Nefericit la locul de muncă: Ce opțiuni ai ca agent de securitate?

Nefe­ri­cit la locul de mun­că: Ce opți­uni ai ca agent de securitate?

Ce este regis­trul de gardă?

Ce este registrul de gardă?

În 2019, a fost intro­dus recent regis­trul de pază la nivel națio­nal și de stat, care este obli­ga­to­riu pen­tru indus­tria de secu­ri­ta­te pri­va­tă. În acest arti­col, veți afla care este sco­pul regis­tru­lui de pază, cine face înscrie­ri în el, ce înse­am­nă legi­ti­mația de agent de pază și mul­te alte lucr­u­ri pe care ar tre­bui să le știți în cali­ta­te de angajat de secu­ri­ta­te — dar mai ales ca pro­fe­sio­nist în indus­tria de securitate.
De alt­fel, regis­trul de gar­dă poa­te fi găsit pe inter­net la adre­sa www.bewacherregister.de

Infor­mații de bază privind regis­trul de gar­dă (BWR)

Regis­trul ger­man de pază este un regis­tru cen­tral și digi­tal care conți­ne infor­mații desp­re per­so­nalul de pază (per­so­nal de secu­ri­ta­te), pre­cum și desp­re ope­ra­torul comer­cial de pază (con­trac­tant de secu­ri­ta­te) și între­p­rin­de­rea comer­cială (com­pa­nie de secu­ri­ta­te). Din iulie 2020, Minis­te­rul Fede­ral de Inter­ne și Aface­ri Inter­ne (BMI) este responsa­bil pen­tru legea privind agenții de pază și, prin urma­re, și pen­tru regis­trul agențil­or de pază. Întrucât auto­ri­ta­tea federală responsa­bilă pen­tru ges­tio­narea ope­rațio­nală a regis­tru­lui începând cu octom­brie 2022 este auto­ri­ta­tea federală Ofi­ci­ul Fede­ral de Sta­tis­tică (Desta­tis):

De la intro­du­ce­rea Regis­tru­lui de pază (BWR), toți comer­cianții din sec­torul de pază sunt obli­gați să își înre­gist­re­ze com­pa­nii­le și per­so­nalul de pază în BWR. În vii­tor, numai auto­ri­tăți­le responsa­bi­le de apli­carea legil­or de pază pot efec­tua modi­ficări ale înre­gis­trăril­or per­so­an­elor fizice. În acest scop, comer­cianții fur­ni­zea­ză infor­mații în BWR cu pri­vi­re la cali­fi­carea, fia­bi­li­ta­tea, iden­ti­ta­tea și acce­si­bi­li­ta­tea per­so­nalu­lui de pază.

Apro­xi­ma­tiv 1.300 de birou­ri muni­ci­pa­le de ordi­ne publică și alte auto­ri­tăți com­pe­ten­te din lan­du­ri veri­fică infor­mații­le fur­niza­te, apro­bă sau res­ping între­p­rin­de­ri­le comer­cia­le și per­so­nalul de secu­ri­ta­te. În acest sens, aces­tea uti­li­zea­ză BWR pen­tru a acce­sa infor­mații de la Aso­ciația Came­re­lor de Comerț și Indus­trie Ger­ma­ne (DIHK) în ceea ce pri­veș­te cali­ficări­le și de la Ofi­ci­ul Fede­ral pen­tru Pro­tecția Con­sti­tuți­ei (BfV) în ceea ce pri­veș­te fiabilitatea.

Dacă cine­va doreș­te să lucre­ze în dome­niul pazei, tre­bu­ie să tre­acă o veri­fi­ca­re a ante­ce­den­tel­or. Rezul­ta­te­le aces­tei veri­ficări sunt con­sem­na­te în regis­trul de pază. Regis­trul conți­ne, de ase­men­ea, infor­mații privind cali­ficări­le pro­fe­sio­na­le, pre­cum și infor­mații privind iden­ti­ta­tea per­so­a­nei înregistrate.

Angaja­to­rii din sec­torul de secu­ri­ta­te sunt obli­gați să efec­tue­ze o cău­t­a­re în regis­trul de pază înain­te de a anga­ja un lucră­tor de secu­ri­ta­te (paz­nic). Acest lucru are rolul de a se asi­gu­ra că în sec­torul de secu­ri­ta­te sunt angaja­te numai per­so­ane ade­cva­te și de încredere.

Ast­fel, regis­trul de pază este menit să con­tri­bu­ie la îmbună­tăți­rea secu­ri­tății și a cali­tății în indus­tria de secu­ri­ta­te și să con­so­li­de­ze încre­de­rea publi­cu­lui în indus­tria de secu­ri­ta­te privată.

Care este numărul de iden­ti­fi­ca­re al regis­tru­lui de gardă?

Numărul de iden­ti­fi­ca­re al regis­tru­lui de gar­dă (pe scurt: ID de gar­dă) este un număr unic de iden­ti­fi­ca­receea ce per­mi­te o iden­ti­fi­ca­re și o atri­bui­re clară. Un ID al pazei este atri­buit atun­ci când paz­ni­cul este intro­dus pen­tru pri­ma dată în regis­tru. ID-ul unui agent de secu­ri­ta­te este vala­bil chi­ar dacă angaja­torul se schim­bă, adică rămâ­ne întot­deau­na ace­lași pen­tru o per­so­ană — cel puțin dacă ace­as­ta este angaja­tă în mod con­ti­nuu în sec­torul de secu­ri­ta­te, fără întreru­peri mai lun­gi. Paz­ni­cii de secu­ri­ta­te, adică con­trac­to­rii de secu­ri­ta­te, pri­mesc, de ase­men­ea, un ast­fel de număr de iden­ti­fi­ca­re din 7 cifre.

Cum pot obți­ne o legi­ti­mație de paz­nic în cali­ta­te de angajat?

Dacă sun­teți nou în indus­tria secu­ri­tății pri­va­te, veți pri­mi ID-ul de agent de pază atun­ci când vă înscrieți pen­tru pri­ma dată în regis­trul de agenți de pază. Înre­gis­trarea iniți­ală se face de căt­re angaja­torul (potenți­al) dum­nea­vo­as­tră. Dacă vă schim­bați com­pa­nia de secu­ri­ta­te, tre­bu­ie să soli­ci­tați ID-ul de agent de pază direct de la angaja­torul ante­rior. Avan­ta­jul este că puteți fi eli­be­rat ime­di­at, deoare­ce regis­trul poa­te fi veri­fi­cat mai rapid la noul angaja­tor. De ase­men­ea, ar tre­bui să găsiți ID-ul de agent de pază ca indi­cație pe legi­ti­mația dum­nea­vo­as­tră de serviciu.

Tre­bu­ie să plă­tesc pen­tru legi­ti­mația de agent de pază dacă vreau să lucrez în indus­tria de secu­ri­ta­te privată?

Nu. În prin­ci­piu, angaja­torul tre­bu­ie să supor­te aces­te cos­tu­ri, care rez­ul­tă din înre­gis­trarea (pen­tru pri­ma dată) a paz­ni­cu­lui în regis­trul de pază. Unii angaja­to­ri au ideea de a impu­ta aces­te cos­tu­ri nou­lui angajat sau de a le dedu­ce din pri­mul sala­riu. Un ast­fel de com­por­ta­ment nu este foar­te grav. Situația este dife­ri­tă, bineînțe­les, dacă potenția­lii anga­jați fur­ni­zea­ză în mod deli­be­rat infor­mații fal­se (de exemp­lu, cu pri­vi­re la con­dam­nări­le ante­rio­are): fair-play pen­tru ambe­le părți!

Pot să des­fășor toate acti­vi­tăți­le în dome­niul secu­ri­tății pri­va­te cu legi­ti­mația de agent de pază?

Nu. Pen­tru anu­m­ite acti­vi­tăți aveți nevoie de Exami­narea exper­ti­zei în con­for­mi­ta­te cu § 34a GewO sau cali­ficări supli­men­ta­re, cum ar fi exper­tiza în dome­niul armelor. În plus, se poa­te întâm­pla ca auto­ri­ta­tea com­pe­ten­tă să impună anu­m­ite con­diții de anga­ja­re sau să inter­zică com­plet anga­jarea, de exemp­lu, din cau­za unor con­dam­nări anterioare.

Pot să lucrez într‑o com­pa­nie de secu­ri­ta­te fără a avea legi­ti­mație de agent de pază?

În prin­ci­piu, nu, dar depin­de de acti­vi­ta­tea spe­ci­fică: În cazul în care asi­gu­rați în mod pro­fe­sio­nist paza viețil­or sau a bun­uril­or alto­ra, este nece­s­ară o înscrie­re în regis­trul de pază. În lip­sa unei legi­ti­mații de agent de pază și a unei auto­ri­zații, nu puteți lucra pen­tru o com­pa­nie de secu­ri­ta­te ca agent de pază. Cu toate aces­tea, exis­tă acti­vi­tăți care nu se încad­rea­ză în dome­niul pazei, cum ar fi acti­vi­tăți­le de ste­war­desă pură sau validarea bile­tel­or. În acest caz, nu lucrați ca agent de secu­ri­ta­te comer­cial și nu aveți nevoie de o legi­ti­mație de agent de pază.

În cali­ta­te de angaja­tor, la ce tre­bu­ie să acord o atenție deo­se­bi­tă în regis­trul de gardă?

În pri­mul rând, este important ca toate găr­zi­le angaja­te să fi fost rapor­ta­te și ca Eli­ber­a­re a fost efec­tua­tă înain­te ca aceș­tia să lucre­ze în cadrul ser­viciu­lui de secu­ri­ta­te, chi­ar și pen­tru pri­mul minut. În plus, se va rea­li­za un stu­diu con­cret Dome­niu de apli­ca­re să fie spe­ci­fi­ca­te și, de ase­men­ea, actua­liza­te peri­odic, de exemp­lu, dacă un agent de secu­ri­ta­te își asumă sar­ci­ni mai soli­ci­tan­te (de exemp­lu, ca detec­tiv de maga­zin sau anu­m­ite sar­ci­ni de ges­tio­na­re) în locul sar­ci­ni­l­or de pază simp­le de până acum (de exemp­lu, în pro­tecția pro­prie­tății), mai ales dacă pen­tru ace­as­ta Exami­narea exper­ti­zei în con­for­mi­ta­te cu § 34a Gewo nece­s­ară este.
A Con­ce­die­rea unui angajat de exemp­lu, tre­bu­ie să fie noti­fi­ca­tă auto­ri­tății com­pe­ten­te prin inter­me­diul regis­tru­lui de pază în ter­men de cel mult 7 săp­tămâ­ni de la încet­area rapor­tu­lui de mun­că, ast­fel încât angaja­tul să poa­tă fi radiat.
De ase­men­ea, Modi­ficări în date­le de bază cum ar fi schim­bări­le de adresă ale anga­jațil­or, ale antre­p­ren­oril­or și ale com­pa­niil­or, noi­le dis­po­ni­bi­li­tăți tele­fo­nice etc. tre­bu­ie, bineînțe­les, să fie rapor­ta­te pen­tru a menți­ne aces­te infor­mații la zi.

