Consiliere de aplicare pentru gărzile de securitate privată: cum să aplicați cu succes!

Sfa­tu­ri de apli­ca­re pen­tru agenții de secu­ri­ta­te pri­va­tă: Cum să apli­ci cu succes!

Agenții de secu­ri­ta­te joa­că un rol important în indus­tria de secu­ri­ta­te pri­va­tă și sunt ade­sea pri­mul punct de cont­act pen­tru cli­enți și vizi­ta­to­ri. Dacă sun­teți un agent de secu­ri­ta­te în căut­area unui nou loc de mun­că, o apli­cație de suc­ces poa­te face dife­rența înt­re suc­ces și eșec. Șan­se­le sunt des­tul de bune dato­ri­tă situați­ei de pe pia­ța mun­cii. Ace­as­ta se mai numeș­te și pia­ță a anga­jațil­or — ceea ce înse­am­nă: exis­tă cu greu sufi­ci­enți can­di­dați cali­fi­cați pen­tru pos­turi­le vacan­te actua­le. Aveți — în fun­cție, desi­gur, de anu­miți fac­to­ri, cum ar fi edu­cația dum­nea­vo­as­tră și locul de mun­că dorit — în prin­ci­piu o ale­ge­re bună!

În acest arti­col vă vom ofe­ri sfa­tu­ri și suge­stii desp­re cum să apli­cați cu suc­ces și să vă găsiți locul de mun­că de vis în indus­tria secu­ri­tății private.

10 sfa­tu­ri de apli­ca­re pen­tru agenții de pază din sec­torul de secu­ri­ta­te privată

  1. Cre­ați o scri­soare de intenție semnificativă

Scri­so­area de intenție este pri­ma impre­sie pe care o faceți unui potenți­al angaja­tor. Este important să vă acordați timp pen­tru a crea o scri­soare de intenție puter­nică, care să vă evi­denție­ze expe­ri­ența, com­pe­tențe­le și moti­vația. Asi­gu­rați-vă că adap­tați scri­so­area de intenție la com­pa­nie și la pos­tul de secu­ri­ta­te anunțat și că vă infor­mați desp­re com­pa­nie și acti­vi­tăți­le acesteia.

  1. Actua­li­zați-vă CV-ul

CV-ul este cel mai important docu­ment de can­di­da­tură și tre­bu­ie să pre­zin­te expe­ri­ența de mun­că, com­pe­tențe­le și cali­ficări­le dum­nea­vo­as­tră. Actua­li­zați-vă CV-ul înain­te de a can­di­da și asi­gu­rați-vă că este clar și ușor de citit. Folo­siți bul­let points și o for­mat­a­re clară pen­tru a evi­denția infor­mații­le importan­te. Includeți, de ase­men­ea, ce cur­su­ri de for­ma­re și cer­ti­ficări ați absol­vit și ce expe­ri­ență ați avut în indus­tria secu­ri­tății. Fur­ni­zați cer­ti­fi­ca­te­le de com­pe­tență, refe­rințe­le și ori­ce cer­ti­fi­ca­te de for­ma­re. Nu includeți Docu­men­te fal­se și să vă con­vin­g­em cu un pro­fe­sio­nist expre­sie corec­tă.

  1. Sub­li­niați-vă com­pe­tențe­le și experiența

În cali­ta­te de agent de secu­ri­ta­te, ar tre­bui să fiți capa­bil să recu­n­o­aș­teți rapid situații­le peri­cu­l­oa­se și să reacțio­nați în mod core­s­pun­ză­tor. În cere­rea dum­nea­vo­as­tră, puneți accen­tul pe abili­tăți­le și expe­ri­ența dum­nea­vo­as­tră în dome­niul secu­ri­tății și asi­gu­rați-vă că vă evi­dențiați com­pe­tențe­le în mate­rie de comu­ni­ca­re, de rezol­va­re a con­flic­tel­or și de dezes­cal­a­da­re. Cu toate aces­tea, nu exa­ge­rați, de exemp­lu, prin pove­s­t­iri excen­tri­ce și ten­ta­te desp­re ispră­vi­le dum­nea­vo­as­tră din tre­cut ca angajat în dome­niul securității!

