Arhi­ve

For­ma­re

Câți bani se câș­ti­gă ca angajat în ser­viciul de secu­ri­ta­te cu cer­ti­fi­cat de competență?

Câți bani se câștigă ca angajat în serviciul de securitate cu certificat de competență?

Este inu­til să vorb­im în jurul ei. Un lucru este clar: Indus­tria tra­dițio­nală a secu­ri­tății este un sec­tor cu sala­rii mici!
Cu toate aces­tea: indus­tria secu­ri­tății oferă varieta­te, locu­ri de mun­că responsa­bi­le, inte­res­an­te și, de ase­men­ea, liniș­ti­te. Și dacă ești inte­li­gent, poți să te des­cur­ci. Dar — cât câș­ti­gi ca agent de secu­ri­ta­te cu un cer­ti­fi­cat de competență?

Ce con­tează când vine vor­ba de câș­ti­gu­ri în indus­tria de securitate…

Dacă vă deci­deți să lucrați în sec­torul secu­ri­tății pri­va­te sau dacă sun­teți în căut­area unui nou angaja­tor, aspec­te­le finan­cia­re joa­că cu sigu­ranță un rol important. Exis­tă mai mulți fac­to­ri care con­tri­bu­ie la un sala­riu orar bun. Cele mai importan­te aspec­te pen­tru un sala­riu mai atrac­tiv sunt enu­me­ra­te mai jos.

Nivelul de edu­cație și formare

Desi­gur, cu cât ești mai bine pre­gă­tit, cu atât mai mare este potenți­al­ul de câș­tig. În cali­ta­te de agent de secu­ri­ta­te neca­li­fi­cat, dar cu o for­ma­re pro­fe­sio­nală în con­for­mi­ta­te cu § 34a GewO, de foar­te mul­te ori nu veți fi plă­tit cu mult peste sala­riul minim. Cu examenul de cun­oș­tințe de spe­cia­li­ta­te, puteți obți­ne un sala­riu orar de bază ceva mai mare cu un efort ușor de ges­tio­nat.. Puteți mer­ge chi­ar mai depar­te cu o for­ma­re supli­men­tară pen­tru a deve­ni lucră­tor cer­ti­fi­cat în dome­niul pro­tecți­ei și secu­ri­tății sau cu o for­ma­re pen­tru a deve­ni spe­cia­list în pro­tecție și secu­ri­ta­te. De alt­fel, sala­riul minim la nivel națio­nal este de 12,43 euro pe oră de la 1 ianu­ar­ie 2023. Creș­te­rea la 13 euro pe oră de la 1 apri­l­ie 2023 a fost deja decisă.

Cali­ficări suplimentare

Cali­ficări­le supli­men­ta­re, de exemp­lu, în dome­niul pri­mu­lui aju­tor sau al pro­tecți­ei împo­tri­va incen­diil­or (de exemp­lu, ca asis­tent de pro­tecție împo­tri­va incen­diil­or), sunt foar­te uti­le și cresc valo­area de pia­ță a per­so­nalu­lui de secu­ri­ta­te. Aces­tea nu au întot­deau­na un efect direct asu­pra sala­riu­lui orar, dar repre­zin­tă întot­deau­na un punct în plus în cere­ri­le de anga­ja­re. Print­re cali­ficări­le supli­men­ta­re se numără următoarele:

De ase­men­ea, nu tre­bu­ie sube­sti­ma­te com­pe­tențe­le inter­cul­tu­ra­le și cun­o­aș­te­rea lim­bil­or străi­ne, în spe­cial a lim­bii eng­le­ze, cel puțin la nivel de bază.

Acti­vi­ta­te

Indus­tria secu­ri­tății are mul­te fațe­te și, prin urma­re, acti­vi­tăți­le pe care le des­fășo­ară lucră­to­rii de secu­ri­ta­te sunt, de ase­men­ea, foar­te diver­se. În con­se­cință, exis­tă uneo­ri dife­rențe sala­ria­le importan­te. Acti­vi­tăți­le de secu­ri­ta­te, cum ar fi găr­zi­le sepa­ra­te și sim­ple­le acti­vi­tăți de pază, sunt ade­sea des­tul de prost plă­ti­te. Locu­ri­le de mun­că care nece­si­tă abili­tăți spe­cia­le sunt ade­sea bine plă­ti­te. De exemp­lu, în Secu­ri­ta­tea aviați­ei, în interva­lul Trans­portul de nume­rar și de valo­ri, în tim­pul acti­vi­tății în instalații nuclea­re, în care Paza căil­or fera­te sub­te­ra­ne și sub­ur­ba­ne sau ca spe­cia­list în LSN în Cent­re de con­trol al apel­uril­or de urgență și al ser­viciil­or câș­ti­gu­ri­le sunt ade­sea sem­ni­fi­ca­tiv mai mari decât media din indus­trie. Valo­area exac­tă a sala­riu­lui pen­tru acest loc de mun­că poa­te fi găsi­tă în Con­venții colec­ti­ve ia de la ei. În cazul în care au fost decla­ra­te gene­ral obli­ga­to­rii, ceea ce este de obicei cazul, aces­tea se apli­că tutu­r­or anga­jațil­or. (Cel mai bine este să adău­gați sta­tul fede­ral la căut­area pe Goog­le pen­tru a restrân­ge numărul de rezultate).

