Arşiv­ler

Ana­liz

İşin­izde mut­suz­sunuz: Güven­lik görev­li­si ola­rak ne gibi seçe­ne­kler­iniz var?

İşinizde mutsuzsunuz: Güvenlik görevlisi olarak ne gibi seçenekleriniz var?

Özel güven­lik sek­törün­de çalış­manın zor bir iş ola­bil­eceği doğru­dur. Bazı böl­ge­l­er­de çalış­ma koşul­ları ger­çek­ten kötü­dür. Ancak durum şir­ket­ten şir­ke­te de önem­li ölçü­de değiş­mek­te­dir. Bir değişi­k­liğin daha iyi kari­y­er fırs­at­ları, yeni deney­im kaz­an­ma şan­sı ve daha rahat bir çalış­ma ortamı sun­ması alışıl­ma­dık bir durum değildir.

Adım 1: Duru­mu dik­kat­li­ce ana­liz edin!

Şun­ları yap­mak önem­li­dir ken­di memn­uni­y­et­siz­li­kler­inin neden­ler­inin ne olduğunu bil­mek ve ken­di moti­vasyon kay­naklarını­zı bilin. Memn­uni­y­et­siz­liğin neden­le­ri­ni ana­liz edin: Sizi tam ola­rak ney­in mut­suz ettiği­ni belir­ley­in. Çalış­ma ortamı mı, görev­ler mi, ekip mi, ücret­len­dir­me mi yoksa kurum kül­türü mü? Sebe­ple­ri ne kadar iyi anlar­sanız, çözüm bul­manız da o kadar kolay olacaktır.
Gen­el­lik­le özel çev­re de bir rol oynar veya kişi­sel ihti­ya­çlar­da bir değişi­k­lik olur. Bu neden­le ana­li­zi­niz­de bu husus­ları da göz önünde bulundurun!

Adım 2: Seçe­ne­kler­ini­zi düşü­nün ve tartın!

Bir son­ra­ki adım, bir Bey­in fır­tınası ve araş­tır­ma mev­cut seçe­ne­kler­le ilgi­li olarak:
Şan­sım nedir? Ris­kler ne kadar yük­sek? Eğer … olur­sa ne olur? vb.
Aşağı­da­ki seçe­ne­kle­rin çoğu mali­y­et­li­dir Para yok, sade­ce üste­sin­den gel­mek var. Ancak, bazı seçe­ne­kler şun­lar­dır olduk­ça zaman alıcı ve mali­y­et­li, hat­ta uzun.

