Archi­vy

Analý­za

Nejs­te v prá­ci spo­ko­je­ni: Jaké máte jako bez­peč­nost­ní pra­cov­ník možnosti?

Nejste v práci spokojeni: Jaké máte jako bezpečnostní pracovník možnosti?

Je prav­da, že prá­ce v sou­kro­mé bez­peč­nost­ní služ­bě může být náročná. Pra­cov­ní pod­mín­ky jsou v něk­terých oblas­tech oprav­du špat­né. Situ­ace se však také výraz­ně liší spo­leč­nost od spo­leč­nos­ti. Nezříd­ka se stá­vá, že změ­na nabí­zí lepší kariérní pří­leži­tos­ti, mož­nost zís­kat nové zkušen­os­ti a pří­jem­ně­jší pra­cov­ní prostředí.

Krok 1: Peč­li­vě ana­ly­zuj­te situaci!

Je důleži­té vědět, jaké jsou pří­či­ny jejich vlast­ní nes­po­ko­jen­os­ti. a poz­nej­te své vlast­ní moti­vy. Ana­ly­zuj­te důvo­dy nes­po­ko­jen­os­ti: Zjis­tě­te, co přes­ně vás činí nešťast­ný­mi. Je to pra­cov­ní pro­s­tře­dí, úkoly, kolek­tiv, odměňo­vá­ní nebo firem­ní kul­tu­ra? Čím lépe pochopí­te pří­či­ny, tím snad­ně­ji naj­de­te řešení.
Čas­to hra­je roli i sou­kro­mé pro­s­tře­dí nebo změ­na osob­ních potřeb. Zvaž­te pro­to při analý­ze i tyto aspekty!

Krok 2: Pro­mys­le­te a zvaž­te své možnosti!

Dalším kro­kem by bylo Brain­stor­ming a výz­kum o dostup­ných možnostech:
Jaké mám šan­ce? Jak vyso­ké je rizi­ko? Co se sta­ne, když…? atd.
Mnohé z nás­le­du­jí­cích mož­nos­tí sto­jí Žád­né pení­ze, jen pře­kon­á­vá­ní. Něk­te­ré mož­nos­ti jsou však poměrně časo­vě a finančně nároč­né nebo dokon­ce zdlo­u­ha­vé..

 1. Infor­muj­te se o svých prá­vech: Uji­s­tě­te se, že zná­te svá prá­va jako zaměst­nan­ec v sou­kro­mé bez­peč­nost­ní služ­bě. Patří sem napří­klad minimální mzda, zák­o­ny o pra­cov­ní době, náro­ky na dovo­lenou a pra­vid­la pro prá­ci přesčas. Pokud zná­te svá prá­va, může­te zajis­tit, aby je zaměst­nava­tel respektoval.
 2. Obrať­te se na své­ho zaměst­nava­te­le: Pokud nejs­te spo­ko­je­ni se svým pla­tem nebo pra­cov­ní­mi pod­mín­ka­mi, měli bys­te to zaměst­nav­ate­li sdě­lit. Ote­vřená dis­ku­se možná pomůže dosáhn­out zlepšení. Možná vám zaměst­nava­tel také může nabídn­out mož­nost ško­lení nebo spe­cia­li­zace, aby se zlepši­ly vaše kariérní vyhlíd­ky a možnosti.
 3. Změ­na oboru čin­nos­ti (v rámci spo­leč­nos­ti): Sou­kro­mé bez­peč­nost­ní služ­by mají mno­ho tvá­ří. Mno­ho pos­ky­to­va­telů sou­kro­mé bez­peč­nos­ti nabí­zí růz­né služ­by. Možná je pro vás vhod­ně­jší jiný obor. Prom­luv­te si o tom se svým nadří­zeným, požá­dej­te interně o jinou prá­ci. Něk­dy pomůže interní pře­ve­dení na jinou oblast odpovědnosti.
 4. Vstup­te do odborů: V Něme­cku exis­tu­jí odbo­ro­vé orga­ni­zace, kte­ré se zasa­zu­jí o prá­va zaměst­nan­ců — v pří­pa­dě strá­žní služ­by je to Ver­ein­te Dienst­leis­tungs­ge­werk­schaft (ver.di). Pokud se sta­ne­te jejich čle­nem, může­te využí­vat jejich kolek­tiv­ní vyjed­ná­va­cí síly a spo­lečně s ost­at­ní­mi zaměst­nan­ci bojo­vat za lepší pra­cov­ní pod­mín­ky a vyšší mzdy.
 5. Vyh­le­dá­vá­ní dalších mož­nos­tí ško­lení: Pokud se bude­te dále vzdělá­vat nebo se spe­cia­lizo­vat, může­te si zlepšit své kariérní vyhlíd­ky a čas­to zís­kat výraz­ně vyšší mzdu. Zamys­le­te se nad tím, jaká další kva­li­fik­a­ce by moh­la být pro vaši prá­ci uži­tečná, a hle­dej­te vhod­né mož­nos­ti vzdělá­vá­ní. Bude­te mít poté více mož­nos­tí pro čin­nost a bude­te žádanější.
 6. Síťo­vá­ní s ost­at­ní­miMno­ho pra­cov­ních pří­leži­tos­tí vzni­ká na zákla­dě dopo­ručení a osob­ních kon­tak­tů. Kromě toho kon­takt s ost­at­ní­mi nabí­zí pří­leži­tost k výměně zkušen­os­tí. Pokud máte sil­nou síť kon­tak­tů, může to člo­vě­ku pomo­ci zís­kat nové per­spek­ti­vy. Kromě osob­ní výmě­ny zkušen­os­tí se dopo­ruču­jí online plat­for­my, jako je Xing nebo Linkedin.
 7. Hle­dej­te si jiné­ho zaměst­nava­te­le: Pokud všech­ny výše uve­de­né kro­ky neve­dou ke zlepšení, může být rozum­né hle­dat jiné­ho zaměst­nava­te­le. V oboru sou­kro­mé bez­peč­nos­ti jis­tě exis­tu­jí spo­leč­nos­ti, kte­ré nabí­ze­jí lepší pra­cov­ní pod­mín­ky a vyšší mzdy.
 8. V nepos­led­ní řadě: Udě­lej­te to lépe a založ­te si vlast­ní fir­mu! Ten­to krok by měl být samo­zřej­mě vel­mi dobře pro­myš­lený. Čas­to se nabí­zí mož­nost stát se samostat­ně výdě­lečně čin­nou oso­bou na ved­le­jší čin­nost a začít tak pos­tup­ně s menším rizi­kem. Nez­apo­meň­te však, že váš před­cho­zí zaměst­nava­tel vám musí vyjít vstříc. Jed­nou z mož­nos­tí může být napří­klad prá­ce na vol­né noze jako lek­tor v oblas­ti bezpečnosti.