Ore de lucru

Ori­ci­ne este deja activ în indus­trie și lucrea­ză în schim­bu­ri știe acest lucru: Ade­sea, bio­rit­mu­ri­le și viața pri­va­tă au de sufe­rit din cau­za schim­bării pro­gr­amu­lui de lucru. Cu toate aces­tea, lucrul în ture de noap­te, dumi­ni­ca și săr­bă­to­ri­le lega­le oferă ade­sea avan­ta­je finan­cia­re decisi­ve. În fun­cție de sta­tul federal/acordul colec­tiv, se pot obți­ne urmă­to­are­le bene­fi­cii Prime de noap­te, dumi­nică și săr­bă­to­ri lega­le care meri­tă să fie văzu­te. În plus, aces­te scu­tit de impo­zi­te! De săr­bă­to­ri lega­le în mul­te locu­ri 100% Supra­ta­xa posi­bilăAdică, pe lân­gă sala­riul zil­nic efec­tiv, pri­miți din nou acee­ași sumă, dar scu­ti­tă de impo­zit! Pri­vi­te pe par­cur­sul lunii, în fun­cție, desi­gur, de numărul de ore de noap­te, dumi­nică și săr­bă­to­ri lega­le, se pot obți­ne urmă­to­are­le rezul­ta­te Câteva sute de euro în plus câș­tig. Mai ales la tre­ce­rea dint­re ani sau de Paș­te, ace­as­ta poa­te fi o aface­re profitabilă.

Ore suplimentare/ore suplimentare

Ore­le supli­men­ta­re repre­zin­tă, desi­gur, un aspect parți­al al tim­pu­lui de lucru. Cu toate aces­tea, aș dori să dedic un punct sepa­rat aces­tui aspect aici. De ce? Pen­tru că expe­ri­ența ara­tă că în sec­torul de secu­ri­ta­te se lucrea­ză foar­te mult peste pro­gram, ade­sea mult mai mult decât este per­mis prin lege și cu prea puți­ne pau­ze înt­re misi­uni. Gân­deș­te-te bine dacă vrei să mer­gi mai depar­te și dacă ar tre­bui să lucre­zi 200, 220, 240 sau chi­ar mai mul­te ore pe lună.. Sfa­tul meu în acest moment ar fi să inves­teș­ti în con­ti­nu­ar­ea stu­diil­or și să nu schim­bi atât de mult timp pen­tru bani: Memen­to Mori — viața ta este, de ase­men­ea, limi­ta­tă. Sta­bi­liți prio­ri­tăți­le și luați o deci­zie bună pen­tru dum­nea­vo­as­tră, dar și pen­tru vii­torul dumneavoastră.

Stat

La fel ca în alte indus­trii, exis­tă un deca­laj înt­re Vest și Est în sec­torul secu­ri­tății pri­va­te. În tre­cut, aces­te dife­rențe sala­ria­le erau foar­te evi­den­te. Lucră­to­rii din dome­niul secu­ri­tății din Ber­lin câș­ti­gau în unele zone nici măcar jumă­ta­te din sala­riul celor care lucrau în Bava­ria.  De regulă, cele mai bine plă­ti­te lan­du­ri fede­ra­le sunt Bava­ria, Baden-Würt­tem­berg și Ren­ania de Nord-West­fa­lia.. Print­re cele mai prost plă­ti­te se numără în con­ti­nu­are noi­le lan­du­ri fede­ra­le, de exemp­lu Bran­den­burg sau Meck­len­burg-Pome­ra­nia de Vest. Cu doar câți­va ani în urmă, în Ger­ma­nia de Est, cu un loc de mun­că ca agent de secu­ri­ta­te, abia se putea supra­viețui. Cu toate aces­tea, sala­riul minim și con­ver­gența trept­ată a con­vențiil­or colec­ti­ve pun din ce în ce mai mult în per­spec­ti­vă dife­rențe­le. În plus, nu tre­bu­ie să uităm că aco­lo unde oamen­ii câș­ti­gă mai mult, de obicei câș­ti­gă mai puțin. Cos­tul vieții (în spe­cial chi­ri­ile) sunt mai mari. Așa­dar, gân­diți-vă bine — dacă vă gân­diți la ace­as­tă idee — dacă meri­tă cu ade­vărat să vă mutați.

