Pro­ce­du­ra de examinare

Cum este ziua examenului?

Par­tea 1: Examen scris (test cu ale­ge­re mul­ti­plă de bifat)
Par­tea 2: Examen oral (răspun­deți liber la între­bări în fața comi­si­ei de examinare).

Examenul înce­pe dimi­ne­ața, de obicei înt­re ore­le 8:30 și 9:00, cu par­tea scrisă. Vă rugăm să reți­neți infor­mații­le de pe scri­so­area de invi­tație și să vă pre­zen­tați la timp. Ori­ce întâr­zie­re va fi pe chel­tuia­la dum­nea­vo­as­tră. Vă rugăm să luați cu dum­nea­vo­as­tră la examen scri­so­area de invi­tație, un docu­ment de iden­ti­ta­te vala­bil și un instru­ment de scris (de exemp­lu, barem). Nu este per­misă folo­si­rea de auxi­lia­re pre­cum enci­clo­pe­dii, manua­le sau alt­ele ase­men­ea. nu este per­mis.
Urmați ins­trucți­uni­le comi­si­ei de exami­na­re și pre­gă­tiți-vă “pen­tru a înce­pe”. Dacă nu vă simțiți pe deplin apt înain­te de înce­pe­rea examenu­lui, aveți în con­ti­nu­are posi­bi­li­ta­tea de a vă retra­ge din examen. În acest caz, examenul va fi con­side­rat ca fiind “nepre­zen­tat”. Aveți, de ase­men­ea, posi­bi­li­ta­tea de a vă expri­ma în pre­ala­bil ori­ce rezer­ve pe care le aveți cu pri­vi­re la anu­miți exami­na­to­ri (de exemp­lu, din cau­za unor pre­ju­decăți). Aces­tea vor fi înre­gis­tra­te și pot avea ca rezul­tat fap­tul că vi se va ofe­ri o altă dată de exami­na­re fără “exami­na­torul incri­mi­nat”. Vă rugăm să reți­neți: Trișa­tul și întreru­peri­le gra­ve duc la exclude­rea din examen. În acest caz, se con­sideră că examenul a fost “picat”.
Aveți la dis­po­ziție 120 de minu­te pen­tru a răspun­de la cele 72 de între­bări (“ale­ge­re mul­ti­plă”) din cadrul examenu­lui scris. Citiți cu atenție între­bări­le și dife­ri­te­le vari­an­te de răs­puns și mar­cați răs­punsu­ri­le corec­te bifân­du-le pe foa­ia de răs­puns separată.
În cazul în care ați tre­cut examenul scris, veți pri­mi o con­fir­ma­re în acest sens și veți fi admis la examenul oral. În cazul în care nu ați obți­nut sufi­ci­en­te punc­te în ace­as­tă primă par­te a examenu­lui, ziua de examen s‑a închei­at pen­tru dum­nea­vo­as­tră în acest moment și aveți posi­bi­li­ta­tea de a vă pre­gă­ti mai bine pen­tru urmă­to­area dată de exami­na­re. Deoare­ce eva­luarea examenu­lui scris cu vari­an­te mul­ti­ple de răs­puns cu aju­to­rul șab­lo­an­elor are loc, de obicei, des­tul de repe­de, examenul oral ulte­ri­or poa­te avea loc ime­di­at după aceea, ade­sea în acee­ași zi sau a doua zi. Cu toate aces­tea, acest lucru varia­ză de la IHK la IHK și depin­de, de ase­men­ea, de numărul de par­ti­ci­pan­ți la examen.
Mer­geți la exami­na­re orală vi se va cere să vă pre­zen­tați în fața unei comi­sii de exami­na­re, fie indi­vi­du­al, fie în grup. Comi­sia de exami­na­re tre­bu­ie să fie for­ma­tă din cel puțin trei mem­bri care au exper­tiza rele­van­tă, sunt potri­viți din punct de vede­re per­so­nal și vă vor ches­tio­na cu pri­vi­re la subiect în con­for­mi­ta­te cu regu­la­men­tul de exami­na­re. Dura­ta examenu­lui oral ar tre­bui să fie de apro­xi­ma­tiv 15 minu­te pen­tru fie­ca­re per­so­ană. Între­bări­le sunt ade­sea adre­sa­te într‑o manieră prac­tică, sub for­mă de stu­dii de caz. Accen­tul se pune în prin­ci­pal pe “drept” și pe “relații­le cu oamen­ii”. For­mu­lați-vă răs­punsu­ri­le cu atenție și cla­ri­ta­te în lim­ba germană!
După înch­eie­rea examinării ora­le, comi­sia se retra­ge pen­tru o scur­tă pau­ză de deli­ber­a­re. În cazul în care ați răs­puns corect la cel puțin 50% din între­bări­le din cadrul examenu­lui oral, ați pro­mo­vat examenul. Comi­sia de exami­na­re deci­de cu majo­ri­ta­te de votu­ri dacă ați pro­mo­vat sau nu examenul. Veți fi infor­mat cu pri­vi­re la rezul­ta­tul dum­nea­vo­as­tră ime­di­at după deli­ber­a­re. Cer­ti­fi­ca­tul de exami­na­re ca dova­dă scrisă a exper­ti­zei dum­nea­vo­as­tră (în con­for­mi­ta­te cu § 34a GewO) vă va fi tri­mis prin poș­tă câteva zile mai târziu!

Apro­po, examenul este un eve­niment nepu­blic. Toți exami­na­to­rii au jurat să păst­re­ze secre­tul cu pri­vi­re la conți­nu­tul și des­fășurarea eve­nimen­tu­lui. Așa­dar, nu tre­bu­ie să vă fie teamă. Chi­ar dacă un examen nu este o situație obiș­nui­tă: Încer­cați să păreți com­pe­tent și încre­ză­tor! Dar nu fiți nicio­da­tă “atot­cuno­scă­tor” și evi­tați întot­deau­na să dați lecții exami­na­to­ril­or sau să le adre­sați întrebări.


Cum se eva­luea­ză? Când se pică examenul? Când se obți­ne “per­mi­sul 34a”?

Mai mult…

Sfa­tu­ri exclu­si­ve desp­re cum să tre­ci examenul cu ușurință

Noi nu tri­mi­t­em spam! Aflați mai mul­te în pagi­na noas­tră Poli­ti­ca de con­fi­denția­li­ta­te.

Sfa­tu­ri exclu­si­ve desp­re cum să tre­ci examenul cu ușurință

Noi nu tri­mi­t­em spam! Aflați mai mul­te în pagi­na noas­tră Poli­ti­ca de con­fi­denția­li­ta­te.

Impri­ma­re
ro_RORO