Değer­len­dir­me

Geç­ti mi, kal­ma­dı mı, yarım mı kaldı?

Pren­sip­te olduk­ça basit:
Hem yazılı hem de söz­lü sınav­da puan­ların en az 50%’sini elde eder­se­niz, geç­ti­niz demek­tir. “İyi geçer” veya “hemen hemen” geçer gibi bir not yok­tur. Önem­li olan tek şey sına­vı geç­miş olmanız­dır. Ardın­dan, uzman­lık bil­gi­si­nin kanı­tı ola­rak § 34a GewO’ya göre uzman­lık bil­gi­si sına­vını başarıy­la tamam­la­dığını­za dair imre­ni­len ser­ti­fi­kayı ala­caksınız. Artık yet­kin bir güven­lik görev­li­sis­i­niz ve özel koru­ma faa­li­y­et­le­ri­ni yürüt­me izni­niz var.

Yazılı sına­vı geçe­mez­se­niztüm sına­va tekrar gir­meniz gerek­e­cek ve sına­vın söz­lü kıs­mı­na kabul edil­meye­cek­siniz. Bu dur­um­da, sınav ücret­ler­inin tamamını da yen­i­den öde­me­niz gerekecektir.
Eğer söz­lü sına­vı geçe­mez­se­nizDaha önce yazılı sına­vı geç­tiy­sen­iz, sına­vın sade­ce söz­lü kıs­mını tekrar­la­manız gere­kir. Buna göre, sınav ücret­le­ri sade­ce oran­tılı ola­rak yen­i­den ödenecektir.


Sına­vın yazılı kıs­mını geç­tiy­sen­iz ancak söz­lü kıs­mını geçe­me­diy­sen­iz ne yap­malısınız? Daha faz­lasını burad­an öğrenin…

Daha faz­lası…

Sına­vı nasıl kolay­ca geçe­bil­eceği­ni­ze dair özel ipuçları

Spam gön­der­mi­yo­ruz! Daha faz­la bil­gi için Giz­li­lik Poli­ti­k­ası.

Sına­vı nasıl kolay­ca geçe­bil­eceği­ni­ze dair özel ipuçları

Spam gön­der­mi­yo­ruz! Daha faz­la bil­gi için Giz­li­lik Poli­ti­k­ası.

Künye
tr_TRTR