Indus­trie

Mulți oameni se gân­desc la job­u­ri­le din dome­niul ser­viciil­or de secu­ri­ta­te în mod cla­sic, ca la com­pa­nia de secu­ri­ta­te care în cali­ta­te de fur­niz­or de ser­vicii cli­enții exter­ni. În timp ce în tre­cut, anga­jații vete­ra­ni din fabri­ci veneau la ser­viciul de secu­ri­ta­te al fabri­cii spre sfârși­tul vieții pro­fe­sio­na­le pen­tru a‑și pet­re­ce ulti­mii ani din carieră făcând o mun­că mai puțin obo­si­toare, situația s‑a schim­bat con­side­ra­bil în pre­zent. Fur­niz­orii pro­fe­sio­niș­ti de ser­vicii de secu­ri­ta­te externă au ca și cli­enți un număr mare de com­pa­nii din mediul de aface­ri și indus­trie sau din sec­torul public. Dar ele încă exis­tă, în ciu­da ten­dinței de zeci de ani de exter­na­li­za­re. The Secu­ri­ta­tea internă a instalațiil­or. În spe­cial în indus­trie, acti­vi­tăți­le de pro­tecție a pro­prie­tății și a plan­tel­or se des­fășo­ară atun­ci când sun­teți angajat direct de căt­re com­pa­nia pro­ducă­toare, foar­te bine plă­tit. Moti­vul este că sun­teți plă­tiți în fun­cție de gri­la de sala­ri­za­re a indus­triei din care face par­te cea mai mare par­te a forței de mun­că. Arun­cați o pri­vi­re la Tabe­le de tari­fe pen­tru indus­tria metalur­gică și elec­trică! Aces­te sala­rii luna­re sunt de o altă ligă.

Alo­cații

Indem­ni­zații regle­men­ta­te prin con­tract colec­tiv de mun­că se plă­tesc, de obicei, pen­tru șefii de gardă/șefi de tură, pen­tru con­ducă­to­rii de câi­ni sau în anu­m­ite faci­li­tăți, cum ar fi pro­prie­tăți­le mili­t­are. De ase­men­ea, exis­tă dese­ori indem­ni­zații pen­tru sar­ci­ni­le de gar­dă, de exemp­lu, pen­tru mun­ca (supli­men­tară) în cadrul bri­gă­zii de pom­pie­ri a uzin­ei. Aces­tea varia­ză de la câți­va cen­ți pe oră până la peste 10% mai mult sala­riu. De ase­men­ea, în Bava­ria se câș­ti­gă ceva mai mulți bani dacă lucrați în zona metro­po­li­tană München.
Com­pa­nii­le de secu­ri­ta­te sau cli­enții aces­to­ra plă­tesc uneo­ri și Alo­cații vol­un­t­a­re (revo­ca­bi­le). Uneo­ri, exis­tă și bonu­su­ri unice pen­tru misi­uni deo­se­bit de reuși­te sau pen­tru per­for­manțe pro­fe­sio­na­le deo­se­bi­te. Din păca­te, aces­te tipu­ri de bonu­su­ri sunt mai degra­bă excepția decât regu­la. Din ce în ce mai des întâl­ni­tă, însă, este o Comu­tați pri­ma sau, dacă doriți, un fel de “bani de bun venit”. Cu toate aces­tea, acest lucru nu ar tre­bui să fie neapărat sin­gu­rul motiv pen­tru a schim­ba angajatorul.

