Dene­tim ücretleri

Muayene ücre­ti ne kadardır?

Sına­va gir­mek için öden­me­si gere­ken ücret­ler IHK’­dan IHK’ya değiş­mek­te­dir. Çoğu sanayi ve tica­ret odası şu anda ücret alm­akt­a­dır Tüm sınav için 160 veya 170 EuroBazı dai­re­ler­de sınav 180 hat­ta 200 avroya mal olm­akt­a­dır. Kıs­mi bir söz­lü sınav (sınav tekrarı) 50 ila 100 avro arasınd­a­dır. Sına­vın tamamı ve söz­lü bölümü istenil­diği kadar tekrar­lana­bi­lir. Öden­me­si gere­ken sınav ücret­le­ri her seferinde öde­nir. Yazılı sınav­dan geçil­miş ve sade­ce söz­lü sına­va giril­me­si gere­ki­yor­sa, bun­un için oran­tılı ücret­ler tah­sil edilecektir.


Sınav hazır­lığının mali­y­e­ti nedir?

Daha önce de belir­til­diği gibi Bölüm Hazır­lığı Uzman­lık bil­gi­si sına­vı­na hazır­lık ola­rak her­han­gi bir eği­tim veya kur­sa katıl­mak zor­unda değil­si­niz (§ 34a GewO’ya göre). Ancak, yük­sek başarısız­lık oran­ları nede­ni­yle, kap­sam­lı ve sağlam temel­li bir hazır­lık şid­det­le tav­si­ye edi­lir. Tabii ki, fiyat­lar han­gi hazır­lık şekli­ni seç­tiği­ni­ze bağlı ola­rak büyük ölçü­de değişir. Ken­di­ni­zi öğren­me mate­ryal­le­ri (kita­plar, senaryo­lar, …) veya çevri­mi­çi tekli­f­ler­le (uzak­tan eği­tim, e‑öğrenme, …) bir­kaç avroya hazır­la­ya­bi­lir veya yüz yüze kurs­ları (tam zaman­lı sınıflar, akşam sınıfları, …) seçe­bi­lir­si­niz. Uygu­la­ma­lar ve kita­plar zaten bir­kaç avroya mev­cut­tur, uzak­tan eği­tim kurs­ları veya kişi­sel des­te­kli e‑öğrenme por­tall­arı çok daha pahalı­dır ve cid­di yüz yüze kurs­lar için fiyat­lar yaklaşık 300 avro­dan fazladır. 

Daha faz­lasını okuyun!


GewO Mad­de 34a’ya göre sınav­lar han­gi şehir­ler­de yapılm­akt­a­dır? Bir son­ra­ki bölüm­de öğreneceksiniz!

Daha faz­lası…

Sına­vı nasıl kolay­ca geçe­bil­eceği­ni­ze dair özel ipuçları

Spam gön­der­mi­yo­ruz! Daha faz­la bil­gi için Giz­li­lik Poli­ti­k­ası.

Sına­vı nasıl kolay­ca geçe­bil­eceği­ni­ze dair özel ipuçları

Spam gön­der­mi­yo­ruz! Daha faz­la bil­gi için Giz­li­lik Poli­ti­k­ası.

Künye
tr_TRTR