De ase­men­ea, tre­bu­ie rem­ar­cat fap­tul că — în fun­cție de auto­ri­ta­tea locală — înre­gis­trarea nou­lui per­so­nal de secu­ri­ta­te poa­te impli­ca uneo­ri tim­pi de aștept­a­re con­side­ra­bi­li în tim­pul examinării înre­gis­trării și până la eli­ber­area finală. În plus, fie­ca­re instala­re nouă pen­tru paz­ni­ci este o Taxa să plă­te­ască. În pre­zent, ace­as­ta este de obicei de cel puțin 50 de euro, dar poa­te fi con­side­ra­bil mai mare în unele regiuni.
În cazul în care un agent de pază este deja înre­gis­trat, adică are un ID dis­po­ni­bil, aces­ta tre­bu­ie doar rele­gat — în acest caz, între­prin­ză­torul nu tre­bu­ie să plă­te­ască nicio taxă.

De alt­fel, în pre­zent, înre­gis­trări­le sunt șter­se auto­mat după 12 luni de la radie­rea agențil­or de secu­ri­ta­te. Acest lucru înse­am­nă că, dacă un soli­ci­tant se înre­gistrea­ză cu o legi­ti­mație de agent de pază și nu a mai lucrat în acest sec­tor de peste un an, este foar­te pro­ba­bil ca veri­fi­carea să tre­buia­scă să fie refă­cu­tă complet.

Ce se află în regis­trul de gardă?

Date­le care pot fi înre­gis­tra­te în regis­tru și pre­lu­cra­te de căt­re auto­ri­ta­tea de înre­gis­tra­re sunt pre­vă­zu­te în § Secți­unea 11b alin. 2 din Legea privind regle­ment­area comerțu­lui, comerțu­lui și indus­triei (GewO) set.

 • La Comer­cianți este înre­gis­trat: Nume­le, prenu­me­le la naș­te­re, prenu­me­le; sexul; data naș­te­rii, locul naș­te­rii, țara; națio­na­li­tăți­le; numărul de tele­fon, adre­sa de e‑mail; adre­sa de înre­gis­tra­re con­s­tând în stra­da, numărul cas­ei, codul poș­tal, loca­li­ta­tea, ane­xa, țara, sta­tul și cheia regio­nală; locu­ri­le de reșe­dință în ulti­mii cin­ci ani con­s­tând în stra­da, numărul cas­ei, codul poș­tal, țara și sta­tul; tipul de docu­ment de iden­ti­ta­te cu auto­ri­ta­tea emi­ten­tă, sta­tul emi­tent, data eli­berării, numărul docu­men­tu­lui de iden­ti­ta­te, data expirării, nume­le lizi­bil auto­mat, dacă este dis­po­ni­bil, și conți­nu­tul zon­ei lizi­bi­le auto­mat; dacă este cazul. Date supli­men­ta­re pen­tru per­so­an­ele juri­di­ce (de exemp­lu, for­ma juri­dică, numărul de înre­gis­tra­re și instanța de înre­gis­tra­re, adre­sa comer­cială, date­le de contact).
 • La Între­p­rin­de­re comer­cială (societa­te de secu­ri­ta­te), sunt sto­ca­te infor­mații pre­cum den­u­m­i­rea comer­cială, for­ma juri­dică, tipul de regis­tru și date supli­men­ta­re privind înscrie­rea în regis­tru, pre­cum și adre­sa comer­cială a sucur­sa­lei prin­ci­pa­le și, dacă este cazul, a altor sedii comer­cia­le și, în plus, date supli­men­ta­re privind acce­si­bi­li­ta­tea, pre­cum numărul de tele­fon și adre­sa de e‑mail.
 • La Agenții de secu­ri­ta­te (gardieni/personal de secu­ri­ta­te), sunt sto­ca­te urmă­to­are­le date cu carac­ter per­so­nal: Nume­le de fami­lie, nume­le la naș­te­re, prenu­me­le; sex; data naș­te­rii, locul naș­te­rii, țara de naș­te­re; națio­na­li­tăți; adre­sa de înre­gis­tra­re con­s­tând în stra­da, numărul cas­ei, codul poș­tal, orașul, adden­da, țara, sta­tul și cheia regio­nală; locu­ri­le de reșe­dință în ulti­mii cin­ci ani con­s­tând în stra­da, numărul cas­ei, codul poș­tal, țara și sta­tul; tipul de docu­ment de iden­ti­fi­ca­re cu auto­ri­ta­tea emi­ten­tă, sta­tul emi­tent, data emi­t­erii, numărul docu­men­tu­lui de iden­ti­fi­ca­re, data expirării, nume­le lizi­bil auto­mat, dacă este dis­po­ni­bil, și conți­nu­tul zon­ei lizi­bi­le automat.

În plus, print­re alt­ele, se sto­chea­ză urmă­to­are­le infor­mații:

 • Data de acorda­re a autorizației
 • Dome­niul de apli­ca­re a autorizației
 • Expi­rarea auto­ri­zați­ei, dacă este cazul
 • Indi­carea acti­vi­tății pazei
 • Inter­dicția de anga­ja­re, dacă este cazul
 • date privind veri­fi­carea fia­bi­li­tății (data, tipul și rezul­ta­tul veri­ficării etc.).
 • Indi­carea datel­or de cont­act ale auto­ri­tății com­pe­ten­te pen­tru acord­area licențelor
 • Sta­diul pro­ce­du­rii de autorizare
 • Date­le din regis­trul de evi­dență a paz­ni­cil­or, inter­față cu Ofi­ci­ul Fede­ral pen­tru Pro­tecția Constituției
 • Date privind cer­ti­fi­ca­te­le de com­pe­tență și de for­ma­re de la came­r­e­le de comerț și indus­trie ale paz­ni­cil­or și meseriașilor
 • Date­le de cont­act ale auto­ri­tății loca­le competente

Care sunt avan­ta­je­le și deza­van­ta­je­le regis­tru­lui de gardă?

Desi­gur — întreți­ne­rea regis­tru­lui de gar­dă nece­si­tă mult timp. Cu toate aces­tea, fiind un regis­tru elec­tro­nic, aces­ta oferă, de ase­men­ea, avan­ta­je care con­stau în digi­ta­li­zarea și armo­ni­zarea pro­ce­se­lor ana­lo­gice (pe hâr­tie) de până acum.

Aces­tea sunt avan­ta­je sem­ni­fi­ca­ti­ve ale regis­tru­lui de gardă:

 1. Con­tro­lul cali­ficăril­or: Regis­trul paz­ni­cil­or per­mi­te un con­trol sis­te­ma­tic al cali­ficăril­or agențil­or de secu­ri­ta­te, deoare­ce aceș­tia tre­bu­ie să dove­de­ască cel puțin o cali­fi­ca­re în con­for­mi­ta­te cu § 34a GewO pen­tru a fi înregistrați.
 2. Sigu­ranța cli­ențil­orÎnre­gis­trarea în regis­trul de pază oferă cli­ențil­or un nivel mai ridi­cat de secu­ri­ta­te, deoare­ce aceș­tia știu că agenții de pază anga­jați sunt veri­fi­cați și calificați.
 3. Pro­tecția publi­cu­lui: Regis­trul de pază con­tri­bu­ie la spor­i­rea secu­ri­tății publi­cu­lui prin exclude­rea per­so­an­elor care nu dis­pun de exper­tiza nece­s­ară și de fia­bi­li­ta­tea per­so­nală de la des­fășurarea acti­vi­tățil­or de securitate.
 4. Trans­pa­rențăRegis­trul agențil­or de pază cree­ază trans­pa­rență în ceea ce pri­veș­te cali­ficări­le și fia­bi­li­ta­tea agențil­or de secu­ri­ta­te și asi­gură ast­fel o mai mare încre­de­re în acest sector.
 5. Redu­ce­rea la mini­mum a abu­zu­ril­or: Înre­gis­trarea în regis­trul de pază redu­ce uti­li­zarea abu­zi­vă a ser­viciil­or de secu­ri­ta­te de căt­re per­so­ane neca­li­fi­ca­te sau nesi­gu­re (de exemp­lu, per­so­ane cu cazier judi­ci­ar relevant).
 6. Tem­ei juri­dic și forță obli­ga­to­rie: Regis­trul de pază preia regle­men­tări­le lega­le care stan­dar­di­zea­ză și regle­men­tează form­area și cali­fi­carea agențil­or de securitate.
 7. Con­troale efi­ci­en­te: Regis­trul paz­ni­cil­or per­mi­te auto­ri­tățil­or com­pe­ten­te să con­tro­le­ze în mod efi­ci­ent dacă socie­tăți­le de secu­ri­ta­te și anga­jații respec­tă cerințe­le legale.
 8. Dez­vol­ta­re pro­fe­sio­nalăÎnscrie­rea în regis­trul paz­ni­cil­or pro­mo­vea­ză uneo­ri dez­volt­area pro­fe­sio­nală a paz­ni­cil­or de secu­ri­ta­te, deoare­ce cree­ază sti­mu­len­te pen­tru con­ti­nu­ar­ea edu­cați­ei și a formării.
 9. Cre­di­bi­li­ta­tea indus­triei: Regis­trul Guard Regis­ter con­tri­bu­ie la cre­di­bi­li­ta­tea indus­triei de secu­ri­ta­te, sub­li­niind pro­fe­sio­na­lis­mul și serio­zi­ta­tea com­pa­niil­or și anga­jațil­or înregistrați.
 10. Schimb efi­ci­ent De la infor­mații: Regis­trul găr­zil­or per­mi­te auto­ri­tățil­or din înt­rea­ga țară să facă rapid schimb de infor­mații rele­van­te desp­re forțe­le de secu­ri­ta­te, ceea ce îmbună­tățeș­te coope­r­area și colaborarea.