Cif­re concrete

Vreți să știți cif­re concrete?
Dacă ați citit arti­co­lul până în acest moment, vă veți da sea­ma că acest lucru este difi­cil, deoare­ce poa­te depin­de de o serie de fac­to­ri, cum ar fi sta­tul fede­ral, locul de mun­că, ore­le de lucru și cali­ficări­le (supli­men­ta­re) ale aces­to­ra. Cu toate aces­tea, un exemp­lu concret:

Rez­ul­tă un venit impo­za­bil (brut) de apro­xi­ma­tiv 2520 de euro și puțin sub 420 de euro de supli­men­te neimpozabile.Cu cla­sa 1 de impo­zi­t­are a veni­turil­or și fără copii, o per­so­ană sin­gură ar pri­mi ast­fel aprox. 2170 Euro net trans­fe­ra­te. Cu toate aces­tea, acest cal­cul are doar un scop ilus­tra­tiv. Sala­riul efec­tiv plă­tit poa­te depin­de de num­eroși factori!

Sfat: Acest arti­col a fost actua­lizat ulti­ma dată în febru­ar­ie 2023. Deoare­ce exis­tă ajus­tări peri­odi­ce atât la sala­riul minim, cât și la regle­men­tări­le privind con­trac­te­le colec­ti­ve de mun­că, este posi­bil ca înt­re timp să se fi schim­bat con­diții­le-cadru! (Toate infor­mații­le nu sunt garantate.)

Cine nu tre­bu­ie să tre­acă un examen?

Cine nu trebuie să treacă un examen?

Numai per­so­nalul de secu­ri­ta­te are nevoie de un cer­ti­fi­cat de com­pe­tență care este acti­vi­tăți spe­cia­le de pază în con­for­mi­ta­te cu § 34a GewO sau doresc să înce­apă pro­pria aface­re de secu­ri­ta­te. Acti­vi­tăți­le care pot fi des­fășu­ra­te numai cu lice­n­ța 34a includ, în spe­cial, paza în zon­ele publi­ce, în zon­ele de intra­re sau în diver­se acti­vi­tăți de secu­ri­ta­te în cali­ta­te de mana­ger: Mai mul­te aici.
Cu toate aces­tea, chi­ar dacă doriți să des­fășu­rați o acti­vi­ta­te pen­tru care este obli­ga­to­rie pro­mo­varea cu suc­ces a unui examen pen­tru obți­ne­rea unui cer­ti­fi­cat de com­pe­tență, exis­tă anu­m­ite excepții. Nu toate per­so­an­ele au nevoie de cer­ti­fi­ca­tul de com­pe­tență, chi­ar dacă des­fășo­ară acti­vi­tăți de pază regle­men­ta­te sau sunt liber pro­fe­sio­niș­ti în cali­ta­te de con­trac­tanți în dome­niul secu­ri­tății cu pro­pria lor com­pa­nie de securitate.

Cine este scu­tit de examenul 34a…

Prac­tic se apli­că: Ori­ci­ne a absol­vit o for­ma­re de nivel supe­ri­or sau o for­ma­re con­tin­uă cu o cali­fi­ca­re recu­nos­cu­tă (IHK) în dome­niul secu­ri­tății nu are nevoie de un cer­ti­fi­cat de com­pe­tență suplimentar!

Dar aveți gri­jă! Mai exis­tă câteva cap­ca­ne. Iată deta­lii­le privind scut­i­rea de la examenul de expertiză:

O per­so­ană este scu­ti­tă de exami­narea cun­oș­tințe­lor de spe­cia­li­ta­te dacă…

…a tre­cut cu suc­ces examenul final core­s­pun­ză­tor. Dova­da poa­te fi făcu­tă prin pre­zent­area cer­ti­fi­ca­tu­lui de exami­na­re respectiv.

Am absol­vit cu suc­ces așa-num­ite­le “cur­su­ri de secu­ri­ta­te a instalațiil­or”. Este ace­lași lucru cu examenul pen­tru cun­oș­tințe de specialitate?

Nu! Cur­su­ri­le de secu­ri­ta­te în fabrică (curs de secu­ri­ta­te în fabrică 1–2 sau 1–4) sunt — fără a tre­ce cu suc­ces examenul pen­tru a deve­ni spe­cia­list în secu­ri­ta­te în fabrică -. nu echi­va­lent! Aveți nevoie de o exper­ti­ză. În plus, examenul de spe­cia­list în pro­tecția mun­cii IHK nu mai este oferit. 

Am fost în forțe­le arma­te. Mai tre­bu­ie să dau examenul?

