Archi­wum

Ana­li­za

Nieszc­zęś­li­wy w swo­jej pra­cy: Jakie masz opc­je jako ochroniarz?

Nieszczęśliwy w swojej pracy: Jakie masz opcje jako ochroniarz?

To praw­da, że pra­ca w pry­wat­nej branży ochro­niar­skiej może być trud­na. W niek­tórych obs­za­rach war­un­ki pra­cy są napraw­dę złe. Jed­nak sytu­ac­ja róż­ni się znacz­nie w zależ­ności od fir­my. Nierz­ad­ko zmi­a­na ofe­ru­je lepsze moż­li­wości kariery, szan­sę na zdo­by­cie nowego doś­wiad­c­ze­nia i bard­ziej kom­for­to­we śro­do­wis­ko pracy.

Krok 1: Dokład­nie prze­a­na­li­zuj sytuację!

Waż­ne jest, aby wied­zą, jakie są przy­c­zy­ny ich włas­n­ego nie­z­ado­wo­lenia i poz­naj włas­ne moty­wa­to­ry. Prze­a­na­li­zuj przy­c­zy­ny nie­z­ado­wo­lenia: Ziden­ty­fi­kuj dokład­nie, co spra­wia, że jes­teś nieszc­zęś­li­wy. Czy jest to śro­do­wis­ko pra­cy, zada­nia, zespół, wyna­grod­ze­nie czy kul­tu­ra kor­pora­cy­j­na? Im lepiej zro­zu­miesz przy­c­zy­ny, tym łat­wiej będ­zie zna­leźć rozwiązanie.
Częs­to śro­do­wis­ko pry­wat­ne rów­nież odgry­wa rolę lub wpły­wa na zmi­anę oso­bis­tych potrzeb. Dla­te­go też weź pod uwa­gę rów­nież te aspek­ty w swo­jej analizie!

Krok 2: Prze­myśl swo­je opc­je i roz­waż je!

Nas­tęp­nym kro­kiem było­by Burza móz­gów i bad­a­nia doty­c­zące dostęp­nych opcji:
Jakie są moje szan­se? Jak wyso­kie jest ryzy­ko? Co się sta­nie, jeś­li…? itd.
Wie­le z poniżs­zych opc­ji kosz­tu­je Żad­nych pie­nięd­zy, tyl­ko zwy­cięża­nie. Jed­nak niek­tó­re opc­je są dość cza­so­chłon­ne i kosz­tow­ne, a nawet dłu­go­trwałe.