 1. Haklarınız hak­kın­da bil­gi edi­nin: Özel güven­lik sek­törün­de bir çalışan ola­rak haklarını­zın far­kın­da olduğu­nuz­dan emin olun. Bu, asga­ri ücret, çalış­ma süre­si yasaları, tatil hakları ve faz­la mesai kurall­arı gibi konu­ları içer­ir. Haklarını­zı bilir­se­niz, işver­eni­ni­zin bun­la­ra say­gı gös­ter­me­si­ni sağlayabilirsiniz.
 2. İşv­ere­nin­izle kon­uşun: Ücre­t­i­niz­den veya çalış­ma koşul­larınız­dan mem­nun değil­se­niz, bunu işver­eni­ni­ze söy­le­me­li­si­niz. Bel­ki açık bir tar­tış­ma, iyileş­tir­me­l­er yapıl­ması­na yar­dımcı ola­bi­lir. Bel­ki de işver­eni­niz kari­y­er beklen­ti­ler­ini­zi ve fırs­at­larını­zı iyileş­tir­mek için size eği­tim veya uzman­laş­ma fırs­at­ları da sunabilir.
 3. Faa­li­y­et alanını değiş­tir­me (şir­ket için­de): Özel güven­lik sek­törü çok yön­lü­dür. Bir­çok özel güven­lik sağlayıcısı far­klı hiz­met­ler sunar. Bel­ki baş­ka bir alan sizin için daha uygun­dur. Bu konu­da ami­ri­niz­le kon­uşun, baş­ka bir iş için dahi­li ola­rak baş­vu­run. Bazen baş­ka bir sor­um­lu­luk alanı­na dahi­li bir trans­fer yar­dımcı olur.
 4. Sen­di­ka­ya katılın: Alman­ya’­da işçi­le­rin haklarını savun­an sen­di­ka­lar var­dır — bek­çi­lik hiz­me­ti için bu Ver­ein­te Dienst­leis­tungs­ge­werk­schaf­t’­tır (ver.di). Üye olursanız, top­lu pazar­lık gücün­den yar­ar­lana­bi­lir ve diğer işçi­ler­le bir­lik­te daha iyi çalış­ma koşul­ları ve daha yük­sek ücret­ler için müca­de­le edebilirsiniz.
 5. Daha faz­la eği­tim fır­sa­tı arayın: Eği­ti­mi­ni­ze devam eder­se­niz veya uzman­laşır­sanız, kari­y­er beklen­ti­ler­ini­zi geliş­ti­re­bi­lir ve gen­el­lik­le önem­li ölçü­de daha yük­sek ücret­ler kaz­ana­bi­lir­si­niz. İşin­iz için han­gi ek nite­li­kle­rin yar­ar­lı ola­bil­eceği­ni düşü­nün ve uygun eği­tim fırs­at­larını araş­tırın. Son­rasın­da daha faz­la eylem seçe­neği­niz ola­cak ve daha faz­la talep göreceksiniz.
 6. Baş­kalarıy­la ile­tişim ağıBir­çok iş fır­sa­tı tav­si­ye­ler ve kişi­sel bağlan­tılar yoluy­la orta­ya çıkar. Buna ek ola­rak, baş­kalarıy­la ile­tişim kur­mak deney­im alış­ver­işin­de bul­un­ma fır­sa­tı sunar. Güçlü bir ağınız var­sa, bu yeni bakış açıları kazan­manı­za yar­dımcı ola­bi­lir. Kişi­sel görüş alış­ver­işi­ne ek ola­rak, Xing veya Lin­ke­din gibi çevri­mi­çi plat­form­lar tav­si­ye edilir.
 7. Baş­ka bir işve­ren arayın: Yukarı­da­ki tüm adım­lar iyileş­tir­me sağlamaz­sa, baş­ka bir işve­ren ara­mak akıl­lı­ca ola­bi­lir. Özel güven­lik sek­törün­de kesin­lik­le daha iyi çalış­ma koşul­ları ve daha yük­sek ücret­ler sun­an şir­ket­ler vardır.
 8. Son ola­rak: Daha iyisi­ni yapın ve ken­di işi­ni­zi kurun! Elbet­te bu adım çok iyi düşünül­mel­i­dir. Gen­el­lik­le bir yan­dan ser­best mes­lek sahi­bi olmak ve böyle­ce daha az risk­le kade­me­li ola­rak başla­mak bir seçe­nek­tir. Ancak, önce­ki işver­eni­ni­zin de buna uymak zor­unda olduğunu unut­mayın. Bir olasılık, örneğin, güven­lik sek­törün­de öğre­tim görev­li­si ola­rak ser­best çalış­mak olabilir.

Adım 3: Kişi­sel hedef­ler­ini­zi belirleyin!

Ancak neyi başar­mak ist­ediği­ni­zi müm­kün olduğun­ca kesin bir şekil­de bilir­se­niz, bun­un için somut bir şekil­de çalışa­bi­lir­si­niz. Ken­di­ni­zi moti­ve etmek için şun­ları yap­mak çok man­tıklı­dır Ken­di hedef­ler­ini­zi yazın ve gör­sel­leş­ti­rin. Aynı zaman­da, söz­de AKIL­LI kural kişi­nin ken­di hedef­le­ri­ni belirlemesi.

