Eva­lua­re

A tre­cut, a picat, a tre­cut pe jumătate?

În prin­ci­piu, este des­tul de simplu:
Dacă obți­neți cel puțin 50% din punc­ta­jul obți­nut atât la examenul scris, cât și la cel oral, ați pro­mo­vat examenul. Nu exis­tă o notă, de exemp­lu, “admis bun” sau “apro­a­pe” admis. Tot ceea ce con­tează este fap­tul că ați tre­cut. Apoi veți pri­mi râv­ni­tul cer­ti­fi­cat de absol­vi­re cu suc­ces a examenu­lui de exper­ti­ză con­form § 34a GewO ca dova­dă a cun­oș­tințe­lor de expert. Sun­teți acum un agent de secu­ri­ta­te com­pe­tent și aveți drep­tul de a des­fășu­ra acti­vi­tăți spe­cia­le de pază.

În cazul în care nu tre­ceți examenul scrisva tre­bui să sus­ți­neți din nou înt­re­gul examen și nu veți fi admis la par­tea orală a examenu­lui. În acest caz, va tre­bui, de ase­men­ea, să plă­tiți din nou toate taxele de examinare.
În cazul în care nu tre­ceți examenul oralÎn cazul în care ați tre­cut ante­rior examenul scris, tre­bu­ie să repe­tați doar par­tea orală a examenu­lui. În con­se­cință, taxele de exami­na­re se dato­rea­ză din nou doar în mod proporțional.


Ce tre­bu­ie să faceți dacă ați tre­cut par­tea scrisă a examenu­lui, dar nu și par­tea orală? Aflați mai mul­te aici…

Mai mult…

Sfa­tu­ri exclu­si­ve desp­re cum să tre­ci examenul cu ușurință

Noi nu tri­mi­t­em spam! Aflați mai mul­te în pagi­na noas­tră Poli­ti­ca de con­fi­denția­li­ta­te.

Sfa­tu­ri exclu­si­ve desp­re cum să tre­ci examenul cu ușurință

Noi nu tri­mi­t­em spam! Aflați mai mul­te în pagi­na noas­tră Poli­ti­ca de con­fi­denția­li­ta­te.

Impri­ma­re
ro_RORO