Aces­tea sunt deza­van­ta­je­le majo­re ale regis­tru­lui de gardă:

 1. Sar­ci­na admi­nis­tra­ti­vă: Înfi­ințarea și menți­ne­rea regis­tru­lui de pază nece­si­tă un anu­mit volum de biro­crație și de mun­că admi­nis­tra­ti­vă, atât pen­tru auto­ri­tăți, cât și pen­tru între­p­rin­de­ri­le care doresc să se înre­gist­re­ze și să își înre­gist­re­ze personalul.
 2. Cos­tu­riÎnscrie­rea în regis­trul gar­dieni­l­or impli­că anu­m­ite cos­tu­ri. Exis­tă, desi­gur, cos­tu­ri iniția­le pen­tru cei care tre­bu­ie să urme­ze cur­su­ri de instrui­re, exami­na­re de spe­cia­li­ta­te sau for­ma­re spe­cială — deși acest lucru era nece­sar chi­ar și fără BWR.
 3. Restrân­ge­rea acce­su­lui pe pia­ță: Cerințe­le de cali­fi­ca­re și de înre­gis­tra­re pot îng­reu­na intrarea pe pia­ță pen­tru potenția­lii nou-veniți în indus­tria de securitate.
 4. Întâr­zie­ri: Pro­ces­area cere­ril­or de înre­gis­tra­re și eli­ber­area legi­ti­mațiil­or de agent de secu­ri­ta­te poa­te dura mult timp, ceea ce poa­te duce la întâr­zie­ri în recrut­area agențil­or de securitate.
 5. Pro­tecția datel­or cu carac­ter per­so­nal: Regis­trul de evi­dență a agențil­or de pază conți­ne infor­mații sen­si­bi­le desp­re agenții de secu­ri­ta­te, de aceea este important să se pro­te­je­ze date­le împo­tri­va uti­li­zării abu­zi­ve sau a acce­su­lui neautorizat.
 6. Efort de moni­to­ri­za­re: Pen­tru a asi­gu­ra efi­ci­ența regis­tru­lui de pază, auto­ri­tăți­le com­pe­ten­te tre­bu­ie să efec­tue­ze veri­ficări regu­la­te și măsu­ri de moni­to­ri­za­re, ceea ce înse­am­nă mun­că suplimentară.
 7. Excepții și lacu­ne: În unele cazu­ri, forțe­le de secu­ri­ta­te sau com­pa­nii­le ar putea încer­ca să oco­le­ască cerința de înre­gis­tra­re sau să exploa­te­ze lacu­nele, ceea ce ar putea com­pro­mi­te efi­ca­ci­ta­tea registrului.

Regis­trul de gar­dă: vizi­une și realitate

Cu pri­vi­re la intro­du­ce­rea regis­tru­lui de pază de la 1 ianu­ar­ie 2019, avo­ca­tul Jörg Zitz­mann a ana­lizat în Pod­cast pen­tru pro­tecție și secu­ri­ta­te fun­dal. El pre­zin­tă con­tex­tul intro­du­ce­rii regis­tru­lui, expli­că ce înse­am­nă regis­trul de pază pen­tru comer­cianți și per­so­nalul de secu­ri­ta­te, cine este responsa­bil, ce date sunt colec­ta­te și cât de ridi­ca­te sunt cos­turi­le pen­tru exami­na­re și înscrie­rea în registru:

(Sur­sa: Pod­cast pen­tru pro­tecție și secu­ri­ta­te / Jörg Zitzmann)

Rezu­mat

În gene­ral, se poa­te spu­ne că regis­trul de gar­dă are mai mul­te avan­ta­je decât deza­van­ta­je. Aces­ta oferă trans­pa­rență, poa­te spo­ri secu­ri­ta­tea și încre­de­rea în indus­tria de secu­ri­ta­te pri­va­tă. În cazul în care un ID de agent de pază a fost deja atri­buit, atât anga­jații care își cau­tă un nou loc de mun­că, cât și com­pa­nii­le de secu­ri­ta­te bene­fi­ci­a­ză de o pro­ce­sa­re elec­tro­nică acce­le­ra­tă. Cu toate aces­tea, exis­tă și deza­van­ta­je, cum ar fi cre­area și veri­fi­carea iniți­ală a anga­jațil­or, care nece­si­tă mult timp, com­bi­na­tă cu cos­tu­ri deloc negli­ja­bi­le, care nu sunt uni­for­me la nivel națio­nal, pre­cum și întreți­ne­rea con­tin­uă a datel­or. De ase­men­ea, sunt posi­bi­le și lacu­ne — mai ales dacă veri­ficări­le rea­le la fața locu­lui ale per­so­nalu­lui de secu­ri­ta­te des­fășu­rat sunt rare.

Lucrul ca agent de pază 34a: Ce tre­bu­ie să faci când șeful anu­lea­ză serviciile?

Lucrul ca agent de pază 34a: Ce trebuie să faci când șeful anulează serviciile?

În sec­torul secu­ri­tății pri­va­te, mun­ca în schim­bu­ri, mun­ca de noap­te și mun­ca în zile­le de săr­bă­toare sunt con­diții de lucru obiș­nuite. Agenții de secu­ri­ta­te des­fășo­ară ade­sea acti­vi­tăți difi­ci­le pen­tru a asi­gu­ra sigu­ranța instalațiil­or, a eve­nimen­tel­or și a per­so­an­elor. Din nefe­ri­ci­re Sala­ri­ile din acest sec­tor se încad­rea­ză ade­sea în cate­go­ria sala­ri­il­or mici de exemp­lu, în cadrul ser­viciu­lui de secu­ri­ta­te sepa­rat. În cazul în care se pierd ore în mod neaș­teptat, de exemp­lu, pen­tru că angaja­torul pier­de un con­tract important, iar din ace­as­tă cau­ză (sau din alte moti­ve) nu se ating ore­le de lucru luna­re țin­tă, acti­vi­ta­tea de agent de secu­ri­ta­te 34a poa­te deve­ni difi­ci­lă din punct de vede­re finan­ci­ar. Acest arti­col ana­li­zea­ză motiv­ele care duc la anul­area zilelor de lucru și ara­tă posi­bi­li­tăți­le pe care le are un angajat al securității.

Care sunt posi­bi­l­e­le moti­ve pen­tru care angaja­torul meu mă pro­gra­mea­ză în mai puți­ne zile de misiune?

În pri­mul rând, în acest moment ar tre­bui exami­nat pe scurt și punc­tul de vede­re al com­pa­niei de secu­ri­ta­te. Fap­tul că vă aflați mai rar în regis­trul de ser­viciu nu are în majo­ri­ta­tea cazu­ril­or (sperăm) nimic de‑a face cu dum­nea­vo­as­tră per­so­nal, ci are moti­ve ope­rațio­na­le. Dacă aces­tea sunt expli­ca­te în mod trans­pa­rent de căt­re angaja­tor și dacă le puteți înțe­le­ge, acest lucru oferă un punct de ple­ca­re mai bun pen­tru o soluție la pro­ble­mă care poa­te fi sus­ți­nu­tă de ambe­le părți. Cu toate aces­tea, este posi­bil ca acest lucru să ducă la o schim­ba­re a locu­lui de mun­că sau să înce­peți să vă cău­tați un nou loc de mun­că. Sau poa­te că “peri­oa­da de slă­bici­une” este doar scur­tă și puteți com­pen­sa ore­le de mun­că prin ore supli­men­ta­re în luna urmă­toare sau angaja­torul vă aco­mo­dea­ză în alt mod.

Iată zece posi­bi­le moti­ve pen­tru care angaja­torul dum­nea­vo­as­tră ar putea dori să vă reducă pro­gr­amul de lucru:

 1. Cere­re mai mică din par­tea cli­ențil­or: Ar putea exis­ta o cere­re mai mică de ser­vicii de secu­ri­ta­te, ceea ce ar duce la o redu­ce­re a număru­lui de ore de mun­că necesare.
 2. Înce­t­i­ni­rea eco­no­mică: Este posi­bil ca situația eco­no­mică să se fi dete­rio­rat, ceea ce a dus la con­strân­ge­ri de res­ur­se și la eco­no­mii de costuri.
 3. Modi­ficări ale stra­te­giei de aface­ri: Este posi­bil ca angaja­torul dvs. să își fi schim­bat stra­te­gia de aface­ri, ceea ce ar putea duce la o ajus­ta­re a res­ur­se­lor umane.
 4. Rotația per­so­nalu­lui: Even­tu­a­la rotație a per­so­nalu­lui pen­tru a ofe­ri tutu­r­or anga­jațil­or posi­bi­li­ta­tea de a lucra și pen­tru a dis­tri­bui mai echi­ta­bil ore­le de lucru.
 5. Noi teh­no­lo­gii sau auto­ma­tiza­re: The Intro­du­ce­rea de noi teh­no­lo­gii sau sis­te­me auto­ma­tiza­te ar putea duce la redu­ce­rea număru­lui de angajați.
 6. Fluc­tuații sezo­nie­re: Ore­le de lucru ar putea fi supuse fluc­tuațiil­or sezo­nie­re, de exemp­lu, dacă în anu­m­ite luni este nevoie de mai puțin per­so­nal de securitate.
 7. Modi­ficări ale con­trac­tel­or cu cli­enții: Este posi­bil să se fi schim­bat con­trac­te­le cu cli­enții, ceea ce duce la o redu­ce­re a volu­mu­lui de muncă.
 8. Rest­ricții lega­le: Ar putea exis­ta (noi) rest­ricții lega­le, cum ar fi limi­te maxi­me pen­tru ore­le de lucru sau peri­o­a­de­le de odih­nă înt­re schim­bu­ri. Sau cerințe­le exis­ten­te (de exemp­lu, din Legea privind tim­pul de lucru) sunt acum mai bine urmărite.
 9. Săr­bă­to­ri­le com­pa­niei sau pau­ze­le sezo­nie­re ale com­pa­nieiEste posi­bil ca angaja­torul dum­nea­vo­as­tră să fi decis să reducă ore­le de lucru în anu­m­ite peri­o­a­de, cum ar fi săr­bă­to­ri­le com­pa­niei sau pau­ze­le sezo­nie­re (de la cli­enți). De ase­men­ea, de exemp­lu, pan­de­mia Covid a pro­vo­cat o dis­lo­ca­re tem­po­r­ară în cadrul industriei. 
 10. Res­truc­turarea internă a com­pa­niei: Angaja­torul dum­nea­vo­as­tră poa­te efec­tua o res­truc­tura­re internă care să con­ducă la o reeva­lua­re a ore­lor de lucru și a alocării resurselor.

Ce opți­uni am în cazul în care angaja­torul meu îmi atri­bu­ie mai puți­ne sarcini?

