Pre­gă­ti­rea pen­tru exper­tiza de specialitate

Opor­tu­ni­tăți și sfa­tu­ri de învățare

Vă ofe­rim sfa­tu­ri și aju­toare pen­tru pre­gă­ti­rea dum­nea­vo­as­tră pen­tru examenul de cun­oș­tințe de spe­cia­li­ta­te în con­for­mi­ta­te cu arti­co­lul 34a din Legea privind regle­ment­area comerțu­lui, comerțu­lui și indus­triei (GewO). Chi­ar dacă nu exis­tă un “curs obli­ga­to­riu” pen­tru pre­gă­ti­rea examenu­lui, ar tre­bui cu sigu­ranță să fiți bine pre­gă­tit pen­tru examen. Deoare­ce Rata de eșec în cazul exper­ti­zelor este foar­te mare. Și chi­ar dacă puteți repe­ta examenul fără pro­ble­me: Taxele de exami­na­re vor tre­bui achi­ta­te din nou de fie­ca­re dată. Asta poa­te însem­na rapid o gră­ma­dă de bani!


Cum ar tre­bui să mă pregătesc?

Acest lucru depin­de în pri­mul rând de dum­nea­vo­as­tră și de sti­lul dum­nea­vo­as­tră de învăța­re. Desi­gur, tim­pul dis­po­ni­bil și aspec­te­le finan­cia­re joa­că, de ase­men­ea, un rol important: 
Cel mai per­so­nal spri­jin este de obicei ofe­rit în cadrul cur­su­ril­or la un Fur­niz­or de edu­cație la fața locu­lui. Aces­te cur­su­ri față în față au loc sub for­mă de cur­su­ri pre­gă­ti­toare cu nor­mă înt­re­agă sau cu nor­mă parți­ală, la sfârșit de săp­tămână sau sub for­mă de semi­na­rii de seară. Cur­su­ri­le în sala de clasă sunt de obicei pro­ble­ma­ti­ce dacă sun­teți ocu­pat cu mun­ca sau cu fami­lia, dacă aveți puțin timp la dis­po­ziție sau dacă sun­teți mobil doar într‑o măsură limi­ta­tă. De ase­men­ea, cos­turi­le unui curs de pre­gă­ti­re în clasă se ridică la câteva sute de euro. 

Cla­sic Învățământ la distanță pen­tru pre­gă­ti­rea examenu­lui de cun­oș­tințe de spe­cia­li­ta­te sunt ofe­ri­te doar rare­o­ri. Cu toate aces­tea, exis­tă exce­len­te Pro­gra­me de învăța­re (apli­cații) și plat­for­me de învăța­re online. Aces­te mode­le de învăța­re sunt sem­ni­fi­ca­tiv mai ief­ti­ne decât cur­su­ri­le față în față. Și în acest caz, o per­so­ană de cont­act per­so­nală este de obicei dis­po­ni­bilă pen­tru între­bări online, prin e‑mail sau tele­fo­nic. Dato­ri­tă meto­delor inter­ac­ti­ve de învăța­re, trans­fe­rul de cun­oș­tințe este aici des­tul de efi­ci­ent și bine direcționat. 

Semi­na­re online și video­clipu­ri online sunt ade­sea ofe­ri­te ca supli­ment sau ca par­te a unor cur­su­ri online mai cup­rin­ză­toare pe plat­for­me de învăța­re. În fun­cție de dome­niul de apli­ca­re și de tipul aces­to­ra, aces­te medii sunt foar­te potri­vi­te pen­tru pre­gă­ti­re — mai ales dacă per­so­a­na de cont­act este dis­po­ni­bilă “live” și pen­tru între­bări indi­vi­dua­le. Pre­gă­ti­rea exclu­siv prin inter­me­diul video­clipu­ril­or de pe You­Tube nu este reco­man­da­tă, deoare­ce cali­ta­tea conți­nu­tu­lui nu este garantată.

Cărți și caiete de exer­ciții sunt, de ase­men­ea, un supli­ment ide­al pen­tru pre­pa­rat. Cu toate aces­tea, pre­gă­ti­rea exclu­siv cu docu­men­te scri­se este riscan­tă! Nu toată lumea este capa­bilă să par­cur­gă sin­gură pagi­ni și pagi­ni de conți­nut rele­vant pen­tru examen și să rămână con­cen­tra­tă. În plus, exis­tă ade­sea o lipsă de infor­mații cu pri­vi­re la ce subiec­te sunt deo­se­bit de importan­te și ce conți­nut ar putea fi nevoie doar să par­cur­geți. De ase­men­ea, nu exis­tă posi­bi­li­ta­tea de a pune între­bări în caz de necla­ri­tăți și, mai ales, nu exis­tă nici­un fel de feed­back cu pri­vi­re la fap­tul că cine­va s‑a pre­gă­tit efec­tiv corect și suficient. 

Mai mult…

Sfa­tu­ri exclu­si­ve desp­re cum să tre­ci examenul cu ușurință

Noi nu tri­mi­t­em spam! Aflați mai mul­te în pagi­na noas­tră Poli­ti­ca de con­fi­denția­li­ta­te.

Sfa­tu­ri exclu­si­ve desp­re cum să tre­ci examenul cu ușurință

Noi nu tri­mi­t­em spam! Aflați mai mul­te în pagi­na noas­tră Poli­ti­ca de con­fi­denția­li­ta­te.

Impri­ma­re
ro_RORO