  1. Fiți pre­gă­tiți pen­tru interviu

Un inter­viu este șan­sa dum­nea­vo­as­tră de a vă pre­zen­ta par­tea cea mai bună și de a‑l con­vin­ge pe angaja­tor de abili­tăți­le dum­nea­vo­as­tră. Pre­gă­tiți-vă pen­tru inter­viu citind infor­mații desp­re com­pa­nie, pre­gă­tind între­bări și gând­in­du-vă la răs­punsu­ri­le pe care le veți da. Asi­gu­rați-vă că sun­teți la timp și bine pre­gă­tit pen­tru inter­viu și că vă pre­zen­tați clar cali­ficări­le și experiența.

  1. Rămâi pozi­tiv și încrezător

În cali­ta­te de agent de secu­ri­ta­te, este important să aveți un aer pozi­tiv și încre­ză­tor. Fiți încre­ză­to­ri în abili­tăți­le și expe­ri­ența dum­nea­vo­as­tră și trans­mit­eți potenți­al­ului angaja­tor că sun­teți cea mai bună ale­ge­re pen­tru acest post. Rămâ­neți pro­fe­sio­nist și poli­ti­cos pe tot par­cur­sul pro­ce­su­lui de apli­ca­re și asi­gu­rați-vă că lăsați o impre­sie pozi­ti­vă. În acest moment, vă rugăm să nu vor­biți de rău desp­re vechiul sau fos­tul angaja­tor. Acest lucru nu face o impre­sie bună, iar per­so­nalul de con­du­ce­re din indus­tria de secu­ri­ta­te pri­va­tă este ade­sea mai bine conec­tat decât credeți!

  1. Uti­li­zați rețeaua dvs.

Folo­siți-vă rețeaua pro­fe­sio­nală pen­tru a găsi potenția­li angaja­to­ri și pen­tru a afla desp­re locu­ri­le de mun­că dis­po­ni­bi­le. Dis­cu­tați cu foș­ti cole­gi, supra­ve­ghe­to­ri și alte cont­ac­te din indus­tria de secu­ri­ta­te și cereți reco­man­dări sau infor­mații desp­re pos­turi­le vacan­te. Plat­for­me­le online, pre­cum Lin­ke­dIn sau XING, vă pot aju­ta, de ase­men­ea, să găsiți potenția­li angaja­to­ri și să sta­bi­liți cont­ac­te. De ase­men­ea, puteți indi­ca aco­lo că sun­teți deschis la ofer­te. Uneo­ri intră în cont­act și head­hun­terii, care vă pot fi de aju­tor în găsi­rea de locu­ri de muncă.

  1. Fiți fle­xi­bil și deschis la noi provocări

În indus­tria secu­ri­tății pri­va­te, exis­tă o varieta­te de sar­ci­ni și pos­tu­ri care nece­si­tă dife­ri­te abili­tăți și expe­ri­ență. Fiți fle­xi­bil și deschis la noi pro­vocări și veri­fi­cați dacă sun­teți potri­vit pen­tru alte pos­tu­ri sau sar­ci­ni. S‑ar putea să vă puteți con­tri­bui mai bine la abili­tăți­le și expe­ri­ența dvs. într‑o altă poziție sau să fiți inte­re­sat de o nouă provocare.

  1. Pre­zen­tați-vă profesional

În cali­ta­te de agent de secu­ri­ta­te, sun­teți ima­gi­nea com­pa­niei și, prin urma­re, tre­bu­ie să vă pre­zen­tați într-un mod pro­fe­sio­nist. Asi­gu­rați-vă că pur­tați hai­ne ade­cva­te și că faceți o impre­sie îngri­ji­tă la inter­vi­uri­le de anga­ja­re sau la alte oca­zii pro­fe­sio­na­le. De ase­men­ea, acordați atenție lim­ba­ju­lui cor­pu­lui și aspec­tu­lui fizic și asi­gu­rați-vă că comu­ni­cați poli­ti­cos și profesionist.