Desi­gur, nu meri­tă să ne cer­tăm pen­tru una sau două ore. Cu toate aces­tea, o pier­de­re de 20, 30, 40 la sută sau chi­ar mai mult din ore­le de lucru este o mare pro­ble­mă, deoare­ce tre­bu­ie să vă câș­ti­gați exis­tența. Dacă șeful dvs. vă scoa­te din regis­trul de ser­viciu, vă repar­ti­zea­ză la un număr sem­ni­fi­ca­tiv mai mic de ture decât de obicei și nu vă pri­miți ore­le — atun­ci aveți urmă­to­are­le opțiuni:

 1. Veri­fi­cați con­trac­tul de mun­că!
  Aces­ta este cel mai important aspect. De regulă, ceea ce este decisiv este ceea ce a fost con­ve­nit în con­trac­tul de mun­că. De exemp­lu, dacă în aces­ta se mențio­nea­ză “nor­mă înt­re­agă”, angaja­torul este obli­gat să vă anga­je­ze în con­se­cință. Ce se înțe­le­ge prin nor­mă înt­re­agă este regle­men­tat, de obicei, în con­trac­tul colec­tiv de mun­că respec­tiv. Ade­sea, se con­vi­ne și un anu­mit număr de ore. Dacă, de exemp­lu, în con­trac­tul de mun­că sunt sti­pu­la­te 170 de ore pe lună, acest număr de ore tre­bu­ie respec­tat (cu excepția unor fluc­tuații mino­re, de exemp­lu, din cau­za unei aco­per­i­ri pe caz de boală).
 2. Con­sul­tați regis­trul de ser­viciu!
  Pla­ni­fi­carea sar­ci­ni­l­or în ser­vicii­le de secu­ri­ta­te, de exemp­lu în dome­niul secu­ri­tății fabri­cil­or, se face ade­sea pe baza unui ritm de tură fix. În acest fel, este posi­bilă pla­ni­fi­carea cu apro­xi­mație în avans — bineînțe­les, cu un anu­mit grad de incer­ti­tu­di­ne (de exemp­lu, din cau­za pla­ni­ficării veș­nice a vacanțe­lor restan­te). Cu toate aces­tea, regis­trul de ser­viciu efec­tiv pen­tru luna urmă­toare este decisiv: dacă aces­ta mențio­nea­ză 20 de schim­bu­ri, de exemp­lu, atun­ci aveți drep­tul să lucrați acest număr de schim­bu­ri. Oda­tă ce a fost publi­cat un regis­tru de sar­ci­ni, aces­ta poa­te fi modi­fi­cat din nou doar după con­sult­area angajaților.
 3. Cău­tați dia­lo­gul și ofe­riți în mod activ per­for­manță în mun­că!
  Mul­te lucr­u­ri pot fi cla­ri­fi­ca­te prin comu­ni­ca­re. Cău­tați să dis­cu­tați cu supe­riorul dum­nea­vo­as­tră și să ajun­geți la un con­sens. Important: Comu­ni­cați că nu sun­teți de acord cu schim­bări­le și ofe­riți în mod expli­cit per­for­manța mun­cii dum­nea­vo­as­tră! Angaja­torul dum­nea­vo­as­tră este obli­gat să vă dea de lucru în con­for­mi­ta­te cu con­trac­tul de mun­că exis­tent, dum­nea­vo­as­tră ofe­riți prestația dum­nea­vo­as­tră de mun­că în con­for­mi­ta­te cu contractul. 
 4. Angaja­torul dum­nea­vo­as­tră nu reacțio­nea­ză? Tri­mi­teți o atențio­na­re scrisă!
  Infor­mați-vă în scris angaja­torul cu pri­vi­re la aspec­te­le mențio­na­te mai sus. For­ma scrisă este importan­tă pen­tru a avea o dova­dă. Sta­bi­liți un ter­men limi­tă pen­tru șeful dum­nea­vo­as­tră, dar con­ti­nu­ați să fiți poli­ti­cos și coope­rant. La urma urm­ei, de obicei, doriți să con­ti­nu­ați să lucrați pen­tru angaja­torul dumneavoastră.
 5. Dacă nimic nu aju­tă: recla­mați!
  În cazul în care toate celel­al­te eșuea­ză, angaja­torul nu reacțio­nea­ză și dis­cuții­le (even­tu­al și cu comi­tetul de între­p­rin­de­re) nu au avut suc­ces, sin­gu­ra opți­une este de a acțio­na în jus­tiție în fața instanței de muncă.

Avo­ca­tul Jörg Zitz­mann a pre­zen­tat fru­mos fapt­e­le din acest caz în Canalul You­Tube al Aca­de­miei pen­tru Secu­ri­ta­te:

Memorarea între­băril­or și răs­punsu­ril­or la examen: Este sufi­ci­ent pen­tru a tre­ce examenul 34a?

Memorarea întrebărilor și răspunsurilor la examen: Este suficient pentru a trece examenul 34a?

Exami­narea cun­oș­tințe­lor de spe­cia­li­ta­te în dome­niul pazei în con­for­mi­ta­te cu arti­co­lul 34a din Legea privind regle­ment­area comerțu­lui, comerțu­lui și indus­triei (Gewer­be­ord­nung) este o con­diție pre­ala­bilă importan­tă pen­tru a intra în pro­fe­sie în acest dome­niu. Aces­ta este menit să asi­gu­re că soli­ci­tanții au cun­oș­tințe­le nece­sa­re pen­tru a garan­ta sigu­ranța per­so­an­elor și pro­tecția proprietății.
În acest con­text, se pune între­barea dacă are sens să înveți pe de rost toate între­bări­le și răs­punsu­ri­le posi­bi­le la examen, fără a apro­fun­da conți­nu­tul examenului.

Între­bări de examen: Teo­rie și practică

Fără îndoi­ală — învățarea cu între­bări­le de examen 34a oferă mul­te avan­ta­je. Memorarea pură a între­băril­or și răs­punsu­ril­or de la examen nu este o meto­dă de pre­gă­ti­re ade­cva­tă în acest con­text, deoare­ce examenul poa­te include și între­bări situațio­na­le. Acest lucru este vala­bil mai ales în cazul părții ora­le a examenu­lui. În plus, este important să se înțe­le­agă legă­turi­le dint­re dife­ri­te­le dome­nii și să se poa­tă apli­ca la cazu­ri prac­ti­ce con­cre­te. O pre­gă­ti­re super­fi­ci­ală poa­te duce la fap­tul că unii can­di­dați vor tre­ce examenul, dar nu vor fi capa­bi­li să își apli­ce cun­oș­tințe­le în prac­tică. De regulă, însă, și pro­mo­varea examenu­lui devi­ne o pro­vo­ca­re dacă cine­va învață doar pe de rost și nu a dobân­dit o înțe­leg­e­re reală a conținutului.

Pro­vocări

În plus, este important nu numai să cun­oș­ti ele­men­te­le juri­di­ce de bază și regle­men­tări­le rele­van­te, ci și să înțe­le­gi aspec­te­le psi­ho­lo­gice și comu­ni­ca­ti­ve ale pro­fe­si­ei. Acest lucru se dato­rea­ză fap­tu­lui că agenții de secu­ri­ta­te pri­va­tă nu tre­bu­ie doar să recu­n­o­ască și să se fere­ască de per­i­co­le, ci și să fie capa­bi­li să apli­ce teh­ni­ci de dezes­cal­a­da­re și să facă față situațiil­or difi­ci­le. Acest lucru include, de ase­men­ea, comu­ni­carea efi­ci­en­tă și rezol­varea con­flic­tel­or. Bineînțe­les, nu doar conți­nu­tul învățării joa­că un rol în acest caz, ci mai ales expe­ri­ența pro­fe­sio­nală și trans­mit­erea expe­ri­enței, de exemp­lu în cadrul unui curs de pre­gă­ti­re sau în cadrul unui schimb de expe­ri­ență cu cole­gi cu expe­ri­ență. De alt­fel, se pune accen­tul pe teme­le juri­di­ce din cadrul examenu­lui de cali­fi­ca­re pro­fe­sio­nală 34a. Subiec­te pre­cum drep­tul penal sau drep­tul civil sunt Se pon­de­rea­ză de două ori în cadrul examenu­lui scris. Nu ar tre­bui să lăsăm nici­un punct de vede­re la voia întâm­plării dacă nu înțe­le­gem pro­ble­ma juri­dică, ca să nu mai vorb­im de ris­cu­ri­le igno­ranței juri­di­ce atun­ci când lucrăm mai târ­ziu în ser­viciul de securitate.

Înțe­leg­e­rea conți­nu­tu­lui examenului

Can­di­dații la examen ar tre­bui să se impli­ce inten­siv în conți­nu­tul examenu­lui și să încer­ce să obțină o înțe­leg­e­re mai pro­fun­dă. Ei nu ar tre­bui să se ocupe doar de fap­te, ci și de con­text­e­le și sem­ni­fi­cația a ceea ce au învățat. O moda­li­ta­te de a face acest lucru este de a dis­cu­ta cu alte per­so­ane care se pre­gă­tesc, de ase­men­ea, pen­tru examen sau care lucrea­ză deja în acest sec­tor. Expe­ri­ența prac­tică poa­te aju­ta, de ase­men­ea, la apro­fund­area înțe­leg­e­rii și la apli­carea a ceea ce s‑a învățat. În gene­ral, se reco­man­dă urmă­to­are­le Cărți, cur­su­ri online și for­ma­re în clasăCur­sul este con­ce­put pen­tru a ofe­ri un con­text și nu pen­tru a lucra exclu­siv cu între­bări și soluții de test. Expli­cații­le baza­te pe stu­dii de caz pot avea o con­tri­buție sem­ni­fi­ca­ti­vă la înțe­leg­e­re, în spe­cial în ceea ce pri­veș­te aspec­te­le juridice.

Con­clu­zie

În con­clu­zie, nu are sens să memo­re­zi toate între­bări­le și răs­punsu­ri­le posi­bi­le la examen fără să apro­fun­de­zi conți­nu­tul examenu­lui. În schimb, can­di­dații ar tre­bui să se ocupe inten­siv de conți­nu­tul examenu­lui și să încer­ce să obțină o înțe­leg­e­re mai pro­fun­dă. Acest lucru îi poa­te aju­ta nu numai să pro­mo­ve­ze examenul, ci și să fie capa­bi­li să își apli­ce cun­oș­tințe­le în prac­tică și să lucre­ze cu suc­ces în indus­tria secu­ri­tății private.

Iată care sunt avan­ta­je­le învățării cu între­bări de examen pen­tru examenul 34a

Iată care sunt avantajele învățării cu întrebări de examen pentru examenul 34a

Învățarea cu aju­to­rul între­băril­or de examen este o meto­dă dove­di­tă, folo­si­tă de mulți stu­denți pen­tru a‑și îmbună­tăți înțe­leg­e­rea și cun­oș­tințe­le desp­re anu­m­ite subiecte. 

