Pro­tecția datelor

Opți­uni de pro­tecție a datelor

Isto­ric al setăril­or de con­fi­denția­li­ta­te | Modi­fi­cați setări­le de con­fi­denția­li­ta­te | Revo­carea consimțămintelor


Poli­ti­ca de confidențialitate

Date­le cu carac­ter per­so­nal (den­u­m­ite în con­ti­nu­are “date”) sunt pre­lu­cra­te de noi numai în măsu­ra în care este nece­sar și în sco­pul de a ofe­ri un site web fun­cțio­nal și ușor de uti­lizat, inclu­siv conți­nu­tul aces­tuia și ser­vicii­le oferite.

În con­for­mi­ta­te cu art. 4 nr. 1. din Regu­la­men­tul (UE) 2016/679, respec­tiv Regu­la­men­tul gene­ral privind pro­tecția datel­or (den­u­mit în con­ti­nu­are “RGPD”), “pre­lu­cra­re” înse­am­nă ori­ce ope­rați­une sau set de ope­rați­uni efec­tua­te asu­pra datel­or cu carac­ter per­so­nal, cu sau fără uti­li­zarea de mij­loace auto­ma­te, cum ar fi colect­area, înre­gis­trarea, orga­ni­zarea, arhi­varea, sto­carea, sto­carea, adapt­area sau modi­fi­carea, extra­ge­rea, con­sult­area, uti­li­zarea, dez­vălui­rea prin trans­mi­t­e­re, dise­mi­narea sau pune­rea la dis­po­ziție în alt mod, ali­nie­rea sau com­bi­narea, rest­ricțio­narea, șter­ge­rea sau distrugerea.

Prin urmă­to­area decla­rație de pro­tecție a datel­or, vă infor­măm în spe­cial cu pri­vi­re la tipul, dome­niul de apli­ca­re, sco­pul, dura­ta și tem­eiul juri­dic al pre­lu­crării datel­or cu carac­ter per­so­nal, în măsu­ra în care deci­dem sin­gu­ri sau împreună cu alte per­so­ane cu pri­vi­re la sco­pu­ri­le și mij­loace­le de pre­lu­cra­re. În plus, vă infor­măm mai jos cu pri­vi­re la com­po­nen­te­le terțil­or pe care le folo­sim în sco­pul opti­mi­zării și al creș­te­rii cali­tății uti­li­zării, în măsu­ra în care terții pre­lu­crea­ză date­le pe pro­pria răspundere.

Poli­ti­ca noas­tră de con­fi­denția­li­ta­te este struc­tu­ra­tă după cum urmează:

I. Infor­mații desp­re noi în cali­ta­te de par­te responsabilă
II. Drep­turi­le uti­liza­to­ril­or și ale per­so­an­elor vizate
III. Infor­mații privind pre­lu­crarea datelor

I. Infor­mații desp­re noi în cali­ta­te de par­te responsabilă

Fur­niz­orul responsa­bil de acest site din punct de vede­re al legii privind pro­tecția datel­or este:

Fich­tel IT
Han­nes Fichtel
Mühl­gas­se 3A
D‑96152 Burghaslach
Tele­fon: +49 (0)9552 — 59 29 0 20
Fax: +49 (0)9552 — 59 29 0 21
eMail: info@fichtel-it.de

II. Drep­turi­le uti­liza­to­ril­or și ale per­so­an­elor vizate

În ceea ce pri­veș­te pre­lu­crarea datel­or descrisă mai deta­li­at mai jos, uti­liza­to­rii și per­so­an­ele viza­te au drep­tul de a

În plus, fur­niz­orul este obli­gat să infor­me­ze toți desti­na­ta­rii căro­ra le-au fost divul­ga­te date de căt­re fur­niz­or cu pri­vi­re la ori­ce corec­ta­re sau șter­ge­re a datel­or sau rest­ricție a pre­lu­crării care are loc în tem­eiul arti­co­lelor 16, 17 ali­nea­tul (1) și 18 DSGVO. Cu toate aces­tea, ace­as­tă obli­gație nu se apli­că în cazul în care o ast­fel de noti­fi­ca­re este impo­si­bilă sau impli­că un efort dis­pro­porțio­nat. Fără a adu­ce atin­ge­re celor de mai sus, uti­liza­torul are drep­tul la infor­mații desp­re aceș­ti destinatari.

Uti­liza­to­rii și per­so­an­ele viza­te au, de ase­men­ea, drep­tul de a se opu­ne pre­lu­crării vii­toare a datel­or care îi prive­sc, în con­for­mi­ta­te cu arti­co­lul 21 din RGPD, cu con­diția ca date­le să fie pre­lu­cra­te de căt­re fur­niz­or în con­for­mi­ta­te cu arti­co­lul 6 ali­nea­tul (1) lite­ra (f) din RGPD. În spe­cial, este per­misă o obiecție la pre­lu­crarea datel­or în sco­pul publi­ci­tății directe.