SMART kuralı, aşağı­daki­ler için bir kıla­vuz ola­rak kul­lanılan bir kısalt­ma­dır Açık ve iyi tanım­lan­mış hedef­le­rin for­mü­le edil­me­si hiz­met eder. Hedef­le­rin ger­çek­çi ve ulaşıla­bi­lir ola­cak şekil­de for­mü­le edil­me­si­ne yar­dımcı olur. SMART kuralı aşağı­da­ki kri­ter­le­ri ifa­de eder:

 1. Spe­si­fik (Spe­si­fik): Hedef, yoru­ma çok az yer bıra­ka­cak ve kişi­nin hede­fi­nin tam ola­rak far­kın­da olmasını sağla­ya­cak şekil­de açık ve kesin ola­rak for­mü­le edilmelidir.
 2. Ölçü­le­bi­lir (Ölçü­le­bi­lir): Hedef, iler­le­me­nin izlen­ebil­me­si ve başarının objek­tif ola­rak değer­len­di­ri­le­bil­me­si için ölçü­le­bi­lir olmalı­dır. Nicel veya nitel gös­ter­gel­er­le tanımlanabilir.
 3. Yürü­tü­le­bi­lir (Ulaşıla­bi­lir): Hedef ulaşıla­bi­lir olmalı­dır. Zor­layıcı olmalı ancak eli­niz­de­ki imkan­lar­la sizin tarafınız­dan başarıla­bi­lir olmalıdır.
 4. Ger­çek­çi (Ger­çek­çi): Hedef ger­çek­çi olmalı­dır, yani mev­cut çer­çe­ve koşul­ları altın­da ama­ç­lan­dığı şekil­de uygu­lan­ması müm­kün olmalıdır.
 5. Son­lan­dırıl­dı (Zama­na bağlı): Hede­fin ne zama­na kadar ger­çe­kleş­ti­ril­me­si gerek­tiği­ne dair net bir zaman çer­çe­ve­si olmalı­dır. Net bir son tarih, moti­vasyo­nu ve hede­fe ulaş­ma­ya odaklan­mayı teş­vik eder.

İşte SMART kuralı­na göre for­mü­le edil­miş bir hedef örneği:

SMART olma­yan hedef: Daha faz­la para kaz­an­mak istiyorum.

SMART hedef: Önümüz­de­ki altı ay için­de ser­ti­fi­kalı koru­ma ve güven­lik çalışanı olmak için bir eği­tim kursunu daha tamam­la­ya­rak ve ardın­dan doğru­dan işver­en­im tarafın­dan istih­dam edi­le­rek aylık geli­ri­mi 20% artır­mak istiyorum.

SMART kuralı uygu­lan­dığın­da hedef somut, ölçü­le­bi­lir, ulaşıla­bi­lir, ilgi­li ve net bir zaman çer­çe­ve­si­ne sahip olur. Bu, hede­fi­ni­ze başarıy­la ulaş­ma olasılığını­zı artırır.

 

Adım 4: Hedef­ler­ini­ze ulaş­mak için bir “savaş planı” yapın!

Şim­di uygu­la­ma plan­la­ması zamanı. Hedef­ler­ini­ze kat­kı­da bul­u­na­cak önlem­le­ri plan­layın, örn:

Far­klı yaklaşım­la­ra paralel ola­rak yaklaş­mak ve ayrı­ca bir B planı­na (ve C planı­na) sahip olmak gen­el­lik­le mantıklıdır.
Hedef­ler­ini­ze önce­lik verin! Far­klı eylem­le­ri hedef­ler­iniz­le ilişki­lend­irin. Tak­vim kayıt­ları yapın ve ara hedef­le­re ve kilo­met­re taşları­na ulaş­mak için odaklan­mış bir şekil­de çalışın!
Aksi­li­kle­rin sizi yolu­nuz­dan sap­tır­ması­na izin ver­mey­in! Israr­cı, odaklan­mış ve pozi­tif kalın!

 

Umarım bu ipu­çları kişi­sel duru­mu­nu­zu iyileş­tir­meni­ze yar­dımcı olur.

Künye
tr_TRTR