Krok 3: Sta­nov­te si své osob­ní cíle!

Pou­ze pokud co nejpřes­ně­ji víte, čeho chce­te dosáhn­out, může­te na tom kon­krét­ně pra­co­vat. Abys­te se motiv­ova­li, je vel­mi rozum­né. Napiš­te si a vizua­li­zuj­te své vlast­ní cíle. Uži­teč­né může být také použi­tí tzv. Pra­vid­lo SMART sta­novit si vlast­ní cíle.

Pra­vid­lo SMART je zkrat­ka, která se použí­vá jako vodít­ko pro. For­mu­lace jas­ných a dobře defi­no­vaných cílů slouží. Pomá­há for­mu­l­o­vat cíle tak, aby byly rea­li­stické a dosaži­tel­né. Pra­vid­lo SMART zna­mená nás­le­du­jí­cí kritéria:

 1. Kon­krét­ní (Kon­krét­ní): Cíl by měl být jas­ně a přes­ně for­mu­l­o­ván, aby bylo málo pro­s­toru pro inter­preta­ci a aby si člo­věk byl plně vědom své­ho cíle.
 2. Měři­tel­né (Měři­tel­né): Cíl by měl být měři­telný, aby bylo mož­né sle­do­vat pokrok a objek­tiv­ně vyhod­no­tit úspěch. Může být defi­no­ván kvan­ti­ta­tiv­ní­mi nebo kva­li­ta­tiv­ní­mi ukazateli.
 3. Spus­ti­telný sou­bor (Dosaži­tel­né): Cíl by měl být dosaži­telný. Měl by být náročný, ale pro vás dosaži­telný s dostup­ný­mi prostředky.
 4. Rea­li­stické (Rea­li­stické): Cíl by měl být rea­li­stický, tj. mělo by být mož­né jej rea­lizo­vat tak, jak je zamýš­len, za daných rám­co­vých podmínek.
 5. Ukon­če­no (Časo­vě ome­zený): Cíl by měl mít jas­ně sta­novený časo­vý rámec, do kdy by měl být splněn. Jas­ný ter­mín pod­po­ru­je moti­va­ci a sous­tře­dění na dosažení cíle.

Zde je pří­klad cíle for­mu­l­o­va­né­ho pod­le pra­vid­la SMART:

Cíl jiný než SMART: Chci vydělá­vat více peněz.

SMART cíl: Chtěl/a bych zvýšit svůj měsí­ční pří­jem o 20% tím, že v pří­š­tích šes­ti měsí­cích dokon­čím další vzdělá­va­cí kurz, abych se stal/a cer­ti­fi­kovaným pra­cov­ní­kem ochra­ny a ost­ra­hy, a poté budu zaměstnán/a pří­mo u své­ho zaměstnavatele.

Uplat­něním pra­vid­la SMART se cíl stá­vá kon­krét­ním, měři­telným, dosaži­telným, rele­vant­ním a má jas­ný časo­vý rámec. To zvyšu­je prav­dě­po­d­ob­nost, že své­ho cíle úspěšně dosáhnete.

 

Krok 4: Vyt­voř­te si “bojo­vý plán” k dosažení svých cílů!

Nyní je čas na plá­no­vá­ní imple­ment­ace. Naplá­nuj­te opa­tření, která přispě­jí k dosažení vašich cílů, např.:

Čas­to má smysl přis­tu­po­vat k růz­ným pří­s­tupům sou­běžně a mít také plán B (a plán C).
Sta­nov­te si prio­ri­ty svých cílů! Pro­poj­te jed­not­li­vé čin­nos­ti se svý­mi cíli. Pro­vá­děj­te záz­na­my v kalen­dá­ři a sous­tře­děně pra­cuj­te na dosažení dílčích cílů a milníků!
Nedo­vol­te, aby vás neúspěchy vyved­ly z míry! Zůstaň­te vytrvalí, sous­tře­dění a pozitivní!

 

Doufám, že vám tyto tipy pomo­hou zlepšit vaši indi­vi­duální situaci.

Otisk
cs_CZCS