III. Infor­mații privind pre­lu­crarea datelor

Date­le dvs. pre­lu­cra­te atun­ci când uti­li­zați site-ul nostru web vor fi șter­se sau blo­ca­te de înda­tă ce sco­pul stocării nu mai este vala­bil, șter­ge­rea datel­or nu intră în con­flict cu nicio obli­gație legală de păs­tra­re și nu sunt fur­niza­te mai jos alte infor­mații cu pri­vi­re la pro­ce­du­ri­le indi­vi­dua­le de prelucrare.

Date ser­ver

Din moti­ve teh­nice, în spe­cial pen­tru a asi­gu­ra o pre­zență sigură și sta­bilă pe inter­net, date­le sunt trans­mi­se de căt­re brow­ser­ul dvs. de inter­net căt­re noi sau căt­re fur­niz­orul nostru de spațiu web. Aces­te așa-num­ite fișie­re jur­nal de ser­ver sunt uti­liza­te pen­tru a colec­ta, print­re alt­ele, tipul și ver­si­unea brow­ser­u­lui dvs. de inter­net, sis­temul de ope­ra­re, site-ul web de pe care ați acce­sat site-ul nostru web (URL de refe­rință), site-ul (site-uri­le) web al(e) nostru(e) pe care îl (le) vizi­tați, data și ora accesării respec­ti­ve, pre­cum și adre­sa IP a con­e­xi­unii la inter­net de pe care are loc uti­li­zarea site-ului nostru web.

Date­le colec­ta­te în acest mod sunt sto­ca­te tem­po­rar, dar nu împreună cu alte date desp­re dumneavoastră.

Ace­as­tă sto­ca­re are loc pe baza legală a art. 6 alin. 1 lit. f) DSGVO. Inte­re­sul nostru legi­tim con­s­tă în îmbună­tăți­rea, sta­bi­li­ta­tea, fun­cțio­na­li­ta­tea și secu­ri­ta­tea site-ului nostru web.

Date­le vor fi șter­se din nou după cel mult șap­te zile, cu excepția cazu­lui în care este nece­s­ară o sto­ca­re supli­men­tară în sco­pu­ri pro­ba­to­rii. În caz con­trar, date­le sunt except­ate de la șter­ge­rea totală sau parți­ală până la cla­ri­fi­carea finală a unui incident.

Coo­kie-uri

a) Coo­kie-uri de sesi­une / coo­kie-uri de sesiune

Uti­li­zăm așa-num­ite­le coo­kie-uri pe site-ul nostru. Coo­kie-uri­le sunt fișie­re text de mici dimen­si­uni sau alte teh­no­lo­gii de sto­ca­re care sunt pla­sa­te și sto­ca­te pe dis­po­zi­ti­vul dvs. final de căt­re brow­ser­ul de inter­net pe care îl uti­li­zați. Prin inter­me­diul aces­tor coo­kie-uri, anu­m­ite infor­mații desp­re dvs., cum ar fi date­le desp­re brow­ser­ul dvs. sau desp­re locația dvs. sau adre­sa IP, sunt pre­lu­cra­te într‑o măsură individuală.

Ace­as­tă pre­lu­cra­re face ca site-ul nostru să fie mai ușor de uti­lizat, mai efi­ci­ent și mai sigur, deoare­ce pre­lu­crarea per­mi­te, de exemp­lu, repro­du­ce­rea site-ului nostru în dife­ri­te lim­bi sau ofer­i­rea unei fun­cții de coș de cumpărături.

Tem­eiul juri­dic pen­tru ace­as­tă pre­lu­cra­re este art. 6 alin. 1 lit. b) DSGVO, în măsu­ra în care aces­te date coo­kie sunt pre­lu­cra­te pen­tru iniție­rea sau pre­lu­crarea contractului.

În cazul în care pre­lu­crarea nu ser­veș­te la iniție­rea sau exe­cut­area unui con­tract, inte­re­sul nostru legi­tim con­s­tă în îmbună­tăți­rea fun­cțio­na­li­tății site-ului nostru web. În acest caz, tem­eiul juri­dic este art. 6 alin. 1 lit. f) DSGVO.

Atun­ci când închi­deți brow­ser­ul de inter­net, aces­te modu­le coo­kie de sesi­une sunt șterse.

b) Coo­kie-uri de la terți

Aco­lo unde este cazul, coo­kie-uri­le de la com­pa­nii­le par­tene­re cu care coo­perăm în sco­pul publi­ci­tății, al ana­li­zei sau al fun­cțio­na­li­tățil­or site-ului nostru web sunt, de ase­men­ea, uti­liza­te împreună cu site-ul nostru web.