Prac­tic, deja. Aici se reco­man­dă pru­dență: În cali­ta­te de per­so­ană care efec­tuea­ză ser­viciul mili­tar de bază, de sol­dat tem­po­rar sau de sol­dat pro­fe­sio­nist, tre­bu­ie să sus­ți­neți examenul de cun­oș­tințe de spe­cia­li­ta­te — indi­fe­rent dacă sun­teți sau nu obli­gat în pre­zent să fiți sol­dat — dacă doriți (în plus) să lucrați în sec­torul secu­ri­tății pri­va­te și să înde­pli­niți sar­ci­ni­le de pază core­s­pun­ză­toare. Sin­gu­ra excepție este poliția mili­tară, și anu­me poliția mili­tară a forțe­lor arma­te ger­ma­ne. Ofițe­rii de poliție mili­tară sunt scu­tiți de examenul de exper­ti­ză, deoare­ce ofițe­rii de poliție mili­tară au dobân­dit o mare par­te din cun­oș­tințe­le nece­sa­re pen­tru examenul de exper­ti­ză în tim­pul cur­su­ril­or lor de for­ma­re. De exemp­lu, ofițe­rii sau ser­genții de poliție mili­tară nu tre­bu­ie să sus­țină un examen al Came­rei de Comerț și Indus­trie (IHK); dova­da este fur­niz­a­tă de dova­da de for­ma­re sau de ser­viciu din Bun­des­wehr. Toți ceil­alți sol­dați tre­bu­ie să obțină cer­ti­fi­ca­tul 34a.

Am nevoie de un cer­ti­fi­cat de com­pe­tență ca ofițer de poliție?

Exis­tă excepții atât pen­tru ofițe­rii de poliție la nivel de stat (poliția lan­du­ril­or), cât și la nivel fede­ral (Bun­des­po­li­zei). Apro­po, ace­lași lucru este vala­bil și pen­tru anga­jații din cadrul ser­viciu­lui corecțio­nal și pen­tru zona de port-armă a ser­viciu­lui vamal. Este important de reți­nut fap­tul că nu aveți obli­gația de a sus­ți­ne examenul doar dacă lucrați în dome­niul apli­cării legii și ați sus­ți­nut cu suc­ces examenul de carieră core­s­pun­ză­tor — cel puțin pen­tru ser­viciul inter­me­di­ar. Prin urma­re, polițiș­tii care lucrea­ză ca fun­cțio­na­ri publi­ci în cadrul ser­viciu­lui de apli­ca­re a legii nu au nevoie de un cer­ti­fi­cat de com­pe­tență.. Mulți ofițe­ri de poliție câș­ti­gă bani în plus în mod pri­vat, de exemp­lu, ca port­ari. Mai ales în conur­bații­le unde viața este scumpă, cum ar fi Mun­chen, Stutt­gart, Frank­furt, Ham­burg, Ber­lin sau Düs­sel­dorf, un loc de mun­că cu jumă­ta­te de nor­mă la o com­pa­nie de secu­ri­ta­te este o moda­li­ta­te bună de a câș­ti­ga bani în plus. Sfat pe lân­gă: Asi­gu­rați-vă că vă infor­mați angaja­torul (prin­ci­pal) cu pri­vi­re la acti­vi­ta­tea dvs. secun­dară și, în mod ide­al, că ace­as­ta a fost apro­ba­tă în scris.

Am stu­di­at drep­tul, am o diplomă de lice­n­ță sau o diplomă de drept de stat. Chi­ar mai tre­bu­ie să dau examenul de cun­oș­tințe de specialitate?

Este greu de cre­zut: dar, desi­gur, un loc de mun­că (cu jumă­ta­te de nor­mă) în indus­tria secu­ri­tății poa­te fi inte­res­ant și pen­tru vii­to­rii avo­cați, fie pen­tru a‑și finanța stu­dii­le, fie pen­tru a obți­ne impre­sii desp­re ace­as­tă indus­trie. Desi­gur: în dome­niul drep­tu­lui (sigu­ranță și ordi­ne publică, drept comer­cial, drep­tul pro­tecți­ei datel­or, drept penal și drept pro­ce­su­al penal, codul civil, codul de pro­ce­dură pen­ală etc.), absol­venții de drept sunt deja apți. De aceea, nu tre­bu­ie decât să vă puneți la curent cu subiec­te­le lega­te de pre­ve­ni­rea acci­den­tel­or în indus­tria de secu­ri­ta­te (UVV, Regu­la­men­tul 23 al DGUV), de relații­le cu oamen­ii și de ele­men­te­le de bază ale teh­no­lo­giei de secu­ri­ta­te. Un cer­ti­fi­cat de par­ti­cipa­re la pro­ce­du­ra de instrui­re IHK ser­veș­te drept dova­dă în acest sens. Împreună cu un cer­ti­fi­cat de absol­vi­re cu suc­ces a unei diplo­me de drept la o uni­ver­si­ta­te sau la o aca­de­mie care acor­dă o diplomă echi­va­len­tă cu o diplomă uni­ver­si­tară, nu este nece­s­ară efec­tuarea supli­men­tară a examenu­lui de cun­oș­tințe de spe­cia­li­ta­te în con­for­mi­ta­te cu §34a GewO.