 1. Dowiedz się o swoich pra­wach: Upew­nij się, że jes­teś świa­do­my swoich praw jako pra­cow­ni­ka w branży ochro­ny. Obej­mu­je to takie kwestie jak pła­ca mini­mal­na, prze­pi­sy doty­c­zące cza­su pra­cy, upraw­ni­enia urlo­powe i zasa­dy doty­c­zące nad­god­zin. Jeś­li znasz swo­je pra­wa, możesz upew­nić się, że pra­co­daw­ca je respektuje.
 2. Poroz­ma­wiaj ze swo­im pra­co­daw­cąJeś­li jes­teś nie­z­ado­wo­l­o­ny z wyna­grod­ze­nia lub war­un­ków pra­cy, powi­ni­en­eś powied­zieć o tym swo­je­mu pra­co­daw­cy. Być może otwar­ta dys­kus­ja pomoże wpro­wad­zić ulepsze­nia. Być może pra­co­daw­ca może rów­nież zaofe­ro­wać ci moż­li­wość szko­lenia lub spec­ja­li­zac­ji w celu popra­wy per­spek­tyw kariery i możliwości.
 3. Zmi­a­na obs­za­ru działal­ności (w ramach fir­my)Branża pry­wat­nej ochro­ny jest wiel­o­aspekt­o­wa. Wie­lu pry­wat­nych dostaw­ców usług ochro­niar­s­kich ofe­ru­je róż­ne usłu­gi. Być może inna dzied­zi­na jest dla Cie­bie bard­ziej odpo­wied­nia. Poroz­ma­wiaj o tym ze swo­im przełoż­onym, złóż wewnę­trz­ne poda­nie o inną pracę. Cza­sa­mi poma­ga wewnę­trz­ne prze­nie­si­e­nie do inn­ego obs­za­ru odpowiedzialności.
 4. Dołącz do związ­ku: W Niemc­zech ist­nie­ją związ­ki zawo­do­we, któ­re bro­nią praw pra­cow­ni­ków — w przy­pad­ku usług ochro­niar­s­kich jest to Ver­ein­te Dienst­leis­tungs­ge­werk­schaft (ver.di). Jeś­li zosta­nie­sz człon­kiem związ­ku, będ­zi­esz mógł kor­zystać z ich siły nego­c­ja­cy­j­nej i wal­c­zyć razem z inny­mi pra­cow­ni­ka­mi o lepsze war­un­ki pra­cy i wyżs­ze płace.
 5. Wys­zu­ki­wa­nie dals­zych moż­li­wości szko­lenio­wychJeś­li będ­zi­esz kon­ty­nuo­wać edu­ka­c­ję lub spec­ja­lizować się, możesz popra­wić swo­je per­spek­ty­wy zawo­do­we i częs­to uzys­kać znacz­nie wyżs­ze zarob­ki. Zastanów się, jakie dodat­ko­we kwa­li­fi­ka­c­je mogą być przy­dat­ne w Two­jej pra­cy i pos­zu­kaj odpo­wied­nich moż­li­wości szko­lenio­wych. Póź­niej będ­zi­esz mieć więcej moż­li­wości działa­nia i będ­zi­esz bard­ziej poszukiwany.
 6. Współpra­ca z inny­miWie­le ofert pra­cy poja­wia się dzięki reko­men­d­ac­jom i kon­takt­om oso­bis­tym. Ponadto kon­takt z inny­mi daje moż­li­wość wymi­a­ny doś­wiad­c­zeń. Jeś­li masz silną sieć kon­tak­tów, może to pomóc w uzys­ka­niu nowych per­spek­tyw. Oprócz oso­bis­tej wymi­a­ny, zale­ca­ne są plat­for­my inter­neto­we, takie jak Xing lub Linkedin.
 7. Pos­zu­kaj inn­ego pra­co­daw­cy: Jeś­li wszyst­kie powyżs­ze kro­ki nie dopro­wad­zą do popra­wy, roz­sąd­ne może być pos­zu­ka­nie inn­ego pra­co­daw­cy. Z pew­nością ist­nie­ją fir­my w branży ochro­ny, któ­re ofe­ru­ją lepsze war­un­ki pra­cy i wyżs­ze płace.
 8. Ost­at­ni, ale nie mniej waż­ny: Zrób to lepiej i załóż włas­ny biz­nes! Oczy­wiście krok ten powi­ni­en być bard­zo dobrze prze­myśla­ny. Częs­to opc­ją jest samo­za­trud­ni­e­nie na boku, a tym samym stop­nio­we roz­po­c­zyna­nie działal­ności przy mnie­js­zym ryzy­ku. Należy jed­nak pamię­tać, że poprzedni pra­co­daw­ca musi się zgod­zić. Jed­ną z moż­li­wości może być na przy­kład pra­ca free­lan­cera jako wykła­dow­cy w branży ochroniarskiej.

Krok 3: Wyz­nacz swo­je oso­bis­te cele!

Tyl­ko wte­dy, gdy wiesz tak dokład­nie, jak to moż­li­we, co chcesz osią­gnąć, możesz pra­co­wać nad tym w kon­kret­ny sposób. Aby się zmo­ty­wo­wać, bard­zo roz­sąd­ne jest Zapisz i zwi­zua­li­zuj swo­je włas­ne cele. Pomoc­ne może być rów­nież uży­cie tzw. Zasa­da SMART wyz­nac­za­nie włas­nych celów.