Vă rugăm să con­sul­tați urmă­to­are­le infor­mații pen­tru deta­lii în acest sens, în spe­cial sco­pu­ri­le și tem­ei­uri­le juri­di­ce ale pre­lu­crării unor ast­fel de coo­kie-uri terțe.

c) Opți­unea de eliminare

Puteți împie­di­ca sau rest­ricțio­na instal­area de modu­le coo­kie prin set­area brow­ser­u­lui dum­nea­vo­as­tră de inter­net. De ase­men­ea, puteți șter­ge în ori­ce moment coo­kie-uri­le care au fost deja sto­ca­te. Cu toate aces­tea, pașii și măsu­ri­le nece­sa­re pen­tru acest lucru depind de brow­ser­ul de inter­net spe­ci­fic pe care îl uti­li­zați. Dacă aveți între­bări, vă rugăm să uti­li­zați fun­cția de aju­tor sau docu­men­tația brow­ser­u­lui dum­nea­vo­as­tră de inter­net sau să cont­ac­tați pro­ducă­torul sau ser­viciul de asis­tență teh­nică al aces­tuia. Cu toate aces­tea, în cazul așa-num­itel­or coo­kie-uri Flash, pre­lu­crarea nu poa­te fi împie­di­ca­tă prin inter­me­diul setăril­or brow­ser­u­lui. În schimb, tre­bu­ie să modi­fi­cați setări­le playe­ru­lui Flash. Pașii și măsu­ri­le nece­sa­re pen­tru ace­as­ta depind, de ase­men­ea, de playe­rul Flash spe­ci­fic pe care îl uti­li­zați. În cazul în care aveți între­bări, vă rugăm să folo­siți și fun­cția de aju­tor sau docu­men­tația playe­ru­lui Flash sau să cont­ac­tați pro­ducă­torul sau ser­viciul de asis­tență pen­tru utilizatori.

Cu toate aces­tea, dacă împie­di­cați sau rest­ricțio­nați instal­area modu­lelor coo­kie, acest lucru poa­te însem­na că nu pot fi uti­liza­te pe deplin toate fun­cții­le site-ului nostru web.

Fun­cția de înre­gis­tra­re / cont client

Dacă vă cre­ați un cont de cli­ent pe site-ul nostru web, vom colec­ta și sto­ca date­le pe care le-ați intro­dus în tim­pul înre­gis­trării (de exemp­lu, nume­le, adre­sa sau adre­sa de e‑mail) exclu­siv pen­tru ser­vicii pre­con­trac­tua­le, pen­tru înde­pli­ni­rea con­trac­tu­lui sau în sco­pul îngri­ji­rii cli­ențil­or (de exemp­lu, pen­tru a vă ofe­ri o ima­gi­ne de ansam­blu a comen­zil­or ante­rio­are pe care le-ați făcut la noi sau pen­tru a vă putea ofe­ri așa-numita fun­cție note­pad). În ace­lași timp, stocăm și adre­sa dvs. IP și data înre­gis­trării dvs. împreună cu ora din zi. Bineînțe­les, aces­te date nu vor fi trans­mi­se unor terțe părți.

În cadrul pro­ce­su­lui de înre­gis­tra­re ulte­rio­ară, se obți­ne con­simțămân­tul dum­nea­vo­as­tră pen­tru ace­as­tă pre­lu­cra­re și se face tri­mi­t­e­re la ace­as­tă decla­rație de pro­tecție a datel­or. Date­le colec­ta­te de noi în cadrul aces­tui pro­ces vor fi uti­liza­te exclu­siv pen­tru fur­ni­zarea con­tu­lui de client.

În măsu­ra în care sun­teți de acord cu ace­as­tă pre­lu­cra­re, tem­eiul juri­dic al pre­lu­crării este art. 6 alin. 1 lit. a) DSGVO.

În cazul în care desch­i­de­rea con­tu­lui de cli­ent ser­veș­te, de ase­men­ea, măsu­ril­or pre­con­trac­tua­le sau înde­pli­ni­rii con­trac­tu­lui, tem­eiul juri­dic pen­tru ace­as­tă pre­lu­cra­re este, de ase­men­ea, art. 6 alin. 1 lit. b) DSGVO.

În con­for­mi­ta­te cu arti­co­lul 7 ali­nea­tul (3) din DSGVO, puteți revo­ca în ori­ce moment con­simțămân­tul pe care ni l‑ați acordat pen­tru desch­i­de­rea și menți­ne­rea con­tu­lui de cli­ent, cu efect pen­tru vii­tor. Pen­tru a face acest lucru, tre­bu­ie doar să ne infor­mați cu pri­vi­re la revo­carea dvs.

