Un test de cali­fi­ca­re și un loc de mun­că în indus­tria de secu­ri­ta­te în ciu­da unui cazier judiciar?

ForumCate­go­rie: Sach­kunde­prüf­ung nach § 34a GewO (all­ge­mein)Un test de cali­fi­ca­re și un loc de mun­că în indus­tria de secu­ri­ta­te în ciu­da unui cazier judiciar?
anonim între­bat cu 2 ani în urmă

Bună!

Am fost înc­ar­ce­rat pen­tru o încăl­ca­re a Legii privind stu­pe­fi­an­te­le și, prin urma­re, am o menți­une în cazie­rul meu judi­ci­ar. Mai este posi­bil să se sus­țină examenul de cali­fi­ca­re în con­for­mi­ta­te cu § 34a GewO și apoi să se lucre­ze ca agent de securitate?

1 Răs­punsu­ri
Exper­tiza 34a Echipa a răs­puns cu 2 ani în urmă

Bună!

Came­ra de Comerț și Indus­trie nu veri­fică dacă exis­tă cazier judi­ci­ar sau alte fap­te care ar putea pune la îndoi­ală fia­bi­li­ta­tea necesară.
Acest lucru înse­am­nă că puteți sus­ți­ne examenul în ori­ce situație. Bineînțe­les, acest lucru are sens doar dacă sun­teți con­side­rat de încre­de­re (în sen­sul para­grafu­lui 1 teza 4 § 34a GewO) și dacă vi se per­mi­te să lucrați ulte­ri­or. În caz con­trar, veți fi pro­mo­vat examenul IHK, dar angaja­torul din sec­torul secu­ri­tății nu va avea voie să vă angajeze.

În ceea ce pri­veș­te con­dam­nări­le ante­rio­are, se spu­ne că, în gene­ral, fia­bi­li­ta­tea nu este acorda­tă în cazul în care o per­so­ană are
în ulti­mii cin­ci ani înain­te de depu­ne­rea cere­rii, a fost con­dam­nat defi­ni­tiv la o pede­apsă pri­va­ti­vă de liber­ta­te, la o pede­apsă pen­tru mino­ri, la o sancți­une pecu­niară de cel puțin 90 de rate zil­nice sau de cel puțin două ori la o sancți­une pecu­niară mai mică pen­tru ten­ta­ti­vă sau comi­t­erea uneia dint­re infracți­uni­le enu­me­ra­te mai jos, sau pen­tru care a fost sus­pen­da­tă apli­carea unei pedep­se pen­tru mino­ri, dacă nu au tre­cut încă cin­ci ani de la data la care ulti­ma con­dam­na­re a deve­nit definitivă:
(a) infracți­uni în sen­sul arti­co­lu­lui 12 ali­nea­tul (1) din Codul penal,
b) infracți­uni împo­tri­va auto­de­ter­minării sexua­le, tra­fi­cul de ființe uma­ne sau pro­mo­varea tra­fi­cu­lui de ființe uma­ne, vătăm­area cor­po­rală intențio­na­tă, pri­varea de liber­ta­te, fur­tul, deturn­area de fon­du­ri, extor­carea, frau­da, del­a­pid­area, pri­mi­rea de bun­uri fura­te, fal­sul, încăl­carea liniș­tii publi­ce sau încăl­carea pro­prie­tății, pre­cum și opu­ne­rea de rezis­tență sau agres­area agențil­or de apli­ca­re a legii sau a per­so­an­elor asi­mi­la­te acestora,
c) infracți­uni la Legea privind stu­pe­fi­an­te­le, Legea privind medi­ca­men­te­le, Legea privind arme­le, Legea privind explo­zi­bi­lii, Legea privind reșe­dința, Legea privind trans­fe­rul anga­jațil­or sau Legea privind com­ba­te­rea mun­cii clan­des­ti­ne; sau
(d) o infracți­une care pune în per­i­col pro­tecția sta­tu­lui sau este peri­cu­lo­asă pen­tru public.

După cum se poa­te obser­va, infracți­unea comisă, valo­area pedeps­ei și peri­oa­da de timp sunt fac­to­ri de influență importanți în acest caz.
În cele din urmă, auto­ri­ta­tea locală com­pe­ten­tă este cea care deci­de dacă vi se per­mi­te sau nu să lucrați în ace­as­tă mese­rie. Prin urma­re, vă reco­mand să cont­ac­tați în mod proac­tiv muni­ci­pa­li­ta­tea sau admi­nis­trația orașu­lui dum­nea­vo­as­tră com­pe­ten­tă. Anche­ta ar putea fi făcu­tă și prin inter­me­diul (vii­toru­lui) angaja­tor, prin inter­me­diul auto­ri­tății com­pe­ten­te sau al regis­tru­lui de pază. Totuși, acest lucru este aso­ci­at cu costuri.

Impri­ma­re
ro_RORO