Zasa­da SMART jest akro­ni­mem uży­wanym jako prze­wod­nik dla Sfor­muło­wa­nie jas­nych i dobrze zde­fi­ni­owanych celów służy. Poma­ga for­muło­wać cele w taki sposób, aby były rea­lis­ty­cz­ne i osią­gal­ne. Zasa­da SMART oznac­za nas­tę­pu­jące kryteria:

 1. Kon­kret­ny (Kon­kret­ny): Cel powi­ni­en być jas­no i pre­cy­zy­j­nie sfor­muło­wa­ny, aby nie było zbyt wie­le mie­j­s­ca na inter­preta­c­ję i aby­ś­my byli w peł­ni świa­do­mi swo­jego celu.
 2. Mierz­al­ny (Mierz­al­ny): Cel powi­ni­en być mierz­al­ny, aby moż­na było moni­to­ro­wać pos­tę­py i obiek­tyw­nie ocen­ić suk­ces. Moż­na go zde­fi­ni­ować za pomocą wskaź­ni­ków ilościo­wych lub jakościowych.
 3. Wyko­n­y­wal­ny (Osią­gal­ny): Cel powi­ni­en być osią­gal­ny. Powi­ni­en być wyma­ga­ją­cy, ale moż­li­wy do osią­g­nięcia przy uży­ciu dostęp­nych środków.
 4. Rea­lis­ty­cz­ny (Rea­lis­ty­cz­ny): Cel powi­ni­en być rea­lis­ty­cz­ny, tj. powi­ni­en być moż­li­wy do wdroże­nia zgod­nie z zamier­ze­nia­mi w rzec­zy­wis­tych war­un­kach ramowych.
 5. Zakońc­zo­ne (Okreś­l­o­ny w cza­sie): Cel powi­ni­en mieć jas­no okreś­lo­ne ramy cza­so­we, w których powi­ni­en zostać osią­g­nię­ty. Jas­ny ter­min sprzy­ja moty­wac­ji i sku­pi­e­niu się na osią­g­nięciu celu.

Oto przy­kład celu sfor­muło­wa­n­ego zgod­nie z zasa­dą SMART:

Cel inny niż SMART: Chcę zara­biać więcej pieniędzy.

Cel SMART: Chciał­bym zwięks­zyć swój mie­sięcz­ny dochód o 20% poprzez ukońc­ze­nie dals­ze­go szko­lenia, aby zostać cer­ty­fi­kowanym pra­cow­ni­kiem ochro­ny i bez­piec­zeńst­wa w cią­gu naj­b­liżs­zych sześciu mie­się­cy, a nas­tęp­nie zostać zatrud­nionym bez­poś­red­nio przez mojego pracodawcę.

Sto­sując zasa­dę SMART, cel sta­je się kon­kret­ny, mierz­al­ny, osią­gal­ny, istot­ny i ma jas­ne ramy cza­so­we. Zwięks­za to praw­do­po­do­bieńst­wo pomyśl­n­ego osią­g­nięcia celu.

 

Krok 4: Stwórz “plan bit­wy”, aby osią­gnąć swo­je cele!

Teraz nad­sze­dł czas na pla­no­wa­nie wdroże­nia. Zapla­nuj działa­nia, któ­re przy­c­zy­nią się do osią­g­nięcia Twoich celów, np:

Częs­to sen­sow­ne jest rów­no­le­głe sto­so­wa­nie różnych pode­jść, a także posia­da­nie pla­nu B (i pla­nu C).
Ustal prio­ry­te­ty swoich celów! Połącz róż­ne działa­nia ze swo­imi cela­mi. Dokon­uj wpisów w kalen­dar­zu i pra­cuj w sposób skon­cen­tro­wa­ny, aby osią­gnąć cele poś­red­nie i kami­e­nie milowe!
Nie poz­wól, by nie­po­wod­ze­nia wytrąciły cię z rów­no­wa­gi! Bądź wytrwały, sku­pio­ny i pozy­tyw­nie nastawiony!

 

Mam nad­zie­ję, że te wska­zów­ki pomo­gą ci popra­wić two­ją indy­wi­du­al­ną sytuację.

Nadruk
pl_PLPL