Date­le colec­ta­te în acest sens vor fi șter­se de înda­tă ce pre­lu­crarea nu mai este nece­s­ară. Cu toate aces­tea, tre­bu­ie să respec­tăm peri­o­a­de­le de păs­tra­re în con­for­mi­ta­te cu legis­lația fis­cală și comercială.

Cere­ri de cont­act / posi­bi­li­ta­te de contact

Dacă ne cont­ac­tați prin inter­me­diul for­mu­la­ru­lui de cont­act sau prin e‑mail, date­le pe care le fur­ni­zați vor fi uti­liza­te pen­tru a pro­ce­sa cere­rea dum­nea­vo­as­tră. Fur­ni­zarea datel­or este nece­s­ară pen­tru a pro­ce­sa și a răspun­de soli­ci­tării dum­nea­vo­as­tră — fără fur­ni­zarea aces­to­ra nu putem răspun­de soli­ci­tării dum­nea­vo­as­tră sau, în cel mai bun caz, doar într‑o măsură limitată.

Tem­eiul juri­dic pen­tru ace­as­tă pre­lu­cra­re este art. 6 alin. 1 lit. b) DSGVO.

Date­le dvs. vor fi șter­se ime­di­at ce răs­punsul final la soli­cit­area dvs. a fost pri­mit și nu exis­tă obli­gații lega­le de a păs­tra date­le, de exemp­lu, în cazul pre­lu­crării ulte­rio­are a contractelor.

Con­tri­buții, comen­ta­rii și eva­luări ale utilizatorilor

Vă ofe­rim posi­bi­li­ta­tea de a publi­ca între­bări, răs­punsu­ri, opi­nii sau eva­luări, den­u­m­ite în con­ti­nu­are “con­tri­buții”, pe site-ul nostru. Dacă faceți uz de ace­as­tă ofer­tă, vom pro­ce­sa și publi­ca con­tri­buția dum­nea­vo­as­tră, data și ora trans­mit­erii și pseudo­ni­mul folo­sit de dum­nea­vo­as­tră, dacă este cazul.

Tem­eiul juri­dic pen­tru ace­as­ta este art. 6 alin. 1 lit. a) DSGVO. În con­for­mi­ta­te cu art. 7 (3) DSGVO, vă puteți revo­ca con­simțămân­tul în ori­ce moment, cu efect pen­tru vii­tor. Pen­tru a face acest lucru, tre­bu­ie doar să ne infor­mați cu pri­vi­re la revo­carea dvs.

În plus, pro­cesăm și adre­sa dum­nea­vo­as­tră IP și adre­sa de e‑mail. Adre­sa IP este pre­lu­cra­tă deoare­ce avem un inte­res legi­tim de a între­p­rin­de sau de a spri­ji­ni acți­uni supli­men­ta­re în cazul în care con­tri­buția dvs. încal­că drep­turi­le unor terțe părți și/sau este ile­gală în alt mod.

Tem­eiul juri­dic în acest caz este art. 6 alin. 1 lit. f) DSGVO. Inte­re­sul nostru legi­tim con­s­tă în apărarea juri­dică care poa­te fi necesară.

Abo­narea la contribuții

Dacă publi­cați con­tri­buții pe site-ul nostru, vă ofe­rim, de ase­men­ea, opți­unea de a vă abo­na la ori­ce con­tri­buții ulte­rio­are ale unor terțe părți. Pen­tru a vă putea infor­ma prin e‑mail cu pri­vi­re la aces­te con­tri­buții ulte­rio­are, pre­lu­crăm adre­sa dum­nea­vo­as­tră de e‑mail.

Tem­eiul juri­dic pen­tru ace­as­ta este art. 6 alin. 1 lit. a) DSGVO. În con­for­mi­ta­te cu art. 7 (3) DSGVO, vă puteți revo­ca în ori­ce moment con­simțămân­tul pen­tru acest abo­na­ment, cu efect pen­tru vii­tor. Pen­tru a face acest lucru, tre­bu­ie doar să ne infor­mați cu pri­vi­re la revo­carea dvs. sau să faceți clic pe lin­kul de dez­abo­na­re conți­nut în e‑mailul respectiv.

You­Tube

Menți­nem o pre­zență online pe You­Tube pen­tru a ne pre­zen­ta com­pa­nia și ser­vicii­le noast­re și pen­tru a comu­ni­ca cu clienții/părțile inte­re­sa­te. You­Tube este un ser­viciu al Goog­le Ire­land Limi­t­ed, Gor­don House, Bar­row Street, Dub­lin 4, Irlan­da, o fili­ală a Goog­le LLC, 1600 Amphi­theat­re Park­way, Moun­tain View, CA 94043 SUA.

