Cărți de refe­rință și manuale

Pre­gă­ti­rea pen­tru exper­tiza de specialitate

Pe pia­ță exis­tă diver­se cărți de refe­rință și manua­le dis­po­ni­bi­le, care sunt desti­na­te să vă pre­gă­te­ască pen­tru examenul de com­pe­tență pro­fe­sio­nală în con­for­mi­ta­te cu § 34a GewO. De regulă, ar tre­bui să folo­siți lucrări veri­fi­ca­te și testa­te, care au fost folo­si­te de mulți can­di­dați la examen înain­tea dum­nea­vo­as­tră pen­tru a vă pre­gă­ti cu suc­ces pen­tru examen. Ar tre­bui să fiți atenți la fur­niz­orii care își oferă pro­priul mate­ri­al didac­tic (de exemp­lu, prin inter­me­diul eBay). Pe de o par­te, nu exis­tă nicio garanție că veți învăța cu ade­vărat mate­ri­al­ul corect pen­tru mate­ria respec­ti­vă în înt­re­gime și fără erori, iar pe de altă par­te, mate­ri­al­ul de curs este ade­sea mate­ri­al copi­at în mod săl­ba­tic de la alți auto­ri, care este folo­sit ile­gal. Cel mai bine este să vă pro­cu­rați mate­ri­al­ul didac­tic de la librăria locală, de la librări­ile online cunos­cu­te, direct din maga­zinul online al edit­u­rii sau prin inter­me­diul link-uril­or enu­me­ra­te mai jos.


Reco­man­dări:

Sfat: Este posi­bil ca prețu­ri­le să se fi modi­fi­cat de la momen­tul cerce­tării. Vă rugăm să țineți cont de infor­mații­le de pe pagi­na maga­zinu­lui cu link!

Mai mult…

Sfa­tu­ri exclu­si­ve desp­re cum să tre­ci examenul cu ușurință

Noi nu tri­mi­t­em spam! Aflați mai mul­te în pagi­na noas­tră Poli­ti­ca de con­fi­denția­li­ta­te.

Sfa­tu­ri exclu­si­ve desp­re cum să tre­ci examenul cu ușurință

Noi nu tri­mi­t­em spam! Aflați mai mul­te în pagi­na noas­tră Poli­ti­ca de con­fi­denția­li­ta­te.

Impri­ma­re
ro_RORO