Lucrez ca agent de secu­ri­ta­te de mulți ani. Expe­ri­ența de mun­că nu este o recu­n­o­aș­te­re suficientă?

Nu, nu în mod nor­mal! Cu toate aces­tea, exis­tă anu­m­ite dis­po­ziții tran­zit­orii pen­tru lucră­to­rii de secu­ri­ta­te “vete­ra­ni”. Anga­jații din sec­torul secu­ri­tății pri­va­te care au par­ti­ci­pat la form­area nece­s­ară începând cu 1 apri­l­ie 1996 sau care lucrau deja în sec­torul secu­ri­tății înain­te de 31 mar­tie 1996 și care au fost scu­tiți ante­rior de for­ma­re din cau­za aces­tui regu­la­ment privind data limi­tă sunt, ca să spu­nem așa, “excep­tați”. Atenție: Ace­as­tă scut­i­re poa­te fi invo­ca­tă numai dacă se poa­te demons­tra că acti­vi­ta­tea de pază a fost neîn­tr­erup­tă timp de cel puțin trei ani înain­te de data limi­tă de 1 ianu­ar­ie 2003. Pen­tru toți ceil­alți care au fost acti­vi în indus­tria de secu­ri­ta­te doar începând cu 2003, aces­te scut­i­ri nu se apli­că.
Deci, este com­pli­cat! Sfa­tul meu: Este mai bine să inves­tiți în sus­ți­ne­rea examenu­lui de cali­fi­ca­re și să bene­fi­ci­ați de o “actua­li­za­re a cun­oș­tințe­lor” chi­ar și în cali­ta­te de angajat cu expe­ri­ență în dome­niul securității!

Atenție: Cazu­ri speciale!

Exis­tă și alte cazu­ri spe­cia­le, cum ar fi posi­bi­la recu­n­o­aș­te­re a cer­ti­fi­ca­tel­or de com­pe­tență străi­ne. De ase­men­ea, nu este întot­deau­na clar dacă tipul de acti­vi­ta­te care urmea­ză să fie efec­tua­tă nece­si­tă un examen de cali­fi­ca­re. În cazul în care este vor­ba de simp­le acti­vi­tăți de ste­war­ding (de exemp­lu, pla­sa­to­ri în par­cări) sau de sim­pla veri­fi­ca­re și rupe­re a bile­tel­or de intra­re, de obicei nu este nece­s­ară o exami­na­re a cun­oș­tințe­lor de spe­cia­li­ta­te și, în unele cazu­ri, nici măcar ins­trucți­unea con­form § 34a GewO. Cu toate aces­tea, cazu­ri­le limi­tă, cum ar fi supra­veghe­rea sau ser­vicii­le de secu­ri­ta­te din muzee sau anu­m­ite cons­te­lații de acti­vi­tăți în dome­niul pro­tecți­ei eve­nimen­tel­or, sunt uneo­ri con­tro­ver­sa­te. (Ast­fel de cazu­ri-limi­tă sunt dis­cu­ta­te în arti­co­le sepa­ra­te aici, pe Info­por­tal).
O notă importan­tă: Pen­tru a fi în sigu­ranță, între­bați Came­ra de Comerț și Indus­trie (IHK) și auto­ri­ta­tea com­pe­ten­tă dacă cali­fi­carea dum­nea­vo­as­tră este sufi­ci­en­tă sau dacă tre­bu­ie să sus­ți­neți și examenul IHK în con­for­mi­ta­te cu § 34a GewO. Veți pri­mi apoi infor­mații per­so­na­le secu­riza­te din punct de vede­re juri­dic. Dacă sun­teți nou în dome­niul secu­ri­tății pri­va­te, vi se per­mi­te să des­fășu­rați acti­vi­tăți­le core­s­pun­ză­toare după ce vi s‑a veri­fi­cat fia­bi­li­ta­tea și vi s‑a atri­buit legi­ti­mația de agent de pază!

Impri­ma­re
ro_RORO
Con­simțămân­tul pen­tru coo­kie-uri cu un ban­ner real pen­tru cookie-uri