Özel güvenlik görevlileri için başvuru ipuçları: nasıl başarılı başvuru yapılır!

Özel güven­lik görev­li­le­ri için baş­vu­ru ipu­çları: Nasıl başarılı bir şekil­de başvurulur!

Güven­lik görev­li­le­ri özel güven­lik sek­törün­de önem­li bir rol oynar ve gen­el­lik­le müşte­ri­ler ve ziya­re­t­çi­ler için ilk temas nok­tası­dır. Eğer yeni bir iş ara­yan bir güven­lik görev­li­siy­sen­iz, başarılı bir baş­vu­ru başarı ile başarısız­lık arasında­ki far­kı yara­ta­bi­lir. İşg­ücü piya­sasında­ki durum nede­ni­yle şan­sınız olduk­ça yük­sek­tir. Buna aynı zaman­da çalışan piya­sası da deni­yor — yani: mev­cut boş pozisyon­lar için nere­dey­se yeter­li say­ı­da kali­fi­ye baş­vu­ru var. Elbet­te eği­ti­mi­niz ve ist­ediği­niz iş yeri gibi bazı faktör­le­re bağlı ola­rak pren­sip­te iyi bir seçim şan­sınız var!

Bu maka­le­de, özel güven­lik sek­törün­de haya­li­niz­de­ki işe nasıl başarılı bir şekil­de baş­vu­ra­cağınız ve bula­cağınız konu­sun­da size ipu­çları ve tav­si­ye­ler vereceğiz.

Özel güven­lik sek­törün­de­ki güven­lik görev­li­le­ri için 10 baş­vu­ru ipucu

  1. Anlam­lı bir ön yazı oluşturun

Ön yazı, potan­si­yel bir işve­ren üzerinde bırak­tığınız ilk izle­nim­dir. Deney­imi­ni­zi, bece­ri­ler­ini­zi ve moti­vasyo­nunu­zu vur­gu­la­yan güçlü bir ön yazı oluş­tur­mak için zaman ayır­manız önem­li­dir. Ön yazıyı şir­ke­te ve ilan edi­len güven­lik işi­ne göre uyar­la­dığınız­dan ve şir­ket ve faa­li­y­et­le­ri hak­kın­da bil­gi edin­diği­niz­den emin olun.

  1. Özge­ç­mişi­ni­zi güncelleyin

CV’niz en önem­li baş­vu­ru bel­ge­niz­dir ve iş deney­imi­ni­zi, bece­ri­ler­ini­zi ve nite­li­kler­ini­zi ser­gi­le­mel­i­dir. Baş­vu­ru yap­ma­dan önce CV’nizi gün­cel­ley­in ve anlaşılır ve kolay okunur olduğun­dan emin olun. Önem­li bil­gi­le­ri vur­gu­la­mak için mad­de işa­ret­le­ri ve net biçim­len­dir­me kul­lanın. Ayrı­ca han­gi eği­tim ve ser­ti­fi­kaları tamam­la­dığını­zı ve güven­lik sek­törün­de ne gibi deney­im­ler yaşa­dığını­zı da ekley­in. Yet­kin­lik ser­ti­fi­kalarını­zı, refer­ans­larını­zı ve tüm eği­tim ser­ti­fi­kalarını­zı sağlayın. Ekle­mey­in Sah­te bel­ge­ler ve sizi pro­fe­syo­nel bir doğru ifa­de.

  1. Bece­ri­ler­ini­zi ve deney­imi­ni­zi vurgulayın

Bir güven­lik görev­li­si ola­rak, teh­li­keli dur­um­ları hız­lı bir şekil­de fark ede­bil­me­li ve bun­la­ra uygun şekil­de tep­ki ver­e­bil­me­li­si­niz. Baş­vu­ru­nuz­da, güven­lik alanında­ki bece­ri ve deney­imi­ni­zi vur­gu­layın ve ile­tişim, çatış­ma çöz­me ve geri­li­mi azalt­ma alan­larında­ki yet­kin­li­kler­ini­zi öne çık­ar­ma­ya özen gös­te­rin. Ancak, örneğin bir güven­lik çalışanı ola­rak geç­miş­te­ki başarılarını­zı eks­an­trik bir şekil­de anlata­rak abartmayın!

  1. Mül­a­kat için hazır­lıklı olun

Mül­a­kat, en iyi yön­ler­ini­zi gös­ter­me ve işver­eni bece­ri­ler­iniz konu­sun­da ikna etme şan­sınız­dır. Şir­ket hak­kın­da bil­gi edi­nerek, soru­lar hazır­la­ya­rak ve vereceği­niz ceva­pları düşü­nerek mül­a­ka­ta hazır­lanın. Mül­a­kat için zamanın­da ve iyi hazır­lan­mış olduğu­nuz­dan ve nite­li­kler­ini­zi ve deney­imi­ni­zi net bir şekil­de sun­duğu­nuz­dan emin olun.

  1. Pozi­tif ve özgü­ven­li kalın

Bir güven­lik görev­li­si ola­rak olum­lu ve kendin­den emin görün­me­niz önem­li­dir. Bece­ri­ler­ini­ze ve deney­imi­ni­ze güven­in ve potan­si­yel işver­eni­ni­ze iş için en iyi seçim olduğu­nu­zu ile­tin. Baş­vu­ru süre­ci boy­un­ca pro­fe­syo­nel ve kibar olun ve olum­lu bir izle­nim bırak­tığınız­dan emin olun. Bu nokta­da, lüt­fen eski veya önce­ki işver­eni­ni­zi kötü­le­mey­in. Bu iyi bir izle­nim bırak­maz ve özel güven­lik sek­törün­de­ki yöne­tim kadro­su gen­el­lik­le düşündüğü­nüz­den daha iyi bağlan­tıla­ra sahiptir!