În acest sens, am dori să sub­li­niem că exis­tă posi­bi­li­ta­tea ca date­le uti­liza­to­ril­or să fie pre­lu­cra­te în afa­ra Uni­unii Euro­pe­ne, în spe­cial în SUA. Acest lucru poa­te avea ca rezul­tat ris­cu­ri spo­ri­te pen­tru uti­liza­to­ri, în sen­sul că, de exemp­lu, poa­te fi mai difi­cil să acce­sați date­le uti­liza­toru­lui la o dată ulte­rio­ară. De ase­men­ea, noi nu avem acces la aces­te date ale uti­liza­to­ril­or. Posi­bi­li­ta­tea de acces aparți­ne exclu­siv You­Tube. Goog­le LLC este cer­ti­fi­ca­tă în cadrul Scu­tu­lui de con­fi­denția­li­ta­te și, prin urma­re, s‑a angajat să respec­te stan­darde­le euro­pe­ne de pro­tecție a datelor.

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Puteți găsi poli­ti­ca de con­fi­denția­li­ta­te a You­Tube la

https://policies.google.com/privacy

Goog­le Analytics

Uti­li­zăm Goog­le Ana­ly­tics pe site-ul nostru web. Aces­ta este un ser­viciu de ana­li­ză web fur­nizat de Goog­le Ire­land Limi­t­ed, Gor­don House, Bar­row Street, Dub­lin 4, Irlan­da, den­u­mit în con­ti­nu­are “Goog­le”.

Prin cer­ti­fi­carea în cadrul Scu­tu­lui de con­fi­denția­li­ta­te UE-SUA (“Scu­tul de con­fi­denția­li­ta­te UE-SUA”)

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Goog­le garan­tează că cerințe­le de pro­tecție a datel­or din UE sunt respec­ta­te și atun­ci când pre­lu­crea­ză date în SUA.

Ser­viciul Goog­le Ana­ly­tics este uti­lizat pen­tru a ana­li­za com­por­ta­men­tul de uti­li­za­re a site-ului nostru web. Tem­eiul juri­dic este art. 6 alin. 1 lit. f) DSGVO. Inte­re­sul nostru legi­tim con­s­tă în ana­li­za, opti­mi­zarea și fun­cțio­narea eco­no­mică a site-ului nostru web.

Infor­mații­le lega­te de uti­li­za­re și de uti­liza­tor, cum ar fi adre­sa IP, locația, ora sau frec­vența vizi­tel­or pe site-ul nostru, sunt trans­mi­se unui ser­ver Goog­le din SUA și sto­ca­te aco­lo. Cu toate aces­tea, folo­sim Goog­le Ana­ly­tics cu așa-numita fun­cție de anoni­mi­za­re. Ace­as­tă fun­cție per­mi­te Goog­le să trun­che­ze adre­sa IP în inte­riorul UE sau SEE.

Date­le colec­ta­te în acest mod sunt folo­si­te la rân­dul lor de Goog­le pen­tru a ne ofe­ri o eva­lua­re a vizi­tel­or pe site-ul nostru și a acti­vi­tățil­or de uti­li­za­re a aces­tuia. De ase­men­ea, aces­te date pot fi uti­liza­te pen­tru a fur­ni­za alte ser­vicii lega­te de uti­li­zarea site-ului nostru web și de uti­li­zarea internetului.

Goog­le declară că nu aso­cia­ză adre­sa dum­nea­vo­as­tră IP cu alte date. În plus, Goog­le păstrea­ză sub

https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners

Site-ul vă oferă, de ase­men­ea, infor­mații supli­men­ta­re desp­re legis­lația privind pro­tecția datel­or, de exemp­lu desp­re opți­uni­le de pre­ve­ni­re a uti­li­zării datelor.

În plus, Goog­le oferă

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

un așa-numit add-on de dezac­ti­va­re, împreună cu infor­mații supli­men­ta­re în acest sens. Acest add-on poa­te fi insta­lat cu cele mai comu­ne brow­se­re de inter­net și vă oferă un con­trol supli­men­tar asu­pra datel­or pe care Goog­le le colec­tează atun­ci când vizi­tați site-ul nostru. Add-on-ul infor­mea­ză Java­Script (ga.js) al Goog­le Ana­ly­tics că infor­mații­le desp­re vizi­ta dvs. pe site-ul nostru web nu tre­bu­ie trans­mi­se căt­re Goog­le Ana­ly­tics. Cu toate aces­tea, acest lucru nu împie­dică trans­mit­erea de infor­mații căt­re noi sau căt­re alte ser­vicii de ana­li­ză web. Bineînțe­les, puteți afla dacă și ce alte ser­vicii de ana­li­ză web folo­sim și care sunt aces­tea în ace­as­tă poli­tică de confidențialitate.

