Arhi­ve

Ana­li­ză

Nefe­ri­cit la locul de mun­că: Ce opți­uni ai ca agent de securitate?

Nefericit la locul de muncă: Ce opțiuni ai ca agent de securitate?

Este ade­vărat că a lucra în indus­tria secu­ri­tății pri­va­te poa­te fi o mun­că grea. Con­diții­le de mun­că sunt foar­te pro­as­te în unele zone. Cu toate aces­tea, situația varia­ză, de ase­men­ea, în mod sem­ni­fi­ca­tiv de la o com­pa­nie la alta. Nu este neo­biș­nuit ca o schim­ba­re să ofe­re opor­tu­ni­tăți mai bune de carieră, șan­sa de a dobân­di o nouă expe­ri­ență și un mediu de lucru mai confortabil.

Pasul 1: Ana­li­zați cu atenție situația!

Este important să să știe care sunt cau­ze­le pro­priei nemulțu­m­i­ri și să vă cun­o­aș­teți pro­pri­ile moti­vații. Ana­li­zați motiv­ele de nemulțu­m­i­re: Iden­ti­fi­cați exact ceea ce vă face nefe­ri­cit. Este vor­ba desp­re mediul de lucru, sar­ci­ni­le, echipa, remu­n­erația sau cul­tu­ra cor­po­ra­ti­vă? Cu cât înțe­le­geți mai bine cau­ze­le, cu atât mai ușor va fi să găsiți o soluție.
Ade­sea, mediul pri­vat joa­că, de ase­men­ea, un rol sau o schim­ba­re a nevoil­or per­so­na­le. Prin urma­re, luați în con­sider­a­re și aces­te aspec­te în ana­li­za dumneavoastră!

Pasul 2: Gân­deș­te-te la opți­uni­le tale și cântărește-le!

Urmă­torul pas ar fi un Brain­stor­ming și cerce­tare cu pri­vi­re la opți­uni­le disponibile:
Care sunt șan­se­le mele? Cât de mari sunt ris­cu­ri­le? Ce se întâm­plă dacă…? etc.
Mul­te dint­re urmă­to­are­le opți­uni cos­tă Fără bani, doar depăși­re. Cu toate aces­tea, unele opți­uni sunt des­tul de con­su­matoare de timp și de cos­tu­ri sau chi­ar de lun­gă dura­tă.