  1. Ağını­zı kullanın

Potan­si­yel işver­en­le­ri bul­mak ve açık pozisyon­lar hak­kın­da bil­gi edin­mek için pro­fe­syo­nel ağını­zı kul­lanın. Eski mes­lek­taşlarınız­la, amir­ler­iniz­le ve güven­lik sek­törün­de­ki diğer kişi­ler­le kon­uşun ve açık pozisyon­lar hak­kın­da tav­si­ye veya bil­gi istey­in. Lin­ke­dIn veya XING gibi çevri­mi­çi plat­form­lar da potan­si­yel işver­en­le­ri bul­manı­za ve bağlan­tılar kur­manı­za yar­dımcı ola­bi­lir. Ora­da tekli­f­le­re açık olduğu­nu­zu da belir­te­bi­lir­si­niz. Bazen iş bul­ma konu­sun­da yar­dımcı ola­bil­ecek kel­le avcıları da ile­tişi­me geçebilir.

  1. Esnek ve yeni zor­lu­kla­ra açık olun

Özel güven­lik sek­törün­de, far­klı bece­ri ve deney­im gerek­ti­ren çeşit­li görev­ler ve pozisyon­lar var­dır. Esnek ve yeni zor­lu­kla­ra açık olun ve diğer pozisyon­lar veya görev­ler için uygun olup olma­dığını­zı kon­trol edin. Bece­ri­ler­ini­zi ve deney­imi­ni­zi baş­ka bir pozisyon­da daha iyi kul­lana­bi­lir veya yeni bir mey­dan oku­may­la ilgilenebilirsiniz.

  1. Ken­di­ni­zi pro­fe­syo­nel­ce tanıtın

Bir güven­lik görev­li­si ola­rak, şir­ke­tin önde gelen kişi­sis­i­niz ve bu neden­le ken­di­ni­zi pro­fe­syo­nel bir şekil­de sun­malısınız. İş görüş­melerinde veya diğer pro­fe­syo­nel ortam­lar­da uygun kıya­fet­ler giy­diği­niz­den ve bakım­lı bir izle­nim bırak­tığınız­dan emin olun. Ayrı­ca beden dili­ni­ze ve görünüşü­nü­ze dik­kat edin ve kibar ve pro­fe­syo­nel bir şekil­de ile­tişim kur­duğu­nuz­dan emin olun.

  1. Yük­sek tale­p­ler­den çekinmeyin

En faz­la 20 yıl ve 10 yıl­lık mes­le­ki deney­im — tabii ki bu müm­kün değil. İşv­ere­nl­er gen­el­lik­le iş ilan­ların­da olduk­ça faz­la gere­kli­lik yazarlar. Bun­dan kork­mayın, ancak bir şar­tı (henüz) karşılamıyor­sanız dürüst olun. Yeni işi­niz­de hala deney­im kaz­ana­bi­lir, yaban­cı dil bece­ri­ler­ini­zi ek kurs­lar ala­rak (örneğin yetişkin eği­tim mer­kezin­de) geliş­ti­re­bi­lir ve kaçır­dığınız ek eği­tim­le­ri tela­fi ede­bi­lir­si­niz. İşv­ere­nl­er gen­el­lik­le düşündüğü­nüz­den daha esnek­tir, öze­l­lik­le de iyi bir (insa­ni) uyum söz konusuysa!

  1. Gözü­nü­zü top­tan ayır­mayın ve aksi­li­k­ler­den korkmayın!

İlk baş­vu­ru­nuz­da doğru­dan bir başarı elde etmek ve haya­li­niz­de­ki işe gir­mek kurald­an ziya­de istis­na­dır. İlk baş­vu­ru­nuz­da başarılı olamaz­sanız kork­mayın, baş­ka bir yer­de tekrar deney­in. Neden kısa lis­teye gire­me­diği­niz konu­sun­da açık geri bil­di­rim iste­mek veya baş­vu­ru bel­ge­ler­ini­zin de göz­den geçi­ril­ip opti­mi­ze edil­diği pro­fe­syo­nel bir baş­vu­ru eği­ti­mi almak gen­el­lik­le yar­ar­lı olur. İş por­tall­arında­ki ilgi­li iş ilan­ları­na abo­ne olun. Böyle­ce ara­ma yarı­çapınız­da yeni boş pozisyon­lar orta­ya çık­tığın­da oto­ma­tik ola­rak bilgilendirileceksiniz.

Sonuç

Özel güven­lik sek­törün­de başarılı bir baş­vu­ru zaman, çaba ve bağlılık gerek­tir­ir. Baş­vu­ru­nu­zu opti­mi­ze etmek ve haya­li­niz­de­ki işi bul­mak için yukarı­da­ki ipu­çlarını kul­lanın. Dik­ka­ti­ni­zi toplayın ve eği­ti­mi­ni­ze devam edin. İş tekli­f­le­ri­ni karşılaş­tırın ve ken­di­ni­zi müm­kün olan en iyi şekil­de sat­ma­ya çalışın. Ken­di­niz­den emin, esnek ve pro­fe­syo­nel olun ve potan­si­yel işver­eni­ni­ze bu iş için mükem­mel bir seçim olduğu­nu­zu gösterin.

Sına­vı nasıl kolay­ca geçe­bil­eceği­ni­ze dair özel ipuçları

Spam gön­der­mi­yo­ruz! Daha faz­la bil­gi için Giz­li­lik Poli­ti­k­ası.

Sına­vı nasıl kolay­ca geçe­bil­eceği­ni­ze dair özel ipuçları

Spam gön­der­mi­yo­ruz! Daha faz­la bil­gi için Giz­li­lik Poli­ti­k­ası.

Yorum yok 

Bir cevap bırakın

Künye
tr_TRTR