Goog­le reCAPTCHA

Uti­li­zăm Goog­le reCAPTCHA pe site-ul nostru web pen­tru a veri­fi­ca și a pre­ve­ni inter­acți­uni­le pe site-ul nostru web prin acces auto­ma­tizat, de exemp­lu, de căt­re așa-numiții roboți. Aces­ta este un ser­viciu fur­nizat de Goog­le Ire­land Limi­t­ed, Gor­don House, Bar­row Street, Dub­lin 4, Irlan­da, den­u­mit în con­ti­nu­are “Goog­le”.

Prin cer­ti­fi­carea în cadrul Scu­tu­lui de con­fi­denția­li­ta­te UE-SUA (“Scu­tul de con­fi­denția­li­ta­te UE-SUA”)

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Goog­le garan­tează că cerințe­le de pro­tecție a datel­or din UE sunt respec­ta­te și atun­ci când pre­lu­crea­ză date în SUA.

Prin inter­me­diul aces­tui ser­viciu, Goog­le poa­te deter­mi­na de pe ce site web este tri­misă o soli­ci­t­are și de la ce adresă IP uti­li­zați așa-numita căsuță de intro­du­ce­re reCAPTCHA. În plus față de adre­sa IP, Goog­le poa­te colec­ta și alte infor­mații nece­sa­re pen­tru a ofe­ri și garan­ta acest serviciu.

Tem­eiul juri­dic este art. 6 alin. 1 lit. f) DSGVO. Inte­re­sul nostru legi­tim con­s­tă în secu­ri­ta­tea site-ului nostru web, pre­cum și în apărarea împo­tri­va acce­su­lui nedo­rit, auto­ma­tizat sub for­mă de spam sau similar.

Goog­le oferă sub

https://policies.google.com/privacy

pen­tru mai mul­te infor­mații privind ges­tio­narea gene­rală a datel­or dum­nea­vo­as­tră de utilizator.

Fon­tu­ri Google

Uti­li­zăm Goog­le Fonts pe site-ul nostru web pen­tru a afișa fon­tu­ri exter­ne. Aces­ta este un ser­viciu fur­nizat de Goog­le Ire­land Limi­t­ed, Gor­don House, Bar­row Street, Dub­lin 4, Irlan­da, den­u­mit în con­ti­nu­are “Goog­le”.

Prin cer­ti­fi­carea în cadrul Scu­tu­lui de con­fi­denția­li­ta­te UE-SUA (“Scu­tul de con­fi­denția­li­ta­te UE-SUA”)

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Goog­le garan­tează că cerințe­le de pro­tecție a datel­or din UE sunt respec­ta­te și atun­ci când pre­lu­crea­ză date în SUA.

Pen­tru a per­mi­te afișarea anu­mi­tor fon­tu­ri pe site-ul nostru web, atun­ci când este acce­sat site-ul nostru web, se sta­bi­leș­te o con­e­xi­une la ser­verul Goog­le din SUA.

Tem­eiul juri­dic este art. 6 alin. 1 lit. f) DSGVO. Inte­re­sul nostru legi­tim con­s­tă în opti­mi­zarea și fun­cțio­narea eco­no­mică a site-ului nostru web.

Prin inter­me­diul con­e­xi­unii cu Goog­le sta­bi­li­tă atun­ci când acce­sați site-ul nostru web, Goog­le poa­te deter­mi­na de pe ce site web a fost tri­misă soli­cit­area dvs. și la ce adresă IP tre­bu­ie trans­misă afișarea fontului.

Goog­le oferă sub

https://adssettings.google.com/authenticated

https://policies.google.com/privacy

pen­tru infor­mații supli­men­ta­re, în spe­cial cu pri­vi­re la posi­bi­li­tăți­le de a împie­di­ca uti­li­zarea datelor.

Fon­tA­we­so­me

Pen­tru a putea afișa fon­turi­le și ele­men­te­le vizua­le ale site-ului nostru web, folo­sim fon­turi­le exter­ne ale Fon­tA­we­so­me. Fon­tA­we­so­me este un ser­viciu fur­nizat de către

Fon­ti­cons Inc, 6 Por­ter Road, Apart­ment 3R, Cam­bridge, MA 02140, SUA, den­u­mită în con­ti­nu­are doar “Fon­tA­we­so­me”.

Atun­ci când acce­sați site-ul nostru web, se sta­bi­leș­te o con­e­xi­une cu ser­verul Fon­tA­we­so­me din SUA pen­tru a per­mi­te și actua­li­za afișarea fon­turil­or și a ele­men­tel­or vizuale.