 1. Aflați care sunt drep­turi­le dum­nea­vo­as­tră: Asi­gu­rați-vă că vă cun­o­aș­teți drep­turi­le în cali­ta­te de angajat în indus­tria secu­ri­tății pri­va­te. Aces­tea includ lucr­u­ri pre­cum sala­riul minim, legi­le privind tim­pul de lucru, drep­turi­le de con­ce­diu și regu­li­le privind ore­le supli­men­ta­re. Dacă vă cun­o­aș­teți drep­turi­le, vă puteți asi­gu­ra că angaja­torul dum­nea­vo­as­tră le respectă.
 2. Vor­biți cu angaja­torul dvs.: Dacă sun­teți nemulțumit(ă) de sala­riu sau de con­diții­le de mun­că, ar tre­bui să îi spu­neți angaja­toru­lui dum­nea­vo­as­tră. Poa­te că o dis­cuție deschisă poa­te con­tri­bui la adu­ce­rea unor îmbună­tăți­ri. Poa­te că angaja­torul dum­nea­vo­as­tră vă poa­te ofe­ri, de ase­men­ea, opor­tu­ni­tăți de for­ma­re sau de spe­cia­li­za­re pen­tru a vă îmbună­tăți per­spec­tiv­ele și opor­tu­ni­tăți­le de carieră.
 3. Schim­barea dome­niu­lui de acti­vi­ta­te (în cadrul între­p­rin­de­rii): Indus­tria de secu­ri­ta­te pri­va­tă are mai mul­te fațe­te. Mulți fur­niz­ori de secu­ri­ta­te pri­va­tă oferă ser­vicii dife­ri­te. Poa­te că un alt dome­niu este mai potri­vit pen­tru dum­nea­vo­as­tră. Dis­cu­tați cu supe­riorul dvs. desp­re acest lucru, apli­cați la nivel intern pen­tru un alt loc de mun­că. Uneo­ri, un trans­fer intern căt­re un alt dome­niu de responsa­bi­li­ta­te ajută.
 4. Înscrieți-vă în sin­di­cat: În Ger­ma­nia, exis­tă sin­di­ca­te care apără drep­turi­le lucră­to­ril­or — în cazul ser­viciu­lui de pază, este vor­ba de Ver­ein­te Dienst­leis­tungs­ge­werk­schaft (ver.di). Dacă deve­niți mem­bru, puteți bene­fi­cia de pute­rea lor de nego­cie­re colec­ti­vă și puteți lupta împreună cu alți lucră­to­ri pen­tru con­diții de mun­că mai bune și sala­rii mai mari.
 5. Cău­tați opor­tu­ni­tăți de for­ma­re pro­fe­sio­nală supli­men­tară: Dacă vă con­ti­nu­ați stu­dii­le sau vă spe­cia­li­zați, vă puteți îmbună­tăți per­spec­tiv­ele de carieră și, ade­sea, puteți câș­ti­ga sala­rii sem­ni­fi­ca­tiv mai mari. Gân­diți-vă la ce cali­ficări supli­men­ta­re ar putea fi uti­le pen­tru locul de mun­că pe care îl ocu­p­ați și cău­tați opor­tu­ni­tăți de for­ma­re pro­fe­sio­nală ade­cva­te. Ulte­ri­or veți avea mai mul­te opți­uni de acți­une și veți fi mai solicitat.
 6. Rețea cu alțiiMul­te opor­tu­ni­tăți de anga­ja­re apar prin reco­man­dări și cont­ac­te per­so­na­le. În plus, cont­ac­tul cu alte per­so­ane oferă posi­bi­li­ta­tea de a face schimb de expe­ri­ență. Dacă aveți o rețea puter­nică, acest lucru poa­te aju­ta la obți­ne­rea de noi per­spec­ti­ve. Pe lân­gă schim­bul per­so­nal, sunt reco­man­da­te plat­for­me­le online pre­cum Xing sau Linkedin.
 7. Cău­tați un alt angaja­tor: Dacă toate măsu­ri­le de mai sus nu duc la îmbună­tăți­ri, ar fi înțe­lept să cău­tați un alt angaja­tor. Exis­tă cu sigu­ranță com­pa­nii din indus­tria secu­ri­tății pri­va­te care oferă con­diții de mun­că mai bune și sala­rii mai mari.
 8. Nu în ulti­mul rând: Fă‑o mai bine și por­neș­te-ți pro­pria aface­re! Bineînțe­les, acest pas tre­bu­ie să fie foar­te bine gân­dit. Este ade­sea o opți­une de a deve­ni lucră­tor pe cont pro­priu în paralel și de a înce­pe ast­fel treptat, cu mai puți­ne ris­cu­ri. Cu toate aces­tea, nu uitați că fos­tul dvs. angaja­tor tre­bu­ie să vă joa­ce rolul. O posi­bi­li­ta­te ar putea fi, de exemp­lu, mun­ca pe cont pro­priu ca lec­tor în indus­tria de securitate.

Pasul 3: Sta­bi­leș­te-ți obiec­ti­ve personale!

Numai dacă știți cât mai exact ce vreți să rea­li­zați puteți lucra în mod con­cret pen­tru a obți­ne acest lucru. Pen­tru a vă moti­va, este foar­te indi­cat să vă Scrieți și vizua­li­zați-vă pro­pri­ile obiec­ti­ve. De ase­men­ea, poa­te fi utilă uti­li­zarea așa-num­i­tei Regu­la SMART să își sta­bi­le­ască pro­pri­ile obiective.