De ce are sens pre­gă­ti­rea pen­tru 34a cu între­bări de examen

Atun­ci când răspun­deți la între­bări­le de examen, pri­miți feed­back desp­re cât de bine ați înțe­les mate­ri­al­ul și puteți lucra în mod spe­cial la părți­le difi­ci­le pen­tru a vă îmbună­tăți cun­oș­tințe­le. Puteți iden­ti­fi­ca lacu­nele de înțe­leg­e­re și le puteți abor­da. Prin feed­back regu­lat, vă puteți asi­gu­ra că vă îmbună­tățiți con­ti­nuu și vă puteți urmări pro­gre­sul.
Un alt avan­taj al învățării cu între­bări de examen este impli­carea mai pro­fun­dă în conți­nu­tul învățării. Atun­ci când răspun­deți la între­bări­le de examen, tre­bu­ie să vă ocu­p­ați mai intens de conți­nut și să faceți con­e­xi­uni înt­re dife­ri­te subiec­te. Prin apro­fund­area infor­mațiil­or, se poa­te obți­ne o înțe­leg­e­re mai pro­fun­dă a subiec­tu­lui. Prin repet­area și apli­carea infor­mațiil­or, memo­ria este îmbună­tăți­tă. Atun­ci când stu­diați inten­siv un subiect și apli­cați în mod activ ceea ce ați învățat, aces­ta se fixea­ză mai bine în memo­rie.
De ase­men­ea, între­bări­le de examen con­cent­rea­ză atenția asu­pra celor mai importan­te aspec­te ale mate­ri­al­ului de învăța­re și aju­tă la eli­mi­narea infor­mațiil­or ire­le­van­te. Con­cen­trân­du-se pe infor­mații­le rele­van­te, creie­rul este mai capa­bil să le abso­ar­bă și să le pro­ce­se­ze mai bine. Acest lucru duce la o mai bună înțe­leg­e­re a mate­ri­al­ului de învăța­re.
Unul dint­re cele mai importan­te bene­fi­cii ale învățării cu între­bări de examen este simul­area unei situații de examen. Acest lucru poa­te con­tri­bui, de ase­men­ea, la redu­ce­rea anxie­tății de examen. Anxieta­tea de examen poa­te fi o bari­eră sem­ni­fi­ca­ti­vă în calea învățării, deoare­ce vă poa­te deter­mi­na să aveți per­for­manțe mai sla­be decât ați putea avea în rea­li­ta­te. Exer­sând între­bări­le de examen, vă puteți adap­ta mai bine la tipul de între­bări și la pro­ce­sul de exami­na­re. Acest lucru poa­te aju­ta la redu­ce­rea anxie­tății de examen și la creș­te­rea încrederii.

Alte avan­ta­je ale învățării cu între­bări de examen

Con­clu­zie

În gene­ral, învățarea cu între­bări de examen oferă mul­te avan­ta­je. Aju­tă la îmbună­tăți­rea înțe­leg­e­rii conți­nu­tu­lui învățării, la con­so­lidarea memo­riei și la redu­ce­rea fri­cii de examene. Prin inter­me­diul feed­back-ului regu­lat și al prac­ti­cii țin­ti­te, puteți lucra în mod spe­ci­fic la părți­le difi­ci­le și vă puteți urmări pro­gre­sul. Învățarea cu între­bări de examen este o moda­li­ta­te efi­ci­en­tă de a vă pre­gă­ti și de a reuși la examene. Prin urma­re, pre­gă­ti­rea pen­tru examen cu între­bări de examen este un fac­tor important pen­tru a tre­ce cu suc­ces examenul IHK. De ce doar memorarea nu este neapărat sufi­ci­en­tă pen­tru a tre­ce examenul 34a, puteți afla în ace­as­tă posta­re pe blog.

Sfat: Între­bări de examen pe YouTube

Sfa­tu­ri de apli­ca­re pen­tru agenții de secu­ri­ta­te pri­va­tă: Cum să apli­ci cu succes!

Sfaturi de aplicare pentru agenții de securitate privată: Cum să aplici cu succes!

Agenții de secu­ri­ta­te joa­că un rol important în indus­tria de secu­ri­ta­te pri­va­tă și sunt ade­sea pri­mul punct de cont­act pen­tru cli­enți și vizi­ta­to­ri. Dacă sun­teți un agent de secu­ri­ta­te în căut­area unui nou loc de mun­că, o apli­cație de suc­ces poa­te face dife­rența înt­re suc­ces și eșec. Șan­se­le sunt des­tul de bune dato­ri­tă situați­ei de pe pia­ța mun­cii. Ace­as­ta se mai numeș­te și pia­ță a anga­jațil­or — ceea ce înse­am­nă: exis­tă cu greu sufi­ci­enți can­di­dați cali­fi­cați pen­tru pos­turi­le vacan­te actua­le. Aveți — în fun­cție, desi­gur, de anu­miți fac­to­ri, cum ar fi edu­cația dum­nea­vo­as­tră și locul de mun­că dorit — în prin­ci­piu o ale­ge­re bună!

În acest arti­col vă vom ofe­ri sfa­tu­ri și suge­stii desp­re cum să apli­cați cu suc­ces și să vă găsiți locul de mun­că de vis în indus­tria secu­ri­tății private.

10 sfa­tu­ri de apli­ca­re pen­tru agenții de pază din sec­torul de secu­ri­ta­te privată

 1. Cre­ați o scri­soare de intenție semnificativă

Scri­so­area de intenție este pri­ma impre­sie pe care o faceți unui potenți­al angaja­tor. Este important să vă acordați timp pen­tru a crea o scri­soare de intenție puter­nică, care să vă evi­denție­ze expe­ri­ența, com­pe­tențe­le și moti­vația. Asi­gu­rați-vă că adap­tați scri­so­area de intenție la com­pa­nie și la pos­tul de secu­ri­ta­te anunțat și că vă infor­mați desp­re com­pa­nie și acti­vi­tăți­le acesteia.

 1. Actua­li­zați-vă CV-ul

CV-ul este cel mai important docu­ment de can­di­da­tură și tre­bu­ie să pre­zin­te expe­ri­ența de mun­că, com­pe­tențe­le și cali­ficări­le dum­nea­vo­as­tră. Actua­li­zați-vă CV-ul înain­te de a can­di­da și asi­gu­rați-vă că este clar și ușor de citit. Folo­siți bul­let points și o for­mat­a­re clară pen­tru a evi­denția infor­mații­le importan­te. Includeți, de ase­men­ea, ce cur­su­ri de for­ma­re și cer­ti­ficări ați absol­vit și ce expe­ri­ență ați avut în indus­tria secu­ri­tății. Fur­ni­zați cer­ti­fi­ca­te­le de com­pe­tență, refe­rințe­le și ori­ce cer­ti­fi­ca­te de for­ma­re. Nu includeți Docu­men­te fal­se și să vă con­vin­g­em cu un pro­fe­sio­nist expre­sie corec­tă.

 1. Sub­li­niați-vă com­pe­tențe­le și experiența

În cali­ta­te de agent de secu­ri­ta­te, ar tre­bui să fiți capa­bil să recu­n­o­aș­teți rapid situații­le peri­cu­l­oa­se și să reacțio­nați în mod core­s­pun­ză­tor. În cere­rea dum­nea­vo­as­tră, puneți accen­tul pe abili­tăți­le și expe­ri­ența dum­nea­vo­as­tră în dome­niul secu­ri­tății și asi­gu­rați-vă că vă evi­dențiați com­pe­tențe­le în mate­rie de comu­ni­ca­re, de rezol­va­re a con­flic­tel­or și de dezes­cal­a­da­re. Cu toate aces­tea, nu exa­ge­rați, de exemp­lu, prin pove­s­t­iri excen­tri­ce și ten­ta­te desp­re ispră­vi­le dum­nea­vo­as­tră din tre­cut ca angajat în dome­niul securității!

 1. Fiți pre­gă­tiți pen­tru interviu

Un inter­viu este șan­sa dum­nea­vo­as­tră de a vă pre­zen­ta par­tea cea mai bună și de a‑l con­vin­ge pe angaja­tor de abili­tăți­le dum­nea­vo­as­tră. Pre­gă­tiți-vă pen­tru inter­viu citind infor­mații desp­re com­pa­nie, pre­gă­tind între­bări și gând­in­du-vă la răs­punsu­ri­le pe care le veți da. Asi­gu­rați-vă că sun­teți la timp și bine pre­gă­tit pen­tru inter­viu și că vă pre­zen­tați clar cali­ficări­le și experiența.

 1. Rămâi pozi­tiv și încrezător

În cali­ta­te de agent de secu­ri­ta­te, este important să aveți un aer pozi­tiv și încre­ză­tor. Fiți încre­ză­to­ri în abili­tăți­le și expe­ri­ența dum­nea­vo­as­tră și trans­mit­eți potenți­al­ului angaja­tor că sun­teți cea mai bună ale­ge­re pen­tru acest post. Rămâ­neți pro­fe­sio­nist și poli­ti­cos pe tot par­cur­sul pro­ce­su­lui de apli­ca­re și asi­gu­rați-vă că lăsați o impre­sie pozi­ti­vă. În acest moment, vă rugăm să nu vor­biți de rău desp­re vechiul sau fos­tul angaja­tor. Acest lucru nu face o impre­sie bună, iar per­so­nalul de con­du­ce­re din indus­tria de secu­ri­ta­te pri­va­tă este ade­sea mai bine conec­tat decât credeți!

 1. Uti­li­zați rețeaua dvs.

Folo­siți-vă rețeaua pro­fe­sio­nală pen­tru a găsi potenția­li angaja­to­ri și pen­tru a afla desp­re locu­ri­le de mun­că dis­po­ni­bi­le. Dis­cu­tați cu foș­ti cole­gi, supra­ve­ghe­to­ri și alte cont­ac­te din indus­tria de secu­ri­ta­te și cereți reco­man­dări sau infor­mații desp­re pos­turi­le vacan­te. Plat­for­me­le online, pre­cum Lin­ke­dIn sau XING, vă pot aju­ta, de ase­men­ea, să găsiți potenția­li angaja­to­ri și să sta­bi­liți cont­ac­te. De ase­men­ea, puteți indi­ca aco­lo că sun­teți deschis la ofer­te. Uneo­ri intră în cont­act și head­hun­terii, care vă pot fi de aju­tor în găsi­rea de locu­ri de muncă.

