IHK sına­vı­na ilişkin bilgiler

kısa ve tatlı

Gerek­sinim­ler

Sına­va kay­dol­mak için her­han­gi bir özel şar­tı yeri­ne getir­meniz gerek­me­mek­te­dir. Ancak Alman­ca kon­uşa­bil­me­li ve yaza­bil­me­li­si­niz. Çok­tan seç­me­li tes­ti doğru anla­ya­bil­me­li ve soru­ları doğru ceva­playa­bil­me­li­si­niz. Ayrı­ca söz­lü sınav­da ken­di­ni­zi Alman­ca ola­rak net bir şekil­de ifa­de ede­bil­me­niz beklenmektedir.

Daha faz­lasını okuyun!


Konu­lar & İçerikler

Sınav, yazılı ve söz­lü ola­rak test edi­len 9 far­klı konu alanını kapsamaktadır:
Kamu güven­liği huku­ku, tica­ret huku­ku (GewO/BewachV), veri koru­ma huku­ku (BDSG), mede­ni hukuk (BGB), ceza huku­ku / ceza muh­ak­e­me­si huku­ku (StGB), silah huku­ku (WaffG), kaza önle­me düzen­le­mele­ri (BGV C7), insan taşı­ma, güven­lik teknolojisi

Daha faz­lasını okuyun!


Kayıt

GewO Mad­de 34a uyarın­ca bir bilir­kişi inc­e­le­me­si­ne katıl­mak için önce­den kayıt yap­tır­manız gere­kir. Kayıt, sına­vın yapıl­dığı yer­de, yani bir Sanayi ve Tica­ret Odasın­da (IHK) yapılır. Kural ola­rak, kayıt yazılı ola­rak yapıl­malı­dır, ancak bazı oda­lar artık doğru­dan çevri­mi­çi ola­rak sına­va kay­dol­ma seçe­neği sunmaktadır.

Daha faz­lasını okuyun!


Sınav mek­an­ları

Sına­va sade­ce bir Sanayi ve Tica­ret Odası’nda (IHK) gire­bi­lir­si­niz. IHK, Alman­ya’­da­ki tüm büyük şehir­ler­de tem­sil edil­mek­te­dir. Ancak, tüm oda­lar §34a GewO’ya göre uzman­lık bil­gi­si sına­vı sunmamaktadır!

Daha faz­lasını okuyun!


Tarih­ler

Çoğu sanayi ve tica­ret odası, Tica­ret Düzen­le­me Yasası’nın 34a mad­de­si uyarın­ca düzen­li ola­rak uzman­lık bil­gi­si sınav­ları düzen­le­mek­te­dir. Sınav­ların ülke çapın­da her ayın 3. Perşem­be günü yapıl­ması gel­en­ek­sel­dir. Dikkatinize:
Tüm oda­lar sınav yap­mam­akt­a­dır. Bazı dur­um­lar­da, sınav­lar düzen­siz ola­rak veya baş­ka tarih­ler­de yapılmaktadır.

Daha faz­lasını okuyun!


Pro­se­dür

Sınav yazılı ve söz­lü olmak üze­re iki­ye ayrılır. İlk ola­rak yazılı sına­va gire­cek­siniz. Bura­da tüm konu­lar­la ilgi­li 72 soruyu işa­ret­leye­rek ceva­pla­manız gere­kir. Bunu yap­mak için 120 daki­kanız var. Yazılı bölüm­de­ki görev­le­rin en az 50%’sini doğru bir şekil­de çöz­düy­sen­iz, bunu söz­lü sınav takip eder. Bir­kaç sınav görev­li­si­nin önünde bir mül­a­kat­ta size soru­lar sorulacaktır.

Daha faz­lasını okuyun!


Değer­len­dir­me

Her dur­um­da en az 50% puan almanız halin­de sına­vı geç­miş say­ılır­sınız. Sına­vın ilk bölü­mün­de, yani yazılı sınav­da 50%’nin altın­da puan alır­sanız, söz­lü sına­va kabul edil­meye­cek ve sınav­da başarısız olmuş sayılacaksınız.

Daha faz­lasını okuyun!


Tekrar­la­ma

Sınav bölüm­le­ri tekrar­lana­bi­lir, bu dur­um­da (oran­tılı) sınav ücret­le­ri yen­i­den öde­ne­cek­tir. İlk sına­vın yazılı bölü­mün­de zaten başarısız olduy­sanız, gen­el sına­va tekrar gir­meniz gere­kir. Söz­lü sınav­da başarısız olduy­sanız, sına­vın sade­ce bu bölü­mü­ne tekrar gir­meniz gerekir.

Daha faz­lasını okuyun!


Ser­ti­fi­ka / Sınav belgesi

Sına­vı geçip geç­me­diği­ni­zi sınav­dan hemen son­ra öğre­n­e­cek­siniz. Sına­vı başarıy­la geç­tiği­ni­ze dair bel­geyi ancak sınav gününden son­ra pos­ta yoluy­la ala­bi­lir­si­niz. Sanayi ve Tica­ret Odası’nın ilgi­li ser­ti­fi­kayı (“Sach­kun­de­nach­weis”) düzen­le­me­si ve size gön­der­me­si bir­kaç gün sürebilir.

Daha faz­lasını okuyun!


Tica­ret, Tica­ret ve Sanayi Düzen­le­me Yasası (GewO) ve Koru­ma Yönetmeliği’nin (BewachV) uzman bil­gi­si sına­vıy­la ilgi­li en önem­li içe­rikle­ri bir son­ra­ki say­fa­da ifade­ler­le özetlenmiştir.

Daha faz­lası…

Sına­vı nasıl kolay­ca geçe­bil­eceği­ni­ze dair özel ipuçları

Spam gön­der­mi­yo­ruz! Daha faz­la bil­gi için Giz­li­lik Poli­ti­k­ası.

Sına­vı nasıl kolay­ca geçe­bil­eceği­ni­ze dair özel ipuçları

Spam gön­der­mi­yo­ruz! Daha faz­la bil­gi için Giz­li­lik Poli­ti­k­ası.

Künye
tr_TRTR