bi­lir­si­niz Tarih­ler. IHK size bir kayıt for­mu verecek­tir. For­mu yerel IHK’nızdan, doğru­dan indir­me ola­rak veya son zaman­lar­da bazen ilgi­li IHK’nın web site­si üzerinden çevri­mi­çi kayıt for­mu ola­rak edi­ne­bi­lir­si­niz. Kayıt­lar pos­ta, faks ve kıs­men de doğru­dan çevri­mi­çi ola­rak yapılabilir!
Adres bil­gi­ler­ini­zin yanı sıra doğum tarihi­niz ve doğum yer­iniz hak­kın­da bil­gi­ler ve bağlayıcı sınav kay­dı için imzanız da gere­kli­dir. Kay­dını­zın tey­idi ola­rak, IHK’­dan sınav dave­ti­ye­si­yle bir­lik­te bir cevap mek­tu­bu ala­caksınız ve bu mektu­pla bir­lik­te bir ücret bil­di­ri­mi de gön­de­ril­ecek­tir. Lüt­fen aşağı­daki­le­ri yap­tığınız­dan emin olun Sınav ücret­ler­inin zamanın­da öden­me­si için trans­fer. Sınav tari­hi­ne kadar para alın­mamış­sa, sına­va gir­meni­ze izin ver­il­mey­e­bi­lir. Kay­dınız­la bir­lik­te bir banka hava­le­si onayı/makbuzu ekle­me­niz en iyisidir.


Sınav­dan çeki­le­bi­lir miyim?

Evet! Tek soru, han­gi neden­le veya sına­va ne kadar yakın olduğu­nuz­dur. Bu, sınav ücret­ler­ini­zi tama­men mi, kıs­men mi yoksa hiç mi öde­me­niz gerek­tiği­ni belir­ler. Bu konu­da­ki düzen­le­me­l­er sanayi ve tica­ret odaları arasın­da far­klılık gös­ter­mek­te­dir. Tek tip olan, sınav­dan çekil­me­nin yazılı ola­rak yapıl­ması gerek­tiği­dir. Çekil­me tarihi­niz ile sınav tarihi arasın­da 2 hafta­dan faz­la bir süre var­sa, gen­el­lik­le öde­diği­niz ücre­tin büyük bir kıs­mını (70%), hat­ta tamamını geri alır­sınız. Sınav dave­ti­ye­le­ri çok­tan gön­de­ril­miş­se ve/veya sınav tari­hi­ne 2 hafta­dan az bir süre var­sa, gen­el­lik­le fatu­ra tutarının 50%’si tutarın­da bir iptal ücre­ti öden­me­si gere­kir. Sınav günü devamsız­lık yap­manız ve maze­ret­siz ola­rak sına­va gel­me­me­niz halin­de tutarın tamamı öde­ne­cek­tir. Sınav da “başarısız” ola­rak değer­len­di­ril­ecek­tir. Önem­li bir neden­le (örneğin, dok­tor rapo­ruy­la onaylan­mış hastalık) devamsız­lık yapar­sanız, sınav “başarısız” say­ıla­cak­tır. Önem­li bir nede­nin var­lığı­na Sanayi ve Tica­ret Odası karar ver­ir. Özel zaman­lar­da veya istis­nai dur­um­lar­da (örneğin Koro­na pan­de­mi­si) daha uyum­lu düzen­le­me­l­er ve istis­na­lar uygulanabilir.


Bir son­ra­ki bölüm­de, 34a yeter­li­lik sına­vı ile güven­lik görev­li­si olmak isti­yor­sanız ne gibi mali­y­et­ler bekle­me­niz gerek­tiği­ni öğreneceksiniz!

Daha faz­lası…

Sına­vı nasıl kolay­ca geçe­bil­eceği­ni­ze dair özel ipuçları

Spam gön­der­mi­yo­ruz! Daha faz­la bil­gi için Giz­li­lik Poli­ti­k­ası.

Sına­vı nasıl kolay­ca geçe­bil­eceği­ni­ze dair özel ipuçları

Spam gön­der­mi­yo­ruz! Daha faz­la bil­gi için Giz­li­lik Poli­ti­k­ası.

Künye
tr_TRTR