 1. Fiți fle­xi­bil și deschis la noi provocări

În indus­tria secu­ri­tății pri­va­te, exis­tă o varieta­te de sar­ci­ni și pos­tu­ri care nece­si­tă dife­ri­te abili­tăți și expe­ri­ență. Fiți fle­xi­bil și deschis la noi pro­vocări și veri­fi­cați dacă sun­teți potri­vit pen­tru alte pos­tu­ri sau sar­ci­ni. S‑ar putea să vă puteți con­tri­bui mai bine la abili­tăți­le și expe­ri­ența dvs. într‑o altă poziție sau să fiți inte­re­sat de o nouă provocare.

 1. Pre­zen­tați-vă profesional

În cali­ta­te de agent de secu­ri­ta­te, sun­teți ima­gi­nea com­pa­niei și, prin urma­re, tre­bu­ie să vă pre­zen­tați într-un mod pro­fe­sio­nist. Asi­gu­rați-vă că pur­tați hai­ne ade­cva­te și că faceți o impre­sie îngri­ji­tă la inter­vi­uri­le de anga­ja­re sau la alte oca­zii pro­fe­sio­na­le. De ase­men­ea, acordați atenție lim­ba­ju­lui cor­pu­lui și aspec­tu­lui fizic și asi­gu­rați-vă că comu­ni­cați poli­ti­cos și profesionist.

 1. Nu vă feriți de cerințe­le ridicate

Un maxim de 20 de ani și 10 ani de expe­ri­ență pro­fe­sio­nală — desi­gur că nu este posi­bil. Angaja­to­rii scriu ade­sea des­tul de mul­te cerințe în anunțu­ri­le de anga­ja­re. Nu vă temeți de acest lucru, dar fiți sin­cer dacă nu înde­pli­niți (încă) o cerință. Puteți în con­ti­nu­are să câș­ti­gați expe­ri­ență la noul loc de mun­că, vă puteți îmbună­tăți cun­oș­tințe­le de lim­bă străină urmând cur­su­ri în paralel (de exemp­lu, la cen­trul de edu­cație pen­tru adulți) și puteți com­pen­sa lip­sa unei for­mări supli­men­ta­re. Angaja­to­rii sunt ade­sea mai fle­xi­bi­li decât cre­deți, mai ales dacă, în rest, este vor­ba de o bună potri­vi­re (umană)!

 1. Fiți cu ochii pe min­ge și nu vă temeți de eșecuri!

Obți­ne­rea unei lovi­tu­ri direc­te la pri­ma cere­re de anga­ja­re și obți­ne­rea locu­lui de mun­că de vis repre­zin­tă mai degra­bă excepția decât regu­la. Nu vă fie teamă dacă nu reușiți cu pri­ma apli­cație, dar încer­cați din nou în altă par­te. Este ade­sea util să cereți un feed­back deschis cu pri­vi­re la moti­vul pen­tru care nu ați ajuns pe lis­ta scur­tă sau să bene­fi­ci­ați de un trai­ning pro­fe­sio­nal de apli­ca­re, în cadrul căruia docu­men­te­le dum­nea­vo­as­tră de apli­ca­re sunt, de ase­men­ea, revi­zu­ite și opti­miza­te. Rămâ­neți la curent aici, abo­nați-vă la ofer­te­le de locu­ri de mun­că rele­van­te de pe port­alu­ri­le de locu­ri de mun­că. Veți fi apoi noti­fi­cat auto­mat atun­ci când apar noi pos­tu­ri vacan­te în raza dum­nea­vo­as­tră de căutare.

Con­clu­zie

O apli­cație de suc­ces în indus­tria secu­ri­tății pri­va­te nece­si­tă timp, efort și anga­ja­ment. Folo­siți sfa­turi­le de mai sus pen­tru a vă opti­mi­za can­di­da­tu­ra și pen­tru a vă găsi locul de mun­că de vis. Rămâ­neți pe fază și con­ti­nu­ați-vă edu­cația. Com­pa­rați ofer­te­le de locu­ri de mun­că și încer­cați să vă vin­deți în cel mai bun mod posi­bil. Fiți încre­ză­tor, fle­xi­bil și pro­fe­sio­nist și arătați‑i potenți­al­ului angaja­tor că sun­teți ale­ge­rea per­fec­tă pen­tru acest loc de muncă.

Vii­torul indus­triei pri­va­te de secu­ri­ta­te în Ger­ma­nia: om sau mașină?

Viitorul industriei private de securitate în Germania: om sau mașină?

Indus­tria de secu­ri­ta­te pri­va­tă este un sec­tor eco­no­mic important în Ger­ma­nia și anga­jea­ză num­e­r­oa­se per­so­ane. În 2022, în Ger­ma­nia existau în total puțin sub 260.000 de anga­jați în sec­torul secu­ri­tății pri­va­te, care lucrau în apro­xi­ma­tiv 5.700 de com­pa­nii de pază și secu­ri­ta­te. Aces­tea sunt cif­re con­side­ra­bi­le. Secu­ri­ta­tea pri­va­tă preia din ce în ce mai mult sar­ci­ni ante­rior pur suve­r­a­ne în anu­m­ite dome­nii și a deve­nit ast­fel un actor important — în par­te și în dome­niul sigu­ranței și ordi­nii publice.

Dar cum se va dez­vol­ta secu­ri­ta­tea pri­va­tă în vii­tor? Vor fi înlo­cuiți din ce în ce mai mult agenții de secu­ri­ta­te uma­ni cu mași­ni? Sau oamen­ii vor con­ti­nua să joa­ce un rol important în indus­tria de secu­ri­ta­te în vii­tor? În acest arti­col arun­căm o pri­vi­re asu­pra vii­toru­lui indus­triei secu­ri­tății pri­va­te în Germania.

Rolul oamen­i­l­or în indus­tria secu­ri­tății private

Per­so­nalul de secu­ri­ta­te uman are mul­te avan­ta­je față de mași­ni. Aceș­tia pot atri­bui acți­uni­le uma­ne mai pre­cis și pot reacțio­na în mod ade­cvat. Aceș­tia pot eva­lua mai bine situații­le peri­cu­l­oa­se și pot acțio­na în mod core­s­pun­ză­tor. Ei au capa­ci­ta­tea de a reacțio­na la eve­nimen­te nepre­vă­zu­te și de a acțio­na în mod fle­xi­bil. Mai ales în situații­le în care empa­tia, înțe­leg­e­rea și comu­ni­carea inter­per­so­nală sunt importan­te, per­so­nalul uman de secu­ri­ta­te este de neînlocuit.

În plus, exis­tă anu­m­ite acti­vi­tăți în indus­tria secu­ri­tății care sunt difi­cil de auto­ma­tizat. De exemp­lu, moni­to­ri­zarea per­so­an­elor și veri­fi­carea docu­men­tel­or de iden­ti­fi­ca­re nece­si­tă un nivel ridi­cat de exper­ti­ză, expe­ri­ență și empa­tie. Aces­te acti­vi­tăți nece­si­tă, de ase­men­ea, abili­tăți cogni­ti­ve, cum ar fi gân­di­rea cri­tică, rezol­varea pro­ble­melor și luarea deci­ziil­or, care în pre­zent nu pot fi pre­lua­te în tota­li­ta­te de mașini.

Rolul mași­ni­l­or în indus­tria de secu­ri­ta­te privată

Cu toate aces­tea, exis­tă, de ase­men­ea, acti­vi­tăți în sec­torul secu­ri­tății care pot fi sus­ți­nu­te de mași­ni. De exemp­lu, came­r­e­le de luat vede­ri și alte dis­po­zi­ti­ve teh­nice pot fi uti­liza­te pen­tru a moni­to­ri­za clă­di­ri­le și locu­ri­le publi­ce. Înre­gis­trări­le pot fi ana­liza­te de agenții de secu­ri­ta­te uma­ni pen­tru a recu­n­o­aș­te și a reacțio­na la situații­le peri­cu­l­oa­se. Cu toate aces­tea, sis­te­me­le care eva­luea­ză mate­ri­al­ul de ima­gi­ne înre­gis­trat direct cu aju­to­rul unui com­pu­ter și care declanșea­ză alar­ma dacă este nece­sar sunt mai rapi­de și mai fia­bi­le în masă.
Prim­e­le sis­te­me auto­ma­tiza­te, de exemp­lu în dome­niul con­tro­lu­lui acce­su­lui, existau deja cu mulți ani în urmă. Roboții de pază care sunt dotați cu detec­toare și care, de exemp­lu, patru­lea­ză în mod com­plet auto­mat în depo­zi­te sunt, de ase­men­ea, uti­li­zați de ceva timp. Teh­no­lo­gia dro­nelor devi­ne, de ase­men­ea, din ce în ce mai popu­lară pen­tru apli­cații în sec­torul secu­ri­tății pri­va­te — de exemp­lu, când vine vor­ba de urmăr­i­rea sau veri­fi­carea alar­melor. Cu toate aces­tea, aici, obsta­co­le­le juri­di­ce sunt încă des­tul de mari și împie­dică ade­sea uti­li­zarea sa în practică.

În plus, teh­no­lo­gii pre­cum inte­li­gența arti­fi­ci­ală și învățarea auto­ma­tă pot fi uti­liza­te pen­tru a detec­ta tipa­re și anoma­lii în can­ti­tăți mari de date. În acest fel, forțe­le de secu­ri­ta­te pot fi aler­ta­te din timp cu pri­vi­re la potenția­le amen­ințări și pot reacțio­na în consecință.

Vii­torul indus­triei pri­va­te de securitate

Este puțin pro­ba­bil ca mași­ni­le să înlo­cuia­scă com­plet agenții de secu­ri­ta­te uma­ni. Oamen­ii vor con­ti­nua să joa­ce un rol important în indus­tria de secu­ri­ta­te. Cu toate aces­tea, mași­ni­le vor juca un rol din ce în ce mai important și vor spri­ji­ni găr­zi­le de secu­ri­ta­te uma­ne în anu­m­ite acti­vi­tăți. Com­pa­nii­le de secu­ri­ta­te pri­va­tă tre­bu­ie să se adap­te­ze la aces­te schim­bări și să își for­me­ze și să își dez­vol­te per­so­nalul în mod core­s­pun­ză­tor pen­tru a face față cerințe­lor viitorului.

