Înscrie­rea la examen

Unde mă pot înscrie la examen?

În con­for­mi­ta­te cu § 34a din Legea privind regle­ment­area comerțu­lui, comerțu­lui și indus­triei, tre­bu­ie să se facă dova­da cun­oș­tințe­lor de spe­cia­li­ta­te înain­te ca o Came­ra de Comerț și Indus­trie (IHK) să fie fur­niza­te. Acest lucru înse­am­nă că tre­bu­ie să vă înscrieți la examen direct aco­lo. În prin­ci­piu, sun­teți liber să vă ale­geți came­ra de comerț și indus­trie, deși examenul se sus­ți­ne de obicei la came­ra de comerț și indus­trie responsa­bilă pen­tru zona dum­nea­vo­as­tră, fie la locul de reșe­dință, fie la locul de mun­că. Cu toate aces­tea, ar tre­bui să veri­fi­cați dacă IHK din loca­li­ta­tea dum­nea­vo­as­tră oferă examenul. Puteți afla mai mul­te infor­mații desp­re acest lucru în Locu­ri de exami­na­re a capi­to­lelor.
Exami­narea poa­te nu la o insti­tuție de învățământ pri­vat, nu online de acasă și, de ase­men­ea nu într‑o lim­bă străină să fie depuse.


Cum pot să mă înscriu la examen?

Cere­rea tre­bu­ie în timp util înain­te de și mai ales în scris Cu toate aces­tea, unele came­re oferă acum o posi­bi­li­ta­te pen­tru Înre­gis­tra­re online an. De regulă, ter­me­nul limi­tă pen­tru înscrie­rea la examen este de cel mult 3 săp­tămâ­ni înain­te de data examenu­lui respec­tiv. Puteți găsi infor­mații supli­men­ta­re la adre­sa Date. IHK vă va pune la dis­po­ziție un for­mu­lar de înre­gis­tra­re. Puteți obți­ne for­mu­la­rul de la IHK-ul local, direct ca down­load sau, mai nou, uneo­ri chi­ar ca for­mu­lar de înre­gis­tra­re online prin inter­me­diul site-ului web al IHK-ului respec­tiv. Înscrie­rea se poa­te face prin poș­tă, fax și, parți­al, și direct online!
Pe lân­gă date­le de adresă, sunt nece­sa­re și infor­mații privind data și locul naș­te­rii, pre­cum și sem­nă­tu­ra dum­nea­vo­as­tră pen­tru înre­gis­trarea obli­ga­to­rie a examenu­lui. Ca con­fir­ma­re a înscrie­rii, veți pri­mi o scri­soare de răs­puns din par­tea IHK cu invi­tația la examen, care va fi însoți­tă și de o noti­fi­ca­re privind taxa. Vă rugăm să vă asi­gu­rați că Taxele de exami­na­re în timp util la trans­fer. În cazul în care nu s‑a pri­mit nici­un ban până la data examenu­lui, este posi­bil să nu vi se per­mi­tă să par­ti­ci­pați la examen. Cel mai bine este să ata­șați la înscrie­re o confirmare/recepție a trans­fe­ru­lui bancar.


Pot să mă retrag de la examen?

Da! Sin­gu­ra între­ba­re este din ce motiv sau cât de apro­a­pe sun­teți de examen. Acest lucru deter­mină dacă mai tre­bu­ie să plă­tiți taxele de examen în înt­re­gime, parți­al sau deloc. Regle­men­tări­le în acest sens varia­ză în fun­cție de came­r­e­le de indus­trie și comerț. Ceea ce este uni­form este fap­tul că retra­ge­rea din examen tre­bu­ie făcu­tă în scris. Dacă înt­re data retra­ge­rii și data examenu­lui trec mai mult de 2 săp­tămâ­ni, veți pri­mi, de obicei, o mare par­te din taxele plă­ti­te (70%) sau chi­ar înt­rea­ga sumă îna­poi. În cazul în care invi­tații­le la examen au fost deja tri­mi­se și/sau mai sunt mai puțin de 2 săp­tămâ­ni până la data examenu­lui, se per­ce­pe, de obicei, o taxă de anu­la­re de 50% din valo­area fac­tu­rii. În cazul în care lip­siți în ziua examenu­lui și nu vă pre­zen­tați la examen fără o scu­ză, se va plă­ti înt­rea­ga sumă. De ase­men­ea, examenul va fi con­side­rat ca fiind “picat”. Dacă lip­siți dintr-un motiv important (de exemp­lu, boală, con­fir­ma­tă printr-un cer­ti­fi­cat medi­cal), examenul va fi con­side­rat “picat”. Came­ra de Comerț și Indus­trie deci­de asu­pra exis­tenței unui motiv important. Regle­men­tări și excepții mai per­mi­si­ve se pot apli­ca în momen­te spe­cia­le sau în cir­cum­stanțe excepțio­na­le (de exemp­lu, pan­de­mia Corona).


În capi­to­lul urmă­tor, vei afla la ce cos­tu­ri tre­bu­ie să te aștepți dacă vrei să devii ofițer de secu­ri­ta­te cu un examen de cali­fi­ca­re 34a!

Mai mult…

Sfa­tu­ri exclu­si­ve desp­re cum să tre­ci examenul cu ușurință

Noi nu tri­mi­t­em spam! Aflați mai mul­te în pagi­na noas­tră Poli­ti­ca de con­fi­denția­li­ta­te.

Sfa­tu­ri exclu­si­ve desp­re cum să tre­ci examenul cu ușurință

Noi nu tri­mi­t­em spam! Aflați mai mul­te în pagi­na noas­tră Poli­ti­ca de con­fi­denția­li­ta­te.

Impri­ma­re
ro_RORO