Sına­vın tekrarlanması

Kap­sam­lı sınav / Sına­vın söz­lü bölümü

Sına­vın söz­lü kıs­mının yanı sıra tamamı­na da gire­bi­lir­si­niz. Gerek­tiği kadar sık tekrar­layın.
Mak­si­mum (başarısız) dene­me say­ısı yok­tur. Tek sınır­layıcı faktör cüz­danınız ola­bi­lir, çün­kü (kıs­mi) ücret­ler de her sınav­da yen­i­den öde­nir. Yazılı sına­vı geç­tiy­sen­iz ve sına­vın sade­ce söz­lü kıs­mını geç­me­niz gere­ki­yor­sa, bunu yap­mak için 2 yıla kadar süre­niz var­dır. Yazılı sına­vı başarıy­la geç­tik­ten son­ra iki yıl için­de hala söz­lü sına­va girm­ediy­sen­iz, sına­vın yazılı bölü­mü­nü de tekrar­la­manız gere­kir. Söz­lü sına­va katılım nor­mal­de yal­nız­ca sına­vın yazılı bölü­mü­nün daha önce yapıl­dığı oda­da (IHK) mümkündür. 

Önem­li: Her sınav katılımı için, ayrı­ca tekrar­la­nan sınav­lar için, yeni­len­miş bir Kayıt Gerekli! 


GewO § 34a’ya göre başarıy­la geçi­len bir yeter­li­lik sına­vı­na ilişkin bir yeter­li­lik bel­ge­si (Sach­kun­de-Zeug­nis, Sach­kun­de-Zer­ti­fi­kat) ger­çek­te neye ben­zer? Böyle bir bel­gen­in örneği­ni ve han­gi bil­gi­le­ri içer­me­si gerek­tiği­ni bir son­ra­ki say­fa­da bulabilirsiniz.

Daha faz­lası…

Sına­vı nasıl kolay­ca geçe­bil­eceği­ni­ze dair özel ipuçları

Spam gön­der­mi­yo­ruz! Daha faz­la bil­gi için Giz­li­lik Poli­ti­k­ası.

Sına­vı nasıl kolay­ca geçe­bil­eceği­ni­ze dair özel ipuçları

Spam gön­der­mi­yo­ruz! Daha faz­la bil­gi için Giz­li­lik Poli­ti­k­ası.

Künye
tr_TRTR