Date­le examenelor

Când au loc examenele?

În prin­ci­piu, date­le de des­fășura­re a examenu­lui scris sunt ace­le­ași în toată țara. în a treia zi de joi a fiecă­rei luni. Vă rugăm să reți­neți că înscrie­rea la examen tre­bu­ie să fie pri­mi­tă de IHK cu cel puțin trei săp­tămâ­ni înain­te (a se vedea înre­gis­trarea) și, de ase­men­ea, taxele de exami­na­re tre­bu­ie să fi fost achi­ta­te pen­tru a putea par­ti­ci­pa la ziua examenului.
Cea de‑a doua par­te a examenu­lui, cea orală, are loc în acee­ași zi, în ziua urmă­toare sau în altă zi, în ter­men de maxi­mum două săp­tămâ­ni de la pro­ba scrisă. Veți fi admis doar dacă ați obți­nut cel puțin 50 de punc­te la tes­tul scris. Came­ra de Comerț și Indus­trie vă va infor­ma în pre­ala­bil cu pri­vi­re la data examenu­lui oral. De regulă, veți pri­mi un cer­ti­fi­cat sepa­rat care con­fir­mă că ați tre­cut par­tea scrisă a examenu­lui, pe care tre­bu­ie să îl pre­zen­tați la examenul oral.


Date­le pot fi diferite?

Da! Pot exis­ta amânări lega­te de calen­dar, de exemp­lu, dacă a treia zi de joi cade într‑o zi de săr­bă­toare legală. În acest caz, examenul va avea loc, în mod excepțio­nal, în a patra zi de joi din luna respec­ti­vă. În decem­brie, examenul are loc întot­deau­na în a doua zi de joi.
În cazu­ri indi­vi­dua­le, pot exis­ta și alte aba­te­ri și amânări, în spe­cial în cazul în care date­le tre­bu­ie anu­la­te de Came­ra de Comerț și Indus­trie (de exemp­lu, din cau­za număru­lui mic de par­ti­ci­pan­ți sau a absenței exami­na­to­ril­or). În situații spe­cia­le, came­r­e­le de comerț și indus­trie indi­vi­dua­le sau toate came­r­e­le de comerț și indus­trie pot anu­la sau amâ­na date­le examen­e­lor (de exemp­lu, în tim­pul pan­de­miei Coro­na). Prin urma­re, este esenți­al să veri­fi­cați site-ul web al came­rei de comerț și indus­trie respec­ti­ve, în mod ide­al și cu o zi înain­te, în cazul unor situații speciale!

Mari­le came­re de indus­trie și comerț (IHK), cum ar fi Came­ra de Comerț și Indus­trie a IHK Ber­lin Dato­ri­tă cere­rii ridi­ca­te, unele came­re oferă acum chi­ar și examenul de mai mul­te ori pe lună, cu aju­to­rul unui PC. Dife­ri­te­le date pen­tru examen­ele scri­se și ora­le 34a pot fi găsi­te, de obicei, direct pe site-ul web al came­rei respective.


Când anu­me sunt urmă­to­are­le întâlniri?

Am iden­ti­fi­cat pen­tru dum­nea­vo­as­tră urmă­to­are­le date:

Toate date­le nu sunt garantate.
Vă rugăm să vă adre­sați came­rei dum­nea­vo­as­tră pen­tru o dată obli­ga­to­rie de examinare!


Care este pro­ce­du­ra de exami­na­re a cun­oș­tințe­lor de spe­cia­li­ta­te? În secți­unea urmă­toare veți afla la ce să vă aștep­tați în ziua examenu­lui pen­tru exper­tiza 34a.

Mai mult…

Sfa­tu­ri exclu­si­ve desp­re cum să tre­ci examenul cu ușurință

Noi nu tri­mi­t­em spam! Aflați mai mul­te în pagi­na noas­tră Poli­ti­ca de con­fi­denția­li­ta­te.

Sfa­tu­ri exclu­si­ve desp­re cum să tre­ci examenul cu ușurință

Noi nu tri­mi­t­em spam! Aflați mai mul­te în pagi­na noas­tră Poli­ti­ca de con­fi­denția­li­ta­te.

Impri­ma­re
ro_RORO