Tem­eiul juri­dic este art. 6 alin. 1 lit. f) DSGVO. Inte­re­sul nostru legi­tim con­s­tă în opti­mi­zarea și fun­cțio­narea eco­no­mică a site-ului nostru web.

Prin con­e­xi­unea cu ser­verul Fon­tA­we­so­me sta­bi­li­tă atun­ci când acce­sați site-ul nostru web, Fon­tA­we­so­me poa­te deter­mi­na de pe ce site web a fost tri­misă cere­rea dvs. și la ce adresă IP tre­bu­ie trans­misă afișarea fontului.

Fon­tA­we­so­me oferă sub

https://fontawesome.com/privacy

pen­tru infor­mații supli­men­ta­re, în spe­cial cu pri­vi­re la posi­bi­li­tăți­le de a împie­di­ca uti­li­zarea datelor.

Pro­gr­amul de afi­lie­re Amazon

Uti­li­zăm pro­gr­amul de afi­lie­re AMA­ZON pe site-ul nostru. Aces­ta este un ser­viciu fur­nizat de Ama­zon Euro­pe Core S.à r.l., 5 Rue Plae­tis, L ‑2338 Luxem­bourg. Prin inter­me­diul pro­gr­amu­lui de afi­lie­re AMA­ZON, pe site-ul nostru web sunt pla­sa­te recla­me de la Amazon.de. Dacă faceți clic pe una dint­re aces­te recla­me, veți fi redi­recțio­nat căt­re ofer­ta core­s­pun­ză­toare de pe port­a­lul de inter­net AMZON. Dacă ulte­ri­or deci­deți să cumpărați pro­du­sul anunțat, vom pri­mi un “comi­si­on” de la Amazon.

Ama­zon uti­li­zea­ză modu­le coo­kie pen­tru a acti­va acest ser­viciu. Cu aju­to­rul aces­tor coo­kie-uri, Ama­zon poa­te urmări fap­tul că ați fost redi­recțio­nat de pe site-ul nostru căt­re port­a­lul de inter­net AMAZON.

Ama­zon oferă sub

https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010

pen­tru infor­mații supli­men­ta­re privind pro­tecția datelor.

Tem­eiul juri­dic este art. 6 alin. 1 lit. f) DSGVO. Inte­re­sul nostru legi­tim con­s­tă în asi­gurarea pre­lu­crării și plății cere­ril­or noast­re de comi­si­on de căt­re Amazon.

În cazul în care nu sun­teți de acord cu ace­as­tă pre­lu­cra­re, aveți posi­bi­li­ta­tea de a împie­di­ca sto­carea modu­lelor coo­kie prin inter­me­diul unei setări în brow­ser­ul dum­nea­vo­as­tră de inter­net. Puteți găsi mai mul­te infor­mații în acest sens mai sus, la rubri­ca “Modu­le cookie”.

Goog­le AdSense

Uti­li­zăm Goog­le AdSen­se pe site-ul nostru web pen­tru a inte­gra recla­me. Aces­ta este un ser­viciu fur­nizat de Goog­le Ire­land Limi­t­ed, Gor­don House, Bar­row Street, Dub­lin 4, Irlan­da, den­u­mit în con­ti­nu­are “Goog­le”.

Prin cer­ti­fi­carea în cadrul Scu­tu­lui de con­fi­denția­li­ta­te UE-SUA (“Scu­tul de con­fi­denția­li­ta­te UE-SUA”)

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Goog­le garan­tează că cerințe­le de pro­tecție a datel­or din UE sunt respec­ta­te și atun­ci când pre­lu­crea­ză date în SUA.

Goog­le AdSen­se sto­chea­ză coo­kie-uri și așa-num­ite­le web bea­con-uri pe dis­po­zi­ti­vul dum­nea­vo­as­tră final prin inter­me­diul brow­ser­u­lui dum­nea­vo­as­tră de inter­net. Acest lucru per­mi­te Goog­le să ana­li­ze­ze modul în care uti­li­zați site-ul nostru web. Infor­mații­le colec­ta­te în acest mod, împreună cu adre­sa dvs. IP și for­m­ate­le de publi­ci­ta­te afișa­te, sunt trans­fe­ra­te căt­re Goog­le în SUA și sto­ca­te aco­lo. În plus, Goog­le poa­te trans­mite aces­te infor­mații par­tene­ril­or con­trac­tua­li. Cu toate aces­tea, Goog­le declară că adre­sa dvs. IP nu va fi com­bi­na­tă cu alte date desp­re dvs.