Con­clu­zie

Vii­torul indus­triei de secu­ri­ta­te pri­va­tă din Ger­ma­nia va fi mode­lat de o com­bi­nație înt­re forța de mun­că umană și capa­ci­tăți­le mași­ni­l­or. Oamen­ii nu vor fi înlo­cuiți, ci se vor dez­vol­ta în con­ti­nu­are și vor pre­lua alte acti­vi­tăți. Acest lucru înse­am­nă că va exis­ta o schim­ba­re a sar­ci­ni­l­or. În timp ce sar­ci­ni­le de per­cepție pot fi pre­lua­te în mare par­te de mași­ni, forțe­le de secu­ri­ta­te pri­va­te vor pre­lua din ce în ce mai mult alte sar­ci­ni mai solicitante.

34a-Pre­gă­ti­re: Ce for­mă de pre­da­re este cea mai potri­vi­tă pen­tru dumneavoastră?

34a-Pregătire: Ce formă de predare este cea mai potrivită pentru dumneavoastră?

Ce for­mă de pre­da­re este cea mai potri­vi­tă pen­tru dumneavoastră?

În urmă­torul arti­col, aș dori să suge­rez dife­ri­te­le opți­uni de învăța­re, cu avan­ta­je­le și deza­van­ta­je­le lor, pen­tru pre­gă­ti­rea pen­tru Sach­kunde­prüf­ung § 34a GewO — un arti­col invi­tat de căt­re Guru al sigu­ranței.

Pre­da­re frontală

Cur­su­ri­le au loc într‑o aca­de­mie, de obicei pe dura­ta unei zile înt­re­gi.
Într-un mediu de clasă struc­tu­rat, se cree­ază o situație de învăța­re pen­tru stu­denți, în care lec­torul își asumă rolul de inter­me­di­ar al cun­oș­tințe­lor. Pro­fe­sorul poa­te uti­li­za dife­ri­te meto­de de învăța­re pen­tru a faci­li­ta învățarea stu­dențil­or. Aces­tea pot include pre­leg­e­ri, dis­cuții, lucrul în grup, demons­trații sau expe­ri­men­te. În clasă, stu­denții pot, de ase­men­ea, să pună între­bări în mod direct și să pri­me­ască feed­back din par­tea lec­toru­lui sau a cole­gil­or de clasă, ceea ce îmbună­tățeș­te înțe­leg­e­rea mate­ri­al­ului de învăța­re. Clas­ele pot ofe­ri, de ase­men­ea, opor­tu­ni­tăți de a sti­mu­la abili­tăți­le socia­le și cola­borarea, deoare­ce elevii lucrea­ză și învață împreună.

Lecții online

Pred­area online este simi­lară cu pred­area tra­dițio­nală, dar are loc pe inter­net. Pro­fe­sorul uti­li­zea­ză diver­se instru­men­te digi­ta­le pen­tru a faci­li­ta învățarea stu­dențil­or. Exemp­le de instru­men­te digi­ta­le pot fi: chat video și audio, cur­su­ri online, plat­for­me de învăța­re, săli de clasă vir­tua­le sau modu­le de e‑learning. Pred­area online poa­te fi deo­se­bit de bene­fică în lumea de astă­zi, deoare­ce oferă posi­bi­li­ta­tea de a con­ti­nua pred­area chi­ar și în peri­o­a­de de pan­de­mii sau în alte cir­cum­stanțe care afec­tează pred­area nor­mală. Un alt avan­taj al pre­dării online este fap­tul că elevii pot învăța de oriunde, atâ­ta timp cât au o con­e­xi­une la inter­net. Și, de ase­men­ea, la fel ca la cur­su­ri­le față în față, stu­denții pot pune între­bări și pot pri­mi feed­back de la ins­truc­tor sau de la cole­gii de clasă, ceea ce le poa­te îmbună­tăți înțe­leg­e­rea mate­ri­al­ului de învățare.

Autoîn­văța­re cu cărți și video­clipu­ri YouTube

Autoîn­văță­tor cu car­te și Video­clipu­ri You­Tube sunt per­so­ane care învață în mod inde­pen­dent, obținând infor­mații din cărți sau video­clipu­ri de pe inter­net. Ace­as­tă for­mă de învăța­re este mai puțin struc­tu­ra­tă și nece­si­tă mai mul­tă disci­pli­nă și iniția­ti­vă din par­tea celor care învață. Spre deo­se­bi­re de învățarea în clasă sau online, per­so­an­ele care învață pe cont pro­priu au liber­ta­tea de a‑și sta­bi­li pro­priul ritm și de a ale­ge conți­nu­tul mate­ri­al­ului de învăța­re. Cu toate aces­tea, exis­tă, de ase­men­ea, ris­cul ca per­so­an­ele care învață pe cont pro­priu să aibă difi­cul­tăți în a‑și atin­ge obiec­tiv­ele de învăța­re din cau­za lips­ei de struc­tură și de îndrumare. Cursanții tre­bu­ie să se moti­ve­ze și să se disci­pli­ne­ze pen­tru a învăța în mod con­ti­nuu. De ase­men­ea, este mai difi­cil să pună între­bări și să pri­me­ască feed­back, deoare­ce nu exis­tă un cont­act direct cu un pro­fe­sor sau cu alți cursanți.

Avan­ta­je și dezavantaje

În gene­ral, toate cele trei for­me de învăța­re — pred­area față în față, pred­area online și autoîn­vățarea cu aju­to­rul cărțil­or și al video­clipu­ril­or de pe You­Tube — au avan­ta­je și dezavantaje:

Pre­da­re frontală

Avan­ta­je:

Deza­van­ta­je:

Lecții online

Avan­ta­je:

Deza­van­ta­je:

Autoîn­văța­re cu cărți și video­clipu­ri YouTube

Avan­ta­je:

Deza­van­ta­je:

Rezu­mat

În gene­ral, este important de reți­nut că nici­unul dint­re stil­uri­le de învăța­re nu este per­fect și că depin­de de sti­lul de învăța­re care se potri­veș­te cel mai bine nevoil­or și pre­fe­rințe­lor indi­vi­dua­le ale celui care învață.
În plus, dife­ri­te­le stil­uri de învăța­re pot fi, desi­gur, com­bi­na­te înt­re ele. În spe­cial posi­bi­li­ta­tea de a folo­si video­clipu­ri­le You­Tube ca supli­ment în ori­ce tip de învăța­re este foar­te bună. Și aici reco­mandarea mea se înd­re­ap­tă căt­re video­clipu­ri­le You­Tube ale SecurityGuru34a. Aces­te video­clipu­ri sunt clar struc­tu­ra­te, infor­ma­ti­ve, ușor de înțe­les și, prin urma­re, foar­te uti­le. Cu aju­to­rul aces­tor video­clipu­ri, se poa­te învăța în rit­mul pro­priu și se pot apro­fun­da conți­nu­tu­ri care nu au fost atât de bine trans­mi­se în clasă.
Exis­tă lecții com­ple­te și Exemp­le de examene cu expli­cații ale între­băril­or și răspunsurilor.

Sper că prin acest arti­col am reușit să vă ofer o înțe­leg­e­re a dife­ri­tel­or meto­de de învăța­re și că veți găsi meto­da potri­vi­tă pen­tru dumneavoastră.

Cod pro­moțio­nal: 10% Redu­ce­re la pre­gă­ti­rea Sach­kun­de cu Sachkun.de

Cod promoțional: 10% Reducere la pregătirea Sachkunde cu Sachkun.de

Plat­for­ma de învăța­re Sachkun.de este una dint­re cele mai cunos­cu­te ofer­te online pen­tru pre­gă­ti­rea pen­tru 34a. Plat­for­ma cu e‑learning, între­bări de test, simulări de examene și aju­tor online exis­tă din 2005, iar peste 10.000 de per­so­ane au folosit‑o pen­tru a se pre­gă­ti online pen­tru examenul 34a.

Nou: Sachkun.de 2.0

Recent, eLear­ning la www.sachkun.de a fost com­plet reproiec­tat. Mai mult de 1.000 de între­bări de test lega­te de examene, tex­te de învăța­re ori­en­ta­te spre obiec­ti­ve, video­clipu­ri ins­truc­ti­ve și chi­ar semi­na­rii online săp­tămâna­le live îi aște­ap­tă acum pe cursanți. Pre­gă­ti­rea pen­tru 34a este dis­po­ni­bilă în trei ver­si­uni dife­ri­te: Clas­sic, Pro și VIP. Cei care rezer­vă VIP au acces și la un grup Whats­App în care pot pune între­bări și face schimb de infor­mații cu alți cursanți Sach­kun­de. Nou­ta­tea con­s­tă în fap­tul că pre­gă­ti­rea se des­fășo­ară acum în înt­re­gime prin inter­me­diul unei apli­cații como­de pen­tru tele­fonul mobil, în care se poa­te învăța cu între­bări 34a 24 de ore din 24, adică 24/7 — în fun­cție de tarif, timp de 30, 60 sau chi­ar 100 de zile. 

Cod pro­moțio­nal pen­tru www.sachkun.de

Cu codul de vou­ch­er SK10YT obți­neți în pre­zent 10% Redu­ce­re la toate tari­fe­le.
Faceți clic aici pen­tru a mer­ge direct la Ofer­tă la www.sachkun.de.

Desp­re pre­gă­ti­rea exper­ti­zei Sachkun.de

Sachkun.de nu este cu sigu­ranță cel mai ieftin fur­niz­or de pe pia­ță, dar s‑a dove­dit a fi de ani de zile. Comen­ta­ri­ile pozi­ti­ve de pe net vor­besc în favo­area cali­tății plat­form­ei. Acest lucru este asi­gu­rat și de cali­ficări­le ope­ra­to­ril­or plat­form­ei de învăța­re 34a din jurul lui Jörg Zitz­mann. De ase­men­ea, tre­bu­ie rem­ar­cat fap­tul că între­bări­le lega­te de examen și text­e­le de învăța­re con­den­sa­te fac posi­bilă pre­gă­ti­rea pen­tru examenul IHK în mod foar­te efi­ci­ent, adică într-un mod deo­se­bit de eco­no­mi­si­tor de timp. În cazul în care rămân între­bări de înțe­leg­e­re fără răs­puns, un lec­tor este dis­po­ni­bil — în fun­cție de tarif — în cadrul sesi­unii video săp­tămâna­le sau, în plus, și în gru­pul de învăța­re Whats­App 34a. Ast­fel se asi­gură că par­ti­ci­pan­țil­or li se răspun­de întot­deau­na la între­bări — la fel ca într-un curs față în față — și că tot conți­nu­tul este înțe­les. Cu prețu­ri cup­rin­se apro­xi­ma­tiv înt­re 1,80 și 3,00 euro pe zi (începând cu 5 mar­tie 2023), rapor­tul preț-per­for­manță este foar­te rezona­bil. Garanția de ram­b­ur­sa­re a bani­l­or, care intră în vigoare dacă, în ciu­da pre­gă­ti­rii, nu reușiți de mai mul­te ori la examenul 34a, con­tri­bu­ie, de ase­men­ea, la siguranță.

