Sınav pro­se­dürü

Sınav günü nasıl geçiyor?

Bölüm 1: Yazılı sınav (işa­ret­le­mek için çok­tan seç­me­li test)
Bölüm 2: Söz­lü sınav (sınav kuru­lu önünde soru­ları ser­be­st­çe cevaplayın)

Sınav sab­ahl­arı gen­el­lik­le 8:30 ile 9:00 arasın­da yazılı bölüm­le başlar. Lüt­fen davet mek­tu­bu­nuz­da­ki bil­gi­le­ri not edin ve zamanın­da ora­da olun. Her­han­gi bir gecik­me duru­mun­da mas­raf­lar size ait ola­cak­tır. Lüt­fen sına­va davet mek­tu­bu­nu­zu, geçer­li bir kim­lik bel­ge­ni­zi ve bir yazı gere­ç­le­ri­ni (örn. biros) yanınız­da götürün. Ansik­lo­pe­di, ders kita­bı veya ben­ze­ri yar­dımcı kay­nakla­ra izin ver­il­me­mek­te­dir. izin ver­il­mez.
Sınav kuru­lun­un tali­mat­larını takip edin ve ken­di­ni­zi “git­meye hazır” hale geti­rin. Sınav başla­ma­dan önce ken­di­ni­zi tam ola­rak zin­de his­set­mi­yor­sanız, yine de sınav­dan çekil­me fır­sa­tınız var­dır. Bu dur­um­da sınav “yapıl­mamış” ola­rak kabul edil­ecek­tir. Ayrı­ca, belir­li sınav görev­li­le­ri hak­kın­da sahip ola­bil­eceği­niz çekin­ce­le­ri önce­den ifa­de etme fır­sa­tı­na da sahip­si­niz (örneğin, önyar­gı nede­ni­yle). Bun­lar kay­de­dil­ecek ve size “suç işley­en sınav görev­li­si” olma­dan baş­ka bir sınav tarihi teklif edil­me­si­yle sonu­çlana­bil­ecek­tir. Lüt­fen unut­mayın: Kopya çek­me ve büyük aksaklıklar sınav­dan çıkarıl­ma­ya neden olur. Bu dur­um­da sına­vın “başarısız” olduğu kabul edilir.
Yazılı sınav­da­ki 72 soruyu (“çok­tan seç­me­li”) tamam­la­mak için 120 daki­kanız var­dır. Soru­ları ve far­klı cevap seçe­ne­kle­ri­ni dik­kat­li­ce okuy­un ve doğru ceva­pları ayrı çözüm kağı­dın­da işa­ret­leye­rek işaretleyin.
Yazılı sına­vı geç­tiy­sen­iz, bu konu­da bir onay ala­cak ve söz­lü sına­va kabul edil­ecek­siniz. Sına­vın bu ilk bölü­mün­de yeter­li puanı ala­ma­dıy­sanız, sınav günü sizin için bu nokta­da sona erer ve bir son­ra­ki sınav tari­hi­ne daha iyi hazır­lan­ma fır­sa­tınız olur. Çok­tan seç­me­li yazılı sına­vın şablon­lar aracılığıy­la değer­len­di­ril­me­si gen­el­lik­le olduk­ça hız­lı ger­çe­kleş­tiğin­den, takip eden söz­lü sınav hemen ardın­dan, gen­el­lik­le aynı gün veya erte­si gün yapıla­bi­lir. Ancak bu, IHK’­dan IHK’ya değişir ve ayrı­ca sınav katılımcılarının say­ısı­na da bağlıdır.
Git­mek söz­lü sınav Birey­sel ola­rak ya da grup halin­de bir sınav kuru­lun­un karşısı­na çık­manız iste­n­e­cek­tir. Sınav kuru­lu, ilgi­li uzman­lığa sahip, kişi­sel ola­rak uygun ve sınav yönet­me­li­kle­ri­ne uygun ola­rak konu hak­kın­da sizi sor­gu­la­ya­cak en az üç üyeden oluş­malı­dır. Söz­lü muay­enen­in süre­si kişi başı­na yaklaşık 15 daki­ka olmalı­dır. Soru­lar gen­el­lik­le vaka çalış­maları ola­rak pra­tik bir şekil­de sorul­ur. Ana odak nok­tası “hukuk” ve “ins­an­lar­la ilgi­len­mek “tir. Ceva­plarını­zı düşün­ce­li ve açık bir şekil­de Alman­ca ola­rak for­mü­le edin!
Söz­lü sına­vın sona erme­s­i­nin ardın­dan, kurul müza­ke­re için kısa bir süre ara ver­ir. Söz­lü sınav­da da soru­ların en az 50%’sine doğru yanıt ver­diy­sen­iz sına­vı geç­miş say­ılır­sınız. Sınav komi­t­esi, sına­vı geçip geç­me­diği­ni­ze oy çokluğuy­la karar ver­ir. Müza­ke­re­le­rin hemen ardın­dan sonu­cu­nuz size bil­di­ril­ecek­tir. Uzman­lığını­zın yazılı kanı­tı olan sınav ser­ti­fik­ası (§ 34a GewO’ya göre) bir­kaç gün son­ra size postay­la gönderilecektir!

Bu ara­da, sınav kamu­ya açık olma­yan bir etkin­likt­ir. Tüm sınav görev­li­le­ri, etkin­liğin içe­riği ve gidişa­tı hak­kın­da giz­li­lik yemi­ni etmiş­ler­dir. Yani kork­manı­za gerek yok. Bir sınav gün­lük bir durum olma­sa bile: Yet­kin ve kendin­den emin görün­meye çalışın! Ancak asla “her şeyi bilen” biri olmayın ve sınav görev­li­le­ri­ne ders ver­mek­ten veya onla­ra soru sorm­ak­tan kaçının.


Nasıl değer­len­di­ri­li­yor? Bir kişi sınav­da ne zaman başarısız olur? Bir kişi ne zaman “34a ruh­sa­tı­na” sahip olur?

Daha faz­lası…

Sına­vı nasıl kolay­ca geçe­bil­eceği­ni­ze dair özel ipuçları

Spam gön­der­mi­yo­ruz! Daha faz­la bil­gi için Giz­li­lik Poli­ti­k­ası.

Sına­vı nasıl kolay­ca geçe­bil­eceği­ni­ze dair özel ipuçları

Spam gön­der­mi­yo­ruz! Daha faz­la bil­gi için Giz­li­lik Poli­ti­k­ası.

Künye
tr_TRTR