Repet­area examenului

Exami­na­re cup­rin­ză­toare / Par­tea orală a examenului

Puteți sus­ți­ne atât înt­re­gul examen, cât și par­tea orală a aces­tuia. Se repe­tă ori de câte ori este nece­sar.
Nu exis­tă un număr maxim de încer­cări (eșua­te). Sin­gu­rul fac­tor limi­ta­tiv ar putea fi por­to­fe­lul dum­nea­vo­as­tră, deoare­ce taxele (parția­le) sunt, de ase­men­ea, datora­te din nou la fie­ca­re examen. Dacă ați tre­cut deja examenul scris și mai aveți de tre­cut doar par­tea orală a examenu­lui, aveți la dis­po­ziție până la 2 ani pen­tru a face acest lucru. Dacă în ter­men de doi ani de la sus­ți­ne­rea cu suc­ces a examenu­lui scris nu ați sus­ți­nut încă examenul oral, tre­bu­ie să repe­tați și par­tea scrisă a examenu­lui. În mod nor­mal, par­ti­ci­parea la examenul oral este posi­bilă numai la came­ra (IHK) unde a fost sus­ți­nu­tă ante­rior par­tea scrisă a examenului. 

Important: Pen­tru fie­ca­re par­ti­cipa­re la examen, pre­cum și pen­tru examen­ele repe­ta­te, se reîn­noieș­te un Înre­gis­tra­re necesar! 


Cum ara­tă, de fapt, un cer­ti­fi­cat de com­pe­tență (Sach­kun­de-Zeug­nis, Sach­kun­de-Zer­ti­fi­kat) privind un examen de com­pe­tență tre­cut cu suc­ces în con­for­mi­ta­te cu § 34a GewO? Puteți găsi un exemp­lu de ast­fel de docu­ment și ce infor­mații tre­bu­ie să conțină pe pagi­na următoare.

Mai mult…

Sfa­tu­ri exclu­si­ve desp­re cum să tre­ci examenul cu ușurință

Noi nu tri­mi­t­em spam! Aflați mai mul­te în pagi­na noas­tră Poli­ti­ca de con­fi­denția­li­ta­te.

Sfa­tu­ri exclu­si­ve desp­re cum să tre­ci examenul cu ușurință

Noi nu tri­mi­t­em spam! Aflați mai mul­te în pagi­na noas­tră Poli­ti­ca de con­fi­denția­li­ta­te.

Impri­ma­re
ro_RORO