Taxe de audit

Cât cos­tă examenul?

Cos­turi­le pen­tru sus­ți­ne­rea examenu­lui varia­ză de la IHK la IHK. Majo­ri­ta­tea came­re­lor de indus­trie și comerț per­cep în pre­zent taxe 160 sau 170 de euro pen­tru înt­re­gul examenLa unele came­re, examenul cos­tă 180 sau chi­ar 200 de euro. Un examen oral parți­al (repet­area examenu­lui) cos­tă înt­re 50 și 100 de euro. Înt­re­gul examen și par­tea orală a examenu­lui pot fi repe­ta­te ori de câte ori se doreș­te. Taxele de exami­na­re care tre­bu­ie achi­ta­te se plă­tesc de fie­ca­re dată. În cazul în care examenul scris a fost deja pro­mo­vat și mai tre­bu­ie să se sus­țină doar examenul oral, se vor per­ce­pe taxe pro­porțio­na­le pen­tru acesta.


Cât cos­tă pre­gă­ti­rea pen­tru examen?

După cum s‑a mențio­nat deja în Capi­to­lul Pre­gă­ti­re nu tre­bu­ie să par­ti­ci­pați la nicio instrui­re sau curs de pre­gă­ti­re pen­tru examenul de cun­oș­tințe de spe­cia­li­ta­te (în con­for­mi­ta­te cu § 34a GewO). Cu toate aces­tea, din cau­za ratel­or ridi­ca­te de eșec, se reco­man­dă cu insis­tență o pre­gă­ti­re tem­ei­nică și bine fun­da­men­ta­tă. Desi­gur, prețu­ri­le varia­ză foar­te mult în fun­cție de for­ma de pre­gă­ti­re pe care o ale­geți. Vă puteți pre­gă­ti cu mate­ria­le de învăța­re (cărți, sce­na­rii,…) sau cu ofer­te online (învățământ la distanță, e‑learning,…) pen­tru câți­va euro sau puteți ale­ge cur­su­ri față în față (cur­su­ri cu nor­mă înt­re­agă, cur­su­ri ser­a­le,…). Apli­cații­le și cărți­le sunt deja dis­po­ni­bi­le pen­tru câți­va euro, cur­su­ri­le de învățământ la distanță sau port­alu­ri­le de e‑learning cu spri­jin per­so­nal sunt con­side­ra­bil mai scum­pe, iar pen­tru cur­su­ri­le seri­o­a­se față în față, prețu­ri­le sunt de la 300 de euro în sus. 

Citeș­te mai mult!


În ce orașe sunt ofe­ri­te examen­ele con­form § 34a GewO? Veți afla în capi­to­lul următor!

Mai mult…

Sfa­tu­ri exclu­si­ve desp­re cum să tre­ci examenul cu ușurință

Noi nu tri­mi­t­em spam! Aflați mai mul­te în pagi­na noas­tră Poli­ti­ca de con­fi­denția­li­ta­te.

Sfa­tu­ri exclu­si­ve desp­re cum să tre­ci examenul cu ușurință

Noi nu tri­mi­t­em spam! Aflați mai mul­te în pagi­na noas­tră Poli­ti­ca de con­fi­denția­li­ta­te.

Impri­ma­re
ro_RORO