Regu­la SMART este un acro­nim folo­sit ca ghid pen­tru For­mul­area unor obiec­ti­ve cla­re și bine defi­ni­te ser­veș­te. Aju­tă la for­mul­area obiec­tivelor în așa fel încât aces­tea să fie rea­lis­te și rea­liza­bi­le. Regu­la SMART repre­zin­tă urmă­to­are­le criterii:

 1. Spe­ci­fic (Spe­ci­fic): Obiec­ti­vul tre­bu­ie să fie for­mu­lat în mod clar și pre­cis, ast­fel încât să nu mai exis­te prea mult loc pen­tru inter­pre­tări și să fie pe deplin conș­ti­ent de obiec­ti­vul său.
 2. Măsu­ra­bil (Măsu­ra­bil): Obiec­ti­vul tre­bu­ie să fie măsu­ra­bil, ast­fel încât pro­gre­sul să poa­tă fi moni­to­rizat și suc­ce­sul să poa­tă fi eva­luat în mod obiec­tiv. Aces­ta poa­te fi defi­nit prin indi­ca­to­ri can­ti­ta­ti­vi sau calitativi.
 3. Exe­cu­ta­bil (Rea­liza­bil): Obiec­ti­vul tre­bu­ie să fie rea­liza­bil. Ar tre­bui să fie pro­vo­ca­tor, dar rea­liza­bil pen­tru dum­nea­vo­as­tră cu mij­loace­le de care dispuneți.
 4. Rea­li­stic (Rea­list): Obiec­ti­vul ar tre­bui să fie rea­list, adică ar tre­bui să fie posi­bil să fie pus în apli­ca­re așa cum a fost pre­vă­zut în con­diții­le-cadru actuale.
 5. Ter­mi­nat (cu limi­tă de timp): Obiec­ti­vul tre­bu­ie să aibă un ter­men clar până la care tre­bu­ie atins. Un ter­men limi­tă clar pro­mo­vea­ză moti­vația și con­cen­trarea asu­pra rea­li­zării obiectivului.

Iată un exemp­lu de obiec­tiv for­mu­lat în con­for­mi­ta­te cu regu­la SMART:

Obiec­tiv non-SMART: Vreau să câș­tig mai mulți bani.

Obiec­tiv SMART: Aș dori să-mi cresc veni­tul lunar cu 20% prin fina­li­zarea unui curs de for­ma­re supli­men­tară pen­tru a deve­ni lucră­tor cer­ti­fi­cat în dome­niul pro­tecți­ei și secu­ri­tății în urmă­to­are­le șase luni și apoi să fiu angajat direct de căt­re angaja­torul meu.

Prin apli­carea regu­lii SMART, obiec­ti­vul devi­ne con­cret, măsu­ra­bil, rea­liza­bil, rele­vant și are un ter­men clar. Acest lucru creș­te pro­ba­bi­li­ta­tea de a vă atin­ge cu suc­ces obiectivul.

 

Pasul 4: Faceți un “plan de lup­tă” pen­tru a vă atin­ge obiectivele!

Acum este tim­pul pen­tru pla­ni­fi­carea imple­men­tării. Pla­ni­fi­cați măsu­ri­le care con­tri­bu­ie la obiec­tiv­ele dvs:

Ade­sea, are sens să abor­dăm dife­ri­te abor­dări în paralel și să avem și un plan B (și un plan C).
Sta­bi­leș­te-ți prio­ri­tăți­le! Cor­elați dife­ri­te­le acți­uni cu obiec­tiv­ele dum­nea­vo­as­tră. Faceți înre­gis­trări în calen­dar și lucrați în mod con­cen­trat pen­tru a atin­ge obiec­tiv­ele inter­me­dia­re și eta­pe­le importante!
Nu lăsați pie­di­ci­le să vă aba­tă de la drum! Rămâi per­se­ver­ent, con­cen­trat și pozitiv!

 

Sper că aces­te sfa­tu­ri vă vor aju­ta să vă îmbună­tățiți situația individuală.

Impri­ma­re
ro_RORO