Tem­eiul juri­dic este art. 6 alin. 1 lit. f) DSGVO. Inte­re­sul nostru legi­tim con­s­tă în ana­li­za, opti­mi­zarea și fun­cțio­narea eco­no­mică a site-ului nostru web.

În cazul în care nu sun­teți de acord cu ace­as­tă pre­lu­cra­re, aveți posi­bi­li­ta­tea de a împie­di­ca instal­area de modu­le coo­kie prin efec­tuarea setăril­or core­s­pun­ză­toare în brow­ser­ul dum­nea­vo­as­tră de inter­net. Deta­lii în acest sens pot fi găsi­te mai sus, la rubri­ca “Coo­kie-uri”.

În plus, Goog­le oferă

https://policies.google.com/privacy

https://adssettings.google.com/authenticated

pen­tru infor­mații supli­men­ta­re, în spe­cial cu pri­vi­re la posi­bi­li­tăți­le de a împie­di­ca uti­li­zarea datelor.

coo­kie-uri de urmăr­i­re affilinet

De ase­men­ea, facem publi­ci­ta­te pe site-ul nostru web pen­tru ofer­te și ser­vicii ale unor terțe părți. În cazul în care încheiați un con­tract cu fur­niz­orul terț ca urma­re a publi­ci­tății noast­re pen­tru aces­te ofer­te terțe, prim­im un comi­si­on pen­tru acest lucru.

Pen­tru a putea înre­gis­tra corect refe­rințe­le de suc­ces, folo­sim așa-numitul coo­kie de urmăr­i­re affil­i­net. Cu toate aces­tea, acest modul coo­kie nu sto­chea­ză date­le dum­nea­vo­as­tră per­so­na­le. Sunt înre­gis­tra­te doar numărul nostru de iden­ti­fi­ca­re în cali­ta­te de fur­niz­or de tri­mi­t­e­re și numărul de ordi­ne al mate­ri­al­ului publi­ci­tar pe care ați făcut clic (de exemp­lu, un ban­ner sau un link text). Avem nevoie de aces­te infor­mații în sco­pul pro­cesării plățil­or sau al plății comi­sio­an­elor noastre.

În cazul în care nu sun­teți de acord cu ace­as­tă pre­lu­cra­re, aveți posi­bi­li­ta­tea de a împie­di­ca sto­carea modu­lelor coo­kie prin inter­me­diul unei setări în brow­ser­ul dum­nea­vo­as­tră de inter­net. Puteți găsi mai mul­te infor­mații în acest sens mai sus, la rubri­ca “Modu­le cookie”.

Ban­ner Coo­kie real

Zur Ver­wal­tung der ein­ge­setz­ten Coo­kies und ähn­li­chen Tech­no­lo­gien (Track­ing-Pixel, Web-Bea­cons etc.) und dies­be­züg­li­cher Ein­wil­li­gun­gen set­zen wir das Con­sent Tool „Real Coo­kie Ban­ner“ ein. Details zur Funk­ti­ons­wei­se von „Real Coo­kie Ban­ner“ fin­den Sie unter https://devowl.io/rcb/data-processing/.

Rechts­grund­la­gen für die Ver­ar­bei­tung von per­so­nen­be­zo­ge­nen Daten in die­sem Zusam­men­hang sind Art. 6 Abs. 1 lit. c DS-GVO und Art. 6 Abs. 1 lit. f DS-GVO. Unser berech­tig­tes Inter­es­se ist die Ver­wal­tung der ein­ge­setz­ten Coo­kies und ähn­li­chen Tech­no­lo­gien und der dies­be­züg­li­chen Einwilligungen.

Die Bereit­stel­lung der per­so­nen­be­zo­ge­nen Daten ist weder ver­trag­lich vor­ge­schrie­ben noch für den Abschluss eines Ver­tra­ges not­wen­dig. Sie sind nicht ver­pflich­tet die per­so­nen­be­zo­ge­nen Daten bereit­zu­stel­len. Wenn Sie die per­so­nen­be­zo­ge­nen Daten nicht bereit­stel­len, kön­nen wir Ihre Ein­wil­li­gun­gen nicht verwalten.

Model de poli­tică de con­fi­denția­li­ta­te la Fir­ma de avo­ca­tură Weiß & Partner

Sfa­tu­ri exclu­si­ve desp­re cum să tre­ci examenul cu ușurință

Noi nu tri­mi­t­em spam! Aflați mai mul­te în pagi­na noas­tră Poli­ti­ca de con­fi­denția­li­ta­te.

Sfa­tu­ri exclu­si­ve desp­re cum să tre­ci examenul cu ușurință

Noi nu tri­mi­t­em spam! Aflați mai mul­te în pagi­na noas­tră Poli­ti­ca de con­fi­denția­li­ta­te.

Impri­ma­re
ro_RORO