Wir wer­den hier im Blog nach und nach wei­te­re Anbie­ter vor­stel­len. Wir freu­en uns über Ihre Mei­nun­gen und Erfah­run­gen zur 34a-Prü­fungs­vor­be­rei­tung! Hin­ter­las­sen Sie ger­ne einen Kommentar 🙂

Exami­narea exper­ti­zei — de ce? Cumpărați doar lice­n­ța 34a…

Examinarea expertizei - de ce? Cumpărați doar licența 34a...

Nu aveți chef să dați examenul și să vă pre­gă­tiți pen­tru el, ați picat deja de mai mul­te ori examenul de cun­oș­tințe de spe­cia­li­ta­te al Came­rei de Comerț și Indus­trie sau pur și simp­lu doriți să eco­no­mi­siți timp și bani — toate aces­tea pot fi moti­ve pen­tru care oamen­ii con­tin­uă să cau­te “cumpărați o lice­n­ță 34a”. Acest arti­col expli­că de ce acest lucru nu este o idee deo­se­bit de bună.

Poți să cum­pe­ri de fapt “nota 34a”?

Un scurt Cău­t­a­re Goog­le it shows: Da, puteți cumpăra o buca­tă de hâr­tie care pare a fi un docu­ment ofi­ci­al al unei came­re de comerț și indus­trie. Dar aveți gri­jă! Dacă folo­siți ast­fel de cer­ti­fi­ca­te de exami­na­re fal­se, sun­teți pasi­bil de urmăr­i­re pen­ală.
Ceea ce aveți voie să faceți este să atâr­nați o ast­fel de buca­tă de hâr­tie fan­te­zis­tă în holul pro­priu pen­tru dis­tracție sau să o folo­siți ca bri­che­tă pen­tru urmă­to­area pet­re­ce­re la gră­tar. Cu toate aces­tea, dacă folo­siți o ast­fel de buca­tă de hâr­tie în cadrul unor tran­zacții lega­le, adică în con­tex­tul unei cere­ri de anga­ja­re sau pen­tru a vă înre­gis­tra com­pa­nia de secu­ri­ta­te, comi­teți un fals în con­for­mi­ta­te cu secți­unea 267 din Codul penal:

(1) Ori­ce per­so­ană care, în sco­pul de a indu­ce în eroare în tran­zacții­le juri­di­ce, pro­du­ce un docu­ment fals, fal­si­fică un docu­ment auten­tic sau uti­li­zea­ză un docu­ment fals sau fal­si­fi­cat este pasi­bilă de o pede­apsă pri­va­ti­vă de liber­ta­te de cel mult cin­ci ani sau de o sancți­une pecu­niară.
(2) Ten­ta­ti­va se pedep­seș­te.
(3) În cazu­ri deo­se­bit de gra­ve, pede­ap­sa este înch­iso­area de la șase luni la zece ani. […]

Fur­niz­orii de ast­fel de ser­vicii dubi­o­a­se știu, de ase­men­ea, că ofer­i­rea de cer­ti­fi­ca­te de exami­na­re IHK, cer­ti­fi­ca­te de absol­vi­re a șco­lii și alte cer­ti­fi­ca­te, inclu­siv doc­to­ra­te, este dis­cu­ta­bilă din punct de vede­re juri­dic. Ei sunt inte­re­sați în prin­ci­pal să facă bani rapid. Fur­niz­orii își au de obicei sediul în străină­ta­te sau nu sunt dis­po­ni­bi­li, evi­tând ast­fel dis­pu­te­le juri­di­ce. Acest lucru se dato­rea­ză fap­tu­lui că vân­ză­to­rii pot fi, de ase­men­ea, pasi­bi­li de urmăr­i­re pen­ală, deoare­ce uti­li­zea­ză măr­ci comer­cia­le și, prin urma­re, ele­men­te de iden­ti­fi­ca­re pro­te­ja­te din punct de vede­re juri­dic (de exemp­lu, sig­la) ale orga­ni­zațiil­or emi­ten­te. În plus, unii vân­ză­to­ri chi­ar cree­ază în mod deli­be­rat impre­sia că este vor­ba de un docu­ment eli­be­rat legal și, în ace­lași timp, anunță că se pot folo­si aces­te docu­men­te fal­se în tran­zacții lega­le. Ast­fel, vân­ză­to­rii pre­tind ade­sea și fap­te fal­se și, în par­te, înde­am­nă, cel puțin indi­rect, la uti­li­zarea fal­su­lui vân­dut ca docu­ment real. În cali­ta­te de cumpără­tor, puteți fi oricând urmărit penal și puteți fi tras la răspun­de­re pen­ală dacă folo­siți în mod pro­fe­sio­nist un ast­fel de docu­ment imaginar.

De unde pot cumpăra cer­ti­fi­ca­tul de competență?

Sin­gu­ra moda­li­ta­te legală de a obți­ne “cer­ti­fi­ca­tul de absol­vi­re a unui examen de cun­oș­tințe de spe­cia­li­ta­te” (aces­ta este ter­me­nul corect) este de a absol­vi cu suc­ces examenul de cun­oș­tințe de spe­cia­li­ta­te IHK. Puteți găsi num­e­r­oa­se Sfa­tu­ri pen­tru pre­gă­ti­rea examenu­lui, Între­bări de test și un Forum de aju­tor pe acest site. Apro­po, sus­ți­ne­rea examenu­lui real poa­te fi chi­ar mai ieftină decât unele dint­re ofer­te­le ile­ga­le de cer­ti­fi­ca­te fal­se.
Ones­t­i­ta­tea este cea mai bună poli­tică! Nu vă impli­cați în ofer­te fal­se cu dove­zi fal­se! Nu meri­tă, pen­tru că veți fi demas­cați. Iar pen­tru prețul pe care îl veți plă­ti atun­ci, ați fi putut să vă pre­gă­tiți core­s­pun­ză­tor pen­tru examen și să îl tre­ceți des­tul de regulat.

Cât cos­tă un cer­ti­fi­cat de com­pe­tență fals?

Prețu­ri­le încep de la puțin sub 10 euro pen­tru un cer­ti­fi­cat fals per­so­na­lizat care poa­te fi descăr­cat direct în for­mat PDF.

Certificat de competență fals pentru permisul 34a
Cer­ti­fi­cat fals 34a ca descăr­ca­re PDF
Acest “fur­niz­or low-cost” de dove­zi fal­se sub­li­nia­ză că nu aveți voie să folo­siți docu­men­te­le cumpăra­te, dar, pen­tru pro­pria secu­ri­ta­te, a indi­cat totuși un sediu de fir­mă în SUA. El știe de ce.

Pro­ba­bil că vârful ais­ber­gu­lui este un fur­niz­or care oferă toate tipu­ri­le de cer­ti­fi­ca­te de exami­na­re și diplo­me — inclu­siv diver­se cali­ficări pro­fe­sio­na­le, cer­ti­fi­ca­te de absol­vi­re a șco­lii, diplo­me de lice­n­ță și de mas­te­rat de la cole­gii, diplo­me uni­ver­si­t­are și chi­ar doc­to­ra­te. Ast­fel de docu­men­te tipări­te sunt dis­po­ni­bi­le la un “preț rid­icol” de câteva sute de euro — apa­rent o aface­re pro­fi­ta­bilă. De ase­men­ea, el își pro­mo­vea­ză ofer­ta în scop comer­cial printr‑o reclamă pe Goog­le, care apa­re în par­tea de sus a pagi­nii de rezul­ta­te pen­tru ter­me­nii de cău­t­a­re rele­vanți — a se vedea ilus­trația de mai jos. Acest comer­ci­ant frau­du­los anunță chi­ar că este o ofer­tă legală și că “100% docu­men­te auten­ti­ce și înre­gis­tra­te, care pot fi veri­fi­ca­te de universitate/societatea de for­ma­re pro­fe­sio­nală sau chi­ar de angaja­torul dum­nea­vo­as­tră”. Pro­s­tii complete!

34a nota de publicitate pe Google (dovadă falsă)
Publi­ci­ta­te Goog­le pen­tru o “dova­dă originală
Să vorb­im desp­re cur­can: dacă cumpărați un fals sau faceți unul sin­gur și îl tipăriți, veți fi prins ori­cum — și atun­ci va fi foar­te neplă­cut și foar­te scump. Veți afla de ce acest lucru este ine­vi­ta­bil în secți­unea urmă­toare.

De ce este foar­te pros­tesc să pre­zinți un cer­ti­fi­cat 34a falsificat.…

Cu doar câți­va ani în urmă, cine­va ar fi con­side­rat un faptunSin­gu­rul mod în care un agent de secu­ri­ta­te avi­zat ar fi putut fi noro­cos ar fi fost dacă cer­ti­fi­ca­tul fal­si­fi­cat nu ar fi fost obser­vat în tim­pul pro­ce­su­lui de soli­ci­t­are, în tim­pul unui con­trol vamal sau al poliți­ei, sau în tim­pul unei inte­ro­gări la came­ra de comerț și indus­trie exami­na­toare. Dar, de la 1 iunie 2019, exis­tă regis­trul cen­tral de gar­dă, unde con­verg toate date­le. Angaja­torul tre­bu­ie să vă rapor­te­ze aco­lo înain­te de a înce­pe să lucrați și să aștep­te auto­ri­zația. Numai atun­ci veți pri­mi un legi­ti­mație de agent de pază și vi se va per­mi­te să înce­peți. În cur­sul aces­tei veri­ficări și al com­parării datel­or, devi­ne rapid evi­dent dacă ați pre­zen­tat un docu­ment fals.. Supor­tați toate con­se­cințe­le în drep­tul penal și civil!

Mai bine să inves­teș­ti în lucr­u­ri rea­le Exami­narea cun­oș­tințe­lor experțil­or la IHK. Infor­mați-vă gra­tuit aici, în Infoportal. 
Impri­ma­re
ro_RORO

Sfa­tu­ri exclu­si­ve desp­re cum să tre­ci examenul cu ușurință

Noi nu tri­mi­t­em spam! Aflați mai mul­te în pagi­na noas­tră Poli­ti­ca de con­fi­denția­li­ta­te.

Sfa­tu­ri exclu­si­ve desp­re cum să tre­ci examenul cu ușurință

Noi nu tri­mi­t­em spam! Aflați mai mul­te în pagi­na noas­tră Poli­ti­ca de con­fi­denția­li­ta­te.

Con­simțămân­tul pen­tru coo­kie-uri cu un ban­ner real pen­tru cookie-uri