Între­bări de examen 34a

ForumCate­go­rie: Münd­li­che IHK-Prü­fungÎntre­bări de examen 34a
Metin yil­diz între­bat cu 3 ani în urmă

Toți par­ti­ci­pan­ții pri­mesc ace­le­ași între­bări de examen?

1 Răs­punsu­ri
Exper­tiza 34a Echipa a răs­puns cu 3 ani în urmă

În par­tea scrisă a examenu­lui, da, deși între­bări­le sunt, desi­gur, com­pi­la­te din nou pen­tru fie­ca­re examen. În par­tea orală a examenu­lui, fie­ca­re exami­na­tor poa­te pune întot­deau­na între­bări dife­ri­te. Cu toate aces­tea, comi­sia de exami­na­re tre­bu­ie să se limi­teze la subiec­te­le rele­van­te pen­tru examen.

Impri­ma­re
ro_RORO