Sınav tarih­le­ri

Sınav­lar ne zaman gerçekleşiyor?

Pren­sip ola­rak, yazılı sına­vın yapıl­dığı tarih­ler ülke gen­e­lin­de aynı­dır. her ayın 3. Perşem­be günü. Sınav kay­dını­zın IHK tarafın­dan en az üç hafta önce­den alın­ması gerek­tiği­ni lüt­fen unut­mayın (kay­da bakınız) ve ayrı­ca sınav günü­ne katıla­bil­mek için sınav ücret­ler­inin öden­miş olması gerekmektedir.
Sına­vın ikin­ci söz­lü bölümü aynı gün, erte­si gün veya yazılı sınav­dan en faz­la iki hafta son­rası­na kadar baş­ka bir gün­de yapılır. Bu sına­va sade­ce yazılı sınav­da en az 50 puan almış olmanız halin­de kabul edi­lir­si­niz. Söz­lü sınav tarihi Sanayi ve Tica­ret Odası tarafın­dan size önce­den bil­di­ril­ecek­tir. Kural ola­rak, sına­vın yazılı bölü­mü­nü geç­tiği­ni­zi onayla­yan ayrı bir ser­ti­fi­ka ala­caksınız ve bunu söz­lü sınav­da ibraz etme­niz gerekecektir.


Tarih­ler far­klı ola­bi­lir mi?

Evet! Örneğin 3. Perşem­be günü­nün res­mi tati­le denk gel­me­si gibi tak­vi­me bağlı ert­ele­me­l­er ola­bi­lir. Bu dur­um­da sınav istis­nai ola­rak ilgi­li ayın 4. Perşem­be günü ger­çe­kleş­ti­ril­ecek­tir. Aralık ayın­da sınav her zaman 2. Perşem­be günü yapılır.
Mün­fe­rit dur­um­lar­da, öze­l­lik­le Sanayi ve Tica­ret Odası tarafın­dan tarih­le­rin iptal edil­me­si gere­ki­yor­sa (örneğin, katılımcı say­ısının düşük olması veya sınav görev­li­ler­inin bul­un­ma­ması nede­ni­yle), daha faz­la sap­ma ve ert­ele­me ola­bi­lir. Özel dur­um­lar­da, tek tek veya tüm sanayi ve tica­ret odaları sınav tarih­le­ri­ni iptal ede­bi­lir veya erte­ley­e­bi­lir (örneğin Koro­na pan­de­mi­si sırasın­da). Bu neden­le, ilgi­li sanayi ve tica­ret odasının web site­si­ni, özel dur­um­lar­da ide­al ola­rak bir gün önce de kon­trol etmek çok önemlidir!

Büyük sanayi ve tica­ret odaları (IHK’lar), örneğin IHK Ber­lin Yük­sek talep nede­ni­yle, bazı oda­lar artık sına­vı bir bil­gi­sayar yar­dımıy­la ayda bir­kaç kez bile sun­m­akt­a­dır. Yazılı ve söz­lü 34a sınav­ları için far­klı tarih­ler gen­el­lik­le doğru­dan ilgi­li odanın web site­sin­de bulunabilir.


Bir son­ra­ki ran­de­vu­lar tam ola­rak ne zaman?

Sizin için aşağı­da­ki tarih­le­ri belirledik:

Tüm tarih­ler garantisizdir.
Lüt­fen odanız­dan bağlayıcı bir muayene tarihi isteyin!


Uzman bil­gi­si sına­vı için pro­se­dür nedir? Bir son­ra­ki bölüm­de 34a uzman bil­gi­si sına­vı gününde sizi nele­rin bekle­diği­ni öğreneceksiniz.

Daha faz­lası…

Sına­vı nasıl kolay­ca geçe­bil­eceği­ni­ze dair özel ipuçları

Spam gön­der­mi­yo­ruz! Daha faz­la bil­gi için Giz­li­lik Poli­ti­k­ası.

Sına­vı nasıl kolay­ca geçe­bil­eceği­ni­ze dair özel ipuçları

Spam gön­der­mi­yo­ruz! Daha faz­la bil­gi için Giz­li­lik Poli­ti­k­ası.

Künye
tr_TRTR