Bilir­kişi inc­e­le­me­si için hazırlık

Fırs­at­lar ve öğren­me ipuçları

Tica­ret, Tica­ret ve Sanayi Düzen­le­me Yasası’nın (GewO) 34a mad­des­i­ne göre uzman­lık bil­gi­si sına­vı­na hazır­lan­manız için size ipu­çları ve yar­dım­lar sun­uyo­ruz. Sına­va hazır­lan­mak için “zor­un­lu bir kurs” olm­aması­na rağ­men, sına­va kesin­lik­le iyi hazır­lan­malısınız. Çün­kü Başarısız­lık oranı uzman inc­ele­mele­ri duru­mun­da çok yük­sek. Ve sına­vını­zı sor­un­suz bir şekil­de tekrar­la­ya­bil­se­niz bile: Sınav ücret­ler­inin her seferinde yen­i­den öden­me­si gerek­e­cek­tir. Bu da hız­lı bir şekil­de çok para biriktirebilir!


Nasıl hazır­lan­malıyım?

Bu her şey­den önce size ve öğren­me tar­zını­za bağlı­dır. Elbet­te, mev­cut zaman ve mali husus­lar da bir rol oynamaktadır: 
En kişi­sel des­tek gen­el­lik­le bir okuld­a­ki kurs­lar­da sağlanır. Saha­da eği­tim sağlayıcı. Bu yüz yüze kurs­lar tam zaman­lı hazır­lık kurs­ları veya yarı zaman­lı, hafta son­ları veya akşam semi­ner­le­ri ola­rak ger­çe­kleşir. Sınıf içi kurs­lar gen­el­lik­le iş veya aile ile meş­gul­se­niz, az zamanınız var­sa veya sade­ce sınır­lı ölçü­de hare­ket ede­bi­li­yor­sanız sor­un­lu­dur. Bir sınıf eği­tim kursun­un mali­y­e­ti de bir­kaç yüz Euro’yu bulmaktadır. 

Klas­ik Uzak­tan eği­tim uzman­lık bil­gi­si sına­vı­na hazır­lık için sade­ce nad­iren sunulm­akt­a­dır. Bun­un­la bir­lik­te, mükem­mel Öğren­me pro­gram­ları (uygu­la­ma­lar) ve çevri­mi­çi öğren­me plat­form­ları. Bu öğren­me modell­eri yüz yüze kurs­lar­dan çok daha ucuz­dur. Bura­da da soru­lar için gen­el­lik­le çevri­mi­çi, e‑posta veya tele­fon yoluy­la kişi­sel bir irti­bat kişi­si mev­cut­tur. Etki­leşim­li öğren­me yön­tem­le­ri saye­sin­de, bura­da bil­gi akt­arımı olduk­ça ver­im­li ve hede­fe yöneliktir. 

Çevri­mi­çi semi­ner­ler ve çevri­mi­çi video­lar gen­el­lik­le öğren­me plat­form­ların­da ek ola­rak veya daha kap­sam­lı çevri­mi­çi kurs­ların bir par­çası ola­rak sunul­ur. Kap­samı­na ve türü­ne bağlı ola­rak, bu ortam­lar hazır­lık için çok uygun­dur — öze­l­lik­le de irti­bat kişi­si “can­lı” ola­rak ve birey­sel soru­lar için mev­cut­sa. İçer­iğin kali­te­si garan­ti edil­me­diğin­den, yal­nız­ca You­Tube video­ları aracılığıy­la hazır­lık yapıl­ması tav­si­ye edilmez.

Kita­plar ve alış­tır­ma kita­pları aynı zaman­da hazır­lık için ide­al bir tamam­layıcı­dır. Ancak, yal­nız­ca yazılı bel­gel­er­le hazır­lan­mak ris­kli­dir! Her­kes sınav­la ilgi­li say­fa­lar dolusu içe­riği ken­di başı­na göz­den geçi­re­mez ve odaklan­mayı sür­dü­re­mez. Buna ek ola­rak, han­gi konu­ların öze­l­lik­le önem­li olduğu ve han­gi içe­riğe sade­ce göz atmanız gere­ke­bil­eceği konu­sun­da gen­el­lik­le bil­gi eksik­liği var­dır. Belir­siz­lik duru­mun­da soru sor­ma imkanı da yok­tur ve hep­sin­den önem­li­si, kişi­nin ger­çek­ten doğru ve yeter­li bir şekil­de hazır­lanıp hazır­lan­ma­dığı­na dair geri bil­di­rim yoktur. 

Daha faz­lası…

Sına­vı nasıl kolay­ca geçe­bil­eceği­ni­ze dair özel ipuçları

Spam gön­der­mi­yo­ruz! Daha faz­la bil­gi için Giz­li­lik Poli­ti­k­ası.

Sına­vı nasıl kolay­ca geçe­bil­eceği­ni­ze dair özel ipuçları

Spam gön­der­mi­yo­ruz! Daha faz­la bil­gi için Giz­li­lik Poli­ti­k­ası.

Künye
tr_TRTR