Infor­mații privind examenul IHK

scurt și dulce

Cerințe

Nu tre­bu­ie să înde­pli­niți nicio cerință spe­ci­fică pen­tru a vă înscrie la examen. Cu toate aces­tea, tre­bu­ie să puteți vor­bi și scrie în lim­ba ger­mană. Tre­bu­ie să fiți capa­bil să înțe­le­geți corect tes­tul cu vari­an­te mul­ti­ple de răs­puns și să răspun­deți corect la între­bări. De ase­men­ea, tre­bu­ie să vă puteți expri­ma clar în lim­ba ger­mană în cadrul examenu­lui oral.

Citeș­te mai mult!


Subiec­te și conținut

Examenul aco­peră 9 dome­nii dife­ri­te, care sunt testa­te în cadrul unui examen scris și oral:
Drep­tul sigu­ranței publi­ce, drep­tul comer­cial (GewO/BewachV), drep­tul pro­tecți­ei datel­or (BDSG), drep­tul civil (BGB), drep­tul penal / drep­tul de pro­ce­dură pen­ală (StGB), drep­tul armelor (WaffG), nor­me­le de pre­ve­ni­re a acci­den­tel­or (BGV C7), mani­pul­area per­so­an­elor, teh­no­lo­gia de siguranță.

Citeș­te mai mult!


Înre­gis­tra­re

Pen­tru a par­ti­ci­pa la o exper­ti­ză în con­for­mi­ta­te cu § 34a GewO, tre­bu­ie să vă înscrieți din timp în pre­ala­bil. Înscrie­rea are loc aco­lo unde are loc examenul, și anu­me la o Cameră de Indus­trie și Comerț (IHK). De regulă, înscrie­rea tre­bu­ie să se facă în scris, dar unele came­re oferă acum opți­unea de a se înscrie la examen direct online.

Citeș­te mai mult!


Locu­ri de des­fășura­re a examenelor

Examenul poa­te fi sus­ți­nut numai la o Cameră de Comerț și Indus­trie (IHK). IHK este repre­zen­ta­tă în toate mari­le aglo­me­rații urba­ne din Ger­ma­nia. Cu toate aces­tea, nu toate came­r­e­le oferă examenul de cun­oș­tințe de spe­cia­li­ta­te în con­for­mi­ta­te cu §34a GewO!

Citeș­te mai mult!


Date

Cele mai mul­te came­re de indus­trie și comerț oferă în mod regu­lat examene pen­tru cun­oș­tințe de spe­cia­li­ta­te în con­for­mi­ta­te cu arti­co­lul 34a din Legea privind regle­ment­area comerțu­lui. Se obiș­nu­ieș­te ca aces­te examene să aibă loc la nivel națio­nal în a treia zi de joi a fiecă­rei luni. În atenția dumneavoastră:
Nu toate came­r­e­le oferă acest examen. În unele cazu­ri, examen­ele au loc în mod nere­gu­lat sau la alte date.

Citeș­te mai mult!


Pro­ce­du­ra

Examenul este împărțit într‑o par­te scrisă și una orală. În pri­mul rând, veți sus­ți­ne tes­tul scris. Aici va tre­bui să răspun­deți la 72 de între­bări pe toate subiec­te­le, bifân­du-le. Aveți la dis­po­ziție 120 de minu­te pen­tru a face acest lucru. Dacă ați rezol­vat corect cel puțin 50% dint­re sar­ci­ni­le din par­tea scrisă, urmea­ză examenul oral. Vi se vor pune între­bări în cadrul unui inter­viu în fața mai mul­tor examinatori.

Citeș­te mai mult!


Eva­lua­re

Ați pro­mo­vat examenul dacă obți­neți cel puțin 50% din punc­te­le din fie­ca­re caz. În cazul în care obți­neți mai puțin de 50% în pri­ma par­te a examenu­lui, adică la pro­ba scrisă, nu veți fi admis la pro­ba orală și se va con­side­ra că ați picat examenul.

Citeș­te mai mult!


Repe­tiție

Părți­le examenu­lui pot fi repe­ta­te, caz în care taxele de exami­na­re (pro rata) vor fi datora­te din nou. În cazul în care ați picat deja par­tea scrisă a examenu­lui iniți­al, tre­bu­ie să sus­ți­neți din nou examenul gene­ral. Dacă ați picat examenul oral, tre­bu­ie să sus­ți­neți din nou doar ace­as­tă par­te a examenului.

Citeș­te mai mult!


Cer­ti­fi­cat / Cer­ti­fi­cat de examinare

Veți afla dacă ați pro­mo­vat sau nu direct după examen. Veți pri­mi cer­ti­fi­ca­tul care con­fir­mă că ați pro­mo­vat examenul prin poș­tă numai după ziua examenu­lui. Este posi­bil să dure­ze câteva zile până când Came­ra de Comerț și Indus­trie va emi­te cer­ti­fi­ca­tul core­s­pun­ză­tor (“Sach­kun­de­nach­weis”) și vi‑l va trimite.

Citeș­te mai mult!


Cele mai importan­te conți­nu­tu­ri din Legea privind regle­ment­area comerțu­lui, comerțu­lui și indus­triei (GewO) și din Ordo­nanța privind paza (BewachV) rele­van­te pen­tru examenul de exper­ti­ză sunt rezu­ma­te în for­mulări­le de pe pagi­na următoare.

Mai mult…

Sfa­tu­ri exclu­si­ve desp­re cum să tre­ci examenul cu ușurință

Noi nu tri­mi­t­em spam! Aflați mai mul­te în pagi­na noas­tră Poli­ti­ca de con­fi­denția­li­ta­te.

Sfa­tu­ri exclu­si­ve desp­re cum să tre­ci examenul cu ușurință

Noi nu tri­mi­t­em spam! Aflați mai mul­te în pagi­na noas­tră Poli­ti­ca de con­fi­denția­li­ta­te.

Impri­ma­re
ro_RORO