  1. Nu vă feriți de cerințe­le ridicate

Un maxim de 20 de ani și 10 ani de expe­ri­ență pro­fe­sio­nală — desi­gur că nu este posi­bil. Angaja­to­rii scriu ade­sea des­tul de mul­te cerințe în anunțu­ri­le de anga­ja­re. Nu vă temeți de acest lucru, dar fiți sin­cer dacă nu înde­pli­niți (încă) o cerință. Puteți în con­ti­nu­are să câș­ti­gați expe­ri­ență la noul loc de mun­că, vă puteți îmbună­tăți cun­oș­tințe­le de lim­bă străină urmând cur­su­ri în paralel (de exemp­lu, la cen­trul de edu­cație pen­tru adulți) și puteți com­pen­sa lip­sa unei for­mări supli­men­ta­re. Angaja­to­rii sunt ade­sea mai fle­xi­bi­li decât cre­deți, mai ales dacă, în rest, este vor­ba de o bună potri­vi­re (umană)!

  1. Fiți cu ochii pe min­ge și nu vă temeți de eșecuri!

Obți­ne­rea unei lovi­tu­ri direc­te la pri­ma cere­re de anga­ja­re și obți­ne­rea locu­lui de mun­că de vis repre­zin­tă mai degra­bă excepția decât regu­la. Nu vă fie teamă dacă nu reușiți cu pri­ma apli­cație, dar încer­cați din nou în altă par­te. Este ade­sea util să cereți un feed­back deschis cu pri­vi­re la moti­vul pen­tru care nu ați ajuns pe lis­ta scur­tă sau să bene­fi­ci­ați de un trai­ning pro­fe­sio­nal de apli­ca­re, în cadrul căruia docu­men­te­le dum­nea­vo­as­tră de apli­ca­re sunt, de ase­men­ea, revi­zu­ite și opti­miza­te. Rămâ­neți la curent aici, abo­nați-vă la ofer­te­le de locu­ri de mun­că rele­van­te de pe port­alu­ri­le de locu­ri de mun­că. Veți fi apoi noti­fi­cat auto­mat atun­ci când apar noi pos­tu­ri vacan­te în raza dum­nea­vo­as­tră de căutare.

Con­clu­zie

O apli­cație de suc­ces în indus­tria secu­ri­tății pri­va­te nece­si­tă timp, efort și anga­ja­ment. Folo­siți sfa­turi­le de mai sus pen­tru a vă opti­mi­za can­di­da­tu­ra și pen­tru a vă găsi locul de mun­că de vis. Rămâ­neți pe fază și con­ti­nu­ați-vă edu­cația. Com­pa­rați ofer­te­le de locu­ri de mun­că și încer­cați să vă vin­deți în cel mai bun mod posi­bil. Fiți încre­ză­tor, fle­xi­bil și pro­fe­sio­nist și arătați‑i potenți­al­ului angaja­tor că sun­teți ale­ge­rea per­fec­tă pen­tru acest loc de muncă.

Sfa­tu­ri exclu­si­ve desp­re cum să tre­ci examenul cu ușurință

Noi nu tri­mi­t­em spam! Aflați mai mul­te în pagi­na noas­tră Poli­ti­ca de con­fi­denția­li­ta­te.

Sfa­tu­ri exclu­si­ve desp­re cum să tre­ci examenul cu ușurință

Noi nu tri­mi­t­em spam! Aflați mai mul­te în pagi­na noas­tră Poli­ti­ca de con­fi­denția­li­ta­te.

Nici­un comentariu 

Lasă un răs­puns

Impri­ma­re
ro_RORO