Impri­ma­re

Ope­ra­torul site-ului

Responsa­bil pen­tru acest site este

Fich­tel IT
Han­nes Fichtel
Mühl­gas­se 3A
D‑96152 Burghaslach

Tele­fon: +49 (0)9552 — 59 29 0 20
Fax: +49 (0)9552 — 59 29 0 21
eMail: info@fichtel-it.de

Număr de iden­ti­fi­ca­re TVA: DE303730111

Dis­clai­mer

Ace­as­tă pagină se doreș­te a fi un por­tal de infor­mații gra­tuite privind exami­narea com­pe­tențe­lor pro­fe­sio­na­le în con­for­mi­ta­te cu § 34a GewO (mese­ria de paz­nic) și ar tre­bui să ser­ve­ască drept primă sur­să de infor­mații pen­tru noii veniți în indus­tria de pază și secu­ri­ta­te în spe­cial. Toate infor­mații­le pe care le veți găsi aici, pe port­a­lul nostru, cu pri­vi­re la examenul de com­pe­tență pro­fe­sio­nală §34a GewO, au fost cerce­tate în mod conș­ti­in­ci­os. Cu toate aces­tea, vă rugăm să reți­neți că nu se poa­te ofe­ri nicio garanție pen­tru corecti­tu­di­nea, carac­te­rul com­plet și actua­lizat al informațiilor.
Conți­nu­tul postat de uti­liza­to­ri (de exemp­lu, pe forum) este veri­fi­cat în mod regu­lat de căt­re noi. De ase­men­ea, veri­ficăm în mod regu­lat conți­nu­tul site-uril­or web exter­ne care pot fi acce­sa­te prin inter­me­diul link-uril­or exter­ne de pe site-ul nostru. Cu toate aces­tea, nu ne putem asu­ma nicio răspun­de­re pen­tru conți­nu­tul site-uril­or exter­ne (de exemp­lu, Facebook).
De ase­men­ea, vă reco­man­dăm să cont­ac­tați direct Came­ra de Comerț și Indus­trie respec­ti­vă pen­tru infor­mații spe­ci­fice și obli­ga­to­rii privind exami­narea com­pe­tenței pro­fe­sio­na­le sau auto­ri­ta­tea com­pe­ten­tă în cazul pro­ble­melor lega­te de pază și de drep­tul comer­cial. De ase­men­ea, vă rugăm să luați notă de infor­mații­le supli­men­ta­re de pe Pro­tecția datel­or, a Cre­di­te de ima­gi­ne și urmă­to­area menți­une privind drep­turi­le de autor.
Dacă aveți între­bări, comen­ta­rii sau infor­mații supli­men­ta­re cu pri­vi­re la examen sau la port­a­lul nostru, ne-ar face plă­ce­re să ne contactați!

Drep­tu­ri de autor

Conți­nu­tul și lucrări­le aces­tui site web fac obiec­tul legis­lați­ei ger­ma­ne privind drep­turi­le de autor. Ori­ce tip de uti­li­za­re în afa­ra limi­tel­or legii drep­turil­or de autor nece­si­tă acor­dul scris al titu­la­ru­lui drep­turil­or de autor. Auto­rii mate­ri­alelor ima­gi­sti­ce uti­liza­te de noi includ per­so­an­ele enu­me­ra­te la cre­di­te­le de ima­gi­ne. Sunt respec­ta­te cerințe­le lega­le și drep­turi­le terțil­or. În cazul în care obser­vați încălcări, vă rugăm să ne infor­mați. Conți­nu­tul core­s­pun­ză­tor va fi modi­fi­cat sau eli­mi­nat, dacă este necesar.

Pro­tecția datelor

Infor­mații privind pro­tecția datel­or (poli­ti­ca de con­fi­denția­li­ta­te) și opți­uni­le de per­so­na­li­za­re (opți­uni de con­fi­denția­li­ta­te) pot fi găsi­te la adre­sa https://www.sachkunde-34a.de/sachkunde-34a-datenschutz/

Sfa­tu­ri exclu­si­ve desp­re cum să tre­ci examenul cu ușurință

Noi nu tri­mi­t­em spam! Aflați mai mul­te în pagi­na noas­tră Poli­ti­ca de con­fi­denția­li­ta­te.

Sfa­tu­ri exclu­si­ve desp­re cum să tre­ci examenul cu ușurință

Noi nu tri­mi­t­em spam! Aflați mai mul­te în pagi­na noas­tră Poli­ti­ca de con­fi­denția­li­ta­te.

Impri­ma­re
ro_RORO